gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEMİRYOLLARI PERSONELİ 2015 HARCIRAH TAZMİNAT VE FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

Harcırah gündelikleri, hizmet tazminatları ek ders ücretleri ve fazla çalışma ücretleri

13 Şubat 2015 Cuma 15:35
DEMİRYOLLARI PERSONELİ 2015 HARCIRAH TAZMİNAT VE FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

TCDD'de uygulanmakta olan "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzük hükümleri gereğince, 2015 yılında Teşekkülümüz personeline ödenecek yurtiçi harcırah gündelikleri, kurs gündelikleri, harcırah karşılığı verilen hizmet tazminatları ve ek ders ücretlerinin ne miktarda ve hangi esaslara göre ödeneceği Yönetim Kurulumuzun 27.01.2015 tarih ve 1/5 sayılı Kararı ile tespit edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre;
YURTİÇİ GÜNDELİKLERİ:
a)Teşekkülümüzde görevli kadrolu memur ve hizmetli personele ek I sayılı cetvelin ilk sütununda yer alan miktarlar üzerinden yurt içi gündeliği ödenecektir.
b)Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele, 1 sayılı cetvelin ikinci sütununda yer alan miktarlar üzerinden ilgi (e) emirde belirtilen esas ve usullere göre yurt içi gündeliği ödenecektir.
c)İşçi personelin harcırahları ise, Teşekkülümüzün taraf olduğu ve halen uygulanmakta olan Toplu İş Sözleşmelerinin ilgili hükümlerine istinaden ve ilgi (a) emirde belirtilen esaslar çerçevesinde ek I sayılı cetvelin ilk sütununda yer alan 1-4 derece memur harcırah yevmiyesi olan 33.00 TL üzerinden ödenecektir.
d)Yurt içi görevlendirmelerinde, Teşekkülümüz Müfettişlerinin 6245 sayılı Kanunun 33.maddesine göre hesaplanan gündelikleri ile müfettişler dışında kalan diğer tüm personelimizin gündeliklerinin %50 artırımlısı kadar yatak ücreti belge bedelini aşmamak üzere her defasında on gün ile sınırlı olmak kaydıyla ilgi (c) ve (d) emir esaslarına göre ödenecektir. Bu emirlerde de belirtildiği üzere, müfettişler söz konusu on günlük sınırlamaya tabi bulunmamaktadır.
HİZMET TAZMİNATLARI:
Harcırah Tüzüğünün "Harcırah Karşılığı Verilecek Hizmet Tazminatları" başlıklı üçüncü bölümünde yer alan hükümler gereğince hizmet tazminatları 657 sayılı Kanuna göre görev ifa eden kadrolu personele, II sayılı cetvelin ilk sütununda belirtilen miktarlar üzerinden, sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin hizmet tazminatları ise, II sayılı cetvelin ikinci sütununda belirtilen miktarlar üzerinden hesaplanacaktır.

Tüzüğün 13. maddesi gereğince ödenmekte olan manevra tazminatı ilgi (f) emirde belirtilen usul ve esaslara göre ekli cetvelde belirtilen miktarlar üzerinden ödeme yapılacaktır.

2015 TCDD PERSONEL HARCIRAH GÜNDELİK HİZMET TAZMİNATI FAZLA MESAİ İÇİN TIKLAYINIZ.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET