gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ

2012 Yılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ

31 Aralık 2011 Cumartesi 18:34
2012 Yılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ

 2012 Yılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR

1.1. Taraflar

Bu sözleşmenin tarafları, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ………………………………….

ünvanlı optisyenlik müessesesi sahibi ……………………………………. ve müessesenin mesul

müdürü ………………….…………. dır.

1.2. Konu

Bu sözleşmenin konusu, Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan ve işbu sözleşmenin

(2) numaralı maddesinde belirtilen  kişilere  görmeye yardımcı tıbbi malzemelerin optisyenlik

müessesesi tarafından temin edilmesine ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülükler

ve bu hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinin belirlenmesidir.

1.3. Tanımlar

1.3.1. Kurum:  Sosyal Güvenlik Kurumunu,

1.3.2. Kurum ilgili birimi:  Kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesinin faturalarının

teslim edildiği, incelendiği ve sözleşmenin yürütüldüğü ve uygulandığı Kurumca yetkilendirilen

ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü, 

1.3.3. Müessese:  5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak ilin

en yüksek sağlık idaresince “Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi” verilen müesseseyi,

1.3.4. Optisyen/gözlükçü:  5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ile optisyenlik

mesleğini icra etmeye yetkili kılınmış gerçek kişiyi,

1.3.5. Müessese sahibi: Optisyenin/gözlükçünün kendisi ya da yanında mesul müdür

çalıştırmak suretiyle 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümleri uyarınca optisyenlik

müessesesi açan gerçek veya tüzel kişiyi,

1.3.6. Mesul Müdür: Optisyenlik müessesesinde optisyenlik mesleğinin icra edilmesinden

bizatihi sorumlu olan 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun uyarınca optisyenlik mesleğini icra

etmeye yetkili kılınmış gerçek kişiyi,

1.3.7. Mevzuat:  Kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, yönerge, genel yazı, usul ve

esasları, 

1.3.8. SUT: Kurum tarafından yayımlanan “Sağlık Uygulama Tebliği” ni ve eklerini,                   

1.3.9. Ödeme Genelgesi: Kurum tarafından yayımlanan fatura inceleme birimlerinin

oluşumu, fatura ve eki belgelerin Kuruma teslimi, fatura örnekleme, inceleme ve ödeme usul ve

esaslarına ilişkin “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu genelgeyi,

1.3.10. Hasta: SUTun “kapsam” başlığı altında belirtilen kişiler ile ikili sosyal güvenlik

sözleşmeleri çerçevesinde sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan

kişileri,

1.3.11. Fatura dönemi: Müessese tarafından her ayın birinci günü ile sonuncu günü

arasında (birinci ve son gün dâhil) verilen hizmetleri kapsayan dönemi,

1.3.12. Malzeme: 5193 sayılı Optisyenlik Müessesesi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci

fıkrasında ve SUT eki görmeye yardımcı tıbbı malzemeleri içerir listede belirtilen malzemeleri,

1.3.13. MEDULA-Optik Provizyon Sistemi:  Kurum bilgi işlem sistemleri üzerinde,

optisyenlik müessesine müracaat eden kişinin,  malzemelerden yararlanma hakkının olup

olmadığının tespiti için kullanılan ve girilen bilgiler esas alınarak reçete muhteviyatının

karşılanmasına ilişkin bazı denetim ve sorgulamalar yaparak karşılanan reçetelerin Kuruma fatura

edilmesi ve kontrolünde kullanılan elektronik bilgi sistemini,

ifade eder.

2. SÖZLEŞMEYE GÖRE HİZMET ALACAK KİŞİLER

2.1. Bu sözleşmeye göre müesseseye başvuran tüm hastalar sağlık hizmetlerinden

yararlanacak kişilerdir.Sayfa 2/13

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN GENEL İLKELER

  3.1. Kurumun Hak ve Yükümlülükleri

3.1.1. Kurum işbu sözleşmede tanımlanan hizmetler karşılığında, müesseselere ilgili

mevzuat ile sözleşmede belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda ödeme yapmakla yükümlüdür.

3.1.2. Kurum, ödeme politikalarında değişikliğe gidebilir.

3.1.3. Kurum, kendi bünyesinde ilgili mevzuat ve işbu sözleşme gereğince yerine

getirilecek hizmetlerin sunumu için gerekli yazılım ve donanım dahil altyapı hizmetini sunacaktır.

3.1.4. Kurum, sağlık hizmetleri sunumunda hakkaniyet, verimlilik ve etkinliğin sağlanması

amacıyla sağlık harcamalarına ait her türlü veri ve bilgiye ulaşma hakkına sahiptir.

3.2. Müessese’ nin Hak ve Yükümlülükleri

3.2.1. Müessese, Kurum tarafından çıkarılan mevzuat hükümleri ile kuruluş ve

faaliyetleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan mevzuat hükümlerine uymakla

yükümlüdür.

3.2.2.Müessese, hastanın genel sağlık sigortalısı olması temelinde, hizmetin kalitesi yada

hizmetlerin erişilebilirliği açısından hiçbir hastaya karşı ayrımcılık yapamaz.

3.2.3. Müessese, sağlık hizmetlerinin sunumu açısından  MEDULA-Optik Provizyon

Sisteminin gerektirdiği bilgi işlem altyapısını, hastaların kimlik tespitlerine ilişkin Kurumca

oluşturulacak sisteme uygun gerekli altyapıyı yine Kurumca belirlenecek sürede, kendi

bünyesinde oluşturmakla yükümlüdür.

3.2.4. Müessese, hastalara ait tıbbi bilgilerin gizliliği ile ilgili geçerli yasal gerekliliklere

uymakla yükümlüdür.

3.2.5. Müessese, MEDULA-Optik Provizyon Sistemine kaydettiği her türlü bilginin

doğruluğunu ve mevzuat hükümlerine uymakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.2.6. Müesseseler hizmet verdikleri hastalara ilişkin fatura eki belgeleri en az 5 (beş) yıl

süreyle saklamak zorundadır.

4. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

4.1. Kurumla sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen reçetelere istinaden

müessese tarafından tanzim edilen faturalar, işbu sözleşme, SUT hükümleri ve Kurumca

belirlenecek diğer usul ve esaslar doğrultusunda karşılanır.

4.2. Reçetenin Şekline İlişkin Esaslar

4.2.1.  Reçete muhteviyatında yer alan malzeme bedellerinin müesseseye ödenebilmesi

için; reçetelerin işbu sözleşmede belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmesi ve  sözleşmede

belirtilen belgelerin reçete ekinde bulunması şarttır.

4.2.2.  Reçetelerde, sağlık kuruluşunun/kurumunun adı, hasta adı soyadı, T.C. Kimlik

Numarası, reçete tanzim tarihi ve protokol numarası, hekimin adı soyadı, Sağlık Bakanlığınca

verilen doktor diploma tescil numarası bilgileri ile ıslak imzası yer alacaktır. İmza dışındaki

bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon

sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde de olabilecektir.

Reçetelerde, ilgili sağlık kuruluşunun başhekiminin onayı ve mührü aranmayacaktır.

4.3. Hasta Müracaatına ve Reçetenin Verilişine İlişkin Esaslar

4.3.1. Hastanın müracaatında, reçete MEDULA-Optik Provizyon Sistemine kaydedilerek

müracaat tarihi reçete arkasına yazılıp hastanın/hasta yakınının imzası alınacak, reçetelerin arka

yüzüne müessese kaşesi basılarak mesul müdür tarafından imzalanacaktır.

4.3.2. Reçetenin arkasında; hastanın/hasta yakınının açık isim ve soyadı, reçetede belirtilen

malzemelerin verildiğine dair bilgiler (teslim tarihi, telefon numarası, adresi, teslim aldığına

ilişkin ibare ve imzası) ile reçetede belirtilen malzemelerin hasta yakını tarafından teslim alınması

durumunda ise teslim alanın T.C. Kimlik Numarası yazılmak suretiyle reçete muhteviyatı kimlik

kontrolü yapılarak verilecektir.

4.3.3. Yurtdışı sigortalıları için müstahaklık sorgulaması MEDULA-Optik Provizyon

Sisteminden yapılıncaya kadar, Kurumca düzenlenmiş “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre

Sağlık Yardım Belgesi”nin fotokopisi reçeteye eklenecektir.

4.3.4. Geçirdikleri iş kazası nedeniyle sağlık yardımları Kurumca karşılanan aktif

sigortalılar için provizyon sisteminde müstahaklık sorgulaması yapılıncaya kadar, işveren

tarafından iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu doldurularak reçeteye eklenecektir.

4.3.5. Trafik kazası nedeniyle Kurumumuzca karşılanacak malzemeler için, trafik kazası

geçirdiğine dair belge (onaylı kaza tespit tutanağı fotokopisi)  reçeteye eklenecektir.

4.3.6. SUT da,  sağlık kurulu raporu ile verilmesi gerektiği belirtilen ve MEDULA-Optik

Provizyon Sisteminde yer alan nitelikli ( teleskopik gözlük, yakın okuma kepi ve kontakt lens)

malzemeler için düzenlenen sağlık kurulu raporu reçeteye eklenecektir.        

4.3.7. Müessese tarafından temin edilen malzemelerin Sağlık Bakanlığınca onaylanarak

TİTUBB„a kayıtlı malzeme olması şartıyla barkod bilgisi Kuruma iletilmek üzere reçeteye

eklenecektir.

4.3.8. MEDULA-Optik Provizyon Sistemine reçete kaydı yapıldıktan sonra sistemden

alınan çıktı reçeteye eklenecektir.

4.3.9. Müessese tarafından, reçetelerin düzenlenme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün

içerisinde yapılan hasta müracaatları kabul edilecektir. Kabul edilen reçetenin, nitelikli

malzemelerde 45 (kırkbeş) gün, diğer malzemelerde ise 30 (otuz) gün içerisinde sisteme müessese

tarafından kaydı yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan hasta müracaatları ve/veya sistem

kayıtlarına ilişkin reçete bedelleri Kurumca ödenmeyecektir.

4.3.10. Usulüne uygun düzenlenen reçete ile müesseseye müracaat edildiğinde, reçete

içeriği 5 (beş) iş günü içerisinde karşılanır. Müessese tarafından süresi içerisinde hazır hale

getirilen ancak hasta tarafından süresi içerisinde teslim alınmayan reçete muhteviyatı

malzemelerin hastanın beyanı alınmak suretiyle en geç 15 gün içerisinde  hastaya/hasta yakınına

teslim edilmesi zorunludur. Özel cam siparişleri nedeniyle reçete içeriğinin 5 (beş) iş günü

içerisinde karşılanamaması durumunda en geç müracaatı takip eden  20 (yirmi) gün içerisinde

karşılanması gerekir.

Müessese tarafından kabul edilmiş hasta müracaatına ilişkin reçete içeriğinin süresi

içerisinde karşılanarak, hastaya/hasta yakınına tesliminden önce müessesenin sözleşmesinin sona

ermesi halinde de reçete içeriği süresi içerisinde karşılanır.

4.3.11. Reçetede; iki gözlük (uzak-yakın) yazılı ise ikisi de verilir. Uzak ve daimi gözlük

yazılması halinde ise sadece uzak gözlük verilir. Reçetede, uzak-yakın gözlüklerle birlikte

bifokal/progressif gözlük de yazılmış ise, her üç gözlük bir arada verilmeyip,  uzak ve yakın

gözlük veya  bifokal/ progressif gözlük verilir. Yine reçetede uzak ve yakın gözlük yazılı ise,

hastanın yazılı talebi halinde bifokal/progressif gözlük verilebilir. Diğer taraftan reçetede

bifokal/progressif gözlük yazılı ise hastanın yazılı talebi halinde, uzak ve yakın gözlük verilebilir.

Bifokal/progressif gözlük verilmesi halinde uzak-yakın çerçeve almış gibi işlem görür ancak

Kuruma tek çerçeve bedeli fatura edilir. Bu durumda ilgiliye uzak-yakın gözlük ve çerçeve hakkı

verilmiş sayılır.

4.3.12. Müessese tarafından temin edilen malzemelerin Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ve

TİTUBB„a kayıtlı malzeme olması gerekir. Bu nedenle Müessese tarafından hastaya, Sağlık

Bakanlığına sunulmuş, onaylanmış ve Kurumca istenilen belgeleri kabul edilmiş  firmalara ait

malzemeler verilir. Kurumca gerekli görülmesi halinde, hastaya verilen malzemelerin ilgili

firmaya ait olup olmadığı Türk Standartları Enstitüsünde kontrol ettirilir.

4.3.13. Hastanın müesseseye müracaat etmesi halinde, hastaya hatalı verilen malzemeler

müracaatı takip eden 5 (beş) iş günü içinde müessese tarafından bedelsiz olarak değiştirilir.

Müessese ile ihtilaf çıkması durumunda, hasta Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine, Sağlık Sosyal

Güvenlik Merkezi olmayan illerde ise Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat edebilir. Bu

birimlerce gerekli işlemler yürütülerek ihtilaf sonuçlandırılır. Malzemelerin hatalı verildiğinin

Kurumca herhangi bir şekilde tespiti halinde, söz konusu malzemeler müessese tarafından 5

(beş) iş günü içinde değiştirilir. Aksi halde hatalı olarak verilen malzemeler müessesenin nam ve

hesabına başka bir sözleşmeli müesseseden temin edilerek bedelleri ilgili müesseseden tahsil

edilir.

4.4. Teknik Hükümler

4.4.1. Reçete içeriği malzeme, müessese tarafından başka bir müesseseye ve/veya atölyeye

yaptırılamaz. Müessese, başka bir müessese tarafından kabul edilen reçete muhteviyatını yapamaz

ve müracaatı başka bir müessese tarafından kabul edilen hastaya ait reçete bedelini Kuruma fatura

edemez.

4.4.2. Reçeteler düzenlendiği il dışındaki Kurum ile sözleşmeli müesseseler tarafından da

karşılanabilir.

4.4.3. Müessese tarafından Kuruma teslim edilen reçetelerin kontrolü aşamasında ortaya

çıkan ve reçetede belirtilmesi gereken malzemelere ait özel şartlar ve/veya reçete eki belgelerin

(rapor v.b.) eksikliği durumunda eksikliğin giderilmesi ve/veya düzeltmenin yapılabilmesi için

reçete ve eki belgeler müesseseye iade edilir. Kurumca müesseseye iade edilen reçeteler ve eki

belgelerde, hekimce yapılması gereken düzeltmeler reçeteyi yazan hekim veya hekimin olmaması

halinde sorumlu hekim/başhekim kaşe ve onayı kabul edilir.

4.4.4. Müessesenin sözleşmesinin sona ermesi halinde sözleşmenin sona erdiği tarihten

itibaren hasta müracaatı kabul edilmez.

4.5. Yönlendirme ve İşbirliği Yasağı

4.5.1. Müessese sahibi ve/veya mesul müdür, reçeteyi düzenleyen göz hekimi, özel dal

merkezi sahibi ve ortakları ile kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde

olursa olsun, diğer sağlık kuruluşları ve üçüncü şahıslarla açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar

ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama ve yönlendirme yapamaz.

4.6. Müesseseye İlişkin Değişiklikler

4.6.1. Bir adres için düzenlenen optisyenlik müessesi ruhsatnamesi ve optisyenlik mesleğini

icra hak ve yetkisini haiz olanlar için düzenlenen personel çalışma belgesi, başka bir müessesede

kullanılamaz. Müessese sahibine ait birden fazla müessese var ise her bir müessese için ayrı mesul

müdür bulundurulması zorunludur.

4.6.2. Müessesenin unvanının ve/veya şirket nevinin değişmesi halinde unvan ve nevi

değişikliklerine ilişkin bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisi, değişiklik halinin ortaya çıktığı tarihi

takip eden günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde Kuruma iletilecektir.  Müessesenin

unvanının ve/veya şirketin nevi değişikliğine ilişkin bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisinin bu

süre içerisinde Kuruma iletilmediğinin tespiti halinde, MEDULA-Optik Provizyon Sistemi

üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi kapatılır, unvan ve/veya şirketin nevi

değişikliğinin gerçekleştiği tarihten itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete

bedelleri Kurumca ödenmez. Unvan ve/veya şirketin nevi değişikliği ile ilgili bilgi ve belgeler ile

ruhsat fotokopisinin Kuruma iletilmesi halinde mevcut durum Kurum tarafından incelenerek

yeniden sözleşme yapılır.

4.6.3. Mesul müdürün görevine son verilmesi, istifası, mesul müdürlük şartlarını herhangi

bir şekilde kaybetmesi ve benzeri hallerde durum müessese sahibi ve/veya mesul müdür

tarafından ayrılış tarihini takip eden iş günü bitimine kadar, mesul müdürün vefatı halinde ise,

müessese sahibi tarafından vefatı takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma bildirimde

bulunulur. Kurum tarafından bu tarihler dikkate alınarak MEDULA-Optik Provizyon Sistemi

üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi kapatılır. Mesul müdürün ayrılışının veya

vefatının Kuruma bildirilmediğinin tespiti halinde mesul müdürün ayrılış tarihi veya vefatından

itibaren optisyenlik müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez.

4.6.4. Müessesenin unvan, sahip ve mesul müdürünün değişmemesi şartıyla aynı il sınırları

içindeki adres değişikliği, değişiklik için İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatının gerçekleştiği tarihi

takip eden iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. Yeni adres ile ilgili ruhsat fotokopisinin 30 (otuz)

gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi mecburidir. Adres değişikliğinin bildirilmesi ya da ruhsat

fotokopisinin verilmesi işlemlerinin bu süreler içerisinde yapılmadığının tespiti halinde,

MEDULA-Optik Provizyon Sistemi üzerinden müessesenin reçete ve hasta müracaat girişi

kapatılır ve adres değişikliğinin gerçekleştiği tarihten itibaren optisyenlik müessesesince kabul

edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez. Değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile ruhsat

fotokopisinin Kuruma iletilmesi tarihinden itibaren 3 (üç ) iş günü içinde müessesenin reçete ve

hasta müracaat girişi açılır.

4.6.5. Müessese sahibinin ve varsa adi ortaklarının herhangi birinin değişmesi veya

müessesenin kapatılması halinde, değişiklik veya kapatılma halinin ortaya çıktığı tarihi takip eden

iş günü bitimine kadar, vefat halinde ise takip eden 5 iş günü içerisinde yeni durum Kuruma

bildirilir ve reçete kabul edilmez, ancak müessese sahibi ve/veya müessese sahibi mirasçılarının

talebi halinde yeniden sözleşme yapılabilir. Şirket olarak faaliyet gösteren optik müesseselerinde;

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri, Limitet Şirketlerde

ise ortakların tümü veya bir kısmının değişmesi hallerinde, şirket müdürünün ayrılması/değişmesi

veya temsil yetkisinin geri alınması halinde, bu değişiklik 20 (yirmi) gün içerisinde Kuruma

bildirilir. Bildirilmemesi halinde değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren optisyenlik

müessesesince kabul edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez. Değişiklik ile ilgili bildirimin

yapılması, ilgili belgelerin Kuruma iletilmesi ve engel bir durum bulunmaması halinde müessese

ile yeniden sözleşme yapılabilir.

4.7. Sözleşmede Değişiklik Yapılması

4.7.1. Kurum, sözleşme yapılırken istenen belgeler ve aranan koşullarda her zaman

değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sözleşmede yapılan değişiklikler ve koşullar zeyilname ile

düzenlenerek Kurumun  web sitesinde ilgililere duyurulur. Müesseseler sözleşmenin yürütümü

sırasında, Kurum tarafından EK-1 formunda ve aranan koşullarda yapılan değişikliklerin gereğini

Kurumca belirlenecek süre içerisinde yerine getirmek zorundadır. Zeyilname ile bildirilen

değişiklikleri yerine getirmeyen ve yeni koşullara uymayan müesseselerin sözleşmeleri Kurumca

tek taraflı feshedilir.

4.8. Sözleşmeli Olduğuna Dair Levha Asılması

4.8.1. Sözleşmeli optisyenlik müesseseleri görülebilir dış mekânlarına “SGK İLE

SÖZLEŞMELİ OPTİSYENLİK MÜESSESESİ” olduğunu beyan eden bir ibareyi/levhayı

vitrininde bulundurmakla yükümlüdür. SGKya devir olunan kurumlara ait “SSK, Bağ-Kur,

Emekli Sandığı ve/veya Resmi Kurumlarla anlaşmamız vardır” gibi ibareler vitrinde ya da

tabelalarda yer alamaz.

5. ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI

5.1. Faturaların düzenlenmesi

5.1.1. Müessese tarafından fatura döneminde kabul edilen reçeteler MEDULA-Optik

Provizyon Sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır.

5.1.2. Müessesenin sözleşmesinin sona ermesi halinde, sözleşmenin (4.3.10.) numaralı

maddesinin ikinci paragrafı gereği hastaya sözleşmenin sona erdiği tarihten önce teslim edilen

malzemelere ait reçetelerin o ayın son günü tarihini taşıyacak şekilde işlemleri neticelendirilir ve

faturalandırılır. Müessesenin kapanması halinde kapanış tarihi itibariyle sonlandırılarak,

faturalandırılır.

5.1.3. Sözleşmenin (4.3.5.) maddesine istinaden düzenlenen reçeteler için diğer reçetelerden

ayrı tek bir fatura düzenlenecektir.

5.1.4. Sözleşmenin (4.3.6.) maddesine istinaden düzenlenen reçeteler için diğer reçetelerden

ayrı tek bir fatura düzenlenecektir.

5.2. Faturaların teslimi

5.2.1. Zamanında teslim edilmeyen reçetelerin incelenme ve ödenme süreci, teslim edildiği

tarihten sonraki ay döneminde teslim alınmış gibi kabul edilerek bu tarihten itibaren başlar.

Kuruma zamanında teslim edildiği halde Kurum tarafından hatalı kayıt yapılması ya da kayıt

altına alınamama gibi nedenlere dayanılarak müesseseye yapılacak ödeme geciktirilemez.

5.2.2. Müessese, düzenlediği faturayı, döküm listesi, reçete ve eki belgeleri ile birlikte,

evrakın zarar görmesi ve bozulması engellenecek şekilde Kurumun ilgili birimlerine teslim eder.

Gerektiğinde Kurumca başka belgeler de istenebilir. Sayfa 6/13

5.2.3. Kurumca iade edilen reçeteler müessese tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 30

(otuz)  gün içerisinde eksiklikleri giderilerek ve/veya düzeltilerek Kuruma teslim edilir.

5.2.4. Reçetelerin, faturaların ve fatura eki belgelerin sorumluluğu Kurum tarafından teslim

alınıncaya kadar (kimin tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın) mesul müdüre ve müessese

sahibine aittir.

5.3. Fatura ve Ödeme Esasları

5.3.1. Kurum mevzuatı ve sözleşme hükümleri doğrultusunda müesseseye yapılan her türlü

yersiz ödemeler, müessesenin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda

tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan müesseseler için Kurum alacağı genel

hükümlere göre tahsil edilir. 

5.3.2. Görmeye yardımcı tıbbi malzeme bedelleri SUT eki listede belirtilen tutarlar esas

alınarak ödenir.

5.3.3. Sözleşmenin  (4.3.5) maddesinde belirtilen trafik kazası nedeniyle karşılanan

malzemelere ait reçeteler, örneklenmeden tamamı incelenir. 

5.3.4. Bu sözleşmede belirtilen reçete düzenleme ve yazılım esasları ile Kurumca belirlenen

diğer usul ve esaslara uyulmadığı veya Kurumca (5.2.3) numaralı maddede belirtilen süre

içerisinde iade edilmesine rağmen eksikliklerinin giderilmediği ve/veya düzeltilmediği tespit

edilen malzeme bedelleri ödenmez.

5.3.5. Sağlık Bakanlığına sunulmuş, onaylanmış ve Kurumca istenilen belgeler kabul

edilmiş firmalara ait olmayan malzemelerin bedelleri ödenmez.

5.3.6. Sözleşmenin (4.3.10.) numaralı maddesinde belirtilen sürelerden sonra hastaya/hasta

yakınına teslim edilen malzemelerin bedelleri ödenmez.

5.3.7. 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanuna ilişkin olarak çıkarılan Optisyenlik

Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğine 25 inci maddesinin (k) bendine aykırı olarak müessese

dışındaki bir atölyede numaralı gözlük camı montajı yapıldığının tespiti halinde gözlük cam ve

çerçeve bedelleri Kurumca ödenmez.

5.3.8. Müessesenin  sözleşmesinin sona ermesi halinde, sözleşmenin sona erdiği tarihten

itibaren yapılan reçete müracaatları kabul edilerek hastaya/hasta yakınına verilen malzemelerin

bedelleri Kurumca ödenmez.

5.3.9. Sözleşmenin  (6.1.7), (6.1.8), (6.1.13), (6.1.15), (6.1.17.), (6.1.18), (6.1.19), ( 6.2.4.)

numaralı maddelerinde belirtilen fiil/fiilleri ilgilendiren reçete bedelleri ödenmez.

5.3.10. Müessese sahibi adına tahakkuk etmiş olan her türlü Kurum alacağı (sigorta prim

aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı v.b.)

ile bu alacaklardan doğacak ferilere ilişkin borcu bulunması halinde ilgiliye yazı ile bilgi

verildikten sonra kanuni faizi ile birlikte müessesenin Kurumdaki alacağından mahsup edilir ve

varsa kalan tutar ilgililere ödenir.

6. CEZAİ ŞART VE FESİH HÜKÜMLERİ

6.1. Uygulanacak Cezai Şartlar ve Fesih Süreleri

6.1.1. Taraflar önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman

feshedebilir. Sözleşmenin Müessese tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde 6 (altı) ay

süreyle Müessese ile tekrar sözleşme yapılmaz.

6.1.2. Müessesenin kapanması halinde; kapanma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer

ve kapanma tarihini takip eden iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. Kapanma tarihini takip eden

ayın ilk  15 (onbeş) günü içerisinde optisyenlik müessesesinde mevcut olan  reçeteler

faturalandırılarak Kuruma teslim edilecektir. Mücbir sebepler hariç olmak üzere bu süre içerisinde

teslim edilmeyen fatura bedelleri ödenmez.

6.1.3. Optisyenlik müessesesinin ruhsatının/faaliyet izin belgesinin Sağlık Bakanlığınca

iptal edilmesi halinde,  iptal tarihinden itibaren sözleşme feshedilmiş sayılır. Sağlık

Bakanlığından yeniden ruhsat/faaliyet izin belgesi alınması halinde  Optisyenlik müessesesi ile

sözleşme yapılabilir.Sayfa 7/13

6.1.4. Sözleşmenin (4.6.2), (4.6.3), (4.6.4) numaralı maddelerinde bahsedilen hallerin ortaya

çıkması durumunda belirtilen süreler içerisinde Kuruma bildirimde bulunulmaması halinde,

Kurumca müesseseye herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın sözleşme kendiliğinden

sona erer.

6.1.5. Sözleşmenin (4.6.2), (4.6.3), (4.6.4) (4.6.5)  numaralı maddelerinden herhangi birinin

gereğinin yerine getirilmemesi  halinde her bir fiil için, optisyenlik müessesesine 2.000 (ikibin) 

TL cezai şart uygulanır.

6.1.6. Müessese tarafından Kuruma fatura edilen reçetelerde bulunması gereken reçete

muhteviyatı malzemelerin hastaya yada yakınına teslim edildiğine ilişkin imzanın hastaya/hasta

yakınına ait olmadığının tespit edilmesi halinde, ilgili reçete içeriğinde yer alan malzeme

bedelinin/bedellerinin 3 (üç) katı tutarında cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır.

Aynı fiilin tekrarı halinde ilgili reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 6 (altı) 

katı tutarında şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süreyle sözleşme yapılmaz.

6.1.7. Müessese tarafından temin edilen malzemelere ait barkod bilgisi ve belgesi  reçete

ekinde olmadığının tespiti halinde, reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 3

(üç) katı tutarında cezai şart uygulanır ve müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı

halinde reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 6 (altı) katı tutarında cezai şart

uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süreyle sözleşme yapılmaz.

6.1.8. Sözleşmenin (4.3.12) numaralı maddesi gereği Sağlık  Bakanlığınca onaylanarak

TİTUBB„a kayıtlı malzemelerin bilgileri ile reçete ekinde gönderilen belgelerdeki bilgilerin

birbirinden farklı olduğunun, bilgilerin yanlış ve/veya eksik olduğunun tespiti halinde, bu durum

Kurum zararı doğurmasa bile reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 3(üç) katı

tutarında cezai şart uygulanır ve müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde reçete

içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 6 (altı) katı tutarında cezai şart uygulanarak

sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süreyle sözleşme yapılmaz.

6.1.9. Sözleşmenin (4.3.10) numaralı maddesi gereği reçete içeriğinin süresi içerisinde

karşılanmadığının tespiti halinde, gecikilen her iş günü için 25 (yirmibeş) TL cezai şart

uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde gecikilen her iş günü için

50 (elli ) TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süreyle sözleşme yapılmaz.

6.1.10. Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması

gereken katılım payının eksik tahsil edildiğinin ve/veya tahsil edilmediğinin tespit edilmesi

halinde,  tahsil edilmeyen katılım payının 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak

müessese yazılı olarak uyarılır ve tespit edilen husus optisyenlik müessesesinin bağlı bulunduğu

vergi dairesine yazı ile bildirilir.

6.1.11. Sözleşmenin (4.3.13) numaralı maddesinin son fıkrası gereği, Kurumca hatalı

verildiği tespit edilen malzemelerin müessese tarafından başvuruya müteakip 5 (beş) iş günü

içinde değiştirilmediğinin tespiti halinde, reçete içeriğinde yer alan malzeme

bedelinin/bedellerinin 3 (üç) katı tutarında cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır.

Aynı fiilin tekrarı halinde reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 6 (altı) katı

tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süreyle sözleşme yapılmaz.

6.1.12. Müessese tarafından reçete içeriği malzemelerin başka bir müesseseye ve/veya

atölyeye yaptırıldığının tespiti halinde, reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin

3 (üç) katı tutarında cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı

halinde reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 6 (altı) katı tutarında cezai şart

uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 (üç) ay süreyle sözleşme yapılmaz. Reçeteleri yapan

müessesenin de Kurumumuzla anlaşması olması halinde bu sözleşmedeki cezai şartlar aynen

uygulanır, sözleşmesi olmaması halinde ise müessesenin bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğüne

yazı ile durum bildirilir ve bu müessese ile de diğer müesseseye uygulanan fesih süresi boyunca

sözleşme imzalanmaz.

6.1.13. Müessese tarafından hastaya verilen malzemelerin ilgili firmaya ait olmadığının

tespiti halinde reçete içeriğinde yer alan malzeme bedelinin/bedellerinin 3 (üç) katı tutarında cezai

şart uygulanarak müessese yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde reçete içeriğinde yer Sayfa

alan malzeme bedelinin/bedellerinin 6 (altı) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme

feshedilir ve 3 (üç) ay süreyle sözleşme yapılmaz. 

6.1.14. Hastaya verilen malzemelerin Sağlık Bakanlığınca onaylanarak TİTUBB„a kayıtlı

malzeme olmadığının tespit edilmesi halinde 1.000 (bin) TL cezai şart uygulanır ve müessese

yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde 3.000 (üçbin) TL cezai şart uygulanarak sözleşme

feshedilir ve 3 (üç) ay süreyle sözleşme yapılmaz.

6.1.15. Müessese sahibi ve/veya mesul müdürün, (reçeteyi düzenleyen göz hekimi, özel dal

merkezi sahibi ve ortakların, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa

olsun) kurumlar, diğer sağlık kuruluşları ve üçüncü şahıslarla açık veya gizli işbirliği yaptığının,

simsar ve benzeri yönlendirici personel bulundurduğunun, reçete toplama ve yönlendirme

yaptığının tespiti halinde,  10.000 (onbin) TL cezai şart uygulanarak müessese yazılı olarak

uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde 20.000 (yirmibin) TL cezai şart uygulanarak sözleşme

feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.1.16. Kurum tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde istenilen bilgi ve belgelerin

ibraz edilmemesi, inceleme ve denetime engel olunması halinin bir tutanak ile tespiti halinde

10.000 (onbin)TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 (üç) ay süreyle sözleşme

imzalanmaz.

6.1.17. Başka bir müessese tarafından müracaatı kabul edilen hastaya ait reçetenin Kuruma

fatura edildiğinin tespiti halinde 5.000 (beşbin) TL cezai şart uygulanarak 1 (bir) ay süreyle

sözleşme feshedilir. Aynı fiilin tekrarı halinde 10.000 (onbin) TL cezai şart uygulanarak sözleşme

feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.1.18. Müessese sahibi/mesul müdür veya müessesede çalışanlar tarafından reçete/reçete

eki belgede haksız kazanç elde edilmesini sağlayacak nitelikte tahrifat yapıldığının veya sahte

reçete/reçete eki belgenin Kuruma fatura  edildiğinin tespit edilmesi halinde, 20.000 (yirmibin) 

TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.1.19. Reçete muhteviyatı malzemelerin verilmeden verilmiş gibi gösterilerek fatura

edildiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde, 10.000 (onbin) TL cezai şart uygulanır ve müessese

yazılı olarak uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde ise 20.000 (yirmibin) TL cezai şart uygulanarak

sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.1.20. Müessese sahibi/mesul müdür ile sözleşmenin (6.1.) numaralı maddesinde belirtilen

fiiller dışında mesleği ile ilgili olarak veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı aleyhinde kesinleşmiş

bir yargı kararının tespit edilmesi halinde ise sözleşme feshedilir, müessese sahibi/mesul müdür

ile 5 (beş) yıl süreyle sözleşme imzalanmaz.

6.1.21. Muvazaalı olarak optisyenlik müessesesi işlettiği tespit edilen müessese

sahibi/mesul müdür ile sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmış ise sözleşmesi feshedilir ve 5 (beş)

yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

6.2. Cezai Şart ve Fesih İşlemlerine İlişkin Genel Esaslar

6.2.1. Cezai şart ve/veya fesih uygulamasını gerektiren bir fiilin tespiti halinde

Müesseseden yazılı savunma istenir. Savunma talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 10 (on)

gün içinde  müessese savunmasını verir. Kurum  müfettişlerince yapılan inceleme veya

soruşturmalarda, savunmalar müfettişlerce alınır.

6.2.2. Süresi içerisinde savunma verilmemesi veya verilen savunmanın değerlendirilmesi

sonucunda cezai şart ve/veya fesih uygulanmasına karar verilmesini müteakip  müesseseye

gerekli tebliğ yapılır. Cezai şart tutarı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihte tahakkuk eder. Müessese,

feshin/cezai şartın tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Kurumun ilgili taşra teşkilatına

itiraz edebilir. İtirazlar feshin ve cezai şartın uygulanmasını durdurur. Bütün itirazlar, mücbir

sebepler dışında 20 (yirmi) gün içinde Kurumca karara bağlanır. Konu ile ilgili olarak mahkemeye

başvurulmuş olması, cezai şartın takip ve tahsilini, feshin uygulanmasını durdurmaz.

6.2.3. Sağlık Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından optisyenlik müessesinde yapılan

denetimlerde bu sözleşmenin fesih edilmesini ve/veya cezai şart uygulanmasını gerektiren

hususların tespit edilerek Kuruma bildirilmesi halinde, Kurum tarafından yukarıda belirtilen fesih

hükümleri ve süreleri ile cezai şartlara ilişkin hükümlere göre işlem yapılır.Sayfa 9/13

6.2.4. Kurumumuzla sözleşmesi bulunan optisyenlik müessesesindeki mesul müdürün ilgili

İl Sağlık Müdürlüğüne izinli/raporlu olduğuna dair bildirimde bulunması gerekmekte olup, aynı

tarihlerde mesul müdürün yerine birinin atandığının bildirilmesi halinde reçete bedelleri ödenir.

Bildirilmemesi durumunda mesul müdürün izinli/raporlu olduğu tarihlere ait müessesece kabul

edilen reçete bedelleri Kurumca ödenmez.

6.3. Bu sözleşme hükümleri ile ilgili olarak ceza hukuku açısından suç teşkil eden

fiil/fiillerin tespiti halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve durum

müessesenin bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.

6.4. Sözleşmenin (6.1) numaralı maddesinde yer alan ve sözleşmenin feshini gerektiren

fiilin/fiillerin tespiti halinde fesih işlemi 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümlerine göre

karşı tarafa (iadeli taahhütlü) bildirilir. Fesih bildiriminin tebliğ alındığı tarihten itibaren ilgili

müessesenin MEDULA-Optik Provizyon ekranı kapatılır ve fesih tarihinden sonra reçete kabulü

yapılmaz.

6.5. Aleyhine ceza davası açılan müessese sahibi/mesul müdür hakkında, mahkemece

beraat kararı verilmesi halinde kararın kesinleşmesi beklenmeden, savcılıkça  kovuşturmaya yer

olmadığına dair karar verilmesi halinde ise bu karara yapılan itirazın reddedilmesi veya itiraz

edilmeden verilen kararın kesinleşmesi halinde davaya konu (6.1.) numaralı maddede belirlenen

süreler sona ermese dahi müessese sahibi/mesul müdür ile yeniden sözleşme yapılabilir.

Ancak, müessese sahibi/mesul müdür tarafından cezai şart ve/veya fesih işleminin iptaline

ilişkin dava açılması ve söz konusu davada Kurum lehine karar verilmesi halinde yukarıda hüküm

altına alınan husus dikkate alınmaksızın tespit edilen fiil/fiiller için cezai şart ve sözleşme

yapılmayacak süreler uygulanır.

6.6. Fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre dolduğunda, feshe ilişkin yargı süreci

devam etse dahi müessese sahibinin/mesul müdürün talebi halinde sözleşme yapılır.

6.7. Fiil/fiiller ile ilgili cezai şartın, yada yazılı uyarının  optisyenlik müessesesine tebliğ

edildiği tarihten sonraki 1 yıl içerisinde karşılanarak Kuruma fatura edilmiş olan reçetelerde, aynı

fiil/ fiillerin tekrar işlendiğinin tespit edilmesi halinde işbu sözleşmede bu fiil/ fiillere ait

maddelerde belirtilen hükümler uygulanır.

6.8. Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki fatura dönemlerine ait olup Kuruma

teslim edilmiş reçetelerde, uyarıya konu olan aynı sözleşme maddesini ilgilendiren fiilin/fiillerin

tekrarının tespiti halinde, fiilin/fiillerin gerektirdiği fesih hükümleri uygulanmaz.

6.9. Sözleşmenin (6.1.20.) numaralı maddesinde yer alan fiil nedeniyle sözleşmenin

feshedilmesi halinde, varsa müessese sahibine ait Kurumla sözleşmeli diğer

müessesenin/müesseselerin sözleşmeleri de feshedilir. Ancak bu durumda sözleşme yapılmayacak

süre cezası, müesseselerin müessese sahibi olmayan mesul müdürleri için uygulanmaz.

6.10. Kurumumuz ile sözleşmeli müessesenin sözleşmesinin feshini gerektiren

fiilin/fiillerin müessese sahibi tarafından yapıldığının veya yaptırıldığının tespiti halinde müessese

sahibine ait Kurumla sözleşmeli diğer müessesenin/müesseselerin sözleşmeleri de feshedilir.

Ancak sözleşme yapılmayacak süre, fiilin/fiillerin gerçekleştiği müessese dışındaki

müessesenin/müesseselerin müessese sahibi olmayan mesul müdürü/müdürleri için uygulanmaz.

6.11. Sözleşmenin (6.1) numaralı maddesinde belirtilen fiil/fiillerden sözleşmenin feshini

gerektiren birden fazla farklı fiilin işlendiğinin tespiti halinde uzun olan fesih süresi uygulanır.

6.12. Sözleşmenin feshini gerektiren ve aynı zamanda 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında

Kanun ve aynı kanuna bağlı yönetmelik hükümlerini ihlal eden fiil/fiillerin tespiti halinde, durum

müessesenin bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğüne ve varsa mesul müdürün bağlı olduğu

derneğe bildirilir.

6.13. Bu sözleşmenin yürürlük tarihinden önce geçerli olan sözleşme hükümlerine göre

sözleşmesi feshedilen ve Kurum aleyhine feshe ilişkin dava açmış ve ihtiyati tedbir kararı almış

müessese ile ihtiyati tedbir kararına istinaden  ihtirazı kayıtla sözleşme yapılır. Ancak itiraz

üzerine ihtiyati tedbir kararının kaldırılması ve/veya davanın reddedilmesi halinde sözleşme

feshedilir, fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre ve cezai şart uygulanır.  Sayfa 10/13

6.14. Bu sözleşmenin imzalandığı tarihten önce sözleşme hükümlerine göre Kuruma fatura

edilen ve kontrolleri Kurum tarafından bu sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra yapılan ya da

kontrolleri yapılmış olmakla birlikte fesih ile ilgili işlemlerin henüz tamamlanmadığı durumlarda

tespit edilen fiil/fiiller için Kurumca bu sözleşmenin (6) ve (7) numaralı maddelerinde yer alan

hükümleri uygulanır. Ancak tespiti yapılan fiil/fiiller için reçetenin veriliş tarihinde geçerli olan

sözleşme hükümlerinin uygulanması optisyenlik müessesesi tarafından Kurumdan yazılı olarak

talep edilirse reçetenin veriliş tarihinde yürürlükte olan sözleşmedeki cezai şart ve fesih hükümleri

uygulanır.

6.15. Bu sözleşmenin yürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle Kurumca veya

Kuruma devredilen kurumlarca sözleşmesi feshedilen müessesenin/mesul müdürün yeniden

sözleşme yapmak istediğine ilişkin yazılı talebi halinde müessesenin devredilen Kurumlara ve

Kuruma daha önce ödediği para cezaları dikkate alınmak suretiyle Kurumca tespit edilen ve

sözleşmesinin feshedilmesine neden olan fiil/fiiller için bu sözleşmedeki cezai şart ve fesih

hükümleri uygulanır.

Ayrıca sözleşmenin feshine ilişkin fiil için; bu sözleşme hükümlerinde “tekrarı halinde”

yeni bir yaptırım belirtilmiş ise feshe konu fiil tekrara dayalı yaptırımlar için ilk fiil olarak kabul

edilir.

6.16. Kurum veya Kuruma devredilen kurumlar aleyhine feshe ilişkin dava açan müessese;

davasından feragat etmek ve mahkeme tarafından feragat nedeniyle verilen ve kesinleşmiş bu

kararı Kuruma ibraz etmek şartıyla bu sözleşmenin 6.15 maddesinin birinci fıkrasında yer alan

hükümden yararlanır. Bu madde hükmü uygulanırken daha önce Kurum veya devredilen kurumlar

ile yapılan sözleşmeler gereği sözleşmesi feshedilen müessese için, fesih tarihinden itibaren geçen

süre bu sözleşme hükümlerine göre sözleşme yapılmayacak süreden düşülür.

6.17. Gerek görüldüğü hallerde Kurum, bu sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili hususları,

müessese nezdinde yapılacak olan denetimler de dâhil olmak üzere, Kurumun denetim ve

kontrolle yetkilendirilen yetkilileri marifeti ile her zaman incelettirebilir. Kurum yetkilileri

tarafından sözleşmede yer alan hususların tespitine ilişkin yapılacak denetimlerde çalışanların

sigortalı olup olmadıklarının tespiti yapılarak, sigortasız çalışanlar/çalıştırılanlar Kurumun ilgili

birimine bildirir.

6.18. Müessese sahibi ve mesul müdür, fesih / uyarı ve cezai şartlara ilişkin hükümlerden

doğan borçlardan müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

7. CEZAİ ŞART TAHSİLİ

7.1. Cezai şartın ve/veya yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki fatura dönemlerine

ait olup, Kuruma teslim edilmiş reçetelerde  cezai şarta konu olan aynı sözleşme maddesini

ilgilendiren fiilin/fiillerin tekrarının tespiti halinde cezai şart, ilk tespit gibi uygulanır.

7.2. Her bir fatura dönemi için uygulanacak cezai şartın hesaplanmasında, aynı veya ayrı

her bir tespit edilen fiil/fiiller için öngörülen cezai şart tutarı toplanarak tahsil edilir. Ancak,

(6.1.18.) numaralı madde kapsamında olduğu tespit edilen fiiller nedeniyle müesseseye cezai şart

uygulanmış ise, bu müesseselere sözleşmenin (6.1) maddesi  alt bentlerinde belirtilen fiiller

nedeniyle ayrıca cezai şart uygulanmaz.

7.3. Aynı fatura döneminde sözleşmeye aykırılığı tespit edilen aynı fiiller için müesseseye

tek bir uyarı yapılır.

7.4. Kurum  tarafından cezai şartların müesseseye tebliğinde, tespit edilen fiil/ fiiller ile

cezai şart tutarı açıkça belirtilir.

7.5. Cezai şart tutarı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihte tahakkuk eder.

8. SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

8.1. Kurum tarafından müesseseye yapılacak tebligatlar sözleşmede belirtilen adrese,

müessese tarafından Kuruma yapılacak tebligatlar ise Kurumun ilgili birimine yapılacaktır. Sayfa 11/13

Tebligatlar, bu sözleşmede aksine hüküm olmadıkça 7201 sayılı “Tebligat Kanunu” hükümlerine

uyulmak suretiyle ve iadeli taahhütlü olarak yapılır.

8.2. (4.6.4) numaralı madde hükümleri doğrultusunda adres değişikliğinin Kuruma

bildirilmemiş olması halinde sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

8.3. Kurumla sözleşme imzalayan müessese, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun

hükümlerine uygun müessese olduğunu beyan/kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

8.4. Aynı isim ve/veya farklı isimler altında birden fazla müessesesi bulunan gerçek ve

tüzel kişiler, her bir müessese için Kurum ile ayrı ayrı sözleşme imzalamak zorundadır.

8.5. Müessese, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle başka bir

müesseseye ve/veya gerçek veya tüzel kişilere devir ve temlik edemez.

8.6. Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar müesseseye aittir.

8.7. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, hali hazırda işlemde olan

evrak sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılır.

8.8. Kurum gerekli gördüğü hallerde sözleşme maddelerini güncelleme ve yenileme

hakkına sahiptir.

8.9. Kurumla sözleşme imzalayan müesseseye yetkili kişisi adına MEDULA-Optik

Provizyon Sistem şifresi verilir. Sözleşmeli müessese aynı sözleşme dönemi içerisinde herhangi

bir gerekçe ile tekrar şifre talebinde bulunduğunda verilen her bir şifre için müesseseden 200

(ikiyüz) TL bedel tahsil edilir.

8.10. Kurum tarafından yapılan inceleme sonucu Sözleşme hükümlerine göre optisyenlik

müessessine iadesi gereken reçeteler, kurumca ödemeli olarak gönderilir. Bu reçeteler optisyenlik

müessesi tarafından, Kuruma kargo ile veya iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya elden teslim

edilir.

9. DENETİM

9.1. Kurum, Müesseseden her türlü doküman, fatura ve ekleri ile tetkik ve kayıtların

asıllarını isteme, inceleme, kopyalarını alma, müessese yetkilisinin, çalışanlarının ya da hastaların

ifadelerini alma, inceleme ve denetim yetkisine sahiptir.

9.2. Kurum; Müessese tarafından verilen hizmetlere ilişkin bilgi ve belgeleri, verilen

hizmetin niceliğini, niteliğini ve sözleşme kapsamına uygunluğunu kontrol eder. Kurum bu

yetkisini, uygun gördüğü zamanda ve yerde görevlendireceği personel aracılığıyla veya ihtiyaç

duyulması halinde Kurum dışı kişi veya kuruluşlara yaptırmak suretiyle kullanır.

9.3. Müessesenin ruhsat ve faaliyet izin belgesine ilişkin uygun olmayan bir durumun

Kurumca ya da diğer kamu kurumlarınca tespit edilmesi halinde, tespit edilen durum ilgili İl

Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir ve gelen cevabi yazıya göre işlem yapılır.

9.4. Müessese yetkilileri denetim ekibine, denetim süresince görevlerinin ifası sırasında

gereken her türlü kolaylığı sağlamak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

9.5. Denetim esnasında müessesede görev yapan yetkililer ve çalışanlar denetleme ekibinin

görevine engel olamazlar. Aksi halde bu sözleşmenin 6.1.16. maddesindeki cezai şart

uygulanır.

10. YETKİLİ MAHKEME

10.1. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, Kurum ilgili biriminin

bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK

11.1. Bu sözleşme .…/…./2012  tarihinden 31/12/2012 tarihine kadar geçerlidir.

11.2. İlgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili takvim yılının 01-31 Aralık tarihleri

arasında onaylanmış optisyenlik müessesesi ruhsatnamesinin, ilgili takvim yılının son iş günü

mesai saati bitimine kadar Kurum ilgili birimine teslim edilmesi halinde, sözleşme aynı şartlarla Sayfa 12/13

bir yıl daha uzamış kabul edilir. Ruhsatnamenin bu süre içerisinde teslim edilmemesi durumunda

sözleşme fesh edilmiş sayılır.

12. YÜRÜTME

12.1. Bu sözleşmenin yürütümü Kurumun ilgili birimi tarafından yapılır.

12.2. Gözlük cam ve çerçeveleri ile ilgili barkod uygulaması 01 Mart 2012 tarihinden

itibaren geçerli olacağından, bu tarihe kadar sağlık kurulu raporu ile temin edilen  nitelikli

görmeye yardımcı tıbbi malzemeler hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu 2011 yılı Optik

Sözleşmesinin garanti belgeleriyle ilgili maddeleri uygulanacaktır. Ayrıca, optisyenlik

müesseselerinin tedarikçileri aktif olmayan stokları ile ilgili geçici barkod talepleri vergi

dairelerine bildirilen 2011 yılı envanter kayıtları esas alınarak takip edilecektir.

12.3. 13 (onüç) sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflar karşılıklı kabul

ve mutabakat ile imzalanmış olup, bir nüshası müessese sahibinde, bir nüshası mesul müdürde, bir

nüshası da Kurum ilgili biriminde muhafaza edilmek suretiyle saklanacaktır.

12.4. Kurumca yeni bir sözleşme duyurulmuşsa; Müessese tarafından 15 (onbeş) gün içinde

sözleşme fesih ihbarı yapılmadığı takdirde, yeni sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. Bu

durumda söz konusu 15 (onbeş) günlük sürenin sonuna kadar eski sözleşmenin hükümleri geçerli

olacaktır.

12.5. Bu sözleşme metni optik müesseselerinin sözleşme imzalayacağı faaliyette bulunduğu

yerdeki Kurumca yetkilendirilen ilgili birimlerinden temin edilecektir.

Örnekleme yöntemini; Kabul ediyorum

Kabul etmiyorum

 (*)Sözleşmesi olan optisyenlik müesseselerinin sözleşme yenilemeleri halinde de istenecek

belgelerdir.

Durumlarında her hangi bir değişiklik olan optisyenlik müesseselerinden yukarıdaki

belgelerin tamamı istenecektir.

İlk defa sözleşme yapılacakların verecekleri belgeler ile aranan belgelerin içeriğinin

değişmesi nedeniyle yeniden sunulacak belgeler noter tasdikli olabileceği gibi, belge asıllarının

fotokopilerine Sağlık İl Müdürlüklerinden yetkili elemanlarınca “Aslı Görülmüştür” ibaresi

yazılarak mühür ve ıslak imza ile onaylanması durumunda da geçerli olacaktır. Bu maddede

tanımlanan işlemler için; 5. ve 6. sıra nolu belgelerin fotokopisi, üyesi olduğu optisyenlik

müesseseleri derneği tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve ıslak imza ile

onaylanması durumunda da geçerli olacaktır.

Bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümleri okudum ve aynen uyacağımı kabul ve

taahhüt ederim.

Tam Sözleşme Metni Ekleri için TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET