gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TAVANLARI

2014 yılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 2014/4 sayılı Genelge yayımlandı.

09 Ocak 2014 Perşembe 19:15
2014 YILI BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TAVANLARI

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184
Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli
Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133
GENELGE
(Sıra No: 4)
14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu
Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin
2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesi ile 7 nci
maddesi çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 03.01.2014 tarihli ve
27998389.115913/54 sayılı Genelge ile 1/1/2014–31/12/2014 döneminde geçerli olmak
üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge
tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde
uygulanacak aylık katsayısı (0,076998) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine
uygulanacak taban aylık katsayısı (1,205274) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve
mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı
ise (0,024416) olarak belirlenmiştir.
Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2014
yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde,
sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak
işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
1- 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme
neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan
“İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına” ibaresi, “İçişleri Bakanlığına” şeklinde
değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü
ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye
Bakanlığına gönderilmeyecektir.
2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak
sözleşmeli personel için 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları,
asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate
alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücreti
Cetveli’nde gösterilmiştir.
Buna göre;
a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya
büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu
maddesi çerçevesinde 1/1/2014 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2014
yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı
Sözleşme Ücreti Cetveli’nde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine
yetkilidir.
b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2013 yılında çalıştırılan
sözleşmeli personelden 2014 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net
ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı Ocak/2014 ayı
içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak
sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine Ocak/2014 ayı içerisinde tamamlanacaktır.
Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur
kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin,
sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli
personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç
1/2/2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.
Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli
personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen
iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli
personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir
kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de
açıkça karara bağlanacaktır.
c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken
asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate
alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Sözleşme
Ücreti Cetveli’nde gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam
edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere
uygun olarak işlem tesis edilecektir.
ç) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak
istihdam edilenlere, sözleşmelerinin 31/12/2014 tarihine kadar geçerli olduğu dikkate alınarak
15/12/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki 17 günlük süre için; 15/12/2014 tarihi itibariyle
geçerli olan aylık net sözleşme ücretinin 17/31’i ve bu Genelgenin üçüncü maddesinde
belirtilen ek ödemenin 17/31’i tutarında ödeme yapılacaktır.
3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı
sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek
9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama,
14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yerel Yönetim Hizmet Koluna
İlişkin Toplu Sözleşme”nin 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu
çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların
karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde
gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından
yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen
usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.
a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın
ve 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere; 2014 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro
unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet
süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelge’ye
ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli’nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek
ödeme hesabı yapılacaktır.
b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi
zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından
yararlandırılmayacaktır.
c) Ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu
ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemeden sadece damga vergisi
kesilecektir.
ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere
yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.
d) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir
sütun halinde ayrıca gösterilecektir.
4- 31.12.2014 tarihinde çalıştırılmakta olanlardan 2015 yılında da çalıştırılmaya
devam olunacaklar hakkında 31/12/2014 tarihi itibariyle işten çıkış işlemi yapılmayacak,
bunların 2015 yılına ilişkin aylık net ücretleri Ocak/2015’de belirlenecek ve kendileri ile
1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 2015 yılı Ocak ayında sözleşme
düzenlenecektir.
5- Anılan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel
pozisyonlarında çalışanların 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul
ve esaslar çerçevesinde yararlanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanunun
49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam
edilenler, sözleşmelerinde belirtilen unvanda Devlet memuru olarak çalışmakta olanların
ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden tahsil edilmek suretiyle ve anılan
Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak 31/12/2015 tarihine kadar yiyecek
yardımından yararlandırılmaya devam olunacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Bakan a.
EKLER:
Ek-1 (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli
Ek-2 (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli
UNVAN SINIF DERECE
657 SAYILI
KANUNA
GÖRE NET
AYLIK TUTAR
KISMİ ZAMANLI
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL NET
ÜCRET TAVANI
TAM ZAMANLI
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL NET
ÜCRET TAVANI
Avukat AH 1/1 2.052,57 1.026,29 2.565,71
Mimar TH 1/1 2.219,28 1.109,64 2.774,10
Mühendis TH 1/1 2.219,28 1.109,64 2.774,10
Veteriner SH 1/1 2.080,93 1.040,47 2.601,16
Şehir Plancısı TH 1/1 2.219,28 2.774,10
Fizikçi TH 1/1 2.028,04 2.535,05
Kimyager TH 1/1 2.028,04 2.535,05
İstatistikçi TH 1/1 2.028,04 2.535,05
Jeolog TH 1/1 2.028,04 2.535,05
Arkeolog TH 1/1 1.984,53 2.480,66
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.765,21 2.206,51
Tekniker TH 1/1 1.764,18 2.205,23
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.765,21 2.206,51
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.765,21 2.206,51
Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.424,01 1.780,01
Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.424,01 1.780,01
Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.756,18 2.195,23
Hidrobiyolog TH 1/1 1.768,47 2.210,59
Hidrolog TH 1/1 2.028,04 2.535,05
Jeofizikçi TH 1/1 2.028,04 2.535,05
Jeomorfolog TH 1/1 2.028,04 2.535,05
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.424,01 1.780,01
Matematikçi TH 1/1 2.028,04 2.535,05
Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.424,01 1.780,01
Pilot TH 1/1 1.768,47 2.210,59
Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) TH 3/1 1.424,01 1.780,01
Sanat Tarihçisi TH 1/1 1.765,21 2.206,51
Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.768,47 2.210,59
Programcı (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.768,47 2.210,59
Hukuk Müşaviri GİH 1/1 2.526,60 3.158,25
Mütercim GİH 1/1 1.455,48 1.819,35
Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.373,96 1.717,45
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.363,67 1.704,59
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.347,36 1.684,20
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.363,67 1.704,59
Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 3/1 1.347,36 1.684,20
Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.408,90 1.761,13
Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 1/1 1.408,90 1.761,13
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu) GİH 4/1 1.341,64 1.677,05
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) GİH 4/1 1.333,48 1.666,85
Sosyolog TH 1/1 1.768,47 2.210,59
Uzman Tabip SH 1/1 2.376,69 2.970,86
Tabip SH 1/1 2.114,38 2.642,98
Diş Tabibi SH 1/1 1.928,85 2.411,06
Psigolog SH 1/1 1.775,63 2.219,54
Biyolog SH 1/1 1.748,57 2.185,71
Bakteriyolog SH 1/1 1.775,63 2.219,54
Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.775,63 2.219,54
Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.775,63 2.219,54
Sağlık Teknikeri SH 1/1 1.685,65 2.107,06
Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.775,63 2.219,54
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.775,63 2.219,54
Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.485,17 1.856,46
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.485,17 1.856,46
Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) SH 1/1 1.736,47 2.170,59
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu) SH 1/1 1.685,65 2.107,06
Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu) SH 3/1 1.485,17 1.856,46
Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.485,17 1.856,46
Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.485,17 1.856,46
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu) SH 1/1 1.775,63 2.219,54
Eczacı SH 1/1 1.848,09 2.310,11
Fizyoterapist SH 1/1 1.775,63 2.219,54
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) SH 3/1 1.485,17 1.856,46
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) SH 1/1 2.116,44 2.645,55
Veteriner Sağlık Teknikeri SH 1/1 1.694,91 2.118,64
Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim) SH 3/1 1.500,08 1.875,10
Antropolog SH 1/1 1.739,56 2.174,45
Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu) TH 1/1 1.769,55 2.211,94
Ekonomist (Lisans Mezunu) TH 1/1 1.428,00 1.785,00
(1) SAYILI CETVEL
1/1/2014 - 31/12/2014 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)
UNVAN Öğrenim
Durumu
Hizmet Yılı Oran (%)
01/01/2014-
31/12/2014
DÖNEMİ BRÜT
TUTAR
a) 13 yıl ve daha fazla olanlar 170 1.243,52
b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar 130 950,93
a) 19 yıl ve daha fazla olanlar 150 1.097,22
b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar 140 1.024,07
c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar 130 950,93
a) 18 yıl ve daha fazla olanlar 150 1.097,22
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar 140 1.024,07
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar 130 950,93
a)18 yıl ve daha fazla olanlar 120 877,78
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar 110 804,63
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar 100 731,48
a) 21 yıl ve daha fazla olanlar 110 804,63
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar 100 731,48
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar 90 658,33
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar 85 621,76
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar 110 804,63
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar 100 731,48
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar 90 658,33
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar 85 621,76
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 100 731,48
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 90 658,33
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar 85 621,76
a) 13 yıl ve daha fazla olanlar 200 1.462,96
b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar 190 1.389,81
c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar 180 1.316,67
a) 16 yıl ve daha fazla olanlar 190 1.389,81
b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar 180 1.316,67
c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar 170 1.243,52
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar 185 1.353,24
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar 175 1.280,09
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar 165 1.206,94
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar 165 1.206,94
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar 155 1.133,80
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar 145 1.060,65
a) 17 yıl ve daha fazla olanlar 140 1.024,07
b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar 130 950,93
c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar 120 877,78
a) 18 yıl ve daha fazla olanlar 115 841,20
b) 12-27 (dahil) yıl arasında olanlar 105 768,06
c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar 95 694,91
d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar 90 658,33
a) 21 yıl ve daha fazla olanlar 115 841,20
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar 105 768,06
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar 95 694,91
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar 90 658,33
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar 115 841,20
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar 105 768,06
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar 95 694,91
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar 90 658,33
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 105 768,06
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 95 694,91
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar 90 658,33
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 115 841,20
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 110 804,63
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar 100 731,48
a) 23 yıl ve daha fazla olanlar 110 804,63
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar 100 731,48
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar 90 658,33
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar 85 621,76
a) 25 yıl ve daha fazla olanlar 100 731,48
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar 90 658,33
c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar 85 621,76
Çözümleyici, Programcı, Mütercim
Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman,
Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman
Yükseköğrenim
mezunu olanlar
Diğerleri
(2) SAYILI CETVEL
5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK
ÖDEME ORAN VE TUTARLARI
Eczacı
Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog,
Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog
Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner
Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni,
Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni
Sağlık bilimleri
lisansiyeri
olanlar
Önlisans
mezunu olanlar
Diğerleri
Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)
Diş Tabibi
Veteriner
Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi,
Jeomorfolog, Matematikçi
Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam,
Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist,
Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru,
Kütüphaneci
Lisans mezunu
olanlar
Önlisans
mezunu olanlar
Diğerleri
Uzman Tabip
Hukuk Müşaviri
Avukat
Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET