gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4447 SAYILI KANUN İDARİ PARA CEZALARI

4447 SAYILI KANUN İDARİ PARA CEZALARI

17 Haziran 2012 Pazar 09:38

 

SIRA NO KANUN KANUN
MADDESİ
CEZA
MADDESİ
FİİL  2011 YILI CEZA MİKTARLARI   2012 YILI CEZA MİKTARLARI  AÇIKLAMA
1 4857 30 101 ÖZEL SEKTÖRDE
Özürlü çalıştırmamak
1.672 TL 1.700 TL Çalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.
2 4857 30 101 KAMUDA
Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak
1.672 TL 1.700 TL Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için uygulanır.
3 4904 17 20/a Özel istihdam bürolarınca yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma  onaylatmamak.  369 TL 407 TL Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için uygulanır.
4 4904 19 20/b Özel istihdam bürolarınca Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermemek. 740 TL 816 TL Kurumca istenilen bilgi/belgeler ile isatatistik tablolarının yapılan tebliğe rağmen bildirilen süre içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.
5 4904 17 20/b Özel istihdam bürolarınca, ek teminatı Kuruma vermemek. 740 TL 816 TL Ek teminatın banka mektubu ya da Türk Lirası olarak Kurum tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma verilmemesi halinde uygulanır.
6 4904 17 20/c Özel istihdam bürolarınca Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmemek.  1.480 TL 1.632 TL Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.
7 4904 3/d 20/d İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık fiili yanı sıra aynı zamanda iş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek 12.327 TL 13.592 TL İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık fiilinin aynı zamanda iş arayanlardan ücret alınarak/menfaat temin edilerek yapılması halinde gerçek ve tüzel kişilere ayrıca İPC uygulanır.
8 4904 3/d 20/d Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına işçi götürmek 2.465 TL 2.718 TL Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürenlere uygulanır.
9 4904 3/d 20/d Yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak.  369 TL 407 TL Yurtdışına işçi götürme izni olsun olmasın hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayanlara uygulanır.
10 4904 3/d 20/d Kurum izni almaksızın yurtdışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek 2.465 TL 2.718 TL Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçlarıyla ilan veren firmalara (izinli özel istihdam büroları hariç) uygulanır.
11 4904 3/d 20/d Kurum harici daimi işçi almak 30.819 TL 33.981 TL Kurum harici daimi işçi alımı fiili için uygulanır.
12 4904 3/d 20/d Kurum harici geçici işçi almak 18.492 TL 20.389 TL Kurum harici geçici işçi alımı fiili için uygulanır.
22 4904 3/d 20/d Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunmak 5.385 TL 5.938 TL İzin belgesi almadan veya geçerlilik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda aracılık faaliyetinin ilk tespitinde uygulanır.
23 4904 3/d 20/d Uygulanan idari para cezasına rağmen, izin belgesi almadan veya geçerlilik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda aracılık fiilini tekrar etmek. 10.770 TL 11.875 TL İzin belgesi almadan veya geçerlilik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda aracılık faaliyetinin tekrarı halinde uygulanır.
24 4904 3/d 20/d Tarım işçileri ile sözleşme imzalamamak ya da Kurum dışında imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmemek 2.465 TL 2.718 TL Kurumda sözleşme imzalamayan ya da Kurum dışında imzaladığı sözleşmeyi, düzenleme tarihinden itibaren on iş günü içinde Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına ya da aracının olmadığı durumlarda tarım işverenine uygulanır.
25 4904 3/d 20/e Kurumca istenen bilgi ve belgelerle, yaptıkları çalışmalara ilişkin raporu Kuruma vermemek 2.465 TL 2.718 TL Kurumca istenen bilgi ve belgelerle, yaptıkları çalışmalara ilişkin raporu Kuruma vermeyen tarım aracılarına uygulanır.
13 4904 21 20/e Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermemek 2.465 TL 2.718 TL Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde her bir fiil için özel kesim işyerlerine uygulanır.
14 4904 19 20/f Bürolarca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak 2.465 TL 2.718 TL İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan bürolara her bir fiil için uygulanır.
15 4904 19 20/f İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin etmek 12.327 TL 13.592 TL iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin eden bürolara her bir fiil için uygulanır.
16 4904 19 20/g Kanunun 19. Maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşma düzenlemek 2.465 TL 2.718 TL Geçersiz anlaşma düzenleyen özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.
17 a) 4904
b) 4857
a) 17
b) 90
 20/h
Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak 12.327 TL 13.592 TL İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin ilk tespitinde uygulanır.
18 a) 4904
b) 4857
a) 17
b) 90
 20/h
Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek 24.656 TL 27.186 TL İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin tekrarı halinde uygulanır.
19 4904 20 20/ı Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak 6.164 TL 6.796 TL Yayın kuruluşlarına fiilin her bir tekrarında uygulanır.
20 4904 19 20/j Çalışma izni almayan yabancılar için aracılık faaliyetinde bulunmak 6.164 TL 6.796 TL Çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere (özel istihdam büroları dahil) her bir fiil için uygulanır.
21 4447 48 54/b 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılan sigortalı işsizler adına, aynı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan İşten Ayrılma Bildirgesini 15 gün içinde düzenlenmemesi halinde aynı Kanunun 54 üncü maddesinin b bendi gereği fiilin gerçekleştiği tarihteki onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin iki katı idari para cezası uygulanmaktadır.  Her bir fiil başına ve fiilin
 oluştuğu tarihte geçerli olan
brüt asgari ücretin iki
katı tutarında ceza uygulanır.
*Söz konusu idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren bir (1) ay içinde İŞKUR il/şube müdürlüğü veznesine veya İŞKUR il/banka hesabına ödenmesi gerekmektedir.
*Bu süre içinde ilk taksit peşin ödenmek koşulu ile bir yıl içinde borcun tamamının 4 eşit taksitte ödenme imkanı bulunmaktadır.
**Ayrıca, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İŞKUR il/şube müdürlüğü veznesine veya İŞKUR il/şube müdürlüğü hesabına ödenmesi halinde idari para cezasından ¼
oranında peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Taksitlendirme işlemi yapılması halinde ¼ oranında peşin ödeme indirimi uygulanmaz.
*5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı yetkili Sulh Ceza Mahkemesine başvuru hakkı bulunmaktadır.
*Bu sürede yargı yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşecektir. Karar kesinleşmesine rağmen ödeme yapılmayan dosyalar yasal yollardan tahsil edilmek üzere
İŞKUR Genel Müdürlüğüne gönderileceğinden, yargı yoluna başvurulması halinde, durumun Kurumuma bildirilmesi gerekmektedir.
*Sulh Ceza Mahkemesine başvurulması halinde, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 7 nci maddesi gereği Kurumu temsil yetkisi M.Rauf İnan Sokak No: 9 Sıhhiye Ankara adresinde yerleşik Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne ait olup, tebligatın belirtilen adrese yapılması gerekmektedir, Ödemenin banka aracılığı ile yapılması halinde,
dekontun açıklama bölümüne bu tebligatın tarih ve sayısı ile işyeri adı yazdırılarak, dekont örneğinin İŞKUR il/şube müdürlüğü verilmesi gerekmektedir.
NOT: (1) Uygulanacak idari para cezaları; VUK gereğince 2007 yılında %7,8; 2008 yılında %7,2; 2009 yılında %12; 2010 yılında %2,2; 2011 yılında %7,7; 2012 yılında%10,26  Yeniden Değerleme oranında artırılarak hesaplanmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 30ncu maddesi gereği özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmama nedeniyle uygulanacak 2012 yılı idari para cezası miktarları, 26/01/2012 tarih ve 28185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6270 sayılı kanunun 17nci maddesi doğrultusunda güncellenmiştir.
(2) 5083 sayılı Kanuna göre; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım yeni kuruşun üzerindeki değerler bir yeni kuruşa tamamlanır; yarım yeni kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.
(3) 5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 TL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET