gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER NELERDİR?

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesine ilişkin ulusal mevzuatımızda yer alan düzenlemeler

16 Haziran 2013 Pazar 02:43
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesine ilişkin düzenlemeler nelerdir?

Hata,usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesine ilişkin ulusal mevzuatımızda yeralan düzenlemeler:

a.      Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b.     5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

c.      5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

ç.  3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet veYolsuzluklarla Mücadele
Kanunu,

d.     4483 sayılı Memurlar ve Diğer KamuGörevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

e.      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

f.      5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi veKontrol Kanunu,

g.    3071 sayılı Dilekçe HakkınınKullanılmasına Dair Kanun,
ğ.  4982sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

h.   5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı KanunlardaDeğişiklik
Yapılması Hakkında Kanun,

ı.   Devlet Memurlarının Şikayet veMüracaatları Hakkında Yönetmelik,

i.    Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve EsaslarıHakkında

Yönetmelik.


Hata,usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesine ilişkin uluslararası alanda yeralan düzenlemeler:

a.    Sınıraşan Örgütlü Suçlara KarşıBirleşmiş Milletler Sözleşmesi,

b.   BirleşmişMilletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi,

c.    Avrupa Konseyi Yolsuzluğa KarşıCeza hukuku Sözleşmesi,

d.   Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarıntespit edilmesi, bildiriminin kolaylaştırılması ve bildirimi yapanlarınkorunması ile çalışanların farkmdalığının artırılması konusuna ilişkinülkemizin de üyesi bulunduğu "Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu(GRECO)" nun tavsiyeleri.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET