gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 YILI ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2015 yılı Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Serbest Mühendislik Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi belirlenmiştir.

14 Şubat 2015 Cumartesi 07:11
2015 YILI ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TMMOB ZİRAATMÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

2015 YILIASGARİ ÜCRET TARİFESİ

BirinciBölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç veKapsam

Madde 1 - TürkMühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası(ZMO) SerbestMühendislik Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi, ZMO'ya üye Ziraat Mühendisleri,Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri ve TütünTeknolojisi Mühendislerinin yerine getireceği serbest ziraat mühendisliği(SZM)hizmetlerinde 2015 yılında uygulanacak asgari ücretleri kapsar.

 Dayanak

Madde 2 - BuAsgari Ücret Tarifesi, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları BirliğiKanunu'nun 39 uncu maddesi ve 23 Mayıs 2008 gün, 26884 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ZiraatMühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 6 ncımaddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

Madde 3 - BuTarifede geçen;

a)  SerbestMüşavir Mühendis (SMM) : Serbest ziraat mühendisliği hizmetleri (SZMH) yapmayayetkili Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgesi sahibi TMMOB Ziraat MühendisleriOdası üyelerini,

b)  SerbestZiraat Mühendisi (SZM): Türkiye'deki üniversitelerin Ziraat Fakültelerininlisans programlarını tamamlayarak ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendisidiploması alanlarla,Türkiye'deki fakülte ve yüksekokulların tarımsal nitelikliprogramlarını bitirerek su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisimühendisliği ve tütün teknolojisi mühendisliği diploması alanlar ve yurtdışındaöğrenim gören ve diplomasının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu'nca onaylananmühendisler ile aldıkları eğitim ve uzmanlık konularına göre, yükümlülükleriniyerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, çalışması kısıtlanmamış, kamugörevlilerini veya ücretli çalışanları,

c)    SerbestZiraat Mühendisliği ve Müşavirliği Hizmetleri(SZMH): 3458 sayılı Mühendislik veMimarlık hakkında Kanun, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunve 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğekonulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün verdiğiyetki ile serbest çalışarak Oda'ya kayıt ve tescilini yaptırmış veya kamu kurumve kuruluşları dışında gerçek veya tüzelkişi hesabına ücretli, sözleşmeli,ortak bir bağlantı içinde bir yatırımın etüt tasarım, fizibilite, keşif, şartname,hakediş, kesin hesap, ihale dosyası hazırlama,planlama, projeleme, resim vehesapların hazırlanması ve uygulanmasıyla;bunlarla birlikte araştırma,danışmanlık, bilirkişilik, ekspertiz, her türlü denetim ve kontrollükhizmetleri ile kabule, uygulamaya ve imzaya yalnızca SZM'nin yetkili olduğumühendislik hizmetlerini

ifade eder.

 SerbestZiraat Mühendisliği Hizmet Alanları

Madde 4 - ZMO'yaüye SZM'lerin tek başına tasarlamaya, uygulamaya, yönetmeye,kabule ve imzayayetkili ve sorumlu olduğu uzmanlık alanları, 8/11/2005 gün,25987 sayılı ResmiGazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat MühendisleriOdası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 6 ncımaddesi uyarınca, aşağıda sayıldığı gibidir;

a)  Topraketüt ve haritalama,

b)  Bitkiselüretim ve ıslah,

c) Hayvansalüretim ve ıslah, ç)Tohumculuk,

d) Kimyasalgübreler ve gübreleme,

e) Ziraimücadele,

f)  Ziraikarantina,

g) Tarımilaçları,

h) Yemsanayi ve yem kontrolü,

ı) Tarım işletmelerininplanlanması ve projelendirilmesi,

i) Tarımsal araştırma ve yayım,
j) Tarla içi geliştirme hizmetleri,

k) Tapu,kadastro ve haritacılık hariç olma üzere arazi toplulaştırması hizmetleri,

l) Tarımsalyapılar,

m) Tarımsalkooperatifçilik,

n) Tarımsalkredilendirme,

o) Tarımsigortası,

ö) Suürünleri,

p) Çevrekoruma,

r) Tarımalet ve makineleri ile tarımsal enerji, s) Peyzaj ve çevre düzenleme,

ş) Gıdasanayii ve gıda kontrolü hizmetlerine ilişkin alt uzmanlık alanları,

t) Kapalıalan ilaçlama hizmetleri,

u) Sulama vedrenaj,

ü)Laboratuar kurma ve işletme

 

İkinci BölümUzmanlık Alanları ve Asgari Ücretler

 SerbestZiraat Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücretleri

Madde 5 - 1Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 döneminde uygulanacak SZM asgari net ücretleriaşağıdaki maddelerde gösterilmiştir. SZM faaliyetleri kapsamındaki uzmanlıkalanları için belirlenen asgari ücretlerin altında SZM faaliyetleriningerçekleştirilmesi yasaktır.

 SerbestZiraat Mühendisliği,Arazi Hizmetleri Eleman Gideri

Madde 6 - SZMhizmetlerinde 1 saatlik eleman gideri toplamı 46,63 TL olup,aşağıdagösterildiği gibi hesaplanmaktadır;

a)  ZiraatMühendisi Ücreti:      25,98 TL/saat

b)  ŞoförÜcreti                     7,20 TL / saat

c)  TeknisyenÜcreti               8,30 TL / saat

d)  Vasıfsızişçi                      5,15 TL/saat
Eleman GideriToplamı           46,63TL/saat

 SerbestZiraat Mühendisliği,Arazi Hizmetleri Araç Gideri Madde 7 - SZMhizmetlerinde 1 saatlik araç gideri 37 TL'dir.

SerbestZiraat Mühendisliği,Arazi Hizmetleri Toplam Gideri

Madde 8 - SZMhizmetlerinde 1 saatlik eleman gideri mühendis, teknisyen, şoför ve ikivasıfsız işçi ücreti toplamı olarak 51,78 TL, 1 saatlik araç gideri 37 TL olup;1 saatlik arazi hizmetleri toplam gideri ise 88,78 TL'dir.

 SerbestZiraat Mühendisliği Büro Hizmetleri Toplam Gideri

Madde 9 - SZMhizmetlerinde 1 saatlik büro hizmeti mühendis, teknisyen vevasıfsız işçi ücretitoplamı olarak 39,43TL'dir.

 ToprakKoruma Projesi - Mera Geri Dönüşüm Projesi

Madde 10 -ToprakKoruma Projelerini ve Mera Geri Dönüşüm Projelerini hazırlayacak, TMMOB ZiraatMühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümlerinegöre yetkili ve sertifikalandırılmış ziraat mühendisleri, "ZiraatMühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük" ve "TMMOB ZiraatMühendisleri Odası Serbest Müşavirlik,Mühendislik Hizmetleri ve BelgelendirmeYönetmeliği" uyarınca görev yaparlar.

 ToprakKoruma Projesi ve Mera Geri Dönüşüm Projesi asgari net ücreti 4500 TL olup,aşağıda belirtilen eşitlikle hesaplanacaktır;

 P = A+ B + H + K + M + V

 ProjeBedeli (P)

Arazi (A) =88,78 x Arazi çalışmasında geçen saat

Büro (B) =39,43 x Büro çalışmasında geçen saat

HizmetAlımları (H) = (A + B)x 0.25

Yüklenicikarı (K) = (A + B +H) x 0.25

Malisorumluluk (M) = (A + B +H+ K) x 2

Katma DeğerVergisi (V) = (A +B + H+ K + M) x 0.18

 Projeiçin yapılması gerekebilecek harita satınalınması, laboratuar analizleri, uydugörüntüleri alımı, sayısal veriler vb. hizmet satın alımlarının bedeli,yukarıda belirtilen % 25 oranın üzerinde olursa,ayrıca hizmet bedelleri saptanarakProje toplam bedeline eklenir.

 Projelerde,arazi ve büro çalışmalarında çalışma süreleri 8'er saatten az olarakhesaplanamayacaktır.

 Projelerde,yukarıda belirtilen 4500 TL, en düşük proje bedelidir. Çalışma saatlerininarttığı ve proje niteliğinin zorlaştığı durumlarda, ziraat mühendisi, yukarıdabelirtilen verileri temel alarak Proje Bedelini saptar.

 8saatlik arazi ve 8 saatlik büro çalışması karşılığı,yetkili bir ziraatmühendisinin toprak koruma projesi hazırlayabileceği enfazla arazibüyüklükleri, çalışmanın zorluk derecesine göre, aşağıdakişekildebelirlenmiştir;

 Çokzorarazi                           10 hektar

Zorarazi                                  25 hektar

Ortazorluktaarazi                    50 hektar

Kolayarazi                              75 hektar

 Bununyanında, arazinin ve yapılacak işin zorluk derecesi arttıkça, ziraat mühendisi,alanda yapacağı ilk inceleme sonrasında,bir günde proje hazırlayacağı alanmiktarını azaltmak hak ve yetkisine sahiptir.

 Yetkiliziraat mühendisi, projeyi hazırlarken, proje sahası yanında projeninetkileneceği ve projenin etkileyeceği alanları da proje alanı olarak dikkatealacaktır.

TarımsalYapılar Projeleri

Madde 11 - UzmanSZM'ler tarafından yapılacak tarımsal yapılar proje asgari net ücretleriaşağıdaki eşitlikle hesaplanacaktır;

 ProjeAsgari Ücreti (PAÜ) = YA x BM x PÜO x HDO x HBO

 YA = Yapıalanı (m2),

BM = Birimmaliyet (TL/m2) (EK - 1)

PÜO = ProjeÜcret Oranı (EK-2) HDO = Hizmet Dalı Oranı: 0.75 HBO = Ziraat Mühendisi HizmetBölüm Oranı : (EK - 3)

 Aynıproje içerisinde yer alan farklı amaçlı yapı gruplarının fatura bedellerininhesabında, aynı yapı sınıfında olmak kaydı ile yapı alanlarına bakılmaksızın,alanı en büyük olanına proje ihale dosyası hazırlama ücretinin % 100'ü, ikinciyapıya % 15'i, üçüncü yapıya % 10'u,dördüncü ve sonraki yapılar için % 5'itelif hakkı olarak ödenir.

 Buödemelerin toplamı; ilk uygulama dahil, Proje veproje ihale dosyası hazırlamaücretinin iki katını aşamaz.

 Aynıprojenin uygulanacağı alanlarda vaziyet plânlarının düzenlenmesi ücreti, yukarıdabelirtilen ödemelerin içindedir.

 Ancak,herhangi bir uygulamada, yukarıda sayılanların dışındaki bir hizmetin ücreti,şartnameye göre ayrıca hesaplanır ve iki kat tavan şartına bakılmadan ödenir.

 Hiçbirdurumda tarımsal yapılar Proje Asgari net Ücreti 650 TL'den az olamaz

 TarımsalAlanlar ve Peyzaj Alanları Sulama ve Drenaj Projeleri

Madde 12 - Tarımsalalanlar ve peyzaj alanları sulama ve drenaj sistemlerinde asgari net projeücretleri; kaynak araştırması (etüt), bitki su tüketimi ve sulama suyuihtiyacı, sistemin planlanması, sistem unsurlarının boyutlandırılması, detaykesitleri, döşeme planları, proje metrajı ve keşif bedeli, proje ekonomisi,teknik şartname ile sistemin kurulması ve işletilmesi talimatlarını içerenproje dosyasının hazırlanmasını kapsamaktadır.

Tarımsalsulama ve drenaj sistemleri asgari net proje ücreti aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.

PÜ = K x PKB

PÜ =Proje asgari net ücreti (TL) K = Katsayı

PKB =Proje keşif bedeli (TL)Projedeki K katsayısı aşağıdaki çizelgeden alınır.

 

Proje toplam alanı

K katsayısı

10 hektardan küçük

0.050

10-25 hektar arasında

0.045

25-50 hektar arasında

0.040

50-75 hektar arasında

0.035

75 hektardan büyük

0.030

 

ZiraatMühendisliği Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık BirimMaliyetleri ve Proje Hizmet Sınıfları Çizelgesinin (Ek-1) Dördüncü ve BeşinciSınıfında bulunan aşağıdaki hizmetlerin asgari net ücretleri, bu Tarife'nin bumaddesi uyarınca hesaplanacaktır;

DördüncüSınıf (Tarımsal Sulama Tesislerinin Ziraat Mühendisliği Hizmetleri),

 BeşinciSınıf (Kırsal Alana Hizmet Edecek İçme ve Kullanma Suyu Tesisleri)

 Asgarinet proje ücretine; planlama haritasının temini, toprak ve su analiz ücretleri,arazi hizmetleri, ihale dosyası hazırlama, danışmanlık, kontrollük ve eğitimhizmetleri ücretleri dahil değildir.

 TarımsalYayım ve Danışmanlık Hizmetleri

Madde 13 - SZM'lerintarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri asgari net ücretleri aşağıdagösterilmiştir;

a)  Seracılıkhizmetlerinde   33 TL/da/ay

b)  Bağ- bahçe hizmetlerinde 5 TL / da / ay

c)  Tarla(kuru) hizmetlerinde 2 TL / da / ay

d)  Tarla(sulu) hizmetlerinde 3 TL / da / ay

e)  Örtüaltı tarla tarımı hizmetleri 5 TL / da / ay

f)   Büyükbaşhayvansal üretim hizmetlerinde, hayvan başına 9 TL/ay

g)  Küçükbaşhayvansal üretim hizmetlerinde, hayvan başına 5 TL/ay

h)  Küçükevcil hayvansal üretim hizmetlerinde, hayvan başına 0,5 TL/ay

i)  Arıcılık hizmetlerinde, kovan başına 3 TL/ay

 Tarımsaldanışmanlık hizmeti veren SZM'lerin bu hizmetler nedeniyle yaptıkları araç veyardımcı personel ücretleri, yukarıdaki maddelerde belirtilen esaslara görehesaplanacak ve ödemeye konu olacaktır.

 Fide -Fidan Hizmetleri

SZM

AYLIK ASGARİ NET ÜCRET (TL)

ÇALIŞMA ALANI

Uzman Ziraat Mühendisleri   Diğer Ziraat Mühendisleri

ÜRETİM

3950 2650

PAZARLAMA

3300 2400

Tarım Sigortası Hizmetleri

Madde 14 - Fide-fidanhizmetlerinde çalışan SZM'ler için uygulanacak aylık asgari net ücretleraşağıda gösterilmiştir.

Eksperintarım sigortası uygulamasını yapacağı alana gidiş geliş ücretleri ise, km.başına 0,60 TL olarak hesaplanacak ve ödenecektir.

 BankacılıkKıymet Takdiri Eksperlik Hizmetleri

Madde 16 - BankacılıkKıymet Takdiri eksperlik hizmetlerinde çalışan SZM'lerin asgari net ücretleriaşağıda gösterilmiştir

 SZM'ninyerinde tespit sonrasında hazırlayacağı eksper raporu ve kesilen her faturaiçin 280 TL ücret alınır. Bu ücrete KDV, stopaj vesair yasal yükümlülüklerdahildir. Eksper, eksperiz yerine banka ve/veya kredi başvurusunda bulunankişinin aracı ile intikal eder. Kendi aracı ile gitmesi halinde ise yakıt veamortisman gideri toplamı ekspere ödenir.Rapordaki eksikliklerin giderilmesineyönelik olarak düzenlenecek ek raporlar için ayrıca ücret ödenmez. Ancak; buraporlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde zorunlu giderler ödenir.

BilirkişilikHizmetleri

Madde 17 - Bilim,teknik ve ekonomik sahalarda belirtilen konulardan isteneni, mahallinde ya dadosya üzerinde inceleme yaparak fiyat takdiri, kıymet, nitelik, kusur ve durumtespiti için rapor tanzimi ile lüzum görülecek hallerde bunların dışındakihususların tayin ve tespitinin yapılmasına yönelik hizmetlerde görev yapacakSZM'lerin asgari net ücretleri aşağıda gösterilmiştir;

 Bürodadosya üzerinde düzenlenen raporlarda kişi başına her rapor için en az 275.88 TLücret alınır.

 Arazideve iş sahalarında düzenlenen raporlarda arazide geçen her gün için kişi başına203.28 TL eklenmek üzere, her rapor için kişi başına en az 136.49 TL ücretalınır.

 Arazideya da büroda bir defasında birden çok dosyanın incelenmesi durumlarında 10dosyaya kadar her dosya başına 217.80 TL alınır. 10dosyadan fazlası için dosyabaşına en az 136.49 TL ücret alınır.

 Aynıdosya içinde birden fazla rapor düzenlendiğinde her rapor için normal ücretin %50'si oranında ek ücret alınır.

 Yol veikamet gibi zorunlu masraflar ayrıca ödenir.Raporlardaki eksiklikleringiderilmesi için verilecek ek raporlar için ayrıca ücret ödenmez. Ancak; buraporlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde, zorunlu giderler ödenir.

 HukukUsulü Muhakemeleri Kanunu ve Kamulaştırma Kanunu gereğince yapılacakbilirkişilik hizmetlerindeki ücretler, bilirkişinin kaybettiği iş süresi içinalacağı tazminat, inceleme ve yol masrafları ile çalışması karşılığı uygunücreti toplamı dikkate alınarak hakim tarafından saptanır. Bu hizmetlerkarşılığı alınan ücretlerin % 10'u bilirkişilik yapan üyelerce ZMO'ya ödenir.

 Özelbilirkişilik istemleri Birlik Genel Sekreterliğince incelenir ve istem uygungörülürse; bir Odayı ilgilendiriyorsa ilgili Oda Yönetim Kurulu na, birden çokOdayı ilgilendiriyorsa Birlik Yönetim Kuruluna sevkedilir.

 Gıdaİşletmelerinde Görev Alacak Sorumlu Yöneticiler /İstihdamı Zorunlu PersonelMadde 18 - "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,Gıda veYem Kanunu"nun 22 inci maddesine istinaden, gıda ve yem işletmeleri, işinnevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personelçalıştırmak zorundadır.

 Buişletmelerin özellikleri ile işletmelerde çalışacak meslek mensuplarınıgösterir liste ekte görülmektedir. (Ek - 4)

 Kanunkapsamında istihdamı zorunlu olan bu meslek mensuplarının, asgari net ücreti3000 TL/ay olacaktır.

 FizibiliteRaporu Hazırlama

Madde 19 - SZM'lertarafından hazırlanacak fizibilite raporları için ücret, proje maliyetinin %0,5'inden az olmamak ve her durumda en az 650 TL olmak koşuluyla SZM ile projehazırlatan arasında varılan uzlaşıya göre belirlenir.

 SZMHizmet Alanlarında Ücret Karşılığı Çalışma

Madde 20 - SZMH'lerindeücret karşılığı çalışan SZM'lerin aylık net asgari ücretleri, uzman düzeydekiSZM için 3300 TL, diğer SZM için 2400 TLolarak uygulanacaktır. Meslekte 10yılını veya ilgili uzmanlık alanında beşyılını tamamlamış SZM'ler uzman düzeydeziraat mühendisi olarak kabul edilmiştir.

Su Ürünlerive Balıkçılık Teknolojisi Mühendislik Hizmetleri 

Madde 21 -(1)Su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislik hizmetleri kapsamında olan;

a) Avlamaaraç ve gereçlerinin projelendirilmesi ve yapımında mühendislik hizmetleri,

b) Balıkçıgemilerinde mühendislik hizmetleri,

c) Balıkçılıkkooperatifleri ve dalyan işletmelerinde mühendislik hizmetleri,

d) Suürünleri işleme tesislerinde mühendislik hizmetleri,

e) Soğukmuhafaza, işleme,depolama, pazarlama ve paketleme vb. işletmelerindemühendislik hizmetleri,

f)  İçsu üretim işletmelerinde mühendislik hizmetleri,

g) Denizdesu ürünleri üretimi yapan işletmelerde mühendislik hizmetleri,

h) Suürünleri kuluçkahanelerinde mühendislik hizmetleri, ı)Su ürünleripazarlamasında mühendislik hizmetleri,

j)Suürünleri perakende satış yerlerinde (market vebalık marketlerde) yapılanmühendislik hizmetleri,

k) Özel suürünleri hallerinde ve resmi su ürünleri hallerinde (Komisyoncu personeliolarak) mühendislik hizmetleri,

l) Yüzmehavuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikhükümleri kapsamında mühendislik hizmetleri,

m) Biyosidalürünlerin kullanım usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri kapsamındamühendislik hizmetleri,

n) Yeni çıkacak yönetmelikler hükümleri kapsamında tarif edilen su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislik hizmetleri,

ile ilgili hizmet alanlarında ücret karşılığı çalışan Su Ürünleri Mühendislerinin ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin aylık asgari net ücretleri uzman düzeydeki mühendisler için 3.200 TL, diğer mühendisleri için ise 2. 400 TL olarak uygulanacaktır.

Ancak, açıkdeniz (offshore) üretim tesislerinde ve su ürünleri kuluçkahanelerinde çalışan Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri için yukarıda belirtilen ücretlerin bir buçuk katı;

Açıkdeniz (offshore) üretim tesislerinde veya herhangibir işletmede (şirkette) dalgıç olarak çalışan Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri için iki katı aylık net asgari ücret uygulanır.

Meslekte 10 yılını tamamlamış mühendisler ile meslekte5 yılını tamamlamış ve çalıştıkları alanda en az yüksek lisans yapmışmühendisler uzman mühendis olarak kabul edilir. En az Doktorasını tamamlamış veDr. Ünvanı almış mühendislerde yıl şartı aranmaksızın uzman mühendis olarakkabul edilir.

(2) Su ürünleri işletmelerinde projelendirme hizmetleri

Su ürünleri işletmelerinin projelendirilmesinde uygulanacak Su Ürünleri Mühendislerinin ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin proje yapım ücretleri fizibilite ve teknik rapor sunumu dahil olmak üzere proje maliyeti üzerinden aşağıdaki gibi hesaplanır.

500.000 TL'na kadar olan projelerde proje maliyetinin % 2'si

500.000 TL'nın üzeri ile 1.000.000 TL'na kadar olan projelerde proje maliyetinin % 1.5'i 1.000.000TL'nın üzerinde olan projelerde ise proje maliyetinin % 1'i

(3) Su ürünleri ve balıkçılık danışmanlık hizmetleri

Su ürünleri ve balıkçılık konularında danışmanlık hizmeti yapan ve serbest olarak çalışan Su Ürünleri Mühendisleri ve BalıkçılıkTeknolojisi Mühendisleri için ödenecek ücret,

Su ürünleri üretim işletmeleri için 55TL/ton/ay

Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri için 80 TL/ton/ay

Olmak üzere işletmelerin yıllık üretim kapasitesine göre hesaplanır.

(4) Su ürünleri hizmet alanlarında uygulanacak mesai ücretleri

Her türlü su ürünleri hizmet alanlarında ücret karşılığı çalışan Su Ürünleri Mühendislerinin ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin aylık 160 saati aşan çalışma için gün veya saat mesaisi ödenir.Ödenecek gün ve saat mesaisi için İş Kanununda belirtilen kriterler dikkate alınır.

 Tütün Teknolojisi Mühendislik Hizmetleri

 Madde 22 - Tütün teknolojisi mühendislik hizmetleri kapsamında olan;

 a)   Tütünlerin tohum ıslahı, fide üretim ve fidelik tesisi, tarla hazırlanması, üreticilerin

eğitilmesi ve tütünle ilgili tarımsal danışmanlık ve mühendislik hizmetleri,

b)Tütünlerin kırım, kurutma, depolama, ilaçlama, bakım ve işleme işlemlerinin yürütülmesi, kurutma, bakım ve işleme tesislerinin projelendirilmesi ile ilgili mühendislik hizmetleri,

c)Tütünlerin hastalık ve zararlıları ile ilgili eğitim ve laboratuar çalışmalarındaki mühendislik hizmetleri,

d)Tütün ve tütün mamullerinin içim özelliklerinin tespiti, degustasyon, tav, fire durumlarının tayini, arıza ve hastalık oranlarının tayini, ticari değer kayıplarının tespiti ve imha işlemlerineilişkin mühendislik hizmetleri,

e) Her türlü tütün ve tütün mamullerinin menşei tayini, marka ve standartlara uygunluğunun tespiti ileilgili mühendislik hizmetleri,

 f)          Tütün ve Tütün mamullerinin alım, satım, ithalat, ihracat, kıymet takdiri, hasar,kusur ve

durum tespitinde muayene ve ekspertiz işleri ile ilgili mühendislik hizmetleri,

 g)         Adliye idari makamlarca yürütülecek olan tütün konulu her türlü (kamulaştırma,kaçakçılık

vb) işlemlerde yerinde ve dosya üzerinde yapılacak bilirkişilik hizmetleri,

h)Tütün alım satımı ve ticaretindeki anlaşmazlıklarda hakemlik ve bilirkişilik hizmetleri,

 ı)Tütün ve Tütün mamulleri ile ilgili tesis ve işletmelerde sorumlu yöneticilik hizmetleri,

 j)Araştırma kuruluşlarınca yapılan deneme sonuçlarının uygulamaya konulması, muayene, ekspertiz ve degustasyonlarının yapılması veraporlarının düzenlenmesi işleri,

ile ilgili hizmet alanlarında çalışan TütünTeknolojisi Mühendislerinin aylık asgari net ücretleri uzman düzeydekimühendisler için 3.700 TL, diğer mühendisleri için ise 2.600 TL olarakuygulanacaktır.

 Meslekte 10 yılını doldurmuş mühendisler "uzmanmühendis" olarak değerlendirilmiştir.

 Diğer Hizmet Alanları

Madde 23 - Madde 4'te sayılan SZM hizmet alanlarından, Madde 10ila madde 22 arasında sayılmayan SZM hizmetleri için uygulanacak aylık asgarinet ücretler aşağıdaki eşitlikle hesaplanacaktır.

AÜ = BÜ x İK

= Asgari Ücret (TL)

BÜ = Baz Ücret (Uzman mühendis için 3300 TL, diğer mühendisler için 2400 TL) İK = İl Katsayısı (EK:5 tablo)

Üçüncü Bölüm Son Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Oda Üyeliği

Madde 24 - SZM, SZMH faaliyetlerini yürütebilmek için ODA'ya üye olmak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

 Belge Alma

Madde 25 - SZM, SZMH faaliyetlerini yürütebilmek için, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim,Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri veBelgelendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca eğitim ve sertifikalandırma aşamalarından geçmiş ve ODA'dan durumuna uygun Büro Tescil Belgesi ve TescilBelgesi almış olmak zorundadır.

 Birim Maliyetler

Madde 26 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilenbirim maliyetlerde yıl içinde yapılacak değişiklikler, Asgari Ücret Tarifesi'neaynen yansıtılacaktır.

 Yürürlük

Madde 27 - Bu Asgari Ücret Tarifesi,1.1.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında geçerlidir. Yürütme

Madde 28 - Bu tarife hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ VE PROJE HİZMET SINIFLARI

 

Yapının Birim Maliyeti (BM)TL/m2

 

BİRİNCİ SINIF ........................................................................................................  130

-      Basit kümes ve basit tarım yapıları

-      Ağıl,

-      Ahır,

-      Yem depoları , samanlık,

-      Plastik örtülü seralar,

-      Gölgelikler, çardaklar,

-      Açık pazar yerleri

-      Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar

-      Yardımcı yapılar,

-      Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

-      Su depoları

-      İş yeri depoları

-      Alçak ve yüksek tüneller

-      Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları

-      ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

İKİNCİ SINIF                                              ... . ... ...   . ... 333

-      Kuleler, ayaklı su depoları

-      Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı prefabrikebinalar, tesisat ağırlıklı ağıllar, tahıl ve patates vb. depoları, fidanyetiştirme ve bekletme tesisleri v.b)

-      Büyük çiftlik ve çiftlik yapıları ile çiftlik depoları

-      Cam örtülü seralar

-      Tüm hayvan barınakları ve bunların iklimlendirilmesi

-      Ürün-alet koruma ve depolama yapıları

-      Entegre tarım ve endüstri yapıları, sağımhane, revirvb.

-      Hal binaları

-      Yeşil alanlar yağmurlama ve otomatik sulama sistemleri

-      Çevre düzenlemesi ve peyzaj işleri

-      ve bu gruptakilere benzer yapılar.


ÜÇÜNCÜ SINIF                                           ... ....................                        .. 600

-      Sanat, teknik ve ekonomik yönden orta derecede araştırmayı gerektiren tarım yapılarının ziraat zühendisliği hizmetleri;

-      Mezbahalar

-      Semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları

-      Depolar, soğuk hava depoları,

-      Entegre tarımsal endüstri yapıları

-      Rekreasyon merkezleri, büyük parklar

-      ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

DÖRDÜNCÜ SINIF .......................................................................................................... 800

-      Köy Konutlarının, sosyal yapılarının ve modernseraların ziraat mühendisliği hizmetleri

-      Tarımsal sulama tesislerinin ziraat Mühendisliğihizmetleri,

BEŞİNCİ SINIF ....................................................................................................  1512

-      Kırsal alana hizmet edecek içme ve kullanma suyusağlama ve depolama tesisleri,

-      Baraj gölet vb. su toplama ve taşkın önleme yapıları

-      Golf alanları, tenis, atlı spor kulüpleri hizmet veservis yapıları,

-      Olimpik spor tesisleri, hipodromlar,

 

  

Not: 6 Mayıs 2014 gün ve 28992 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan"Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014Yılı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ" dikkate alınarakhesaplama yapılmıştır. 

 

Birinci

İkinci

Üçüncü

Dördüncü

Beşinci

m2

Sınıf

Sınıf

Sınıf

Sınıf

Sınıf

50

0,0473

0,0529

0,0585

0,0641

0,0697

100

0,0464

0,0520

0,0578

0,0632

0,0688

200

0,0446

0,0502

0,0558

0,0614

0,0670

300

0,0426

0,0484

0,0540

0,0596

0,0652

400

0,0410

0,0466

0,0522

0,0578

0,0634

500

0,0392

0,0448

0,0504

0,0560

0,0616

1.000

0,0302

0,0358

0,0414

0,0470

0,0526

2.500

0,0242

0,0284

0,0327

0,0370

0,0412

5.000

0,0200

0,0231

0,0262

0,0293

0,0324

7.500

0,0180

0,0207

0,0232

0,0259

0,0284

10.000

0,0169

0,0191

0,0215

0,0238

0,0261

12.500

0,0157

0,0179

0,0200

0,0221

0,0242

15.000

0,0149

0,0168

0,0187

0,0207

0,0227

17.500

0,0141

0,0158

0,0176

0,0194

0,0212

20.000

0,0134

0,0151

0,0167

0,0184

0,0200

22.500

0,0128

0,0143

0,0157

0,0173

0,0188

25.000

0,0122

0,0135

0,0150

0,0164

0,0179

27.500

0,0116

0,0129

0,0142

0,0155

0,0168

30.000

0,0110

0,0122

0,0135

0,0147

0,0161

32.500

0,0105

0,0118

0,0131

0,0144

0,0157

35.000

0,0101

0,0114

0,0126

0,0139

0,0151

37.500

0,0098

0,0110

0,0122

0,0134

0,0146

40.000

0,0095

0,0107

0,0118

0,0130

0,0141

42.500

0,0092

0,0104

0,0115

0,0126

0,0137

45.000

0,0089

0,0101

0,0111

0,0123

0,0133

47.500

0,0087

0,0098

0,0108

0,0119

0,0130

50.000

0,0085

0,0096

0,0105

0,0116

0,0126

52.500

0,0083

0,0093

0,0103

0,0114

0,0123

55.000

0,0081

0,0091

0,0100

0,0111

0,0120

57.500

0,0079

0,0089

0,0098

0,0109

0,0118

60.000

0,0077

0,0087

0,0096

0,0106

0,0115

62.500

0,0076

0,0085

0,0094

0,0104

0,0113

65.000

0,0074

0,0084

0,0093

0,0102

0,0111

67.500

0,0073

0,0082

0,0091

0,0100

0,0109

70.000

0,0072

0,0081

0,0089

0,0098

0,0107

72.500

0,0070

0,0079

0,0088

0,0097

0,0105

75.000

0,0069

0,0078

0,0086

0,0095

0,0103

77.500

0,0068

0,0077

0,0085

0,0093

0,0102

80.000

0,0067

0,0075

0,0083

0,0092

0,0100

80.000 den

0,0067

0,0075

0,0083

0,0092

0,0100

PROJE VE PROJE İHALE DOSYASI DÜZENLEME HİZMETLERİ BÖLÜMLERİ ORANI:

I.         Etüt Çalışması ve Ön Proje:                                               %25

II.        Kesin Proje:                                                                     %10

 

III.         Uygulama Projeleri:                                                         %35

IV.        Detaylar:                                                                         %15

V.         Orjinallerin Teslimi:                                                            %5

VI.        Proje İhale Dosyası Düzenleme:                                       %10
Toplam                                                                                  %100

 NOT: Hesaplamalarda her bir hizmet için, hizmet bölümlerinin karşılarındaki oranlar dikkate alınacaktır. Ancak; birden fazla hizmet sözkonusu olduğunda, verilen hizmetin toplam oranı kullanılacaktır. Örnek olarak Uygulama Projesi için Etüd Çalışması ve Ön Proje ile Kesin Proje birlikte yapılmış olduğu takdirde I, II ve III nolu hizmetlerin toplamı olan % 70 oranı kullanılacaktır.


EK-4

GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDEN ÜRETİMİN NEVİNE GÖREPERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELER VE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEKMESLEK MENSUPLARI

İşletmeler

Meslek Unvanları

Alkollü içkiler üreten iş yerleri

Gıda  mühendisi,   ziraat  mühendisi   (gıda  bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Alkolsüz içecek üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam

10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Baharat, kuruyemiş, cips, çerez üreten işyerleri (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Bal, polen, arı sütü, temel petek üreten iş yerleri (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi (gıda ve zootekni)

Ekmek ve unlu mamuller üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam

10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Et ve et ürünleri işleyen iş yerleri (kasaplar hariç)

Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü)

Fonksiyonel gıdalar üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, veteriner hekim

Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki ekstraktları üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Gıda ışınlama yapan iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda), kimya mühendisi, kimyager, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi

Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda), kimya mühendisi, kimyager

Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, diyetisten, ev ekonomisi yüksek okulu beslenme bölümü, veteriner hekim

Kombinalar, kesimhaneler, parçalama ve bağırsak işleme tesisleri

Veteriner hekim

Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda  mühendisi,   ziraat  mühendisi  (gıda  bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Maya, fermente ve salamura ürünler üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, kimya mühendisi, kimyager

Meyve ve sebze işleyen iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam

10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Özel beslenme amaçlı gıda üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Siyah çay, bitki ve meyve çayları üreten iş yerleri (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Su ürünleri işleyen iş yerleri ile balık hâlleri ve toptan balık satışı yapan yerler

Su ürünleri mühendisi, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve su ürünleri), veteriner hekim

İşletmeler

Meslek Unvanları

Hayvan beslemede kullanılan biyoproteinler gibi belirli bazı ürünleri üreten işletmeler

Ziraat mühendisi (zootekni), veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi, biyolog

Hayvansal yan ürün kullanarak pet hayvan yemi üreten işletmeler

Veteriner hekim, ziraat mühendisi (zootekni)

Hayvansal yan ürünleri işleyen tesisler

Veteriner hekim

Onaya tâbi karma yem işletmeleri

Ziraat mühendisi (zootekni), veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, su ürünleri ve balıkçılık teknolojileri mühendisi (balık yemi üreten işletmeler)

Yem katkı maddesi ve premiks üreten işletmeler

Ziraat mühendisi (zootekni), veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi


Süt ve süt ürünleri işleyen iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan iş yerleri

veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş

yerleri)

Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü)

Şeker ve şekerleme ürünleri üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam

10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Takviye edici gıda üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Toz karışımlı gıda üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam

10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Un, irmik, bulgur, pirinç, makarna, bisküvi üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Yumurta işleyen, depolayan veya ambalajlayan işyerleri (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi

Yukarıda sayılan gıda iş kollarının dışında, 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran gıda iş yerleri

İşin nevine göre gıda mühendisi, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, ziraat mühendisi, kimyager, kimya mühendisi


İLKATSAYILARI


İL ADI

KATSAYI

 

Adana

1.1

 

Adıyaman

0.9

 

Afyonkarahisar

0.9

 

Ağrı

0.8

 

Amasya

1.0

 

Ankara

1.0

 

Antalya

1.1

 

Artvin

0.8

 

Aydın

1.0

 

Balıkesir

1.0

 

Bilecik

0.9

 

Bingöl

0.8

 

Bitlis

0.8

 

Bolu

0.9

 

Burdur

1.0

 

Bursa

1.1

 

Çanakkale

1.0

 

Çankırı

0.9

 

Çorum

0.9

 

İL ADI

KATSAYI

Konya

1.0

Kütahya

0.9

Malatya

1.0

Manisa

1.1

Kahramanmaraş

0.9

Mardin

0.8

Muğla

1.1

Muş

0.8

Nevşehir

0.9

Niğde

0.9

Ordu

0.9

Rize

0.9

Sakarya

1.0

Samsun

1.0

Siirt

0.8

Sinop

0.9

Sivas

0.9

Tekirdağ

1.0

Tokat

1.0


Denizli

1.0

 

Diyarbakır

0.9

 

Edirne

1.0

 

Elazığ

0.9

 

Erzincan

0.9

 

Erzurum

0.9

 

Eskişehir

1.0

 

Gaziantep

1.0

 

Giresun

0.9

 

Gümüşhane

0.8

 

Hakkari

0.8

 

Hatay

1.1

 

İsparta

1.0

 

Mersin

1.1

 

İstanbul

1.1

 

İzmir

1.1

 

Kars

0.8

 

Kastamonu

0.8

 

Kayseri

1.0

 

Kırklareli

1.0

 

Kırşehir

0.9

 

Kocaeli

1.0

 

Trabzon

0.9

Tunceli

0.8

Şanlıurfa

1.0

Uşak

1.0

Van

0.8

Yozgat

0.9

Zonguldak

0.9

Aksaray

0.9

Bayburt

0.8

Karaman

0.9

Kırıkkale

0.9

Batman

0.8

Şırnak

0.8

Bartın

0.9

Ardahan

0.8

Iğdır

0.8

Yalova

1.1

Karabük

0.9

Kilis

0.9

Osmaniye

1.0

Düzce

1.0


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET