gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013-2014 DENİZ İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

11 Şubat 2014 Salı 06:56
2013-2014 DENİZ İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİPARA CEZALARI

CEZA MADDESİ

KANUN MADDESİ

2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

( Yeniden Değerleme Oranı %7,80)

2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

( Yeniden Değerleme Oranı %3,93)

50. MADDE

5,11,12 MADDE

5, 11, 12 . MADDELER

2.195            5 işçiye kadar (5 işçi dahil)

4.393         5 işçiden fazla

4.393            Tekrarı halinde iki katı

5, 11, 12 .

2.281 MADDELER

2.281            5 işçiye kadar (5 işçi dahil)

5 işçiden fazla 4.5b5            Tekrarı halinde iki

katı

 

 

13. MADDE

Çalıştırmadığı her özürlü veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için

2.928

Çalıştırmadığı her özürlü veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için

3.043

51/1. MADDE

20(Gemiadamının kıdem tazminatını ödememek),

28,29 (Gemi adamının ücretini zamanında ve tam olarak ödememek), 33,37. MADDE

■ .„„            TL'den aşağı olmamak '                 üzere iki katı tutarında

TL'den aşağı 1.520            olmamak üzere iki katı tutarında

51/2. MADDE

21,23, 26. MADDE

1.463

1.520

51/ EK FIKRA

29. MADDE (Gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına

1.756

1.825

51/ SON FIKRA

20. MADDE

Birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re'sen tahsiline karar verilir.

Birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine

52. MADDE

35. MADDE

1.463

1.520

 

 

 

 

731

759

53. MADDE

38,39,40,41,42,43. MADDE

731

759

Not

5083 sayılı T C Devletinin Para Bınmı Hakkında Kanunun2 maddesine, 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22 maddesi ile eklenenfıkra uyarınca 1 TL'nın altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET