gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 YILI RESMİ İLAN FİYATLARI AÇIKLANDI

2014 yılı resmi ilan fiyatları Bakanlar Kurulu Kararı ile ekli tarifede gösterildi.

17 Ocak 2014 Cuma 05:20
2014 YILI RESMİ İLAN FİYATLARI AÇIKLANDI

Karar Sayısı : 2014/5799

Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ile 14/1/2013 tarihli ve 2013/4211 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifi üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2/1/2014 TARİHLİ VE 2014/5799 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

RESMİ İLÂN FİYAT TARİFESİ

1. Resmi ilânların yayım ücreti, tek sütunda birsantimetrelik boy ile ölçülmek suretiyle tespit edilir.

Ancak, birden fazla sütunu kapsayacak şekildeyayımlanan ilânların sütun sayısının belirlenmesinde; 10 puntoluk metinharfleri ile dizilen ilân metinleri için tek sütun genişliği 37 milimetre, 8puntoluk metin harfleri ile dizilen ilân metinleri için tek sütun genişliği 33milimetre olacak şekilde kıyasen işlem yapılır. Tek sütun olarak yayımlananilânlarda ise, sütun genişliği bu fıkradaki esaslar dâhilinde belirlenir.

Anılan ilânların bu sütun genişliklerine göreölçümlenebilmesi için, gazetelerin içeriklerindeki diğer yazı metinlerinindizgisinde de yukarıda belirtilen punto büyüklüklerindeki metin harflerininkullanılması asıldır.

Resmi ilân başlıklarının 24 puntoyu geçmemesi ve bubaşlıkların ilân metinleri ile mütenasip olması şarttır. Başlık dışında 10puntoluk metin harfleriyle dizilen ilânların 5 santimetrelik kısmında en az 12satır, 8 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilanların 5 santimetrelik kısmındaise yine en az 14 satır yazı bulunur. İlân metinlerinde 8 puntodan küçükharfler kullanılmaz.

Daha büyük puntolu harflerle ve/veya daha dar sütunadizilen ilânlar, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplanır.

2. Resmî ilânların bir santimetresinin tek sütundakiyayım ücreti 8,90 Türk Lirasıdır.

Şu kadar ki yayım ücreti; günlük fiili satış ortalaması10.000'den az olmayan gazeteler için 9,80 Türk Lirası, 25.000'den az olmayangazeteler için 19,00 Türk Lirası, 50.000'den az olmayan gazeteler için de 33,00Türk Lirasıdır.

Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dâhil değildir.

3. Resmî ilânların tahmini bedelleri, Basm İlânKurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilânı verenler tarafından peşin olarakKuruma ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır.

Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilân bedellerini peşinödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerineulaşmasını müteakiben borçlarını derhal öderler.

4. Bu tarife, Resmî Gazete'de yayımım takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET