gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞLETMELERE REKABET CEZALARI DEĞİŞTİ

Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun 16. maddesindeki idari para cezası güncelllendi.

16 Aralık 2014 Salı 07:33
İŞLETMELERE REKABET CEZALARI DEĞİŞTİ

16.12.2014 tarihli Resmi Gazete ile 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2015 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/1) yayınlandı.


7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2014 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir:


4054 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ceza alt sınırı miktarı 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasında 15.226 TL, 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 16.765 TL olarak belirlenmiştir.
 
Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında; 

Kurul, teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerine;

    a) Muafiyet ve menfi tespit başvuruları ile birleşme ve devralmalar için izin başvurularında yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi,

    b) İzne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi,

    c) Kanunun 14 ve 15 inci maddelerinin uygulanmasında eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç verilmemesi, 

    d) Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması, 

    hallerinden (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenler için teşebbüsler ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin binde biri oranında, (d) bendinde belirtilenler için ise aynı şekilde saptanacak olan gayri safi gelirlerinin binde beşi oranında idarî para cezası verir. Ancak bu esasa göre belirlenecek ceza onbin Türk Lirasından az olamaz. Bu fıkranın (b) bendine göre idarî para cezası birleşme işlemlerinde tarafların herbirine, devralma işlemlerinde ise sadece devralana verilir.


KamudanHaberler.com


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET