gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TEOG 2015-2016 SINAV KILAVUZU

Ortak sınavlar öncesinde yapılacak iş ve işlemler ile uygulama esaslarının belirtildiği "2015-2016 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzu" ve "Örnek Hesaplama Tablosu" aşağıdadır.

05 Kasım 2015 Perşembe 17:34
TEOG 2015-2016 SINAV KILAVUZU

Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında, 2015-2016öğretim yılı için 8.sınıf öğrencilerine yönelik ortak sınavlar 1. Dönem 25-26Kasım 2015, telafisi 12-13 Aralık 2015; 2.dönem 27-28 Nisan 2016 ve telafisi14-15 Mayıs 2016 tarihlerinde MEB Ölçme, Değerlendirme ve SınavHizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir.

Ortak sınavlar öncesinde yapılacak iş ve işlemler ileuygulama esaslarının belirtildiği "2015-2016 Öğretim Yılı Ortak Sınavlare-Kılavuzu" ve "Örnek Hesaplama Tablosu" aşağıdadır.

 

ORTAKSINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ

Sınıf

Dönem

Sınav Tarihleri

Mazeret Sınavı Tarihleri

Sınav Sonuçlarının İlanı

8'inci sınıf

I. Dönem

25-26 Kasım 2015

12-13 Aralık 2015

Ocak 2016

8'inci sınıf

II. Dönem

27-28 Nisan 2016

14-15 Mayıs 2016

Haziran 2016

 

ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ GÜN OTURUMU

DERS ADI

BAŞLAMA SAATİ

SORU SAYISI

SÜRESİ

Türkçe

09.00

20

40 DAKİKA

Matematik

10.10

20

40 DAKİKA

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

11.20

20

40 DAKİKA

 

ORTAK SINAVLAR İKİNCİ GÜN OTURUMU

DERS ADI

BAŞLAMA SAATİ

SORU SAYISI

SÜRESİ

Fen ve Teknoloji

09.00

20

40 DAKİKA

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

10.10

20

40 DAKİKA

Yabancı Dil

11.20

20

40 DAKİKA

_iletişim bilgileri_

Telefon:MEB İletişim Merkezi "Alo 147"

Faks: Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0(312) 499 40 63

0(312) 497 41 44

kısaltmalar_

AOSP

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

ÖDSGM

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

PYBS

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı

RAM

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

YBP

Yıl sonu başarı puanı

YEP

Yerleştirmeye Esas Puan

DİKKAT:

1. Bu kılavuzMillî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi, Millî EğitimBakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümlerine görehazırlanmıştır.

2. Ortaksınavlara ilişkin bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihindensonra yürürlüğe girecek yasama organı, yürütme ve yargı organları kararlarıgerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol,Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3. Ortaksınavlara giren öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri bu kılavuzda yer alanhükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Bukılavuzda 2015-2016 öğretim yılı ortak sınavları ile ilgili usul ve esaslar yeralmaktadır.

Ortaokulların8'inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlakbilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri içindönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üçyazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, Ölçme, Değerlendirme ve SınavHizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem ortak sınavlar yapılacaktır.

Ortaksınavların yapılacağı derslerin yazılı konuları her ders için o öğretim yılınınprogramlarına bağlı kalınarak hazırlanan ve Bakanlığımız tarafından ilan edilenöğretim programlarında belirtilen kazanımlar esas alınacaktır.

Ortaksınavlarda alınan puanlar ilgili dersin birinci veya ikinci yazılı puanı olarake-Okul Sistemine girilecek ve yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dâhiledilecektir.

Herdönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında;Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört; T.C. İnkılâp Tarihi veAtatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi için iki katsayısı odersin puanı ile çarpılarak her bir dersin AOSP hesaplanacaktır. Puanlama 700tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortaöğretimeyerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8'inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8'inci sınıf AOSP'ı toplanacak, elde edilen toplampuan ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarınayerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacaktır. Puanlama 500 tam puanüzerinden yapılacaktır.

Ortaksınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller ve özel durumlar dışında öğrencilerinöğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında; KKTC ve Bakanlığımıza bağlıokulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiyesaatiyle 09.00, 10.10, 11.20'de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.

Ortaksınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü yapılacak olanüç ders yazılısı bir oturum olmak üzere, iki günde iki oturum hâlindeyapılacaktır. Sınav yapılacak okullarda sınavgünleri ders yapılmayacaktır.

Öğrencilerolağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, öncedenbelirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır.

Sayfa | 3


Yurtiçindeve yurtdışında Bakanlığımıza bağlı okulların, ortak sınavlar ile ilgili tüm işve işlemleri e-Okul Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencininherhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için e-Okul Sisteminde kayıtlıve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Ortaksınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dörtçeşit kitapçık verilecektir. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır.

Ortaksınavlara katılamayan ve yedek salonda sınava giren öğrencilerin bilgileri herders için ayrı ayrı olmak üzere okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitimindee-Okul Sistemine işlenecektir.

Yurtdışındave KKTC'de Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerdenortak sınavlara katılamayanlar ise mazeret durumunu gösteren belgeleri ilemazeret sınavına girme taleplerini ortaksinav@meb.gov.tre-posta adresine, en geç ortak sınavların tamamlandığı tarihten itibaren 3 (üç)iş günü içerisinde göndereceklerdir. Bu durumda olan öğrencilerinbilgilendirmesi bağlı bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğiveya Konsolosluk aracılığı ile yapılacaktır.

Ortaksınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, "Millî Eğitim Bakanlığı OkulÖncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 23'üncü maddesi"ndebelirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce kararabağlanacak ve aynı gün il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.Ayrıca mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri, okulmüdürlüklerince e-Okul Sistemine sınavlar tamamlandıktan sonra 5 (beş) güniçerisinde giriş yapılacaktır. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülenöğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavıyapılacaktır.

Geçerlimazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin, o derse aitsınav puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek, e-Okul Sisteminde ortak sınavsonuç hanesinde (G) olarak gösterilecek ve ortalamaya dahil edilecektir. Veli,öğrencisinin ortak sınava katılamama sebebini, en geç sınavın tamamlandığıtarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarakbildirecektir.

Sınavlardaöğretmenler, kendi okulları dışında farklı bir okulda görevlendirilecek olup,ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlıkça gerekli tedbirler alınacaktır.

Parasızyatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8'inci sınıf öğrencileriayrıca PYBS'ye girmeyecek, PYBS kılavuzuna göre başvuru yapmak şartıyla AOSP,PYBS yerleştirme puanı olarak değerlendirilecektir.

Sayfa | 4


Öğrenciler,ortak sınavlar e- Kılavuzuna http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

2. SINAVA GİRME ŞARTLARI

2.1.Ortaokul Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

2015-2016öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.2.Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

Örgünortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan ve açık öğretim ortaokulunun8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

2.3.Yurtdışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin SınavlaraGirme Şartları

2015-2016öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfındaöğrenim görüyor olmak.

2.4.Yurtdışında ve KKTC'de Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim GörenÖğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

Sınıfseviyesine göre, Türkiye'deki 8'inci sınıfa denk okullarda öğrenim görüyorolmak.

3. ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

a.8'inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmekiçin ücret yatırmayacaklardır.

b.e-Okul Sistemine kayıtlı 8'inci sınıföğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır.

c.8'inci sınıf öğrencileri 2016 yılı PYBS'yeayrıca girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmakisteyen 8'inci sınıf öğrencilerinin başvuruları, 2016 yılı PYBS kılavuzundabelirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafındane-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır.

ç.Açık öğretim  ortaokulu  öğrencilerinin  başvuru işlemleri  Açık  Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takipedilecektir.

d.Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayanokullardan sınava girmek isteyen öğrenciler; bu kılavuzda yer alan "EK 1- Ortak Sınavlar Yurt Dışında E-Okul SistemineKayıtlı Olmayan Öğrenciler için Başvuru Formu"nueksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan TürkiyeCumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerine

Sayfa | 5


onaylatacaklardır.

e.Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerbulundukları ülkedeki büyükelçiliklerde/başkonsolosluklarda onaylattıklarıdenklik belgesine göre ortak sınavlara girebileceklerdir.

Öğrenciler/veliler, birinci dönem sınavları için 06 Kasım 2015, ikinci dönem sınavlarıiçin 11 Mart 2016 tarihine kadar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GenelMüdürlüğü, Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:21 Teknikokullar06500ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya dengi posta yoluyla aşağıdaki belgelerigöndereceklerdir.

YurtDışında Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerdenİstenecek Belgeler

Biradet vesikalık fotoğraf,

Geçerli kimlik belgesi fotokopisi,

Bulundukları    ülkedeki    büyükelçiliklerde/başkonsolosluklardaonaylattıkları denklik belgesi,

EK 1-Ortak Sınavlar Yurt Dışında E-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçinBaşvuru Formu".

Ayrıcapostadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrenciler/veliler, bubelgeleri tarattırdıktan sonra başvuru süresi içinde elektronik olarak odsgm_odydb@meb.gov.trinternet adresine göndereceklerdir.

Faksyoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

Yurtdışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklikvarsa bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir.

4. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a.Okulda kayıtlı 8'inci sınıf öğrencilerine aitbilgileri, e-Okul Sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu vegüncelliğini kontrol ve takip etmek,

(İkincidönem ortak sınavları için 8'inci sınıf öğrencilerinin e-Okul Sistemindekibilgileri 11 Mart 2016 tarihine kadar güncellenecektir.)

b.Ortak sınavlara girecek öğrencileri vevelilerini bilgilendirmek ve rehberlik etmek,

c.Sınava girecek öğrencilerin 6 ve 7'nci sınıfyıl sonu başarı puanlarını kontrol etmek; 6 ve/veya 7'inci sınıfı, yurt dışındaöğrenim görmüş olup hâlen Bakanlığa bağlı bir okulda 8'inci sınıfa devam edenöğrencilerin denklik bilgilerini e-Okul Sistemi'ne işlemek,

ç.8'inci sınıf öğrencilerinin sınava gireceğisınıf ve sırayı gösteren listenin çıktısını e-Okul Sistemi üzerinden alarakokullarında ilan etmek,

d.e-Okul Sistemi üzerinde yer alan 8'inci sınıföğrencilerinin fotoğraflarını, ikinci dönem için 11 Mart 2016 tarihlerine kadargüncellemek,

f.Parasız yatılılık ve bursluluk hakkındanyararlanmak isteyen, başvuru şartlarını taşıyan öğrencilere rehberlik etmek,başvuru işlemlerini zamanında yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafındanöğrenciye ait belgeleri kontrol etmek,

g.Okulunda sınav hizmeti alması gereken özeleğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bağlıbulunduğu rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne yönlendirerek bubilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul Sisteminden takipetmek,

h.Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engellilerortaokulları ile yatılı bölge ortaokullarında (YBO) öğrenim gören engelliöğrenciye ait "Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu", "Özürlü/EngelliKimlik Kartı" veya "engel bilgisinin işlenmiş olduğu nüfuscüzdanı"nı ikinci dönem için 11 Mart 2016 tarihlerine kadar RAM'a toplucagöndermek,

ğ.Öğrenciler, ortak sınavlarda, e-Okul Sistemindekayıtlı olduğu zorunlu yabancı dil dersinden sorumlu olacaktır. Buna bağlıolarak,

-Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,

-Şubesi değişen öğrencilerin,

-Nâkil işlemi yapılan öğrencilerin,

Zorunluyabancı dil dersini e-Okul Sisteminde güncellemek.

Bukonuyla ilgili öğrencilerin bireysel bildirimleri dikkate alınmayacaktır.

i.İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencininyabancı dil sınavına katılması için velisinin/vasisinin dilekçesi üzerine, budilekçeyi, ikinci dönem için ise 11 Mart 2016 tarihine kadar RAM'a toplucagöndermek,

Yabancıdil sınavına katılmak için velisinin/vasisinin dilekçesi RAM Modülüneişlenmeyen öğrenciler kesinlikle söz konusu sınava alınmayacaktır. Söz konusudilekçeler, RAM Modülüne işlenerek saklanacak, ÖDSGM'ye gönderilmeyecektir.ÖDSGM'ye gönderilen dilekçeler geçerli olmayacaktır.

ı.Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren vesınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen ve yedeksalonda sınavlara giren öğrencilerin bilgilerini sınavların yapıldığı gün herbir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-Okul Sistemineişlemek,

j.Mazeret sınavına katılması uygun görülenöğrencilerin bilgilerini sınavların tamamlandığı tarihten itibaren e-OkulSistemine 5 (beş) gün içerisinde yüklemek,

k.Yedek salonda ortak sınavlara girenöğrencilerin kullandıkları cevap kâğıtlarında yer alan öğrenci tarafındandoldurulması gereken kısımların (T.C. kimlik numarası, adı soyadı, kitapçıktürü ve imza) doğruluğunun kontrolünü "Bina Sınav Komisyon Başkanı (BinaYöneticisi)" olarak yapmak,

l.Açık öğretim ortaokulu müdürlüğü tarafından,sınava girecek 8'inci sınıf öğrencilerin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı,varsa ortak sınavlar ders muafiyeti, özel eğitim ihtiyacı ve öğrencilerin sınavlarakatılmak istedikleri sınav merkezi bilgilerini, birinci dönem için 06 Kasım2015, ikinci dönem için 11 Mart 2016 tarihlerine kadar ÖDSGM'ye göndermek.

5. İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞIİŞLEMLER

a.Okulların ortak sınavlara ilişkin iş veişlemleri zamanında ve doğru olarak yapabilmesi için gerekli tedbirleri almak,

b.Öğrenci ve velilere ortak sınavlar ile ilgiligerekli açıklamaların yapılmasını sağlamak,

c.Sınavlara girecek özel eğitim ihtiyacı olanöğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde sınav hizmeti ileilgili ihtiyaçlarının, MEBBİS-RAM Modülü'ne öncelikli olarak işlenmesinisağlamak,

ç.Sınav günleri bu kılavuzun 7'inci maddesindeyer alan hükümler doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler içingerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleridoğrultusunda çözmek,

d.Okul müdürlüğünce mazereti uygun görülenöğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

e.Sınavların yapılacağı okulların MEBBİS-SınavBinaları Modülü üzerinden gerekli güncelleme işlemlerini yapmak. Sınavyapılacak okul binalarına ilişkin değişiklikleri yazılı olarak ÖlçmeDeğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmek ve sınavlarailişkin gerekli tedbirleri almak.

6. ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ

a.Olağanüstü hâller ve özel durumlar dışında8'inci sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir.

b.Öğrencinin sınava gireceği sınıf/salon ve sırabilgisi e-Okul ve Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okulyöneticileri e-Okul Sisteminden, öğrenci velisi ise Veli Bilgilendirme Sistemiüzerinden öğrencinin hangi sınıf/salon ve sırada sınava gireceğinigörebilecektir.

c.Yurtdışında Bakanlığımıza bağlı olmayanokullarda öğrenim gören öğrencilerden ortak sınavlarakatılacak öğrenciler sınav giriş yeri bilgilerini bağlı bulundukları ülkeninTürkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk aracılığı ileöğrenebileceklerdir.

7. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİİŞLEMLER

Özeleğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmetalabilmeleri için; örgün eğitime devam edenler okul müdürlüğünün bağlıbulunduğu RAM'a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık öğretimortaokulu müdürlüğüne ikinci dönem için 11 Mart 2016 tarihi mesai bitiminekadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Birincidönemde yapılan ortak sınavlarda tedbir alınan özel eğitim ihtiyacı olanöğrenciler için ikinci dönemde yapılacak ortak sınavlarda yeni bir başvurualınmayacak ve bu öğrenciler aynı hizmetlerden yararlanacaktır. Ancak birincidönemde sınav tedbirlerine yönelik işlem yapılamayanlar ile ikinci dönemdeyapılacak ortak sınavlarda özelliklerine uygun yeni tedbir alınmasına ihtiyaçduyulan öğrenciler için 11 Mart 2016 tarihine kadar yukarıda belirtilenbirimlere başvurulacaktır.

Özeleğitim uygulama okulları (merkezleri) ve bu okulların programını uygulayan özeleğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır düzeyde zihinselengelli öğrenciler ile ağır otistik öğrenciler ortak sınavlardan muaftutulacaktır.

SınavdaTedbir Alınabilmesi için;

a.Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü dealarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerin takibinden birinciderecede sorumludur.

b.Sınav hizmeti ile ilgili yapılacak işlemlerdeözel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin, (evde veya hastanede eğitim hizmetialanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.

c.Sınavlarda öğrencilerle ilgili gereklitedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi/vasisi tarafından "Özürlü/EngelliSağlık Kurulu Raporu", "Özürlü/Engelli Kimlik Kartı","engelli bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı" veya hâlen devam edenİl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu'nca alınmış yerleştirme (resmî tedbir)kararı belgelerinden biri ile süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlıkraporunun aslı veya onaylanmış örneği ile RAM'a başvuru yapılmasıgerekmektedir.

Ortaksınavlar kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için 2015-2016 öğretimyılında yerleştirme ve nakil komisyonunca yürütülecek iş ve işlemler"Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu" ve "İl/İlçe Özel EğitimHizmetleri Kurulu Raporu" esas alınarak yapılacaktır. Sınav tedbiri hizmeti alınmış ancak, "Özürlü/EngelliSağlık Kurulu Raporu"nu 28 Nisan 2016 tarihine kadar beyan etmeyenöğrenciler için ortaöğretim

Sayfa | 9


kurumlarınayerleştirme ve nakil işlemlerinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci kapsamındaişlem yapılmayacaktır.

ç.Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikliörneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca "Aslı gibidir" onayıolanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancakgörme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölgeortaokulu (YBO) müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir özürlüsağlık kurulu raporunun örneğinin RAM'a gönderilmesi hâlinde, raporun aslıistenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersizsayılacaktır.

d.Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAMtarafından, MEBBİS-RAM Modülü'ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmetiverilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dairbelge öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemdebilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilmeyecektir.

e.Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiğibelgelerin bir örneği, RAM tarafından saklanacak, ÖDSGM'ye gönderilmeyecektir.

f.RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilecektir.

g.Açık öğretim ortaokuluna devam eden özel eğitimihtiyacı olan öğrencilere, açık öğretim ortaokulu müdürlüğünce ÖDSGM'ye yapılantalepler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir.

ğ.Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, süreklikullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıylasınavlarda kullanabileceklerdir.

7.1.Görme Engelli Öğrenciler

7.1.1.  Az Gören Öğrenciler

Azgören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilengörme kusurları dâhil edilmemektedir.

Azgören öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tekkişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Buöğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süreverilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilenseçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavlardadüzenleme yapılacaktır.

a.18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevapkâğıdı,

b.Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 puntobüyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.

Azgören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, sınav puanı tüm sorular üzerindenhesaplanacaktır.

Sayfa | 10


7.1.2.Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler

Totaldüzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu vekodlayıcı eşliğinde tek kişilik sınıflarda sınavlaraalınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için15'er dakika ek süre verilecektir.

Totaldüzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavlardaresim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır.Sınav puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

7.2.İşitme Engelli Öğrenciler

İşitmeengelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halindevelisinin/ vasisinin okul müdürlüğüne ikinci dönem için 11 Mart 2015 tarihinekadar dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir.

İşitmeengelli öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tekkişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Buöğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süreverilecektir.

7.3.Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler

Dikkateksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanöğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tekkişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Buöğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre

verilecektir.

Özelöğrenme güçlüğü olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişiliksınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika eksüre verilerektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğindesınava alınacaklardır.

7.4.Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler

Yaygıngelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu,Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler istekte bulunmaları hâlindetek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

7.5.Bedensel Engelli Öğrenciler

Yazmabecerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuvkaybı (ampütesi) olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere hersınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

Buöğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.

Kabamotor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullananöğrenciler giriş katlarda bulunan sınıflarayerleştirilecektir. Sınıflarda kullanılacakmasa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

7.6.      Zihinsel Engelli Öğrenciler

Zihinselengelli öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tekkişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Buöğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süreverilecektir. Ayrıca yapılacak tercihdoğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gereklidüzenleme yapılacaktır.

Zihinselengelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri hâlindevelisinin/vasisinin ikinci dönem için 11 Mart 2016 tarihine kadar MEBBİS-RAMModülüne işlenmesi gerekmektedir.

7.7.Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

a.Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığıdurumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tekkişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır.

b.Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlıkkurumunu terk etmeleri sakıncalı olanlar durumlarını, sağlık kurulu raporu ilebelgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınavlaraalınacaklardır.

c.Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönündeözel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamındayapılacaktır. Veliler/vasiler, öğrencinin sınavlara alınacağı adresinbelirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM'abaşvuracaklardır.

Ayrıcaşeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaçkullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınıflara yerleştirilecektir.Ancak velinin başvurusu ve raporu doğrultusunda, sınıflarda görevliöğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

8. ORTAK SINAVLARIN YAPILACAĞI DERSLER

Türkçe,matematik, fen ve teknoloji, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi ve T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerin öğretim programlarında yer alankazanımları öğrencilerin elde etme seviyesinin ölçülmesi amacıyla çoktanseçmeli soruların yer alacağı ortak sınavlar uygulanacaktır.

9. ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI

a.Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstühaller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri

okullarda,KKTC'de ve yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu sınav yapılmasıuygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20'debaşlayacak ve aynı anda yapılacaktır. Ortak sınavların yapıldığı günlerdesınavların yapıldığı okullarda ders yapılmayacaktır. Ancak ortak sınavlardagörevli olmayan o okulun öğretmenleri de sınavların yapıldığı gün saat 09.00'dakendi okullarında hazır bulunacaklardır.

b.Ortak sınavlar, birinci günde üç ders yazılısı tekoturum, ikinci günde üç ders yazılısı tek oturum olmak üzere iki oturum halindeuygulanacaktır.

c.Sınavlarda her oturum ayrı ayrı yapılacak üçders yazılısını içerecek, her bir ders yazılısı için çoktan seçmeli 20 sorusorulacak ve her bir ders yazılısının süresi 40 dakika olacaktır.

ç.Öğrenciler, bilgisayar özelliği bulunan hertürlü cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ilesözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz veyaradyo gibi iletişim araçları ile sınava alınmayacaklardır. Bunları bulundurduğutespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle sınavsalonundaki görevlilerce hazırlanan tutanakla geçersiz sayılacaktır.

d.Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesindebelirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencininyerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlisi öğretmenlere aitolacaktır. Sınav başlamadan önce görevli öğretmenler sınavda uyulacak kurallarıhatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerinönünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.

e.Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C.kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınavgörevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır.Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacakdurumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevliöğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır. Öğrenciye verilen yenicevap kâğıdında öğrenci bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan hatalı veya eksikkodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.

f.Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakındayer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrencilersınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskıhatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

g.Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 15(onbeş) dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelenöğrencilere ek süre verilmeyecektir.

Herbir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika süresince öğrencilersınıflarından çıkmayacak, ilk 20 (yirmi) dakika tamamlandıktan sonra sınavınıtamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir.

Sayfa | 13


Herderse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala öğrencilersınıftan çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar özel eğitimtedbiri olan öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkatedilecektir.

ğ.Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türüve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu kurşun kalemleyapacaktır.

h.Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır.

ı.Cevap kâğıdında bulunan "Bu alanda işaretleme yapmayınız." kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

i.Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dörtayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçıktürü bölümünün "A" yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa"B" yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa "C" yuvarlağınıve D kitapçığını kullanıyorsa "D" yuvarlağını işaretleyecektir. Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını mutlakakontrol edecektir. Sınıf öğrenci yoklama listesine kitapçık türünün kodlanacağıilgili bölüme salon görevlileri dikkatli bir şekilde, öğrenciye verilenkitapçık türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü kodlamasını kontrolederek yazacaktır.

j.  Her sorunun 4(dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.

k.Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle,soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekteolduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneğibularak işaretleyeceklerdir.

l.Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesihalinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarakdeğerlendirilecektir.

m.Örnek işaretleme yapılmaması sebebiyle optik okuyucutarafından okunamayan işaretlemelerde o soruya verilen cevap doğru olarak kabuledilmeyecektir.

n.Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplardeğerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce salongörevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlakaişaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.

o.Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınavgörevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptaledilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerleilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikteÖDSGM'ye gönderecektir.

p.Salon görevlileri Ek-2 de yer alan örneklere uygun (sıralarınnumaralandırılması, kitapçık türü dağıtımı) oturma düzeni oluşturacak ve budüzeni salon güvenlik poşetinden çıkan "Öğrenci Yoklama Listesi" ndeyer alan "Salon Oturma Düzeni" alanınaörnekteki gibi işleyerek her bir ders sınavı için cevap kâğıtlarıyla birliktesınav güvenlik poşeti içerisine koyacaktır.

q.Sınav bitiminden sonra,

i)Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerineteslim edecek ve sınıf öğrenci yoklama listesine imzalarını atacaktır.Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırasındabırakılmayacaktır.

ii)Sınav görevlileri, sınava ait evrakıöğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenliktorbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınavkomisyonuna teslim edecektir.

iii)Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınavgüvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralıgüvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslimedecektir. Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup ikinci gün oturumu tamamlandıktansonraki gün isteyen öğrenciye verilecektir.

10. MAZERET SINAVININ UYGULANMASI

Ortaksınav/ sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygungörülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerdeyapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç ders yazılısı tek oturum olmaküzere iki günde iki oturum hâlinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullardayapılacaktır.

Mazeretleriniortak sınavlardan önce bildiren ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortaksınavlara girmeyen öğrencilerin bilgileri sınavların yapıldığı gün her bir dersyazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-Okul Sistemine okulmüdürlüğü tarafından işlenecektir.

Mazeretsınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri sınavlar tamamlandıktansonra e-Okul Sistemine 5 (beş) takvim günü içerisinde girilecektir. Bu süretamamlandıktan sonra gelen talepler işleme alınmayacak olup, sorumluluk okulmüdürlüğüne ait olacaktır.

11. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a.Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerinpuanı tek puan türünde hesaplanacaktır.

b.Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.

c.Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optikokuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

ç.Her test için doğru cevap sayıları esasalınarak ham puanlar hesaplanacaktır.

d.Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısınıetkilemeyecektir.

e.Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / SoruSayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.

f.8'inci sınıfta her dönem için yapılan ortaksınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortaksınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması;ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puandakullanılır.

g.Salon görevlilerince kopya çektiği tespitedilen öğrencilerin, kopya sonucu iptal edilen dersin sınavı puanladeğerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puanhesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.

ğ.Engelinden veya başka bir sebepten dolayıherhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav puanı, yıl sonu başarıpuanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanacaktır. Tüm hesaplamalarvirgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır.

h.Soru iptali olması durumunda ilgili soru o derssınavına katılan bütün öğrenciler için doğru kabul edilerekdeğerlendirilecektir.

11.1.Yıl Sonu Başarı Puanı Hesaplaması

Öğrencinintüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalıkders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacaktır.Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesiile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerindenyapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8'inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

11.2.Ortak Sınavlar

Ortaksınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır.

Ders Nu

Ders Adı

Ağırlık Katsayıları

1

Türkçe

4

2

Matematik

4

3

Fen ve Teknoloji

4

4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

5

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

2

6

Yabancı Dil

2

TOPLAM

 

18

11.3.Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması

Ortaksınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendiağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilendeğerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyleağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puanüzerinden yapılacaktır.

11.4.Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

Öğrencilerin6, 7 ve 8'inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8'inci sınıfağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiyebölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puanüzerinden yapılacaktır.

Yerleştirmeyeesas puanın hesaplanmasına dair örnek Ek-3'te verilmiştir.

Velisininyurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamınıBakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrencilerin,yerleştirmeye esas puanın hesaplanması, ortak sınav puanı ile yurt içindeöğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları dikkate alınarakhesaplanacaktır.

KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ortaokullarda öğrenim görenlerin yıl sonu başarıpuanları, Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere görebelirlenecektir.

6,7 ve/ veya 8'inci sınıf öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını yurt dışındatamamlayan öğrencilerin "yerleştirmeye esas puan" hesaplamasıaşağıdaki gibi yapılacaktır.

-Üç öğretim yılından bir yılını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için örnekhesaplama:

6'ncısınıf - yurt içi 7'nci sınıf - yurt dışı

8'incisınıf - yurt içi

-Üçöğretim yılından iki yılını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için örnekhesaplama:

(S'™sınıf - ^ f İYEP = ((YBP6 x 3) + AOSP )/2

7'ncisınıf - yurt dışı v v ' "

8'incisınıf - yurt dışı 1-

Eğitimlerinintamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin YEP'i, AOSP'nın ötelenmesiylehesaplanacaktır.

YEP= ( (YBP6 + ((YBP6 + YBP8) /2) + YBP8) + AOSP )/2


-Üçöğretim yılının tamamını yurt dışında tamamlayan öğrenciler için örnekhesaplama:

YEP= (AOSP / 700) x 500

AçıkÖğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirmeye esas puan hesaplamasıyapılabilmesi için, öğrenciler her iki dönem yapılacak olan ortak sınavlarakatılmak zorundadırlar. Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünce yapılan sınavlarda1'inci dönemde alınan başarılı puan (45 ve üzeri), 2'nci dönem okul tarafındanyapılan yazılı puanı olarak kullanılacaktır.

11.5.    Ek Puan

TürkiyeBilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilenuluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusalelemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olanöğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ekpuan verilecektir.

Öğrencilerin,TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları vematematik olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait yıl sonu başarı puanına,yıl sonu başarı puanının

-Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u,

-Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u,

-Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i,

-Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si

oranındaek puan eklenir.

Öğrenimgördüğü yıl içinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilimolimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katılıp her iki sınavda dabaşarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğerderecenin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.

Ekipya da takım olarak TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen bilim olimpiyatları vematematik olimpiyat sınavlarında ulusal elemelerden geçtikten sonrauluslararası sınavlara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan,yıl sonu başarı puanlarına ilave edilir.

Ekpuan hakkından, derece veya katılım belgelerini ÖDSGM'ye ibraz eden öğrencileryararlanabilir.

Öğrencilerkonu ile ilgili belgelerini ve dilekçelerini ders yılı bitimine kadar ÖDSGM'deolacak şekilde göndereceklerdir. Süresi içerisinde ÖDSGM'ye ulaşmayan belge vedilekçeler işleme alınmayacaktır.


Ülkemizitemsil etme hakkını kazandığını belgeleyemeyen öğrencilerin başvuruları, MillîEğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi gereğince dikkatealınmayacaktır.

12.   ORTAKSINAVLARIN SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

a.Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından,sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul Sistemine işlenecektir.

b.Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıcagönderilmeyecektir.

13.   ORTAKSINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a.Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığıhâlde öğrencinin sınava girmesi,

b.Cevap kâğıdının, dönüş sınav güvenlikkutu/çantasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c.Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya dadokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç.Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

d.Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e.Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecekgereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

f.Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsizvb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçlarısınav anında öğrencinin yanında bulundurması,

g.Sınav evrakının dönüş sınav güvenlik kutularıdışında posta ya da farklı bir yolla Bakanlığa gönderilmesi,

h.Öğrenci tarafından sınav evrakına zararverilmesi (soru kitapçığını ve/ veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek vebenzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'ndebelirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin veyetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersizsayılacaktır.

ğ.Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrencilermazeret sınavına alınmayacaktır.

14.   ORTAKSINAVLARA İTİRAZ

a.Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlarayapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkçayayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmiinternet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarakÖDSGM'ye yapılabilecektir.

b.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/Bmaddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, sorularınve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresindenyayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresinidurdurmamaktadır.

c.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/Bmaddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi ve http://www.meb.gov.trinternet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açmasüresini durdurmamaktadır.

d.Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrencivelisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılanitirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla 20 TL (Yirmi TLKDV Dahil) yatırılması gerekmektedir.

e.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ileöğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imzave adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak vecevaplandırılmayacaktır.

f.Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlardikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

EK-1

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI YURTDIŞINDA E-OKUL SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN

ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU FORMU

Öğrenimlerinin tamamını veya bir kısmını yurt dışındae-Okul Sistemine kayıtlı olmayan herhangi bir eğitim kurumunda gören öğrencileristerlerse denklik belgesi ile başvurarak ortak sınava katılabilirler. Buöğrenciler, bulundukları ülkede Bakanlıkça ortak sınav yapılması hâlinde sınavabulundukları ülkede katılabilirler.

Bu form, yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan okullardaöğrenim gören öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş Sistemine başvuru yapabilmesiiçin kullanılacaktır. Ortaöğretimini ülkemizde devam ettirmek isteyenöğrenciler bu formu ve öğrenci belgesini kılavuzda belirtilen adresegöndereceklerdir.

Başvuruların öğrenci velisi tarafından yapılmasızorunludur.

A-ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No / Geçici No

 

Adı Soyadı

 

Ülke / Şehir

/

Geldiği Okul Adı

 

Yabancı Dili (*)

 

Doğum Tarihi

 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/ İlçe

 

/

Baba Adı/ Ana adı

 

Anne Adı

İletişim Telefonları

 

Veli e-Posta Adresi

 

Cinsiyeti

 

Veli T.C. Kimlik No / Geçici No

 

Veli Adı Soyadı

 

Veli Cep Telefonu

 

(*) Ortak sınavında sorumlu olacağı yabancı dil (İngilizce,Almanca, Fransızca, İtalyanca) B-ÖĞRENCİ ENGEL BİLGİLERİ_

Sınava başvuru yapan öğrencinin, kılavuzda belirtilenengel durumlarından her hangi biri varsa; "Özürlü/Engelli sağlık kuruluraporu", "Özürlü/Engelli için kimlik kartı" veya"Engellilik bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı" veya "engelliolduğunu gösteren" yaşadığı ülke makamlarınca düzenlenmiş belgelerdenbirinin aslı veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca "aslı gibidir"onayı alınarak başvuru adresine gönderilecektir.

Öğrencinin engeli ve talep edilen hizmet :...............................................................................

C-

TERCİH SIRASINA GÖRE SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİ İLLER YA DA KILAVUZDA YER ALAN YURT DIŞI SINAV MERKEZLERİ

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

 

D-BAŞVURU ADRESİ

 

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Milas Sok: No: 21 Teknikokullar 06500/Ankara e-posta: ortaksinav@meb.gov.tr ; odsgm_odydb@meb.gov.tr

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

Öğrenci Velisi

Onaylayan (*)

.... / .... / ....

Adı Soyadı İmza

.... / .... / ....

Adı Soyadı İmza

(*)Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk Yetkililerince Onaylanacaktır.

Salon Görevlileri;

1. Yukarıda yer alan örnek planlar salon görevlilerinerehberlik amaçlı düzenlenmiştir.

2. Yukarıda belirtilen örnek oturma planlarındanherhangi birisini sınıf düzenine uygun olana göre planlar.

3. Sınav güvenlik poşeti içinden çıkan " SınıfÖğrenci Yoklama Listesi"nde optik formunda yer alan sıra numaralarına göreöğrencileri sınav salonuna yerleştirir.

4. Öğrenci kitapçıkları "S.No:1 Kitapçık Türü:A" "S.No: 2 Kitapçık Türü: B" ... olacak şekilde sırayla öğrencilere dağıtır.

5. Öğrencilerden Kitapçık Türlerini Cevap Kâğıdındabulunan "KİTAPÇIK TÜRÜ" alanına kodlatır ve kontrol eder.

6. Sınıf Öğrenci Yoklama Listesi'nde yer alan"Kitapçık Türü" alanı tüm adaylar için salon görevlilerince kodlanır.

7. Sınıf Öğrenci Yoklama Listesi'nde yer alan SınavaGirmedi bölümü ise yalnızca SINAVA GİRMEYEN adaylar için kodlanacaktır. SALONGÖREVLİLERİ KODLAMALARDA SİYAH UÇLU KURŞUN KALEM KULLANACAKTIR.

8. Sınıf Öğrenci Yoklama Listesi'nde yer alan"SALON OTURMA DÜZENİ" bölümüne sınıf oturma planı işlenecektir.

9. Gönderilen optik form dışında başka bir kâğıdaoturma planı işlenmeyecektir.

10. Salon görevlileri Tutanaklarını Sınıf ÖğrenciYoklama Listesi'nde yer alan TUTANAKTIR alanına yazacaklardır.

11. Cevap kâğıdında ve Sınıf Öğrenci YoklamaListesinde yer alan tüm imzalar silinmez kalemle atılacaktır.

12. Salon görevlileri mevcut düzenine göre istenilenbilgileri doldurarak ÖDSGM'ye gönderilmek üzere sınav güvenlik poşeti içerisinekoyacaklardır.

Sayfa | 23


EK-3

 

 

I.DÖNEM

II.DÖNEM

 

 

 

 

 

Dersler

Haftalık Ders Saati

Ağırlık Katsayı sı

1.Sınav Puanı

2.Sınav Puanı

3.Sınav Puanı

Ders Etkinliklerine Katılım

Proje

Ortalama

Ağırlıklı Ortalama

1.Sına v

Puanı

2.Sınav Puanı

3.Sınav Puanı

Ders Etkinliklerine Katılım

Proje

Ortalama

Ağırlıklı Ortalama

 

DS

AK

SP1

SP2

SP3

PP

PRP

ORT (1*)

AORT (2*)

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe

5

4

75

85

70

75

 

76,2500

13,6161

75

90

80

80

 

81,2500

14,5089

Matematik

4

4

40

35

60

60

80

55,0000

7,8571

65

75

70

80

85

75,0000

10,7143

Fen ve Teknoloji

4

4

70

90

45

80

 

71,2500

10,1786

65

70

65

90

 

72,5000

10,3571

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

2

2

85

90

 

90

 

88,3333

6,3095

80

80

 

80

 

80,0000

5,7143

Yabancı Dil

4

2

80

60

60

80

 

70,0000

10,0000

75

70

80

75

 

75,0000

10,7143

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

2

75

90

 

85

 

83,3333

5,9524

75

85

 

85

 

81,6667

5,8333

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi

1

 

95

90

 

100

 

95,0000

3,3929

90

80

 

90

 

86,6667

3,0952

Görsel Sanatlar

1

 

75

80

 

80

 

78,3333

2,7976

80

75

 

90

 

81,6667

2,9167

Müzik

1

 

85

90

 

85

 

86,6667

3,0952

85

85

 

80

 

83,3333

2,9762

Beden Eğitimi ve Spor

2

 

100

100

 

100

 

100,0000

7,1429

90

100

 

100

 

96,6667

6,9048

Teknoloji ve Tasarım

2

 

90

75

 

90

 

85,0000

6,0714

90

85

 

90

 

88,3333

6,3095

Toplam

28

18

 

76.4137

 

80.0446

8.Sınıf

Yıl Sonu B aşarı Puanı (3*)

78.2292


1* : ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınanpuanların aritmetik ortalamasıdır.

ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5

Ortalama(Türkçe) = ( 75 + 85 + 70 + 75 ) / 4 = 76.2500

2*: AĞIRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplananortalamaların, o dersin haftalık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamınabölünmesi ile elde edilen değerdir.

AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders Saati

Ağırlıklı Ortalama(Türkçe) = ( 76.2500 x 5 ) / 28 =13.6161

3* : YILSONU BAŞARI PUANI: Her iki dönemde, her dersiçin hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır.Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yılsonu Başarı Puanı=(1.Dönem Ağırlıklı OrtalamaToplamı + 2.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı)/2

1. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 76.4137

2. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 80.0446

Yılsonu Başarı Puanı = ( 76.4137 + 80.0446 ) / 2 =78.2292

AĞILIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI: Ortak Sınavlar kapsamında,sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ileçarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarınıntoplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmışortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınavpuanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanınıoluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

1. Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)

OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat +SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin)/ AKTop.) / 100) x 700)

= ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) /100) x 700)

= 497.7778

2. Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2)

= ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) /100) x 700)

= 540.5556


Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2 = (497.7778+ 540.5556 ) / 2 = 519.1667

8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı

78.2292

7.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı

68.9781

6.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı

75.8759

Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı

519.1667

Yerleştirmeye esas puan (YEP)

371.1249

Yerleştirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonubaşarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır.Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir.Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2 = (78.2292 + 68.9781 + 75.8759 +519.1667 ) / 2 = 371.1249

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET