gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞÇİ CEZA KESİNTİ PROJELERİ HAZIRLAMA UYGULAMA REHBERİ

İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARDAN KAYNAK KULLANMAK ÜZERE HAZIRLANAN PROJELER İÇİN BAŞVURU, UYGULAMA VE İZLEME REHBERİ

03 Ekim 2013 Perşembe 09:14
İŞÇİ CEZA KESİNTİ PROJELERİ HAZIRLAMA UYGULAMA REHBERİ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARDAN KAYNAK  KULLANMAK ÜZERE HAZIRLANAN PROJELER İÇİN BAŞVURU, UYGULAMA VE İZLEME REHBERİ

MART 2013 1

 

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

1. Bu rehber, işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paralardan kaynak kullanılarak gerçekleştirilecek projelerin hazırlanması, uygulanması ve proje yürütücüsü kuruluşların yükümlülükleri ile projelerin izlenmesine ilişkin usul ve esasları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

1.2. Yasal Dayanak

1. Bu rehberin yasal dayanağı, 4857 sayılı İş Kanununun 38’inci maddesi ve bu madde uyarınca çıkarılan “İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik”tir.

 

1.3. Tanımlar

a) Kanun: 4857 sayılı İş Kanununu,

b) Yönetmelik: İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği,

c) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

d) Kurul: Yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca teşekkül eden Kurulu,

e) Genel Müdürlük: Çalışma Genel Müdürlüğünü

 

ifade eder.

2. PROJE HAZIRLANMASI, BAŞVURUSU VE UYGULANMASI

2.1. Ceza Paralarından Desteklenecek Projeler

1. Ceza paralarının kullanılacağı yerler, Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde belirtilmiştir. Bu kapsamda, ceza paralarından desteklenecek projeler şunlardır:

 Eğitim Projeleri: İşçilerin mesleki eğitimleri veya iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimlerine ilişkin hazırlanan projeler.

 Sosyal Hizmet Projeleri: İşçilerin sosyal hizmetlerini destekleyen projeler.

2.2. Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar

 İşçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları,

 İşçilerin mesleki eğitimi veya iş sağlığı ve güvenliği konularında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları,

 İşçilerin sosyal hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları,

 Sosyal hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler için Bakanlık birimleri,

 

proje uygulamak üzere başvuru yapabilirler.

2.3. Proje Başvurusu ve Kabulü

1. Proje Teklif Formatına (Ek-1) göre hazırlanan projeler en geç 30 Kasım tarihine kadar Bakanlığa sunulur. Bakanlık, sunulan projeleri yönetmeliğe ve bu rehbere uygunluk açısından inceler. Eksik görülen hususlar düzeltilmek üzere en geç 15 Aralık tarihine kadar proje sahiplerine bildirilir. Düzeltilmiş projeler, en geç 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa teslim edilir. Kurul, Ocak ayı içinde toplanarak projeleri görüşür ve karara bağlar.

2. Uygun bulunan projelerin talep edilen bütçelerinde Kurul tarafından değişiklik yapılması halinde, ilgili kurum ve kuruluş tarafından projeler revize edilerek en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa teslim edilir.

 

2.4. Proje Başvuru Dosyasında Bulunması Gerekli Belgeler

 Proje Teklif Formatı (Ek-1)

 Proje Bütçe Önerisi (Ek-2)

 Proje Genel Bütçesi (Ek-3)

 Bütçe Ödeme Planı (Ek-4)

 Proje Bütçe Kalemleri (Ek-5)

 

2.5. Tahsisatlar ve Ödeme Şekli

1. Tahsisatlar, projenin ekinde sunulan proje bütçe önerisi ve bütçe ödeme planına göre Kurul tarafından yapılır. Genel Müdürlük, toplam bütçenin yüzde 70’ini proje başında, yüzde 30’unu ise ara rapor değerlendirmesinden sonra gönderir.

 

2. Tahsis edilen paranın Yönetmeliğin 9’uncu maddesi kapsamı dışında kullanıldığının tespiti halinde bu rehberde belirtilen harcama cetvelinde öngörülen bir sonraki ödeme yapılmaz ve bu durum ilk toplantısında Kurula rapor olarak sunulur.

3. Her proje için banka nezdinde özel hesap açılır ve proje tutarları bu hesaba gönderilir. Projeye yönelik her türlü harcama proje kapsamında açılan bu hesaptan yapılır.

 

2.6. Ceza Paralarından Proje Karşılığı Yapılacak Desteklerin Harcama İlkeleri

1. Proje desteğinde amaç faaliyetlerin desteklenmesidir. Ekipman, elektronik donanım sarf malzemesi satın alma, hizmet alımı ve personel istihdamı gibi giderlerin ceza paralarından karşılanabilmesi için, bu harcamaların proje amaç ve hedefleri ile doğrudan ilgili ve faaliyetler için zaruri olması gerekir. Bu gibi ihtiyaçlara ilişkin maliyet unsurları proje tekliflerinde gerekçeli olarak belirtilmelidir.

2. Proje yürütücüsü, bu rehberin “Projeler Üzerinde Değişiklik Yapılması” başlığı altında belirtilen bildirim veya onay gerekliliğine uymak ve gerekçesini Bakanlığa bildirmek şartıyla bütçe harcama kalemleri arasında ya da aynı harcama kalemleri içinde aktarma yapabilir.

3. Proje bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin tüm ödemeler, proje yürütücüsünün proje hesabından mal ve hizmet sağlayıcılarının banka hesaplarına para transferi yoluyla yapılır. Proje bütçesinden yapılacak harcamalardan 1.500,00 TL’yi aşmayan tutarlar elden ödenebilir.

4. Proje uygulamasından sonra, nihai raporla birlikte ilgili bankadan alınan proje hesabına faiz işletilip işletilmediğine dair bir yazının ve yıl içerisindeki hesap hareketlerini gösteren kanıtlayıcı belgenin Bakanlığa sunulması gerekmektedir.

 

2.7. Kurulca Destek Kararı Verilerek Onaylanan Projelerin Uygulanması

2.7.1. Proje Uygulama Ekibi

1. Hazırlanacak projeler, oluşturulan “Proje Uygulama Ekibi” marifetiyle uygulanır. Proje uygulama ekibinin (koordinatör, uzman, eğitici, yardımcı personel vb.) kaç kişiden oluşacağı proje teklifinde belirtilir.  

 

2.7.2. Projeler Üzerinde Değişiklik Yapılması

1. Proje ilk planlanan şekliyle uygulanmalıdır. Bununla birlikte faaliyetlerde, bütçede ya da faaliyetlerin yürütümünde birtakım değişikliklerin yapılmasını gerektirecek durumlar ortaya çıkarsa proje revize edilebilir.

2. Proje amaç ve hedefleri ile temel proje faaliyetlerini etkilemeyecek değişiklikler Bakanlığa bildirilmek suretiyle, proje amaç ve hedefleri ile temel proje faaliyetlerini etkileyebilecek değişiklikler ise Kurul tarafından uygun bulunması halinde gerçekleştirilebilir.

3. Bütçeyi etkilemeyen faaliyet değişiklikleri, aynı harcama kalemleri içinde bir transferle ya da harcama kalemleri arasındaki yüzde 15'i aşmayan bir transferle sınırlı olan bütçe değişiklikleri, banka hesabı, adres, telefon numarası değişiklikleri ve proje amaç ve hedefleri ile temel proje faaliyetlerini etkilemeyecek benzer diğer değişiklikler, proje yürütücüsü tarafından gerekçesiyle birlikte Bakanlığa bildirilmek suretiyle gerçekleştirilebilir.

4. Proje faaliyetlerinde temel amacı etkileyecek nitelikteki değişiklikler ve bütçe harcama kalemleri arasında ilgili harcama kalemleri alt toplamlarından herhangi birinin yüzde 15'ini aşan transferler, Kurul tarafından yeniden onaylanmak suretiyle gerçekleştirilebilir.

5. Onay gerektiren değişikliklere ilişkin taleplerin en geç Haziran ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirilmesi gerekir. Yönetmeliğin 6’ncı maddesi kapsamında, değişiklik taleplerinin Kurulda görüşülmesini teminen gerekli işlemler Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.

6. Kurulun toplanamaması veya değişiklik kararını uygun görmemesi halinde proje ilk onaylandığı haliyle uygulanır. Uygulama imkânının bulunmaması veya proje yürütücüsünün projeyi uygulamaktan vazgeçmesi halinde yapılan tahsisat, dönem sonu beklenmeksizin Bakanlığa iade edilir.

 

2.7.3. Uygun Maliyetler

1. Proje Bütçe Önerisi (Ek-2), projenin uygun maliyet tahminini yansıtmaktadır. Nihai Mali Raporun değerlendirilmesi sonrası, uygun olmayan harcamaların tespit edilmesi halinde Kurul, projelere yapılan tahsisattan söz konusu harcamaların iadesini isteyebilir.

2. Maliyetlerin uygunluğu için genel ilkeler aşağıda verilmiştir:

 Maliyetler, proje bütçesinde belirtilmiş olmalıdır. (Proje Bütçe Önerisi (Ek-2)).

 Maliyetler, projeyi yürütmek için gerekli olmalıdır.

 

 

 Projelerde yer almayan faaliyetler ile bildirilen ya da onaylanan faaliyet değişiklikleri dışında kalanlar için yapılan tüm harcamalar uygun olmayan maliyettir. Bu nedenle, proje dışı bir faaliyet için proje bütçesinden harcama yapılamaz.

 Proje harcamaları gerekçelendirilmeli ve mali yönetim prensiplerine uygun, özellikle ekonomik ve mali açıdan etkin şekilde gerçekleştirilmelidir.

 Tüm maliyetler, proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilmiş harcamalara karşılık olmalıdır.

 Harcamalar, proje uygulama döneminde gerçekleşmelidir.

 

3. İZLEME

1. İzlemenin temel amacı, proje yürütücüleri tarafından gerçekleştirilen harcamaların Kurul kararındaki esaslara ve tahsis amaçlarına göre yapılıp yapılmadığının doğrulanmasıdır. İzleme faaliyeti Kurulca oluşturulacak ekip tarafından gerçekleştirilir.

2. İzleme faaliyetinin kapsamı; proje başvurusunda öngörülen faaliyetlerin izlenmesi ve proje yürütücülerinin Bakanlığa sunduğu her türlü bilgi ve belgelerin, yapılan bildirimlerin, ara ve nihai raporlarla diğer değerlendirme raporlarının Genel Müdürlük tarafından değerlendirilmesidir.

3. Proje harcamalarının ilgili mevzuata ve projelere uygunluğu yönünden gerçekleştirilen iç ve dış denetimler sonucunda düzenlenen raporlar, izleme faaliyeti kapsamında Genel Müdürlükçe hazırlanan “İzleme Raporu” ile birlikte Kurula sunulur.

 

3.1. Ara Dönem Raporu ve Nihai Rapor

1. Proje yürütücüsü, ara dönem teknik ve mali rapor ile nihai teknik ve mali rapor düzenlemek zorundadır. Ara dönem raporu proje için öngörülen sürenin ilk yarısının son gününü takip eden 15 gün içerisinde, nihai rapor ise en geç 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa gönderilir.

2. Raporlar, harcama yetkilisi veya imza yetkisi olan kişi/kişiler tarafından imzalanır. Rapor paketinin aşağıdakilerden oluşması beklenmektedir:

 Üst yazı ve rapor paketi kontrol listesi,

 Birinci Klasör: Teknik Rapor ve destekleyici dokümanları,

 İkinci Klasör: Mali Rapor ve destekleyici dokümanları.

 

 

3. Raporların içeriğinin rapor paketi kontrol listesindeki sıralamaya uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

 

3.2. Teknik Belgelendirme

1. Projenin teknik belgelendirmeleri, faaliyetlerin uygulandığına, hizmetlerin alındığına ve çıktıların elde edildiğine dair gerekli ve yeterli detayı içermelidir.

2. Aşağıdaki tabloda proje faaliyetlerine ilişkin örnek belgeler yer almaktadır.

Proje Faaliyetleri

Belgeler

Araştırmalar / Çalışmalar

 

 Raporlar

 

Yayımlar

 

 Yayımların kopyaları

 

Seminerler, Konferanslar,

Çalışma Toplantıları

 

 Program

 Sunum listeleri / Konferans raporları

 El ilanı

 Katılımcı listesi

 Görevlendirme yazısı

 Konuşmacı listesi

 Toplantı notları

 Toplantı tutanakları

 Basın kupürleri

 Geri bildirim anketleri

 

Eğitim

 

 Eğitimin detaylı tanımı (eğitim modülleri, konu başına eğitim saatleri vb.)

 Ders ücretlerinin ödenmesi ile görevlendirme yazılarına ilişkin yetkili onay belgesi

 Eğitim çizelgesi

 Katılımcı listesi / Devam çizelgeleri

 Görevlendirme yazısı

 Eğitimcilerin listesi

 Geri bildirim anketleri

 Sertifika örnekleri

 Eğitim değerlendirme raporları

 Toplantı tutanakları

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET