gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İDARİ YARGIDA İTİRAZ MERCİLERİ

İdari yargıda çok sık rastlanan itiraz yolu üzerine Hakim Ali İhsan TEMEL tarafından hazırlanan çalışma aşağıya alınmıştır.

01 Ocak 2011 Cumartesi 19:44

İDARİ YARGIDA İTİRAZ MERCİLERİ :
  ( Hakim Ali İhsan TEMEL tarafından hazırlanmıştır.)
 

1- Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının itiraz mercii olduğu haller :

 
 

Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında Danıştay dava dairelerince verilen kararlara karşı, konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına itiraz edilebilir. (2577/27-6) itiraz süresi (7 gün)

 
 

2- Danıştay Üçüncü Dairesi’nin itiraz mercii olduğu haller :

 
 

Birden fazla yargı çevresinde görülen davaların veya bir kısmı Danıştay’da bulunan davaların bağlantılı olduğu yolundaki iddialar hakkında vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı Danıştay Üçüncü Dairesi’ne itiraz edilebilir. (2575/27-a, 2577/38-2,3) –itiraz süresi (15 gün)

 
 

3- Danıştay Onuncu Dairesi’nin itiraz mercii olduğu haller :

 
 

Birden fazla yargı çevresinde görülen davaların veya bir kısmı Danıştay’da bulunan davaların bağlantılı olduğu yolundaki iddialar hakkında idare mahkemelerince verilen kararlara karşı Danıştay Onuncu Dairesi’ne itiraz edilebilir. (2575/34, 2577/38-2,3) –itiraz süresi (15 gün)

 
 

4- Bölge idare mahkemelerinin yargı çevreleri dahilinde itiraz mercii olduğu haller :

 
 

*İDARE MAHKEMELERİNİN, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNE İTİRAZ EDİLEBİLEN NİHAİ KARARLARI : (itiraz süresi: 30 gün)

 
 

1- İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçmelerine ve notlarının tespitine ilişkin işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak heyet halinde verilen nihai kararlar, (2577/45-1/a)

 
 

2- Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak heyet halinde verilen nihai kararlar, (2577/45-1/b)

 
 

3- 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak heyet halinde verilen nihai kararlar, (2577/45-1/c)

 
 

4- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak heyet halinde verilen nihai kararlar, (2577/45-1/d)

 
 

5- Konusu belli parayı içeren ve uyuşmazlık miktarı 5.390,- YTL’yi aşmayan idari işlemlere karşı açılan iptal davaları (2576/7-1/a) ile uyuşmazlık miktarı 5.390,- YTL’yi lirayı aşmayan tam yargı (tazminat) davalarında (2576/7-1/b) idare mahkemesi hakimlerinden biri tarafından verilen kararlar.

 
 

*VERGİ MAHKEMELERİNİN, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNE İTİRAZ EDİLEBİLEN NİHAİ KARARLARI : (itiraz süresi: 30 gün)

 
 

1- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen işyeri kapatma cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak heyet halinde verilen nihai kararlar, (2577/45-1/e)

 
 

2- Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin olan ve toplam değeri 5.390,- YTL’yi aşmayan davalarla, bu konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin olup toplam değeri 5.390,- YTL’yi aşmayan davalarda (2576/7-2) vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından verilen kararlar.

 
 

*MAHKEMELERİN, BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNE İTİRAZ EDİLEBİLEN DİĞER kararlarI :

 
 

1- Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlar, (2577/27-6) –itiraz süresi: 7 gün-

 
 

2- Aynı yargı çevresindeki mahkemelerde bulunan davaların bağlantılı olduğu yolundaki iddialar hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar, (2577/42-1) –itiraz süresi 15 gün-

 
 

5- Bölge idare mahkemelerinin yargı çevreleri haricinde itiraz mercii olduğu haller :

 
 

İlk derece mahkemelerce verilen kararların bozulması istemiyle yapılan müracaatların incelenmesi sırasında bölge idare mahkemelerinin yürütmenin durdurulması talepleri hakkında verdikleri kararlara karşı ancak yargı çevresi haricindeki en yakın bölge idare mahkemelerine itiraz edilebilir, (2577/27-6) –itiraz süresi: 7 gün-

 
 

6- Nöbetçi mahkemelerin itiraz mercii olduğu haller :

 
 

Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında çalışmaya ara verme (adli tatil) süresi içinde idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı ancak yargı çevresi haricindeki en yakın nöbetçi mahkemeye itiraz edilebilir, (2577/27-6) –itiraz süresi: 7 gün-

 
 

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ :

 
 
Sıra BÖLGE İDARE MAHKEMESİ : İTİRAZ MERCİİ :
1 Adana Bölge İdare Mahkemesi Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi
2 Ankara Bölge İdare Mahkemesi Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi
3 Antalya Bölge İdare Mahkemesi Denizli Bölge İdare Mahkemesi
4 Aydın Bölge İdare Mahkemesi Denizli Bölge İdare Mahkemesi
5 Bursa Bölge İdare Mahkemesi Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
6 Denizli Bölge İdare Mahkemesi Aydın Bölge İdare Mahkemesi
7 Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Malatya Bölge İdare Mahkemesi
8 Edirne Bölge İdare Mahkemesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
9 Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
10 Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi Bursa Bölge İdare Mahkemesi
11 Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Adana Bölge İdare Mahkemesi
12 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
13 İzmir Bölge İdare Mahkemesi Manisa Bölge İdare Mahkemesi
14 Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Sivas Bölge İdare Mahkemesi
15 Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Ankara Bölge İdare Mahkemesi
16 Konya Bölge İdare Mahkemesi Ankara Bölge İdare Mahkemesi
17 Malatya Bölge İdare Mahkemesi Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
18 Manisa Bölge İdare Mahkemesi İzmir Bölge İdare Mahkemesi
19 Ordu Bölge İdare Mahkemesi Samsun Bölge İdare Mahkemesi
20 Sakarya Bölge İdare Mahkemesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
21 Samsun Bölge İdare Mahkemesi Ordu Bölge İdare Mahkemesi
22 Sivas Bölge İdare Mahkemesi Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
23 Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
24 Van Bölge İdare Mahkemesi Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
25 Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
 
 

İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ :

 
 
Sıra İDARE MAHKEMESİ : İTİRAZ MERCİİ :
1 Adana İdare Mahkemesi Adana Bölge İdare Mahkemesi
2 Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Denizli Bölge İdare Mahkemesi
3 Ankara İdare Mahkemesi Ankara Bölge İdare Mahkemesi
4 Antalya İdare Mahkemesi Antalya Bölge İdare Mahkemesi
5 Aydın İdare Mahkemesi Aydın Bölge İdare Mahkemesi
6 Çorum İdare Mahkemesi Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi
7 Bursa İdare Mahkemesi Bursa Bölge İdare Mahkemesi
8 Denizli İdare Mahkemesi Denizli Bölge İdare Mahkemesi
9 Diyarbakır İdare Mahkemesi Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
10 Edirne İdare Mahkemesi Edirne Bölge İdare Mahkemesi
11 Elazığ İdare Mahkemesi Malatya Bölge İdare Mahkemesi
12 Erzurum İdare Mahkemesi Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
13 Eskişehir İdare Mahkemesi Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
14 Gaziantep İdare Mahkemesi Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi
15 İstanbul İdare Mahkemesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
16 İzmir İdare Mahkemesi İzmir Bölge İdare Mahkemesi
17 Kastamonu İdare Mahkemesi Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
18 Kayseri İdare Mahkemesi Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
19 Kırıkkale İdare Mahkemesi Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi
20 Konya İdare Mahkemesi Konya Bölge İdare Mahkemesi
21 Malatya İdare Mahkemesi Malatya Bölge İdare Mahkemesi
22 Manisa İdare Mahkemesi Manisa Bölge İdare Mahkemesi
23 Mersin İdare Mahkemesi Adana Bölge İdare Mahkemesi
24 Muğla İdare Mahkemesi Aydın Bölge İdare Mahkemesi
25 Ordu İdare Mahkemesi Ordu Bölge İdare Mahkemesi
26 Sakarya İdare Mahkemesi Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
27 Samsun İdare Mahkemesi Samsun Bölge İdare Mahkemesi
28 Sivas İdare Mahkemesi Sivas Bölge İdare Mahkemesi
29 Trabzon İdare Mahkemesi Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
30 Van İdare Mahkemesi Van Bölge İdare Mahkemesi
31 Zonguldak İdare Mahkemesi Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
 
 

VERGİ MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ :

 
 
Sıra VERGİ MAHKEMESİ : İTİRAZ MERCİİ :
1 Adana Vergi Mahkemesi Adana Bölge İdare Mahkemesi
3 Ankara Vergi Mahkemesi Ankara Bölge İdare Mahkemesi
4 Antalya Vergi Mahkemesi Antalya Bölge İdare Mahkemesi
5 Aydın Vergi Mahkemesi Aydın Bölge İdare Mahkemesi
7 Balıkesir Vergi Mahkemesi Bursa Bölge İdare Mahkemesi
7 Bursa Vergi Mahkemesi Bursa Bölge İdare Mahkemesi
8 Denizli Vergi Mahkemesi Denizli Bölge İdare Mahkemesi
9 Diyarbakır Vergi Mahkemesi Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
10 Edirne Vergi Mahkemesi Edirne Bölge İdare Mahkemesi
12 Erzurum Vergi Mahkemesi Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
13 Eskişehir Vergi Mahkemesi Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
14 Gaziantep Vergi Mahkemesi Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi
14 Hatay Vergi Mahkemesi Adana Bölge İdare Mahkemesi
15 İstanbul Vergi Mahkemesi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
16 İzmir Vergi Mahkemesi İzmir Bölge İdare Mahkemesi
18 Kayseri Vergi Mahkemesi Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
19 Kırıkkale Vergi Mahkemesi Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi
19 Kocaeli Vergi Mahkemesi Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
20 Konya Vergi Mahkemesi Konya Bölge İdare Mahkemesi
21 Malatya Vergi Mahkemesi Malatya Bölge İdare Mahkemesi
22 Manisa Vergi Mahkemesi Manisa Bölge İdare Mahkemesi
23 Mersin Vergi Mahkemesi Adana Bölge İdare Mahkemesi
25 Ordu Vergi Mahkemesi Ordu Bölge İdare Mahkemesi
26 Sakarya Vergi Mahkemesi Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
27 Samsun Vergi Mahkemesi Samsun Bölge İdare Mahkemesi
28 Sivas Vergi Mahkemesi Sivas Bölge İdare Mahkemesi
28 Tekirdağ Vergi Mahkemesi Edirne Bölge İdare Mahkemesi
29 Trabzon Vergi Mahkemesi Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
30 Van Vergi Mahkemesi Van Bölge İdare Mahkemesi
31 Zonguldak Vergi Mahkemesi Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
 
Kaynak:http://www.samsunbim.adalet.gov.tr/default.asp?id=itiraz_mercileri

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET