gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AKADEMİK PERSONEL 2015 YILI EK DERS ÜCRETLERİ

2015 yılında akademik personel ek ders ücretleri belirlendi.

09 Ocak 2015 Cuma 02:22
AKADEMİK PERSONEL 2015 YILI EK DERS ÜCRETLERİ

AKADEMİK PERSONEL 2015 YILI EK DERS ÜCRETLERİ 


2015 yılında akademik personel ek ders ücretleri belirlendi.


2015 yılı Bütçesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin (d) bendi uyarınca sınavsız geçme hakkı verilen meslek yüksekokullarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek eğitim-öğretim programlarındaki ders ve uygulamalarda bulunmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre “öğretim görevlisi” olarak görevlendirilen ve fiilen görev yapan öğretmenlere, uzman kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hükümler dikkate alınarak, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun ve buna ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödenir. Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilecek öğretmenlere bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemez.


 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Ek ders ücreti :


         2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine görehaftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlardahil öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşüüzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlıdersler ve diğer faaliyetler  için bu ders ve faaliyetlerin haftalıkders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saatekadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders  ücretiödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimdeverilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.

         Öğretim elemanlarınınteorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez,seminer ve doktoraçalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağıYükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kuruluncaöğrenci sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beşsaati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez.Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonrakikısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükününtamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındakifaaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır,kalan kısmı isemaaş karşılığı sayılır.

            Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl veyıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının DevletMemurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucubulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının hesabında küsurlartama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar vebütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez.

             Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı  ( 2015 YILI katsayı: 0,079308ile çarpımından oluşur. 

                                                                                                  Ek Ders Ücreti

                                           Unvanı                                          Göstergesi

            ———————————————————  ————————

            Profesör                                                                              300

            Doçent                                                                                250

            Yardımcı Doçent                                                                  200

            Öğretim Görevlisi veOkutman                                            160

           

Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanlarıtaşıyanlardan ders saati başına görevlendirilenlerin sosyal güvenlikkuruluşlarından almakta oldukları aylıklar bu şekilde görevlendirilmelerinedeniyle kesilmez.

Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri% 60 zamlı ödenir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz. 


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET