gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ŞİDDETİ ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ NE YAPIYOR?

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amaçlanmıştır.

20 Haziran 2013 Perşembe 10:07
ŞİDDETİ ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ NE YAPIYOR?

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri

20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile birlikte kadına karşı şiddetle mücadelenin yasal ayağında önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Şiddet olgusunun nedenleri, varlığı ve sonuçları ile tek elden ve çok yönlü mücadele edilebileceği düşüncesi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin kurulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.


Bu yasa ile şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 6284 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin açılacağı hükme bağlanmış olup; bu merkezlerin hizmete açılması ile yürüteceği hizmet ve faaliyetler ilgili kanun ile düzenlenmiştir.

Şiddet önleme ve izleme merkezleri; gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını tek kapı sistemi ile yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürüten, insan onuruna yaraşır etkili ve süratli hizmet sunumu sağlayan, kadının ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi odaklı merkezlerdir. Bu merkezlerin çalışma usul ve esaslarını belirleyecek yönetmelik hazırlama çalışmaları devam etmektedir.  


Şiddeti önleme ve izleme merkezlerinin hizmete açılması için 6 Aralık 2012 tarihi itibarı ile 14 pilot İl’e açılış onayı verilmiş olup bu iller; İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Samsun, Trabzon ve Malatya olarak belirlenmiştir. Pilot İllerin belirlenmesinde bu illerin nüfus yoğunluğu, kadın konukevi ve ilk kabul birimlerinin bulunması, verilere göre aile içi şiddetin yoğun olarak yaşanması ve emniyet teknik alt yapısının yeterli olması kriter olarak değerlendirilmiştir. İki yıl içinde tüm illerde en az birer şiddeti önleme ve izleme merkezinin hizmete açılması öngörülmektedir.


Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinde yürütülecek hizmetler:       
Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinde yürütülecek hizmetler üç ana başlıkta belirlenmiştir:
       1-Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler,
       2-Şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler,
       3-Şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetler.
 
1-Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler:
Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile zorlama hapsinin verilmesine ve uygulanmasına ilişkin veri toplayarak bilgi bankası oluşturmak, tedbir kararlarının sicilini tutmak,
Korunan kişiye verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adli yardım hizmetleri ve diğer hizmetleri koordine etmek,
Gerekli hallerde tedbir kararlarının alınmasına ve uygulanmasına yönelik başvurularda bulunmak,
Bu kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılmasına yönelik programlar hazırlamak ve uygulamak,
Bakanlık bünyesinde kurulan çağrı merkezinin bu kanunun amacına uygun olarak yaygınlaştırılması ve yapılan müracaatların izlenmesini sağlamak ve şiddetin sonlandırılması için çalışan ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır.
 
2-Şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler:
   -Barınma yeri sağlanması,
   -Geçici maddi yardım,
   -Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri,
   -Hayati tehlikenin bulunması halinde geçici koruma altına alınmasının takibi ve izlenmesi,
   -Kreş yardımı,
   -Hukuki destek,
  -Tıbbi destek,
   -İstihdama yönelik destek,
   -Çocuklar için burs,

   -Eğitim-öğretim konusunda destek sağlamaktır.


Şiddet mağdurlarının bu hizmetlerden yararlanabilmeleri; kurumlar aracılığıyla, üçüncü kişinin ihbarı ile ya da kişisel başvuru ile gerçekleştirilecektir. Bu başvurular meslek elemanları tarafından güvenli bir ortamda ve özel görüşme gerçekleştirilerek değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeler sonucunda şartları doğrudan konukevine yerleşmeye uygun bulunanlar ve hayati tehlikesi olduğu tespit edilenler doğrudan konukevine yerleştirilecektir. İlde konukevi bulunmaması/kapasitesinin yeterli olmaması veya kadının şartlarının doğrudan konukevine yerleşmeye uygun bulunmaması durumunda ise İlk Kabul Birimine kabul edilecek olup uygun sosyal hizmet modeli belirlenecektir.
Konukevine yerleştirilen her kadın için konukevi - şiddet önleme ve izleme merkezi işbirliği ile bir “Destek Planı” hazırlanarak “Destek Planı”nda konukevinde kalırken ve ayrıldıktan sonra 1 yıl süreyle kadına ilişkin yapılacak çalışma ve sunulacak hizmetlere yer verilecektir. Hazırlanmış olan “Destek Planı”  çerçevesinde konukevinden ayrılan kadına ihtiyaç duyduğu hizmetler sağlanarak, kadının ve beraberindeki çocuklarının durumu izlenecek olup, istenilen amaca ulaşılamamışsa gerekli destek hizmetlerinin sunumuna devam edilecektir.
Şiddet mağdurlarına yönelik sağlık kontrolü dışındaki tüm hizmetler merkezde verilecek, şiddet mağdurları, sağlık raporlarının alınması ve tedavileri sürecinde sağlık kuruluşlarından öncelikli olarak yararlandırılacaktır.
Sığınma ihtiyacı olmayan kadınlara ise uygun yönlendirme ve rehberlik çalışmaları yapılarak, kadına ilişkin bilgiler dosyalanıp veri bankasına işlenecektir. Barınma haricinde ihtiyacı olduğu tespit edilen kadın için koruma tedbir kararı yönünde müracaat, resen, korunan kişinin ya da kolluk görevlilerinin veya Bakanlığın talebi üzerine yapılacaktır. Tedbir kararı verilmemesi halinde ise şiddet önleme ve izleme merkezi avukatı aracılığı ile adli yargıya itirazda bulunulacaktır.
 
3-Şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetler:
-Hakim kararıyla, kişi hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlama,
-Karar makamlarının talebi halinde, tedbirin kişi üzerindeki etkilerine dair rapor hazırlama,
-Eğitim ve rehabilitasyon programlarına yönlendirme,
-Sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi için yönlendirme,
-Meslek edindirme kurslarına yönlendirmedir.

Gerek şiddet mağduruna, gerek şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilere sunulan hizmetler ile şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler, Şiddet önleme ve izleme merkezi bünyesinde kurulması planlanan birimler tarafından yerine getirilecektir. İzleme merkezi bünyesinde kurulacak bu birimler, AR-GE, Eğitim Destek, Hukuki Destek ve Tıbbi Destek Birimleri olarak belirlenmiş olup; AR-GE Birimi’nde; Merkezce toplanan verilerin değerlendirilmesi, politika geliştirilmesi ve bilgi bankası oluşturulması konusunda çalışmalar yürütülecek, Eğitim-Destek Birimi’nde; şiddete uğrayanın ve varsa çocuğunun eğitiminin devamının temini ile beraber mesleki eğitime yönlendirme konusunda çalışmalar yürütülecek, Hukuk Destek Birimi’nde ise görev alacak avukatlar mağdurun davalarını takip edecektir. Tıbbi Destek Biriminde de merkeze gelen mağdur ve çocuklarının ilk müdahale ve sağlık kuruluşlarındaki tedavi sürecinin takibi yapılacaktır.


Aynı zamanda şiddet önleme ve izleme merkezi bünyesinde hizmetlerin etkinliğini ve uygulamadaki sorunları değerlendirmek ve öneriler geliştirmek, şiddetin önlenmesine yönelik hazırlanacak programları belirlemek, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından toplanacak verileri değerlendirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu kurulacaktır.


6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile zorlama hapsinin verilmesine ve uygulanmasına ilişkin veri toplayarak bilgi bankası oluşturmak, tedbir kararlarının sicilini tutmak” Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri tarafından verilecek hizmetler arasında belirtilmektedir. Bu kapsamda, “Web Tabanlı Yazılım Modülü” oluşturularak veri akışı ve sistemi üzerine odaklanılmıştır. Bunun yanında, şiddet önleme ve izleme merkezlerinde hizmet alan kişilere ilişkin verilerin toplanacağı ve istatistiksel olarak değerlendirilip çözüme yönelik önerilerin ve yeni hizmet modellerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak bir veritabanı kurulması planlanmaktadır. 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET