gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI DOSYA PLANI

Devlet Personel Başkanlığı Dosya Planı

16 Ocak 2011 Pazar 17:38
Devlet Personel Başkanlığı Dosya Planı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ DOSYA PLANI

SIRA NO

BİRİM ADI

BİLGİ VE BELGENİN KONUSU

1

Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığına

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bu kararnameye istinaden çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarına ait memur ve sürekli işçi kadroları ile akademik kadroların iptali, ihdası, serbest bırakılması ve değişikliğine ilişkin işlemler.

   

Kamu kurum ve kuruluşlarının, 657 sayılı Kanunun değişik 4/B ve ek geçici 16’ncı maddeleri çerçevesinde çalıştırılan sözleşmeli personele ilişkin pozisyon tahsisi ve açıktan atama taleplerine yönelik işlemler.

   

Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Kanunun değişik 4/C maddesine göre çalıştırılan geçici personele yönelik işlemler.

   

Kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 92’nci maddeleri çerçevesinde açıktan atama izin talepleri hakkında yapılan işlemler.

   

657 sayılı Kanunun değişik 53’üncü maddesi ve “Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının sakatlara ayrılan memur kadrolarına personel alınması maksadıyla yapacakları sınavların ilanlarına ilişkin işlemler.

   

657 sayılı Kanunun değişik 178’nci maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan “Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri dışında Devlet memurlarına yaptıracakları fazla çalışmanın saatleri ve uygulanacak ücretlere dair işlemler.

   

2004/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde; Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar, mahalli idareler ile kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan bir personelin, kurul, üst kurul, kurum, enstitü ve sair adlarla, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak özel kanunlarla kurulmuş olan kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak naklen atamalar hususundaki izin işlemleri.

   

Özelleştirmeye İlişkin İşlemler;

4046 sayılı Kanunun 22’nci maddesi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personel ile sözleşmeli personelin (kapsamdışı personel dahil) diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesine ilişkin işlemler. (4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince, diğer kurumlara nakledilmek üzere Başkanlığımıza bildirilen personele ait bilgiler, isimler olmaksızın, emekli sicil numaralarıyla http://www.basbakanlik-dpb.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır.)

   

4603 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince bildirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesine ilişkin işlemler.

   

4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden yapılandırılması ve bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince Emlâk Konut Anonim Şirketinde çalışmakta olan memur ve sözleşmeli personelin (kapsam dışı personel dahil) diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesine ilişkin işlemler.

   

27.01.2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Türk Telekom’dan bildirilen memur ve sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesine ilişkin işlemler.

   

4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesi gereğince Türk Telekom’dan bildirilen; memur,sözleşmeli personel, kapsam dışı personel ile asli ve sürekli hizmetleri yürüten (İl Müdürleri ve üstü) personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesine ilişkin işlemler.

   

04.12.2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun teşkilat yapısında yapılacak değişiklik sebebiyle kadroları kaldırılan veya değiştirilenlerin diğer kamu kurumlarına nakledilmesine ilişkin işlemler.

   

4046 sayılı Kanunun değişik 25 inci maddesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanacaklar için kullanılmak üzere ihdas edilen 30.000 memur kadrosunun kurumlara tahsisine ilişkin işlemler.

   

Kamu İktisadi Teşebbüslerine İlişkin İşlemler;

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu kuruluşlarının memur kadroları ile sözleşmeli pozisyonlarının iptal, ihdas ve değişiklik işlemleri.

   

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer KİT mevzuatının uygulanmasına ilişkin görüş verme ve düzenleme işlemleri.

   

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının sözleşmeli ve kapsam dışı personeli ile yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçi ücretlerinin tespitine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Karar Taslaklarına ilişkin işlemler.

   

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının geçici iş pozisyonlarının vize işlemleri ile fazla çalışma izin işlemleri.

   

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu kuruluşlarının zam ve tazminat cetvellerinin vize işlemleri.

   

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile özerk kamu kuruluşlarının açıktan atama izin işlemleri.

   

Avrupa Birliği ve Dış İlişkilerine İlişkin İşlemler;

Devlet Personel Başkanlığının Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle olan dış ilişkilerinin yürütülmesine ilişkin işlemler.

2

Eğitim Dairesi Başkanlığı

"Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" ile "Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliği" çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının kontenjanların tespiti ve Bakanlar Kurulunun onayına sunulmasına ilişkin işlemler.

   

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hizmet İçi Eğitim Yönetmelikleri ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin Yönetmeliklerin incelenmesi ve genel yönetmeliğe uygunluğunun sağlanmasına ilişkin işlemler.

   

Kurumların yıllık eğitim programlarını incelenmesine ilişkin işlemler

   

Altı aylık dönem itibariyle kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eğitim faaliyetleri sonuç raporlarının incelenmesi ve kurumların yıllık eğitim programlarının gerçekleşme durumlarının kontrol edilmesine ilişkin işlemler

   

Kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin tespiti gayesiyle anket formunun kurum ve kuruluşlara sevki, derlenerek yayın haline dönüştürülmesine ilişkin işlemler. (Türkçe-İngilizce)

   

ÖSYM Başkanlığınca yılda iki defa yapılan (Mayıs-Kasım) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ile ilgili düzenleme ve çalışmalara ilişkin işlemler

   

Aday memurların yetiştirilmesinde kullanılacak “Temel Eğitim Ders Notları"nı hazırlanması ve ders notlarının günün koşullarına göre güncelleştirilmesine ilişkin işlemler. (Temel Eğitim Programları, ders notları ve soruları 3 kitap halinde Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığından temin edilebilmektedir)

   

“Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" çerçevesinde Devlet memurlarının ortak konuları ile ilgili müfredat ve ders programlarının hazırlanması ve gerektiğinde programla ilgili eğitimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin işlemler (Ders notları, Başkanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğümüzden temin edilebilmektedir)

   

Kamu kesimi üst düzey yönetim seminerleri düzenlenmesine ilişkin işlemler.

   

Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan yıllık eğitim programlarını incelenmesine ilişkin işlemler

   

“Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Müdürlüğü” kursiyerlerinin sertifika taleplerine ilişkin işlemler.

   

Kamu Personelinin eğitimine ilişkin olarak Başkanlığımıza gönderilmiş olan mevzuat taslakları hakkında görüş bildirilmesine ilişkin işlemler

   

Kamu personelinin yetiştirilmesine yönelik mevzuatın hazırlanıp, uygulamaya konulmasına ilişkin işlemler.

   

Kamu kurumları tarafından Başkanlığımıza gönderilmiş olan görevde yükselme yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek.

 3

Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra, döner sermaye ve yurt dışı teşkilatlarında yeni birim kurulması veya mevcut birimlerin kaldırılması, değiştirilmesi, birleştirilmesi ve bunlara ilişkin hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirilmesine ilişkin işlemler.

   

Kamu yönetiminin ve teşkilatının geliştirilmesi ve gerektiğinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin belirlenmesi ve bu konuda Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmasına ilişkin işlemler.

   

Kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve teşkilatlanmasına ilişkin bilgilerin tespit edilmesi ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapılmasına ilişkin işlemler.

   

Kamu yönetimi ve teşkilatının geliştirilmesi konusunda yapılan yeni düzenlemeleri ve uygulamaları takip ederek, çıkabilecek ve görülecek eksiklikler doğrultusunda alınabilecek tedbirlerle ilgili çalışmalar yapılmasına ilişkin işlemler.

   

Kuruluşların çalışma usulleri ve iş aksamlarının geliştirilmesi amacı ile organizasyon ve metod araştırmaları yapılması ve bunların uygulanmasında kuruluşlara yardımcı olunması, kamu yönetiminde geçerli bütün idari usul ve metodların iyileştirilmesine ilişkin işlemler.

   

Kamu yönetiminde rasyonel bir yönetimin gerçekleştirilmesi için, görevlerde ve bunların dağılımında, kaynakların kullanış şekil ve metotlarında, yönetim ve teşkilatlanma ile ilgili bütün konularda araştırma ve inceleme yapılmasına ilişkin işlemler.

4

Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığı

Kamu personelinin hukuki ve mali statülerine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan mevzuat taslakları hakkında görüş bildirilmesine ilişkin işlemler.

   

Kamu personelinin hukuki ve mali statülerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, uygulamaya esas olmak üzere görüş ve mütalaa bildirilmesine ilişkin işlemler

   

Kamu personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin mevzuatta öngörülen ya da ihtiyaç duyulan bilgilerin, Başkanlık görev alanına giren konularda kullanılmak üzere güncel şekilde tutulması.(bilgisayar ortamında)

   

Kamu personeli olmayan şahısların, dilekçe ve bilgi edinme hakkı çerçevesindeki, Devlet Personel Başkanlığı görev alanına giren başvurularının cevaplandırılmasına ilişkin işlemler.

   

Dava Takip, Mevzuat ve Merkezi Sınava İlişkin İşlemler;

KPSS’nin usul ve esaslarını ÖSYM ile birlikte belirlenmesine ilişkin işlemler.

   

KPSS kılavuzu hakkında görüş bildirilmesine ilişkin işlemler.

   

KPSS sonuçlarına göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemleri neticesinde yerleştirilen adaylardan, ataması yapılanlar ile ataması yapılamayan adayların listelerinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin işlemler. (Ancak, atamaları yapılarak göreve başlatılanlar ile atamaları yapılamayanlara ait listelerin kurumlarca düzenli olarak bildirilmemesi sebebiyle, bu bilgiler Başkanlığımız arşivinde bulunmamaktadır.)

   

Devlet Personel Başkanlığı’nın görev alanına girmediği halde Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı aracılığıyla Başkanlığımıza gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile bunlara ilişkin değişiklik taslakları hakkında görüş tesis etme işlemleri.

   

Kamu personelini ilgilendiren genel düzenleyici mevzuatı hazırlamak ve halen yürürlükte bulunan genel düzenleyici mevzuatta yapılacak değişikliklere ait taslakları inceleme ve bunlar hakkında görüş tesis etme işlemleri.

   

Nitelik Kod Kılavuzunu hazırlanmasına ilişkin işlemler.

   

İlan edilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilen kadroların ve bu kadrolara ait niteliklerin, Nitelik Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden incelenmesine ilişkin işlemler.

   

DMS sonuçlarına göre Başkanlığımızca gerçekleştirilen 5 yerleştirme işlemine ilişkin (min-max) sonuçlara ait kayıtlar. 

   

 Mevzuatın uygulanmasına ilişkin idari işlemler aleyhine gerçek ve tüzel kişiler tarafından Başbakanlık ve Devlet Personel Başkanlığı aleyhine açılan idari davalara karşı savunma hazırlanması ve Devlet Personel Başkanlığını temsilen duruşmalara katılınmasına ilişkin işlemler.

5

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Başkanlığın her yıl bütçesinin hazırlanması ve Başkanlık Makamından alınan uygun olurlarla gerekli harcamalar için ilgili tahakkuk evraklarını düzenleyerek mahsup işlemlerinin yapılmasına ilişkin işlemler.

   

Başkanlığımız personelinin taşınması, Başkanlık binasının genel temizlik, ısıtma, aydınlatma, kiralama ile ihtiyaç duyulan gerekli araç, gereç ve malzemenin temin edilmesi ve bunlarla ilgili tahakkuk işlemleri.

   

Evrak ve arşiv işlemleri.

   

Başkanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanılmasına ilişkin işlemler.

   

Başkanlık personelinin aylık, ücret ve diğer ödemelere ilişkin tahakkuk işlemleri.

6

Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının; kadro ihdası ve iptali, serbest bırakma, dolu ve boş kadro değişikliği, tutulu kadro değişikliği hareketlerini takip edilmesi, mevcut kadroların tutulması ve istatistiksel dağılımlarla izlenmesi, kadroların merkezden taşraya hareketlerinin izlenmesi, şahsa bağlı kadro hareketlerinin izlenmesine ilişkin işlemler.

   

190 sayılı KHK, 399 sayılı KHK, 399 sayılı KHK’nın geçici 9. maddesi ile ek birinci maddesi ve 4046 sayılı Kanun kapsamdaki kurumların kadro ve pozisyonlarında üç ayda bir yapılan kadro değişim hareketlerinin izlenmesine ilişkin işlemler.

   

4046 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 399 sayılı KHK’nın geçici 9. maddesi ile ek birinci maddesi kapsamında bulunan kurumların kadro iptal ve ihdas işlemlerinin güncel olarak takip edilmesine ilişkin işlemler ve III sayılı cetvele tabi kurumlardaki kadroların güncel bir şekilde tutulmasına ilişkin işlemler.

   

190 sayılı KHK kapsamındaki kurumlardaki sözleşmeli personel pozisyonu, memur, sürekli işçi ve geçici işçi kadrolarının serbest, dolu ve boş durumlarının takibine ilişkin işlemler.

   

Belediyeler, İl Özel İdareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerin kadro ihdas ve iptaline ilişkin kayıtlar.

   

Devlet kurumlarında çalışan özürlü memurların sayısı, özür grupları ve özür oranlarının bilgisayar ortamında tutulmasına ilişkin işlemler.

7

Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Yürürlüğe konulan kamu personeli ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı ve tebliğlerin takip edilerek derlenmesine ilişkin işlemler.

   

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu personeli ile ilgili diğer kanunlar ve yönetmeliklerin değişikliklerinin işlenmesi suretiyle yeniden basımının sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmasına ilişkin işlemler.

   

Kamu personeline ilişkin mevzuatın uygulanmasında, Devlet Personel Başkanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarının personel birimleri arasında uygulama birliği sağlamak ve haberleşmeyi geliştirmek amacıyla "Devlet Personel Başkanlığı Bülteni" adıyla bülten çalışmaları yapılması ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılmasına ilişkin işlemler.

   

Devlet Personel Başkanlığına hükümet programları, kalkınma planları, yıllık programlar, bakanlar kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerle ilgili bilgilerin birim başkanlıklarına duyurulmasına ilişkin işlemler.

   

Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda yer alması gerekli görülen hususların tespiti için Daire Başkanlıklarıyla çalışmalar yapılmasına ilişkin işlemler.

   

Yıllık icra planında sorumluluğu veya koordinasyonu Devlet Personel Başkanlığına verilen tedbirlerin yerine getirilmesinden sorumlu Daire Başkanlıklarının yapacakları çalışmaların, toplantı ve brifıng gibi faaliyetlerin izlenmesi ve koordine edilmesi; birim başkanlıklarından alınan tedbir izleme raporlarının altı'şar aylık dönemler halinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmesine ilişkin işlemler.

   

Birim Başkanlıklarından yıl içerisinde yapacakları çalışmalara dair bilgileri alarak Devlet Personel Başkanlığının "Yıllık Çalışma Programı"nın hazırlanmasına ilişkin işlemler.

   

Devlet Personel Başkanlığı personelinin istifadesine sunulmak üzere kamu yönetimi alanında resmi veya özel yayımlanan neşriyatları temin ederek kütüphanede muhafaza edilmesine ilişkin işlemler.

   

Başkanlığımızca yayımlanan neşriyatın, dağıtım planı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sistemli bir şekilde gönderilmesine ilişkin işlemler.

   

Başbakanlığın 13/6/1994 tarih ve PPG.0.12.383.9179 sayılı Genelgesi doğrultusunda Başkanlığımız bünyesinde kurulan "Halkla İlişkiler Bürosu" aracılığı ile Devlet Personel Başkanlığının görev alanına giren konularda mevcut uzman personelce, başvuruda bulunan vatandaşlara yardımcı olunmasına ilişkin işlemler.

8

Kamu Görevlileri Sendikaları Birimi

25.06.2001 tarih 4688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Birime verilen görevlerin yürütülmesine ilişkin işlemler

   

4688 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi çerçevesinde; Sendikalar ve Konfederasyonların kuruluş işlemleri ile ilgili Valiliklere teslim edilen ve ilgili Valiliklerce de Başkanlığımıza birer örneği gönderilen belge ve tüzüklerin arşivlenmesine ilişkin işlemler.

   

Yüksek İdari Kurul ile Kamu İşveren Kurulu ve yetkili sendikalar ile konfederasyonlar arasında yapılacak toplu görüşmelerin sekreterya hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin işlemler.

   

Toplu görüşmenin Kanunda öngörülen süre içerisinde tamamlanmaması durumunda taraflardan birinin toplantıya çağırabileceği Uzlaştırma Kurulunun Sekreterya hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin işlemler.

   

Kanunun 42’inci maddesi çerçevesinde; personel konularına ilişkin karşılaşılacak sorunların; Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşleri de alınarak giderilmesine ilişkin işlemler.

   

Kanunun 42’inci maddesi çerçevesinde; Sendikalar Kanunu çerçevesinde ortaya çıkabilecek diğer problemleri gidermek amacıyla, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarından birinin talebi üzerine ortak çalışma yapılmasına ilişkin işlemler.

9

Döner Sermaye İşletmesi

Basımı yapılan Görevde Yükselme Eğitim Ders Notları ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu satımına ilişkin işlemler.

(Görevde Yükselme Eğitim Ders Notları 4.500.000 T.L., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ise 4.000.000 T.L. karşılığında satılmaktadır. Kitaplar, tespit edilen bedelin Ziraat Bankası Başkent Şubesi nezdindeki 243141 nolu hesaba yatırılması, dekontun (0 312 4192309) numaralı faksa gönderilmesi ve kargo ücreti alıcıya ait olmak üzere adrese teslim edilmektedir)

10

Savunma Uzmanlığı

Özel kanun ve diğer kanunlarda gösterilen görevlere ilişkin işlemler

11

Personel Şubesi Müdürlüğü

Devlet Personel Başkanlığına ilk defa alınacak personel için giriş sınavı yapılması ile Başkanlık personelinin ilk defa, yeniden veya naklen atanmasına ilişkin işlemler

   

Devlet Personel Başkanlığı memurlarının derece yükselmesi, kademe ilerlemesi ve görev değişikliği işlemleri.

   

Devlet Personel Başkanlığı memurlarının hizmet sürelerinin belirlenmesine ilişkin işlemler.

   

Devlet Personel Başkanlığı memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar ile fazla çalışma ücretinin belirlenmesine ilişkin işlemler.

   

Devlet Personel Başkanlığı aday memurların adaylık eğitim ve sınavları ile Uzman Yardımcılarının eğitim ve Uzmanlık Yeterlik Sınavlarına ilişkin işlemler.

   

Devlet Personel Başkanlığı memurlarının Sicil Raporlarının doldurulmasına ilişkin işlemler

   

Devlet Personel Başkanlığı personelinin disiplin işlerine ilişkin işlemler.

   

Devlet Personel Başkanlığı personeline yıllık izin, sağlık izni ve mazeret izni verilmesine ilişkin işlemler

   

Devlet Personel Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitimine ilişkin işlemler

   

Devlet Personel Başkanlığı personeli tarafından açılan idari davalara ilişkin işlemler

   

Devlet Personel Başkanlığı personelinin emekliye ayrılmasına ilişkin işlemler

   

Devlet Personel Başkanlığı personel yönetmeliklerinde gerekli değişikliklerin yapılmasına ilişkin işlemler

   

Devlet Personel Başkanlığı personelinin özlük işlemine ilişkin diğer işlemler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET