gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012-2013 YILI MAHKEME GİDER AVANSI TARİFESİ

Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderleri kapsar.

03 Ekim 2012 Çarşamba 21:07

 

2 Ekim 2012 SALI

 

Sayı : 28429

 

 

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1  (1) Bu Tarifenin amacı12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansıödenmesine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2  (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Gider avansı

             MADDE 3  (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanıücretleri gibi giderleri kapsar.

             Gider avansı miktarı

             MADDE 4  (1) Davacı;

             a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,

             b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,

             c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 75 TL ulaşım gideri,

             ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise BilirkişÜcret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme içinöngörülen bilirkişücreti,

             d) Diğer iş ve işlemler için 50 TL,

             toplamını avans olarak öder.

             Gider avansının iadesi

             MADDE 5  (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.

             (2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talepüzerine iade edilir.

             Zaman bakımından uygulama

             MADDE 6  (1) 1/10/2011 tarihinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.

             Yürürlük

             MADDE 7  (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

2012-2013 YILI TANIK ÜCRETİ TARİFESİ

2012-2013 YILI HAKEM ÜCRETİ TARİFESİ

2012-2013 YILI MAHKEME GİDER AVANSI TARİFESİ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET