gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

5510 SAYILI KANUN SİGORTALI TABLOSU İLE 2022 SAYILI KANUN AYLIK ALANLAR

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı'na tabi çalışanlar, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile tek bir çatı altında birleştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunundaki tabi oldukları maddelerin numaralarıyla birlikte ifade edilmektedir [Örneğin, (4/a) Hizmet Akdiyle Çalışanlar]. 5510 sayılı Kanun'la kapsama alınan sigortalılarımızın tabi oldukları Kanun maddeleri açıklamalarıyla birlikte aşağıda verilmiştir.

07 Nisan 2011 Perşembe 18:27
5510 sayılı Kanun Sigortalı Tablosu ile 2022 sayılı Kanun Aylık Alanlar

        Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı'na tabi çalışanlar, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile tek bir çatı altında birleştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunundaki tabi oldukları maddelerin numaralarıyla birlikte ifade edilmektedir [Örneğin, (4/a) Hizmet Akdiyle Çalışanlar]. 5510 sayılı Kanun'la kapsama alınan sigortalılarımızın tabi oldukları Kanun maddeleri açıklamalarıyla birlikte aşağıda verilmiştir.
SSK - [Hizmet Akdi İle Çalıştırılanlar]
Madde 4/a- Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar
Bağ-Kur 1479 sayılı Kanun
[Bağımsız Çalışanlar (4/b)]
Madde 4/b- Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
 
 
1)  Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
 
 
2)  Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
 
 
3)  Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
Bağ-Kur 2926 sayılı Kanun
[Bağımsız Çalışanlar (4/b)]
 
4)  Tarımsal faaliyette bulunanlar
 
 
Emekli Sandığı - [Kamu Çalışanları]
Madde 4/c- Kamu idarelerinde;
 
 
1)    Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili
       kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,
 
 
2)    Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a)
       bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı
       maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar,
 
 
sigortalı sayılırlar.
 
İsteğe Bağlı Sigorta ve Şartları
Madde 50- İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.
 
(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/30 md.)İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
 
a.     Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
 
b.      Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
 
c.       18 yaşını doldurmuş bulunmak,
 
d.      İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,
 
 şartları aranır.
 
 
 
 
 
MADDE 60- (Değişik: 17/4/2008-5754/38 md.) İkametgahı Türkiye'de olan kişilerden;
 
a.     4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
 
1)      (a) ve (c) bentleri gereğince sigortalı sayılan kişiler,
 
2)      (b) bendi gereğince sigortalı sayılan kişiler,
 
b.     İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,
 
c.       Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan;
 
1)     Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,
 
2)     Vatansızlar ve sığınmacılar,
 
3)      1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
 
4)      24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler,
 
5)      28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
 
6)      3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
 
7)      24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,
 
8)     Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,
 
9)      18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler,
 
10)  11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
 
d.      Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,
 
e.      25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,
 
f.       Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler,
 
g.      Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar,
 
Genel Sağlık Sigortalısı sayılır.
NOT: Yeşil Kartlıların 01/01/2012 tarihinde GSS kapsamına girmeleri öngörülmekte olup, 5510 sayılı Kanunun 4/c kapsamındaki aktif sigortalılar ile 4/c kapsamındaki aktif sigortalıların bağımlıları ise 15/01/2010 tarihinden itibaren GSS kapsamına girmişlerdir.
 
 
 
 
 
2022 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR
               2022 sayılı Kanuna göre; herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan ve 1620 gösterge rakamının Devlet Memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak (01/01/2011 tarihi itibariyle 1620x0,61954=100,37 TL) tutardan daha az aylık ortalama geliri olan muhtaç Türk Vatandaşlarından, 65 yaşını doldurmuş yaşlılar ile 18 yaşından büyük özürlüler ve Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan kimselere (özürlü yakınına fiilen bakmak şartı ile) aylık bağlanmaktadır.

                Herhangi bir şekilde bu maddede belirtilen miktara (01/01/2011 tarihi itibariyle 100,37 TL) eşit veya daha fazla aylık ortalama gelir sağlayan ya da gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık bağlanmaz.
                 Özürlü olması nedeniyle aylık talebinde bulunanlar, Özürlülük oranlarını, 16/07/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alacakları Sağlık Kurulu Raporları ile kanıtlarlar.

                 Anılan Kanuna göre yukarıda açıklanan şartları taşıyan Türk Vatandaşlarının, aylık talebinde bulunmaları için ikametgahlarının bağlı bulunduğu Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 

                İlgili Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü, söz konusu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda aylık talebinde bulunanlar hakkında, gerekli belgeleri düzenlemelerini müteakip Kurumumuza göndermektedirler.

                Söz konusu belgeler anılan Kanun ve uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kurumumuzca incelenerek ilgililere aylık bağlanıp, bağlanmayacağı hususunda karar verilmekte ve bu kararlar yazı ile aylık talebinde bulunanların adreslerine bildirilmektedir.
2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİLERİN AYLIKLARININ ÖDENMESİ
                    Bağlanan aylıklar her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak yılda dört dönem halinde ödenmektedir.
                      Aylığın başlangıç tarihi ile ilk aylık dönemi arasındaki aylık tutarları ikametgahlarına yakın anlaşmalı Ziraat Bankası Şubeleri aracılığı ile dönem aylıkları ise PTT Merkezleri aracılığı ile hak sahiplerinin kendilerine, vekillerine veya vasilerine veyahut kayyumlarına yada velilerine ödenir.
Dönem aylıkları, ilgililere;

a) Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olanlara her dönemin 5 inci günü,

b) Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olanlara her dönemin 6 ncı günü,

c) Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olanlara her dönemin 7 nci günü,

d) Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olanlara her dönemin 8 inci günü,

e) Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olanlara her dönemin 9 uncu günü,

ödenmektedir.
ödenmektedir.
 
 
 
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET