gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞMA BAKANLIĞI YOLSUZLUĞUN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ İLKELER

ÇALIŞMA BAKANLIĞI YOLSUZLUĞUN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ İLKELER (2013/1 sayılı Genelge)

16 Haziran 2013 Pazar 02:48
ÇALIŞMA BAKANLIĞI YOLSUZLUĞUN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ İLKELER

YOLSUZLUĞUN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİNKILAVUZ İLKELER

1.     Suç işlendiğini görevi ilebağlantılı olarak öğrenen kamu görevlisi, yasal olarak, bu suçlailgili olarak bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bir kamu görevininyürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle,ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizinilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

2.     Kamu görevlisi olmayan kişiler deyasa gereği suç bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

3.     Yasa gereği suç bildirimiyükümlülüklerini yerine getiren kişi ya da kamu görevlisine ceza verilmez.

4.     Yasal olarak, suçu bildirmeme birsuç olarak düzenlendiğinden, bu bildirimin yapılmamasına ilişkin emir, hiçbirsurette yerine getirilemez. Bir emre dayalı olarak bildirim yükümlülüğünüyerine getirmeyen kişi cezai sorumluluktan emrin yerine getirildiği gerekçesi ile kurtulamaz.

5.     İhbar yükümlülüğünü yerine getirendevlet memurlarına ihbarlarından dolayı bir disiplin cezası verilemez; doğrudanveya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz vedeğiştirilemez.

6.     Kurum ve kuruluş amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar vekendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alır.

7.     Yaptığı ihbar nedeniyle haksız vehukuka aykırı bir işleme maruz kaldığını iddia eden kamu görevlisi müracaat ve şikayet hakkına sahiptir.

8.     İhbar yükümlülüğünü yerine getirenDevlet memurlarına ihbarlarından dolayı bir ceza verilemez, doğrudan veyadolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz vedeğiştirilemez.

9.     Yaptığıihbar nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir idari işleme maruz kaldığını iddiaeden kamu görevlisi hakkındaki işleme karşı idari yargı yerinde iptal ve tamyargı davası açma hakkına da sahiptir.

10. Memurlar ve diğer kamu görevlilerihakkında görevleri ile ilgili yapılacak suç ihbar veşikâyetlerinin, soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişiveya olay belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbarveya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekmektedir.

11. Yetkili makamlara ihbar veyaşikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde,hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnatedilmesi, yasal olarak iftira suçunu oluşturur.

12. Suça ilişkin ihbar veya şikâyet;Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına, Valilik veya kaymakamlığa yada mahkemeye yapılabilir. Yurt dışında işlenip ülkedetakibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına daihbar veya şikâyette bulunulabilir.

13. İhbar veya şikâyet yazılı veyatutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.

14. Etik davranış ilkelerine aykırılık başvurularında; başvuru, gerçek kişilertarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzayı kapsayandilekçelerle, en az genel müdür ve Kamu Görevlileri Etik Kurulunca genel müdürdüzeyinde oldukları kabul edilen unvanlarda bulunanlariçin Etik Kurul Başkanlığına, diğer görevliler için ise kurum yetkili disiplinkurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapılır. Dilekçede, etikilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılıolarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeyeeklenir. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yerbelirtilerek somut biçimde gösterilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET