gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI 5510 4/A İDARİ PARA CEZALARI

2014 Yılı 4/a İdari Para Cezaları Fiili ve Miktarlar

18 Kasım 2012 Pazar 23:18
2014 Yılı 5510 4/a İdari Para Cezaları

TABLO 27- 4/a KAPSAMINDA ÇALIŞANLARDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI
TABLE 27 - ADMINISTRATIVE FINES APPLIED TO EMPLOYEES UNDER SERVICE CONTRACT
5510 SAYILI KANUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI (İPC)   (01.01.2014 - 30.06.2014 )  -  ADMINISTRATIVE FINES BY THE LAW NO: 5510
   ASGARİ ÜCRET  :     1.071,00    TL   TL
İPC KANUN HÜKMÜ YÜKÜMLÜLÜK YASAL SÜRESİ FİİL TARİHİ VERİLECEK İPC TUTARI VERİLECEK İPC MİKTARI 
102/1-a-1 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesinin ve 61 inci maddesinde belirtilen genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süresinde yada Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun verilmemesi veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda gönderilmemesi  5510 sayılı Kanunun;
8 inci maddesinde belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi, aynı maddede belirtilen süreler içerisinde, 61 inci maddesinde belirtilen genel sağlık sigortası giriş bildirgesi aynı madde uyarınca bir ay içerisinde
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Her bir sigortalı için Asgari Ücret Tutarı kadar  1.071,00   
102/1-a-2 Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin Kurumca tespit edilmesi,   Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Her bir sigortalı için Asgari Ücret Tutarının 2 katı kadar  2.142,00   
102/1-a-3 Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinin Kurumca tespit edildiği yada kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerden tespit edilmesi halinde ilgili idarenin yazısının Kuruma intikal ettiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde tekrarlanması   Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Her bir sigortalı için Asgari Ücret Tutarının 5 katı kadar  5.355,00   
102/1-b 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen işyeri bildirgesinin, Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun verilmemesi veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda gönderilmemesi veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma verilmemesi En geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü 1- Kamu idareleri ile Bilanço esasına göre defter tutan işyerleri Asgari Ücretin 3 katı kadar  3.213,00   
2- Diğer defterleri tutan işyerleri Asgari Ücretin 2 katı kadar  2.142,00   
3- Defter tutmakla yükümlü olmayan işyerleri Asgari Ücret kadar  1.071,00   
102/1-c-1,2 Asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kurumca belirlenen şekil ve usulde süresi içinde Kuruma verilmemesi ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi İlişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Her bir fiil için;
1- Belgenin ASIL olması halinde Asgari Ücretin 2 katını  geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı başına Asgari Ücretin1/5 tutarında 
 214,20   
Her bir fiil için;
1- Belgenin EK olması halinde Asgari Ücretin 2 katını  geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı başına Asgari Ücretin1/8 tutarında 
 133,88   
102/1-c-3 Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle ek belgenin Kurumca re’sen düzenlenmesi  İlişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Asgari Ücretin 2 katını geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı başına Asgari Ücretin 1/2 si kadar  535,50   
102/1-c-4 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma bildirilmediğinin yada eksik bildirildiğinin (hizmet yada kazançlarının) Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgilerden veya Kurumun kontrolle görevli memurlarınca tespit edilmesi İlişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Belgenin asıl yada ek nitelikte olup olmadığı işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın Asgari Ücretin 2 katı kadar  2.142,00   
102/1-d Asgari işçilik incelemesinin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yada SMMM, YMM lerce yapıldığı durumlarda belgenin Kurumca re'sen düzenlemesi İlişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü Asgari işçilik tutarının maledildiği her bir ay için Asagari Ücretin 2 katı kadar  2.142,00   
102/1-e İşyerine ait defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin Kurumca gönderilen yazının alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın Kuruma ibraz edilmemesi ya da saklanmaması
 
1-Kurumca yapılan tebligatın alındığı tarihten itibaren onbeş gün içinde
2-Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal defter tasdik süreleri,
3-Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal defter tasdik süreleri
1-Tebligatın alındığı tarihi takip eden 15 inci gün
2-Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal defter tasdik süresinin son günü
1) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, Asgari Ücreti 12 katı kadar  12.852,00   
2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için Asgari Ücretin 6 katı kadar  6.426,00   
3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, Asgari Ücretin 3 katı kadar  3.213,00   
102/1-e-4 Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmının geçerli sayılmaması Yasal Süresi içinde ibraz edilmiş olmasına rağmen Kurumca geçerli sayılmaması Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal defter tasdik süresinin son günü Tutmakla yükümlü olunan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilen ceza tutarını (Asgari Ücretin 12, 6, 3 katını) geçmemek üzere, geçersizlik halinin gerçekleştiği her bir ay için Asgari Ücretin 1/2 katı kadar  535,50   
102/1-e-4 İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler ile sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usûlsüz veya noksan tutulmuş defterlerin geçerli sayılmaması Geçersizlik halinin ait olduğu ay
102/1-e-4 Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması Hesap dönemi sonu
102/1-e-5 İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda yeralması gereken bilgilerin eksik olması nedeniyle Kurumca geçersiz sayılması   Ücret tediye bordrosunun ilişkin olduğu ayın son günü Her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için Asgari Ücretin 1/2 katı kadar  535,50   
102/1-f Asgari işçilik uygulaması kapsamında Kurumca kamu kurum ve kuruluşlarından yada bankalardan istenilecek bilgi ve belgelerin Kanunda belirtilen sürede gönderilmemesi  Kurum tarafından gönderilen yazının ilgili kamu idaresi yada banka tarafından alındığı tarihten itibaren 1 ay içersinde Bir aylık sürenin son günü  Asgari Ücret Tutarının 2 katı kadar  2.142,00   
102/1-g Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi
(Sadece 4/1-b sigortalıları için)
En geç on gün içerisinde On günlük sürenin son günü Asgari Ücret Tutarı kadar  1.071,00   
102/1-g Kamu idarelerince vazife malüllüğüne sebep olan olayın Kuruma bildirilmemesi En geç onbeş işgünü içerisinde  On beş günlük sürenin son günü Asgari Ücret Tutarı kadar  1.071,00   
102/1-g 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasına istinaden, ihale konusu işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin ihale makamlarınca Kurumumuza bildirilmemesi İhale sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma  Sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren 15 inci gün
Asgari Ücret Tutarı kadar  1.071,00   
102/1-g Kamu idarelerinin yada bankaların işlem yaptığı kişilerle ilgili sigortalılık kontrolü neticesinde sigortalılığı bulunmayan kişilerin Kuruma bildirilmemesi     Her bir sigortalı başına Asgari Ücretin 1/10 katı kadar  107,10   
102/1-h 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden, şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacak sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihinin işveren tarafından Ticaret sicil memurlularına bildirilmesi halinde anılan Kurum tarafından Kurumumuza bildirilmemesi Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan  bildirimlerin on gün içinde Kuruma bildirilmemesi,  On günlük sürenin son günü Her bir bildirim yükümlülüğü için Asgari Ücret Tutarı kadar  1.071,00   
102/1-h Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin belgeler ile istihdama ilişkin bilgilerin Kuruma bildirilmemesi İşverence verildiği tarihten itibaren 1 ay içinde bildirilmesi 1 aylık sürenin son günü Her bir bildirim yükümlülüğü için Asgari Ücret Tutarı kadar  1.071,00   
102/1-i Kurum tarafından  Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında     Bilgi ve belgeleri vermeyenler için asgari ücretin 5 katı tutarında,
geç verenler için asgari ücretin 2 katı tutarında
 5.355,00   
   2.142,00   
102/1-i 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması ya da hiç yapılmaması İş kazasının  işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde Yasal sürenin son günü Belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.  107,10   
 535,50   
102/1-j Sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında     Bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.  107,10   
102/1-k Genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlar hakkında     Asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır  535,50   
102/1-l Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi      Her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.  1.071,00   
NOT:Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca  kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma denetim ve incelemelere yada kamu idareleriniden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçiirildikten sonra ilgililerce kendiliğinden otuz gün içinde verilmesi ve sözkonusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde yukarıda belirtilen yükümlülüklerden (a),  (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar 1/4 oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET