gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016 YILI ÇEVRE KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

28 Aralık 2015 Pazartesi 09:17
2016 YILI ÇEVRE KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN (k) BENDİ

UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (2016/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (k) bendinde belirtilen idari para cezası miktarının, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (457) ile tespit ve ilan edilen 2015 yılı yeniden değerleme oranı olan % 5,58’e göre güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (k) bendi ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

2016 için belirlenen para cezaları

MADDE 3 – (1) 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezaları, 1/1/2016 tarihinden itibaren Ek-1’de yer alan miktarlarda uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

Ek-1

1/1/2016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI

2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı 
Kanun ile değişik 20 nci 
maddesinin

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2016 – 31/12/2016 
tarihleri arasında 
uygulanacak ceza

(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları

20.000 TL

100.000 TL

40.913 TL

204.584 TL

 

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2016/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) uyarınca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

Eki için tıklayınız


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET