gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016, 2015 YILI KİMLİK BİLDİRİM KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU ÇERÇEVESİNDE 2015 YILINDA UYGULANACAK

22 Mart 2015 Pazar 18:35
2016, 2015 YILI KİMLİK BİLDİRİM KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

  

 1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU ÇERÇEVESİNDE

2016 YILINDAUYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

 

SIRA NO

 

 

KABAHATİN / SUÇUN ADI

 

 

 

UYGULANANCAK CEZANIN DÜZENLENDİĞİ KANUNUN İLGİLİ MADDESİ

 

 

İDARİ YAPTIRIMI YADA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLAR

 

 

2015 YILINDA UYGULANAN MİKTAR

 

 

2016 YILINDA UYGULANACAK MİKTAR

 

 

 

 

 

1

 

“Madde 2- Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.”

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

15. Madde

 

 

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

417 TL

440 TL

 

 

 

 

 

 

2

 

 

“Madde 3- İkinci maddede sayılan tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis açılmadan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisi tarafından örneğine uygun şekilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir.

Sorumlu işleticinin değişmesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukarıdaki fıkrada gösterilen şekilde bildirilmesi zorunludur.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilirler.

Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar.

Kamu kuruluşlarına ait tesislerin amir ve müdürleri işletici gibi sorumludurlar.”

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

15. Madde

 

 

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

417 TL

440 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

“Madde 4- İkinci maddedeki tesislerin sorumlu işleticileri, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirirler.

Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara, sorumlu işletici tarafından doldurulup onaylanan, örneğine uygun bir kimlik kartı verilir.

Kolluk görevlilerince her istenildiğinde bu kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.”

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

15. Madde

 

 

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

417 TL

440 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

“Madde 6- Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki;

b) Bu Kanunun ikinci maddesinde sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi;

c) Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler için o yerin sorumlu işleticisi;

 (Değişik:29.04.2006/26153-5490/72.md.) tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.

(Değişik:29.04.2006/26153-5490/72.md.) Konutun değiştirilmesi veya (b) ve (c) bentlerinde sayılan konut, iş yeri ve yurtlarda çalışmakta veya barınmakta olanların ayrılmaları halinde de, yukarıdaki şekil ve süre içinde bildirim belgesi gereklidir.

(Değişik: 29/8/1996-4178/8 md.) Kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarına onaylatılır.”

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

31 TL

32 TL

 

 

 

 

5

 

“Madde 7- Geçici yer değiştirmelerde;

a) Konutlarda 30 günden fazla kalacak misafir için aile reisi;

b) Yaylak ve kışlak gibi yerlere mevsimlik olarak göçenler için de aile reisi tarafından, örneğine uygun bildirim,

Üç gün içinde kolluk örgütüne verilir.”

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

31 TL

32 TL

 

 

 

6

 

“Madde 9- Bu Kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesini yetkili idareye vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı ve diğer resmi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri tesislerinde barındıramaz, konut ve işyerlerinde çalıştıramaz.”

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

31 TL

32 TL

 

 

 

 

 

 

7

 

“Madde 10- Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu Kanunun kapsamına giren diğer yatısız iş yerlerinde, özel kanunları müsaade ettiği takdirde, ancak sahipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, başkaları kalamazlar.

 

(Değişik:01.12.2004/25657-5259/6.md) İskele, istasyon, hava meydanı terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak şartıyla belediye veya il özel idaresi tarafından geçici veya, sürekli olarak izin verilebilir. Buralarda kalanlar için bildirim yapılmaz.”

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

31 TL

32 TL

 

 

 

 

 

 

8

 

“Madde 11- Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.

Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar.

Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.”

 

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

31 TL

32 TL

 

 

9

 

             “Kimlik Bildirme Belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere.”

 

 

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

 

 

Mahalli Mülki Amir

165 TL

174 TL

 

 

10

 

             “Kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlara.”

 

“FİİLİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR.”

 

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

Ek-1  Madde

 

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

16.765 TL

17.700 TL

11

 

“Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorundadırlar. Ancak araç kiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması halinde sadece kamu kurum veya kuruluşu ile yapılan sözleşme ile araç bilgileri sisteme kaydedilir.

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

1774 Sayılı Kanun

Ek-3 Madde

 

Mahalli Mülki Amir

5.000 TL

5.279 TL

12

 

“Ek-3 madde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere gerçeğe aykırı kayıt tutan veya bilgi verenlere.”

 

1774 Sayılı Kanun

Ek-3  Madde

 

Mahalli Mülki Amir

10.000 TL

10.558 TL

13

 

“Araç kiralama şirketleri tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin Ek-1 inci maddeye göre kurulan bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlara.”

 

 

“FİİLİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR.”

 

 

 

1774 Sayılı Kanun

Geçici Madde-4

 

 

 

Mahalli Mülki Amir

10.000 TL

10.558 TL

 2015 YILISIRA NO

KABAHATİN / SUÇUN ADI

UYGULANCAK

CEZANIN DÜZENLENDİĞİ KANUNUN İLGİLİ MADDESİ

İDARİ YAPTIRIMI YADA CEZAYI

UYGULAMAYA

YETKİLİ OLANLAR

2014 YILINDA UYGULANAN

MİKTAR

2015 YILINDA UYGULANACAK

MİKTAR

1

"Madde 2- Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar."

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun 15. Madde

Mahalli Mülki Amir

379 TL

417 TL

2

"Madde 3- İkinci maddede sayılan tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis açılmadan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisi tarafından örneğine uygun şekilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir.

Sorumlu işleticinin değişmesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukarıdaki fıkrada gösterilen şekilde bildirilmesi zorunludur.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilirler.

Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar.

Kamu kuruluşlarına ait tesislerin amir ve müdürleri işletici gibi sorumludurlar."

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun 15. Madde

Mahalli Mülki Amir

379 TL

417 TL

3

"Madde 4- İkinci maddedeki tesislerin sorumlu işleticileri, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirirler.

Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara, sorumlu işletici tarafından doldurulup onaylanan, örneğine uygun bir kimlik kartı verilir.

Kolluk görevlilerince her istenildiğinde bu kimlik kartının gösterilmesi zorunludur."

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

15. Madde

Mahalli Mülki Amir

379 TL

417 TL

4

"Madde 6- Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki;

b)   Bu Kanunun ikinci maddesinde sayılanlar dışında kalan her
çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda
her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi;

c)    Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde
kalmakta olan öğrenciler için o yerin sorumlu işleticisi;

(Değişik:29.04.2006/26153-5490/72.md.) tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.

(Değişik:29.04.2006/26153-5490/72.md.) Konutun

değiştirilmesi veya (b) ve (c) bentlerinde sayılan konut, iş yeri ve yurtlarda çalışmakta veya barınmakta olanların ayrılmaları halinde de, yukarıdaki şekil ve süre içinde bildirim belgesi gereklidir.

(Değişik: 29/8/1996-4178/8 md.) Kimlik bildirimleri, mahalli kolluk  örgütüne verilmeden  evvel  mahalle  veya  köy muhtarına onaylatılır."

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun 17. Madde

Mahalli Mülki Amir

29 TL

31 TL


5

"Madde 7- Geçici yer değiştirmelerde;

a)                   Konutlarda 30 günden fazla kalacak misafir için aile reisi;

b)   Yaylak ve kışlak gibi yerlere mevsimlik olarak göçenler için de
aile reisi tarafından, örneğine uygun bildirim,

Üç gün içinde kolluk örgütüne verilir."

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun 17. Madde

Mahalli Mülki Amir

29 TL

31 TL

6

"Madde 9- Bu Kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesini yetkili idareye vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı ve diğer resmi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri tesislerinde barındıramaz, konut ve işyerlerinde çalıştıramaz."

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun

17. Madde

Mahalli Mülki Amir

29 TL

31 TL

 

"Madde 10- Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu Kanunun kapsamına giren diğer yatısız iş yerlerinde, özel kanunları müsaade ettiği takdirde, ancak sahipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, başkaları kalamazlar.

 

 

 

 

7

(Değişik:01.12.2004/25657-5259/6.md) İskele, istasyon, hava meydanı terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak şartıyla belediye veya il özel idaresi tarafından geçici veya, sürekli olarak izin verilebilir. Buralarda kalanlar için bildirim yapılmaz."

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun 17. Madde

Mahalli Mülki Amir

29 TL

31 TL


8

"Madde 11- Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.

Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar.

Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir."

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

1774 Sayılı Kanun 17. Madde

Mahalli Mülki Amir

29 TL

31 TL

9

"Kimlik Bildirme Belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere."

1774 Sayılı Kanun 17. Madde

Mahalli Mülki Amir

150 TL

165 TL

10

"Kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlara."

"FİİLİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR."

1774 Sayılı Kanun Ek-1 Madde

Mahalli Mülki Amir

15,226 TL

16,765 TL

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET