gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU TAŞERON YETKİLENDİRME SÜREÇ VE BELGELERİ

TÜHİS İLE KAMU-İŞ TARAFINDAN MÜŞTEREKEN HAZIRLANAN VE 04/05/2015 TARİH VE 58759530-155.99-4197 SAYILI YAZISI İLE T.C. MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ‘ NCA UYGUN GÖRÜLEN “ALT İŞVERENLERCE YAPILACAK YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN ESAS VE USULLER” AŞAĞIDADIR.

21 Ağustos 2016 Pazar 00:15
KAMU TAŞERON YETKİLENDİRME SÜREÇ VE BELGELERİ

TÜHİS İLE KAMU-İŞ TARAFINDAN MÜŞTEREKEN HAZIRLANAN VE 04/05/2015 TARİH VE 58759530-155.99-4197 SAYILI YAZISI İLE T.C. MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ‘ NCA UYGUN GÖRÜLEN “ALT İŞVERENLERCE YAPILACAK YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN ESAS VE USULLER” AŞAĞIDADIR.

KAMU İŞVEREN SENDİKALARINDAN TÜHİS VEYA KAMU-İŞ’İ YETKİLENDİRMEK İSTEYEN ALT İŞVERENLERİN BU ESAS VE USULLERE UYGUN OLARAK YETKİLENDİRMEYİ YAPMASI VE GEREKLİ DİĞER BİLDİRİM VE İŞLEMLERİ SÜRESİNDE YERİNE GETİRMESİ GEREKMEKTEDİR. 

AKSİ HALDE YÖNETMELİK HÜKMÜ GEREĞİNCE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ KAMU İŞVEREN SENDİKASI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEMEZ VE SONUÇLANDIRILAMAZ. 

Maliye Bakanlığınca Uygungörülen

ALT İŞVERENLERCE YAPILACAK YETKİLENDİRMEYE  

İLİŞKİN ESAS VE USULLER

 

            Amaç

MADDE 1- Bu Esas ve Usullerin amacı; 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak kamu kurum ve kuruluşlarından iş alan alt işverenin işyerlerinde çalışan işçileri kapsayacak olan toplu işsözleşmesinin 18/10/2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülmesi ve sonuçlandırılması için merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) veya Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ)’nın alt işveren tarafından yetkilendirilmesinin şekline ve içeriğine ilişkin hususları düzenlemektir.

            Dayanak

MADDE 2 - Bu Esas ve Usuller, 22/1/2015 tarih ve 29244 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğin (Bundan sonra Yönetmelik olarak metinde yer verilecektir.) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

            Yetkilendirmenin esasları

MADDE3-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak Kamu İşveren Sendikalarından birini yetkilendirecek olan alt işverenin;

            a) 4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde iş alması,

            b) İhale konusu işçi ve işyeri /işyerlerinin aynı ihale sözleşmesi kapsamında olması, aynı alt işverene ait birden çok ihale sözleşmesinin her biri için ayrı yetkilendirme yapılması,

            c) İhale konusu işin 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl işveren- alt işveren ilişkisi çerçevesinde olması,

            d) İhale konusu işte alt işverenin çalıştırdığı işçilerin münhasıran 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılıyor olması,

            gerekmektedir.

 

Yetkilendirmede usul

            MADDE 4- Yetkilendirme aşağıdaki usullere uygun olarak yapılacaktır:

            a) 6356 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ve Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen yetki belgesinin alt işverene tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde alt işverenin kamu işveren sendikalarından birisini yetkilendirmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde kalmak kaydıyla, yetkilendirme belgesinin kamu işveren sendikasının kayıtlarına girdiği tarih, yetkilendirme tarihi olarak dikkate alınır.

            b) Toplu iş sözleşmesinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması için, alt işveren;

            Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) üyesi kamu idarelerine ait işyerlerinde TÜHİS’i (TÜHİS üyesi kuruluşların listesi için http://www.tuhis.org.tr),

            Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) üyesi kamu idarelerine ait işyerlerinde KAMU-İŞ’i(KAMU-İŞ üyesi kuruluşların listesi için http://www.kamu-is.org.tr),

            TÜHİS ve KAMU-İŞ üyesi olmayan diğer kamu idarelerinde ise TÜHİS veya KAMU-İŞ Sendikasından birini yetkilendirebilir.

 

 

            Yetkilendirmenin şekli

MADDE 5- Yetkilendirme; alt işverenin yetkili organı veya alt işvereni temsile haiz kişiler tarafından Ek-1 de yer verilen “Yetkilendirme Belgesi” örneğine uygun olarak yapılır ve bu belge bir yazı ekinde yetkilendirilecek Kamu İşveren Sendikasına gönderilir.

            Yetkilendirme belgesine eklenecek belgeler

MADDE 6- Aşağıda belirtilen belgeler;

-         İhale sözleşmesi ve alt işverenlik sözleşmesinin onaylı bir örneği,

-         Yetkilendirme kapsamında yapılacak toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan işçilere ait iş sözleşmesinin onaylı birer örneği, (Aynı hükümleri ihtiva eden iş sözleşmelerinden bir örnek yeterlidir.),

-         Yetkilendirme kapsamında yapılacak toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunan işçilerin unvan,ücret ve sosyal ödemelerini gösterir tablo (Bu tabloda aynı unvan, ücret ve sosyal haklara sahip olan işçiler toplamı bir arada gösterilebilir),

-         Yetki veren kişi/kişilerin yetkili olduğuna dair kanıtlayıcı belgeler,

Ek-1’de yer alan yetkilendirme belgesine eklenir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen yetki belgesinin alt işverene tebliğ edildiği aşamada tebliğ yapan kişi tarafından tebligata dair bir belge verilmesi halinde bu belge veya fotokopisi de eklenir.

            Yetkilendirmenin geçerliliği

MADDE 7- Kamu İşveren Sendikasının yetkilendirme süresi,yetkilendirmeye konu toplu iş sözleşmesinin imzalanması veya sonuçlanması ile sona erer.

Yetkilendirmede hata, eksik ve yanlış bilgi verme

MADDE 8- Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile işbu esas ve usullere uygun olmayan veya süresinde yapılmayan yetkilendirmelere istinaden toplu iş sözleşmesi Kamu İşveren Sendikalarınca yürütülmez ve sonuçlandırılmaz.

Alt işveren, toplu iş sözleşmesiyle ilgili olarak kamu işveren sendikası tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeyi zamanında kamu işveren sendikasına vermek zorundadır.

Gerek alt işverenler ile taraf işçi sendikalarının gerekse ilgili kamu idarelerinin, yetkilendirilmiş Kamu İşveren Sendikasını eksik ya da yanlış bilgilendirmesi sonucunda doğabilecek her türlü zarar ve hak kayıplarından, eksik ya da yanlış bilgilendirme yapanlar sorumlu olurlar.

 

 

 

 

 ALT İŞVERENLERCE KAMU-İŞ’E YAPILACAK YETKİLENDİRMEDE GEREKLİ BELGELER ve AÇIKLAMALAR

 

 

 

SIRA

NO

BELGENİN ADI

(Bu belgeler, 1. sıradaki üst yazı en üste olacak şekilde sıra numarasına göre dosyalanıp, KAMU-İŞ’ in Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğu da dikkate alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Yetki Belgesi”nin geliş tarihini takiben ON GÜN içinde kayıtlara girecek şekilde gönderilecektir)

1

ÜST YAZI

Aşağıdaki örnek gibi üst yazı ile müracaat edilecektir.

 

2

YETKİLENDİRME BELGESİ

Aşağıdaki Örnekte yer alan belge; Esas ve Usullerde belirtilen açıklamalara uygun olarak tanzim edilecektir. Bu belgede; Kaşe, Tarih, İmza ve İmza sahibinin Adı ve Soyadı gibi hususlar mutlaka yer alacaktır.

 

3

ÇSGB YETKİ BELGESİ FOTOKOPİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverenliğinize gönderilen “Yetki Belgesi” nin ve bu belgeyi aldığınızı gösteren barkotlu zarfın fotokopileri.

 

4

İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ  / vekâlet verilen durumlarda İmza Sirküleri ile birlikte VEKÂLETNAME FOTOKOPİSİ

 

5

İHALE SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ

Çalışanlara Ödenmesi kararlaştırılan Ücret ve Sosyal Yardımlara ilişkin Sözleşme veya Şartnamenin ilgili sayfaları ayrıca eklenecektir.

 

6

BİREYSEL İŞ SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ

Her bir ücret grubunda çalışan işçilere ait isim ve imzalı BİRER ÖRNEK. Tek bir ücret grubu olması halinde sadece bir iş sözleşmesi yeterli olacaktır.

 

7

BORDRO FOTOKOPİSİ

Ücret ve diğer ödemeleri ihtiva eden, en son ödenmiş ve çalışan tüm işçileri kapsayacak.

 

8

ALT İŞVERENLİK BİR İŞ ORTAKLIĞI İSE BU ORTAKLIĞA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN FOTOKOPİSİ

 

 

NOT:  1. Her bir belge, ŞİRKET KAŞESİ ile kaşelenip, imza sirkülerindeki yetkili tarafından imzalanacaktır. Eğer Şirket İş Ortaklığı veya Ortak Girişim ise bu işlem; her iki ortağı temsile yetkili kişiler veya Pilot ortağı temsil eden kişi/kişiler tarafından yerine getirilecektir. Belgenin birden çok sayfa olması halinde ara sayfaların kaşelenip paraflanması yeterli olacaktır.

 

   2. KAMU-İŞ’in yetkilendirildiğine ilişkin “YETKİLENDİRME BELGESİ” ilgili mevzuat gereği derhal taraf İŞÇİ SENDİKASINA gönderilecektir.

 

 

ÜST YAZI ÖRNEĞİ

 

 

Sayı  :                                                                                                            Tarih:

Konu: Yetkilendirme.

 

 

 

KAMU-İŞ;

KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASINA

 

Filistin Sokak No: 23

06700 GOP-Çankaya / ANKARA

 

 

İlgili mevzuatta yer alan açıklamalara uygun olarak, tarafımızdan hazırlanan ekli “YETKİLENDİRME BELGESİ” ne konu ihale sözleşmesi uyarınca çalışan işçilerimizi kapsayacak toplu iş sözleşmesini,  6356 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yürütmek ve sonuçlandırmak üzere Sendikanız KAMU-İŞ’iyetkili kıldım/kıldık.

 

Gereğini arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Saygılarımla,

 

        İsim, İmza ve Kaşe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: Dosyalanmış HaldeYetkilendirme Belgesi ve Ekleri  

 

 

 

 

 

 

EK-1


YETKİLENDİRME BELGESİ

 

 

4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca alt işveren…………….…ile.....................................(Kamu kurum ve kuruluşunun ismi yazılacak) arasında imzalanan ................................tarihli ihale sözleşmesi ile çalıştırılan ve işbu yetkilendirmeye dayanak teşkil eden mevzuata istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen  …/…/20.. tarih,.......................... sayılı ve …/…/20..[1] tarihinde tebliğ alınan yetki belgesi kapsamında bulunan işyeri/işyerlerinde çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesini 18/10/2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre yürütmek ve sonuçlandırmak üzere………………………………..ANKARA adresinde faaliyet gösteren ………………………. SENDİKASI’nı 22/1/2015 tarih ve 29244 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ve bu yetkilendirmeye dayanak teşkil eden Esas ve Usuller çerçevesinde yetkili kıldım/kıldık.

 

 

 

 

Tarih

                                                                                                                                   …./…/20...

 

 

   Altişveren/Temsilcisi

 

 

İmza

 

 

 

EKLER:[2]

 

1-

2-

3-

4-

 

 

 

 [1] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca gönderilen yetki belgesinin tebliğ alındığı tarih yazılacaktır.

[2]Bu Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinde sayılan belgeler ayrı ayrı belirtilecek ve kaçar sayfa olduğu her maddenin sonuna parantez içerisinde yazılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

YETKİLENDİRME BELGESİ

 

 

4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)bendi uyarınca alt işveren…………….…ile.....................................(Kamu kurum ve kuruluşunun ismi yazılacak) arasında imzalanan................................ tarihli ihale sözleşmesi ile çalıştırılan ve işbu yetkilendirmeye dayanak teşkil eden mevzuata istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen  …/…/20..tarih, .......................... sayılı ve …/…/20..[1]tarihinde tebliğ alınan yetki belgesi kapsamında bulunan işyeri/işyerlerinde çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesini 18/10/2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre yürütmek ve sonuçlandırmak üzere ………………………………..ANKARA adresinde faaliyet gösteren ………………………. SENDİKASI’nı 22/1/2015 tarih ve 29244 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ve bu yetkilendirmeye dayanak teşkil eden Esas ve Usuller çerçevesinde yetkili kıldım/kıldık.

 

 

 

 

Tarih

…./…/20...

 

 

Alt işveren/Temsilcisi

 

 

İmza

 

 

 

EKLER:[2]

 

1-

2-

3-

4-

 

 

 [1] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca gönderilen yetki belgesinintebliğ alındığı tarih yazılacaktır.

[2]Bu Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinde sayılan belgeler ayrı ayrı belirtilecek ve kaçar sayfa olduğu her maddenin sonuna parantez içerisinde yazılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET