gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 YILI TEMMUZ AYINA AİT MALİ VE SOSYAL HAK BİLGİLERİ

2011 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge yayımlanmıştır. Genelgede gelen miktar artışları..

10 Temmuz 2011 Pazar 12:01

1- 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 3/7/2011 tarihli ve 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;

a)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,06446), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,86251), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,02044) olarak belirlenmiştir.

b)

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı, 3.382 TL’ye yükseltilmiştir.

c)

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.999 TL’ye yükseltilmiştir. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve diğer ilgili mevzuatında anılan fıkraya yapılan atıflarda belirtilen ücret tavanı için bu tutar uygulanacaktır.

ç)

30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.489 TL’ye yükseltilmiştir.

d)

29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Kararnamenin eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/1/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri ile 633, 634, 637 ve 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli (II) sayılı Cetvellerde yer alan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

e)

İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2011/1241 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

f)

Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

2-

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 inci maddesinde yer alan ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile (1.823) olarak uygulanmakta olan eş için aile yardımı ödeneğine esas gösterge rakamı, 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere (2.134) olarak uygulanacaktır.

3-

Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/7/2011-14/7/2011 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

 

4- 1/7/2011 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2.731,85 TL’dir.

5-

19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/7/2011 tarihi itibarıyla 2.327,67 TL’dir.

6-

633, 634, 635, 637, 639, 640, 641, 644 ve 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kadroları kaldırılan veya değiştirilen personele yapılacak fark tazminatı ödemelerinde sabit bir değer olarak esas alınacak tutar, ilgililere 15/6/2011 tarihinde yapılan aylık ve ücret ödemelerine 1/7/2011-14/7/2011 tarihleri arası için katsayı ve ücret artışından dolayı ödenen fark tutarı ilave edilerek bulunacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET