gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016, 2015 YILI POLİS VAZİFE SELAHİYETLERİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

2559 SAYILI PVSK MADDE 6/2'DE DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI

22 Mart 2015 Pazar 18:31
2016, 2015 YILI POLİS VAZİFE SELAHİYETLERİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

Madde 6 – (Mülga: 13/1/1986 - 3257/13 md.; Yenidendüzenleme: 24/11/2004-5259/1 md.)

             Umuma açık istirahat ve eğlenceyerlerinden;

             a) Faaliyetten geçici olarak menedildiği halde süresinden önce açılan,

             b) Açık ve kapalı bulunacağısaatlere uymayan,

             c) Bu Kanunun 12 nci maddesindebelirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen,

             d) Mevzuat hükümlerine aykırıolarak işletilen,

             İş yerlerinin işletmecilerinebeşyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası arasında idarî para cezasıverilir.

             Bu maddede öngörülen idarî paracezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırlarıdışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarınadair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğedilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içindeyetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanınyerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz,zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa süredesonuçlandırılır. İdarî para cezaları 6183 sayılı Âmme Alacaklarının TahsilUsulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

             Bu maddede belirtilen aynıfiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir katartırılarak uygulanır.

YILLAR

ALT DEĞER

TL

ÜST DEĞER

TL

YENİDEN DEĞERLENDİRME

ORANI

2004

500

1.000

% 11,2

2005

556

1.112

% 9,8

2006

610

1.220

% 7,8

2007

657

1.315

% 7,2

2008

704

1.409

% 12

2009

788

1.578

% 2,2

2010 YILI

805

1.612

%7,7

2011 YILI

866 TL

1.736TL

%10,26

2012 YILI

954 TL

1.914TL

 

%7.8

 

2013 YILI

1.028TL

2.063

%3.93

2014 YILI

1.068TL

2.144TL

%10.11

2015 YILI

1.175TL

2.360TL

%5.58

2016 YILINDA UYGULANACAK MİKTAR

1.240TL

2.491TL

 

EK 2

 

2559 SAYILI PVSK MADDE 6/2’DE DÜZENLENEN

İDARİ PARA CEZALARININ

 

 

 

(*) 2016 Yılı ceza miktarları,Maliye Bakanlığı’nca 10 Kasım 2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe giren 457 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndebelirlenen % 5,58 (beş virgül elli sekiz ) yeniden değerleme oranına uygun olaraktespit edilmiştir.2559 SAYILI PVSK MADDE 6/2'DEDÜZENLENEN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI

 

YILLAR

ALT DEĞER TL

UST DEĞER TL

YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI

2004

500

1.000

% 11,2

2005

556

1.112

% 9,8

2006

610

1.220

% 7,8

2007

657

1.315

% 7,2

2008

704

1.409

% 12

2009

788

1.578

% 2,2

2010 YILI

805

1.612

%7,7

2011 YILI

866 TL

1.736TL

%10,26

2012 YILI

954 TL

1.914TL

%7.8

2013 YILI

1.028TL

2.063

%3.93

2014 YILI

1.068TL

2.144TL

%10.11

2015 YILINDA UYGULANACAK MİKTAR

1.175TL

2.360TL

 

 

 (*) 2015 Yılı ceza miktarları, Maliye Bakanlığı'nca 15Kasım 2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren441 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirlenen % 10,11 (on virgül on bir) yeniden değerleme oranınauygun olarak tespit edilmiştir.


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET