gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2013 YILI SOSYAL GÜVENLİK CEZA TUTARLARI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda belirlenmiş olan fiiller için uygulanacak idari para cezaları da fiilin gerçekleştiği tarihte 16 yaşından büyükler için geçerli olan aylık asgari ücret esas alınarak belirleniyor. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren asgari ücretin onda biri olan en düşük ceza 98, asgari ücretin 12 katı olan en yüksek ceza ise 11 bin 743 lira olacak.

19 Şubat 2013 Salı 03:24

   ASGARİ ÜCRET :    978,60 TL    
İPC KANUN HÜKMÜ YÜKÜMLÜLÜK YASAL SÜRESİ FİİL TARİHİ VERİLECEK İPC TUTARI VERİLECEK İPC MİKTARI TL
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ        
102/1-a-1  1-5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içerisinde verilmemesi,
2- 5510 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süresinde verilmemesi yada e-sigorta ortamında bildirilmesi
1- 5510 sayılı Yasanın 8nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde;
2- 5510 sayılı Yasanın 61nci maddesi uyarınca genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin bir ay içerisinde;  
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Her bir sigortalı için Asgari Ücret Tutarı kadar            978,60   
102/1-a-2 Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin Kurumca tespit edilmesi,   Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Her bir sigortalı için Asgari Ücret Tutarının 2 katı kadar        1.957,20   
102/1-a-3 Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinin Kurumca tespit edildiği yada kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerden tespit edilmesi halinde ilgili idarenin yazısının Kuruma intikal ettiği tarihi takip eden bir yıl içersinde tekrarlanması   Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Her bir sigortalı için Asgari Ücret Tutarının 5 katı kadar        4.893,00   
İŞYERİ BİLDİRİMİ        
102/1-b  5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen işyeri bildirgesinin verilmemesi yada e-Sigorta üzerinden göndermekle yükümlü oldukları halde gönderilmemesi  En geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü 1- Kamu idareleri ile Bilanço esasına göre defter tutan işyerleri Asgari Ücretin 3 katı kadar        2.935,80   

2- Diğer defterleri tutan işyerleri Asgari Ücretin 2 katı kadar
 
       1.957,20   

3- Defter tutmakla yükümlü olmayan işyerleri Asgari Ücret kadar
           978,60   
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ        
102/1-c-1,2  Asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kurumca belirlenen şekil ve usulde süresi içinde Kuruma verilmemesi yada e-Sigorta yoluyla gönderilmemesi İlişkin olduğu ayı takip eden ayın 23'ü Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Her bir fiil için;
1- Belgenin asıl olması halinde Asgari Ücretin 2 katını geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı başına Asgari Ücretin1/5 tutarında 
           195,72   
Her bir fiil için;
1- Belgenin EK olması halinde Asgari Ücretin 2 katını geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı başına Asgari Ücretin1/8 tutarında

 
           122,33   
EKSİK GÜN BİLDİRİMİ        
102/1-c-3  Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle ek belgenin Kurumca re’sen düzenlenmesi ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Asgari Ücretin 2 katını geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı başına Asgari Ücretin 1/2 si kadar            489,30   
KAMU DENETİM BİLDİRİMİ APHB        
102/1-c-4 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma bildirilmediğinin yada eksik bildirildiğinin (hizmet yada kazançlarının) Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgilerden veya Kurumun konrtolle görevli memurlarınca tespit edilmesi ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Belgenin asıl yada ek nitelikte olup olmadığı işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın Asgari Ücretin 2 katı kadar        1.957,20   
ASGARİ İŞÇİLİK APHB        
102/1-d Asgari işçilik incelemesinin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yada SMMM, YMM lerce yapıldığı durumlarda belgenin Kurumca re'sen düzenlemesi ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Asgari işçilik tutarının maledildiği her bir ay için Asagari Ücretin 2 katı kadar        1.957,20   
KAYIT BELGE İBRAZ ETMEME        
102/1-e  1-İşyerine ait defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin Kurumca gönderilen yazının alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın Kuruma ibraz edilmemesi,
 2-Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterlerin geçerli sayılmaması,
 3-Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterlerin geçerli sayılmaması
1-Kurumca yapılan tebligatın alındığı tarihten itibaren onbeş gün içinde

2-Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal defter tasdik süreleri,

3-Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal defter tasdik süreleri,
1-Tebligatın alındığı tarihi takip eden 15 inci gün

2-Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal defter tasdik süresinin son günü,
1) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, Asgari Ücreti 12 katı kadar      11.743,20   

2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için Asgari Ücretin 6 katı kadar
 
       5.871,60   

3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, Asgari Ücretin 3 katı kadar
       2.935,80   
KAYIT GEÇERSİZLİĞİ      
102/1-e-4 Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmının geçerli sayılmaması, Yasal Süresi içinde ibraz edilmiş olmasına rağmen Kurumca geçerli sayılmaması Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal defter tasdik süresinin son günü, Tutmakla yükümlü olunan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilen ceza tutarını (Asgari Ücretin12,6,3 katını) geçmemek üzere, geçersizlik halinin gerçekleştiği her bir ay için Asgari Ücretin 1/2 katı kadar 489,3
102/1-e-4 İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler ile sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usûlsüz veya noksan tutulmuş defterlerin geçerli sayılmaması, Geçersizlik halinin ait olduğu ay
102/1-e-4 Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması, Hesap dönemi sonu
102/1-e-5 İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda yeralması gereken bilgilerin eksik olması nedeniyle Kurumca geçersiz sayılması,   Ücret tediye bordrosunun ilişkin olduğu ayın son günü Her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için Asgari Ücretin 1/2 katı kadar            489,30   
102/1-f Asgari işçilik uygulaması kapsamında Kurumca kamu kurum ve kuruluşlarından yada bankalardan istenilecek bilgi ve belgelerin Kanunda belirtilen sürede gönderilmemesi  Kurum tarafından gönderilen yazının ilgili kamu idaresi yada banka tarafından alındığı tarihten itibaren 1 ay içersinde Bir aylık sürenin son günü  Asgari Ücret Tutarının 2 katı kadar        1.957,20   
102/1-f Kurumca onaylanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işyerinde asılı tutulmaması Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin son gününe kadar Müteakip belgenin verilmesi gereken son gün  Asgari Ücret Tutarının 2 katı kadar        1.957,20   
İŞTEN AYRILMA BİLDİRİMİ        
102/1-g Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi
(Sadece 4/1-b sigortalıları için)
En geç on gün içersinde On günlük sürenin son günü Asgari Ücretin 1/10 Tutarı kadar              97,86   
VAZİFE MALÜLLÜĞÜ BİLDİRİMİ        
102/1-g Kamu idarelerince vazife malüllüğüne sebep olan olayın Kuruma bildirilmemesi En geç onbeş işgünü içersinde  On beş günlük sürenin son günü Asgari Ücret Tutarı kadar            978,60   
İHALE BİLDİRİMİ        
102/1-g 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasına istinaden, ihale konusu işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin ihale makamlarınca Kurumumuza bildirilmemesi İhale sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma  Sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren 15 inci gün
Asgari Ücret Tutarı kadar            978,60   
KAMU VE BANKA BİLDİRİLMEYEN        
102/1-g Kamu idarelerinin yada bankaların işlem yaptığı kişilerle ilgili sigortalılık kontrolü neticesinde sigortalılığı bulunmayan kişilerin Kuruma bildirilmemesi     Her bir sigortalı başına Asgari Ücretin 1/10 katı kadar              97,86   
102/1-h 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden, şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacak sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihinin işveren tarafından Ticaret sicil memurlularına bildirilmesi halinde anılan Kurum tarafından Kurumumuza bildirilmemesi Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan bildirimlerin on gün içinde Kuruma bildirilmemesi,  On günlük sürenin son günü Her bir bildirim yükümlülüğü için Asgari Ücret Tutarı kadar            978,60   
102/1-h Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin belgeler ile istihdama ilişkin bilgilerin Kuruma bildirilmemesi İşverence verildiği tarihten itibaren 1 ay içinde bildirilmesi 1 aylık sürenin son günü Her bir bildirim yükümlülüğü için Asgari Ücret Tutarı kadar            978,60   

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET