gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

506 VE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZASI KARŞILAŞTIRMALARI

506 ve 5510 sayılı Kanunlar gereği idari para ceza karşılaştırmaları.

07 Nisan 2011 Perşembe 17:55
506 ve 5510 sayılı Kanunda İdari Para Cezası Karşılaştırmaları

4/a KAPSAMINDA ÇALIŞANLARDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI
5510 SAYILI KANUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI (İPC)   (01.01.2011 - 30.06.2011 )   
 
 ASGARİ ÜCRET :  
796,50
TL
 
 
İPC KANUN HÜKMÜ
YÜKÜMLÜLÜK
YASAL SÜRESİ
FİİL TARİHİ
VERİLECEK İPC TUTARI
 
MİKTARI
102/1-a-1
 1-5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içerisinde verilmemesi,
2- 5510 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süresinde verilmemesi yada e-sigorta ortamında bildirilmesi
1- 5510 sayılı Yasanın 8nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde;
2- 5510 sayılı Yasanın 61nci maddesi uyarınca genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin bir ay içerisinde; 
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
Her bir sigortalı için Asgari Ücret Tutarı kadar
          796,50   
102/1-a-2
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin Kurumca tespit edilmesi,
 
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
Her bir sigortalı için Asgari Ücret Tutarının 2 katı kadar
      1.593,00   
102/1-a-3
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinin Kurumca tespit edildiği yada kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerden tespit edilmesi halinde ilgili idarenin yazısının Kuruma intikal ettiği tarihi takip eden bir yıl içersinde tekrarlanması
 
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
Her bir sigortalı için Asgari Ücret Tutarının 5 katı kadar
      3.982,50   
102/1-b
 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen işyeri bildirgesinin verilmemesi yada e-Sigorta üzerinden göndermekle yükümlü oldukları halde gönderilmemesi
En geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
1- Kamu idareleri ile Bilanço esasına göre defter tutan işyerleri Asgari Ücretin 3 katı kadar
      2.389,50   

2- Diğer defterleri tutan işyerleri Asgari Ücretin 2 katı kadar
      1.593,00   

3- Defter tutmakla yükümlü olmayan işyerleri Asgari Ücret kadar
          796,50   
102/1-c-1,2
 Asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kurumca belirlenen şekil ve usulde süresi içinde Kuruma verilmemesi yada e-Sigorta yoluyla gönderilmemesi
İlişkin olduğu ayı takip eden ayın 23'ü
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
Her bir fiil için;
1- Belgenin asıl olması halinde Asgari Ücretin 2 katını geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı başına Asgari Ücretin1/5 tutarında
          159,30   

Her bir fiil için;
1- Belgenin EK olması halinde Asgari Ücretin 2 katını geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı başına Asgari Ücretin1/8 tutarında
            99,56   
102/1-c-3
 Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle ek belgenin Kurumca re’sen düzenlenmesi
ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
Asgari Ücretin 2 katını geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı başına Asgari Ücretin 1/2 si kadar
          398,25   
102/1-c-4
Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma bildirilmediğinin yada eksik bildirildiğinin (hizmet yada kazançlarının) Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgilerden veya Kurumun konrtolle görevli memurlarınca tespit edilmesi
ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
Belgenin asıl yada ek nitelikte olup olmadığı işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın Asgari Ücretin 2 katı kadar
      1.593,00   
102/1-d
Asgari işçilik incelemesinin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yada SMMM, YMM lerce yapıldığı durumlarda belgenin Kurumca re'sen düzenlemesi
ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
Asgari işçilik tutarının maledildiği her bir ay için Asagari Ücretin 2 katı kadar
      1.593,00   
102/1-e
 1-İşyerine ait defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin Kurumca gönderilen yazının alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın Kuruma ibraz edilmemesi,
 2-Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterlerin geçerli sayılmaması,
 3-Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterlerin geçerli sayılmaması
1-Kurumca yapılan tebligatın alındığı tarihten itibaren onbeş gün içinde

2-Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal defter tasdik süreleri,

3-Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal defter tasdik süreleri,
1-Tebligatın alındığı tarihi takip eden 15 inci gün

2-Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal defter tasdik süresinin son günü,
1) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, Asgari Ücreti 12 katı kadar
      9.558,00   

2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için Asgari Ücretin 6 katı kadar
      4.779,00   

3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, Asgari Ücretin 3 katı kadar
      2.389,50   
102/1-e-4
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmının geçerli sayılmaması,
Yasal Süresi içinde ibraz edilmiş olmasına rağmen Kurumca geçerli sayılmaması
Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal defter tasdik süresinin son günü,
Tutmakla yükümlü olunan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilen ceza tutarını (Asgari Ücretin12,6,3 katını) geçmemek üzere, geçersizlik halinin gerçekleştiği her bir ay için Asgari Ücretin 1/2 katı kadar
          398,25   
102/1-e-4
İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler ile sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usûlsüz veya noksan tutulmuş defterlerin geçerli sayılmaması,
Geçersizlik halinin ait olduğu ay
102/1-e-4
Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması,
Hesap dönemi sonu
102/1-e-5
İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda yeralması gereken bilgilerin eksik olması nedeniyle Kurumca geçersiz sayılması,
 
Ücret tediye bordrosunun ilişkin olduğu ayın son günü
Her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için Asgari Ücretin 1/2 katı kadar
          398,25   
102/1-f
Asgari işçilik uygulaması kapsamında Kurumca kamu kurum ve kuruluşlarından yada bankalardan istenilecek bilgi ve belgelerin Kanunda belirtilen sürede gönderilmemesi
Kurum tarafından gönderilen yazının ilgili kamu idaresi yada banka tarafından alındığı tarihten itibaren 1 ay içersinde
Bir aylık sürenin son günü
 Asgari Ücret Tutarının 2 katı kadar
      1.593,00   
102/1-f
Kurumca onaylanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işyerinde asılı tutulmaması
Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin son gününe kadar
Müteakip belgenin verilmesi gereken son gün
 Asgari Ücret Tutarının 2 katı kadar
      1.593,00   
102/1-g
Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi
(Sadece 4/1-b sigortalıları için)
En geç on gün içersinde
On günlük sürenin son günü
Asgari Ücret Tutarı kadar
          796,50   
102/1-g
Kamu idarelerince vazife malüllüğüne sebep olan olayın Kuruma bildirilmemesi
En geç onbeş işgünü içersinde
On beş günlük sürenin son günü
Asgari Ücret Tutarı kadar
          796,50   
102/1-g
90 ıncı maddesinin birinci fıkrasına istinaden, ihale konusu işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin ihale makamlarınca Kurumumuza bildirilmemesi
İhale sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma
Sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren 15 inci gün
Asgari Ücret Tutarı kadar
          796,50   
102/1-g
Kamu idarelerinin yada bankaların işlem yaptığı kişilerle ilgili sigortalılık kontrolü neticesinde sigortalılığı bulunmayan kişilerin Kuruma bildirilmemesi
 
 
Her bir sigortalı başına Asgari Ücretin 1/10 katı kadar
            79,65   
102/1-h
11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden, şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacak sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihinin işveren tarafından Ticaret sicil memurlularına bildirilmesi halinde anılan Kurum tarafından Kurumumuza bildirilmemesi
Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan bildirimlerin on gün içinde Kuruma bildirilmemesi,
On günlük sürenin son günü
Her bir bildirim yükümlülüğü için Asgari Ücret Tutarı kadar
          796,50   
102/1-h
Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin belgeler ile istihdama ilişkin bilgilerin Kuruma bildirilmemesi
İşverence verildiği tarihten itibaren 1 ay içinde bildirilmesi
1 aylık sürenin son günü
Her bir bildirim yükümlülüğü için Asgari Ücret Tutarı kadar
          796,50   
 
 
 
 
506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
(01.10.2008 Tarihine Kadar)
İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi (506-140-a)
01.01.08-30.06.08 ARASI
01.07.08-30.09.08
ARASI
 
Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara
1.825,20 YTL
1.916,10 YTL
asgari ücretx3
Bilanço esası dışında defter tutmakla yükümlü olanlara
1.216,80 YTL
1.277,40 YTL
asgari ücretx2
Defter tutmakla yükümlü olmayanlara
608,40 YTL
638,70 YTL
asgari ücretx1
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi (506-140-b) 
01.01.08-30.06.08
01.07.08-30.09.08
 
Her bir sigortalı için
608,40 YTL
638,70 YTL
asgari ücretx1
Çalışma izni olmayan her bir sigortalı için
1.216,80 YTL
1.277,40 YTL
asgari ücretx2
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi – Her Bir Fiil İçin (506-140-c)
01.01.08-30.06.08
01.07.08-30.09.08
 
Belgenin asıl nitelikte olması halinde 1.825,20 YTL’yi geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı başına
121,68 YTL
127,74 YTL
asgari ücretx1/5
Belgenin ek nitelikte olması halinde belgede kayıtlı sigortalı sayısına bakılmaksızın her bir ek belge için
76,05 YTL
79,83  YTL
asgari ücretx1/8
Ek prim belgesinin Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde sigortalı sayısına bakılmaksızın her bir ek belge için
1.825,20 YTL
1.916,10 YTL
asgari ücretx3
Prim belgesinin mahkeme kararı ile veya denetim elemanlarınca yapılan tespitler sonucunda ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği saptanan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın her bir asıl veya ek belge için
1.825,20 YTL
1.916,10 YTL
asgari ücret x3
Asgari işçilik uygulaması sonucunda SGK (Sigorta) Müfettişi tarafından veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği aylardan dolayı
1.825,20 YTL
1.916,10 YTL
asgari ücret x3
 
İşyeri Kayıtlarının Kurumca Yapılacak Yazılı İhtara Rağmen 15 Gün İçinde Mücbir Sebep Olmaksızın İbraz Edilmemesi veya Eksik İbraz Edilmesi Halinde (506-140-d)
01.01.08-30.06.08
01.07.08-30.09.08
 
Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara
7.300,80 YTL
7.664,40 YTL
 
Bilanço esası dışında defter tutmakla yükümlü olanlara
3.650,40 YTL
3.832,20 YTL
 
Defter tutmakla yükümlü olmayanlara
1.825,20 YTL
1.916,10 YTL
asgari ücret x 3
İbraz Edilen Kayıtların Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Belirlenen Usul ve Esaslara Uygun Olmaması Halinde Her Bir Geçersizlik Hali İçin(506-140-d)
01.01.08-30.06.08
01.07.08-30.09.08
 
Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (7.300,80 YTL’yi aşmamak üzere)
304,20 YTL
319,35 YTL
asgariücretx1/2
Bilanço esası dışında defter tutmakla yükümlü olanlara (3.650,40 YTL’yi aşmamak üzere)
304,20 YTL
319,35 YTL
asgariücretx1/2
Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (1.825,20 YTL’yi aşmamak üzere)
304,20 YTL
319,35 YTL
asgariücretx1/2
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İşyerine Asılmaması (506-140-e)
01.01.08-30.06.08
01.07.08-30.09.08
 
İlgili Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işyerine, birden fazla işyeri olması halinde her işyerine ayrı ayrı olmak üzere, işçiler tarafından da görülebilecek bir yere asılmaması halinde
1.216,80 YTL
1.277,40 YTL
asgariücretx2
Muayene İçin Verilmesi Gereken Belgenin Kurumca Yapılacak İhtara Rağmen 3 Gün İçinde Verilmemesi (506-140-f)
01.01.08-30.06.08
01.07.08-30.09.08
 
Muayene için verilmesi gereken belgenin Kurumca yapılacak ihtara rağmen 3 gün içinde verilmemesi
608,40 YTL
608,40 YTL
asgari ücret x 2
 
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET