gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 YILI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ VE UYGULAMA ESASLARI

2015 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları ile Asgari Ücret Tarifesi Açıklandı.

06 Ocak 2015 Salı 21:57
2015 YILI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ VE UYGULAMA ESASLARI

2015 YILI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ VE UYGULAMA ESASLARI

2015 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları ile Asgari Ücret Tarifesi Açıklandı.


Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları 2015

1

Bu ücret tarifesi "Asgari Ücret Tarifesi" olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (gümrük müşavirleri ve yükümlüler); işin durumunu,  beyanname  konusu  eşyanın özelliğini v.b. dikkate alarak daha   yüksek bir ücret/oran/ kararlaştırabilirler. Ancak aşağıda belirtilen indirimler haricinde asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilemez.

2

'Özellik Arz Eden İşlemler' başlıklı iş ve işlemlerin ihracata ilişkin olması durumunda ücretler (14) oranında indirim yapılarak uygulanabilir.

3

a- Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi veya Onaylanmış İhracatçı Yetkisi sahibi, Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için tarifedeki ücretlerde %25 oranında; aynı gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 35, 2500'ü aştığında bundan sonraki beyannameler için % 50 oranında indirim uygulanabilir.

Yukarıda belirtilen firmaların ithalat işlemleri için, aynı gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannamelerde tarife ücretlerinden %25 oranında, 2500'ü aştığında bundan sonraki beyannameler için tarife ücretinden %35 oranında indirim uygulanabilir. b- Bir takvim yılında, bir firma tarafından aynı gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle tescil ettirilen ithalat beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 25, 2500'ü aştığında % 35 oranında indirim uygulanabilir.

Bir takvim yılında, bir firma tarafından aynı gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 25, 2500'ü aştığında % 35 oranında indirim uygulanabilir.

4

İTH-13 Hizmet Kodunda toplam müşavirlik ücretinin 3.200 TL.'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

5

İthalat gümrük işlemleri dışındaki hizmetlerde, listedeki kıymet esaslarına göre asgari ücret tarifesinin uygulanması, tarafların anlaşmasına bağlıdır. Listedeki CIF Kıymet esasına göre Gümrük Müşavirliği Hizmet Ücretininin hesaplanmasında, vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet esas alınacaktır.

6

Ücretlere KDV ilave edilecektir. Hizmet bedelleri, bu tarifedeki asgari değerlerden daha az olmamak üzere müşteri adına tanzim edilecek fatura/serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil edilir.

7

Gümrük işlemlerinde kullanılan ve ücret karşılığı temin edilen tüm belgeler (beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi, tahlil formu v.b.) yükümlü tarafından karşılanır.

8

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan bu asgari ücret tarifesi altında Gümrük Müşavirliği hizmeti veren Gümrük Müşavirleri hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla her beyanname itibariyle aynı Kanunun 241. maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Dernekler asgari ücret tarifesine uyulması, bu asgari ücret tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması konusunda her türlü tedbiri almak, ilgililer hakkında ilgili mercilere bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.

9

Bu tarifede yer alan "dökme" ifadesinden Gümrük yönetmeliğinin 3.maddesinin c fıkrasında belirtilen "dökme eşya" ifadesi anlaşılacaktır. Dökme eşyanın taşınmasında kullanılan konteyner, tank, dorse, vagon vb. gibi malzemeler, eşyanın yönetmelikçe tanımlanmış dökme vasfını değiştirmez.

10

Tarifede yer almayan hizmetler tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. Ayrıca uygulamada yaşanabilecek ihtilaflarda ilgili Gümrük Müşavirleri Derneklerine başvurulur. Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilecek ortak görüş dikkate alınarak bağlı bulunulan Gümrük Müşavirleri Derneğince ihtilaf konusu husus sonuçlandırılabilir.

11

Aynı beyannamede asgari ücret tablosunda yer alan birden fazla rejim bulunması halinde tarifedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır.

12

Kamu İhale Kanununa göre Kamu kurumlarınca 01.01.2010 tarihinden önce yapılmış ve halen devam eden sözleşmeler, sözleşme süresi sonuna kadar geçerlidir.

13

İHR-8, İTH-14, TR-3, ANT-3 ve ANT-4 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 10 adete kadar uygulanır. 10 adeti aşan kısım için ise ücret tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

14

İHR-6 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 50 faturayı aşan işlemler için ücret tarafların anlaşması ile belirlenir.

15

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin Danışmanlık ücretleri hizmet konuları kısmında geçen asgari ücret tarifesi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri için de geçerlidir.

16

İş bu asgari ücret tarifesi 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ -2015

HİZMET KODU

HİZMET KONUSU

 

İHR

İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (BEHER BEYANNAME)

2015

İHR-1

Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil)

Kara/ Hava 105 Deniz 138

İHR-2

Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil)

204

İHR-3

ATA Karneli işlem

204

İHR-4

Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)

138

İHR-5

İkinci Gümrük Yoluyla İhracaat İşlemleri (Havayolu hariç)

275

İHR-6

İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar-25 Fatura Üzeri Beher Fatura için 6.-TL İlave edilir.

138

İHR-7

Dökme Eşya İhracaat İşlemleri

413

İHR-8

Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki Beher Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b.

33

İTH

İTHALAT İŞLEMLERİ (BEHER BEYANNAME)

 

İTH-1

İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu )

171 / 149

İTH-2

İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)

237

İTH-3

Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (beher beyanname için ayrıca)

110

İTH-4

Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri

650

İTH-5

Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri

512

İTH-6

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat

275

İTH-7

ATA Karneli işlem

204

İTH-8

Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat

237

İTH-9

Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

413

İTH-10

İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri İthalat İşlemleri (CIF kıymeti 1.000.000 USD'ye kadar olan işlemlerde uygulanır. CIF Kıymeti 1.000.000 USD'yi aşan kısımlar için %0,001 (yüzbinde bir )'nden az olmamak üzere tarafların anlaşması ile asgari ücret belirlenir)

248

İTH-11

Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başı)

110

İTH-12

Gayri ticari giriş(Bedelsiz)

171

İTH-13

Beher İthalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.

 

 

a)CIF Kıymeti 0- 50.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.

 

 

b)CIF Kıymeti 50.001-200.000 USD'ye kadar, 50.000 USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)

 

 

c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)

 

 

d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)

 

 

e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD'den fazla olan işlemlerde,10.000.000 USD'ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD'den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003'(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir." (a+b+c+d+e)

 

İTH-14

Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b

66

TR

TRANSİT İŞLEMLERİ

 

TR-1

Transit işlemleri (İlk araç)

204

TR-2

Özet beyan

55

TR-3

Aynı taşıma belgesi kapsamı ikinci ve sonraki her bir aracın transit işlemleri

55

ANT

GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ

 

ANT-1

Antrepo beyannamesi

66

ANT-2

Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya)

135

ANT-3

Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri

187

ANT-4

Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b.

55


 

ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER

 

SB-1

Tüm serbest bölge işlem formları (1 adet form için)

66

ÖZ-1

Teminatların çözümü (beher teminat için), geri verme ve kaldırma işlemleri

44

ÖZ-2

Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) beher işlem için

110

ÖZ-3

Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri

83

ÖZ-4

DTS-TSE-Tarım İl- Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Veterinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı-Konsolosluk Onayları

50

DAN

DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ

 

DAN-1

Büroda sözlü danışma bir saate kadar

130

DAN-1-1

Takip eden her saat için

65

DAN-2

Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar

330

DAN-2-1

Takip eden her saat için

130

DAN-3

Yazılı görüş bildirme

330

DAN-4

Sürekli danışma (aylık)

660

 

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET