gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AYRINTILI MEMURLARA 2016 YILI GİYECEK YARDIMI MİKTARLARI

Maliye Bakanlığı yayınladığı Genelge ile memurlara 2016 yılında verilecek giyecek yardımları tutarları belirlendi.

06 Ocak 2015 Salı 22:04
AYRINTILI MEMURLARA 2016 YILI GİYECEK YARDIMI MİKTARLARI

TC.

MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 455169-110.01.16.03-[457-3]-1805 03/03/2016Konu :    Giyecek Yardımı YönetmeliğininUygulanması.

.....................BAKANLIĞINA

.....................MÜSTEŞARLIĞINA

.....................REKTÖRLÜĞÜNE

.....................GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

......................VALİLİĞİNE

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesiuyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileyürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 incimaddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını MaliyeBakanlığınca belirlenecek standart fiyatları göz önünde bulundurmak suretiyleihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Memurlara Yapılacak Giyecek YardımıYönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıylayapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olaraködenmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yeralan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulamabirliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıylaaşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyimeşyaları esas alınarak hazırlanan "Memurlara Verilecek Giyecek EşyalarınınAzami Birim Fiyat Listesi" Ek:1 de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar,ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatlarıaşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.

2) Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 17, 18, 19 ve 20nci sıraları ile II sayılı cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı SağlıkHizmetleri Sınıfına ait bölümünün 3 üncü sırasında sayılan personele yapılacakgiyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personeleverilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli ise nakden ödenecektir.

3) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyimeşyaları esas alınarak hazırlanan "Nakden Yapılacak Giyim Yardımınaİlişkin Fiyat Listesi " Ek:2 de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacakgiyim yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır.

ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelde, kadro unvanı şoförolan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı,yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri iseyağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Bunagöre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;

Takım elbise

148,23 TL

Tulum

28,52 TL

Ayakkabı

41,83 TL

Yağmurluk

32,16 TL

Atkı

5,69 TL

Eldiven

3,64 TL

Toplam

260,07 TL

tutarında ödeme yapılacaktır. İlgili personele dahaönceki yıllarda verilmiş olan ve henüz kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarınınbedeli, kullanma süreleri dolduktan sonra ödenecektir.

ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli II sayılı cetvelde, YardımcıHizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası takım elbise veayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmişolan;

Takım elbise

148,23 TL

Ayakkabı

41,83 TL

Toplam

190,06 TL

tutarında ödeme yapılacaktır.

4) Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkingiderler, idare bütçelerinin ilgisine göre "03.2.5.01- Giyecek Alımları"ya da "03.2.5.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları" ekonomik kodlarına,nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise "01.1.4.01- SosyalHaklar" ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir.

5) Nakdi olarak yapılacak ödemelerden gelir vergisi ve damgavergisi kesintisi yapıldıktan sonra geri kalan tutar ilgili personeleödenecektir.

6) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlartarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli cetveller esasalınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre birörneği Ek:3 de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni venakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir.Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve yetkililerin talebiüzerine bunlara ibraz edilecektir.

Ek1-2
Ek 3
 

giyim yardımı

berat toker
20 Şubat 2015 Cuma 08:53

Verdiğiniz haberdeki veriler 2014 yılına aittir.

4 Beğendim
6 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET