gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALULİYET TESPİTİNDE HASTA LİSTESİ

Maluliyet Tespit Yönetmeliği ekinde sayılan Hastalık listesi.

03 Ağustos 2013 Cumartesi 10:33
MALULİYET TESPİTİNDE HASTA LİSTESİ

EK 1

 

HASTALIK LİSTESİ

 

A.        NÖROLOJİ

 1. Epilepsi – konvülsif epilepsi: (grand mal veya psikomotor) Tipik bir nöbetin detaylı bir şekilde tarif edilerek belgelendirildiği, ilişkili olan tüm olayları içeren; en az 3 aylık tedaviye rağmen ayda üç ve üçten fazla yaşanan ve beraberinde;
  1. Gündüz yaşanan ataklar (bilinç kaybı ve konvülsif nöbetler)

veya

  1. Gün boyunca aktiviteyi belirgin olarak kötüleştiren artçıları bulunan gece atakları.
 1. Epilepsi – nonkonvülsif epilepsi: (petit mal, psikomotor, fokal) İlişkili olan tüm olayları içeren tipik bir nöbet şeklinin detaylı bir şekilde tarif edilerek belgelendirildiği, en az 3 aylık tedaviye rağmen haftada birden daha sık ortaya çıkan ve beraberinde

A. Bilinçdeğişiklikleri veya bilinç kaybı ve atipik davranış gibi geçici postiktalbulguların olması

veya

B. Günboyunca aktiviteyi belirgin olarak kötüleştirmesi.

 1. Santral sinir sistemi vasküler hastalıkları: Aşağıdakilerden biri ile beraber en az 1 yıldır olan post-vasküler hastalık:
  1. Sekel halini almış, başarısız konuşma veya iletişime neden olan duyusal veya motor afazi;

veya

  1. Kaba ve beceri gerektiren hareketlerde veya yürüme ve duruşta devamlı bozukluğa neden olan, etkilenen vücut yarısında veya tek ekstremitede motor fonksiyonun belirgin ve kalıcı olarak bozulması ve efektif ambulasyonun[1] ve kendine bakım aktivitelerinin sağlanamaması. (Bozukluğun değerlendirilmesi parmak, el ve kol kullanım engeli ve/veya hareket engeli derecesine bağlıdır.)
 1. Benign beyin tümörleri: 1, 2, 3. başlıkları altında veya etkilenen vücut sistemi kriterleri içinde değerlendirilir.
 2. Parkinson Sendromu: Tek başına veya diğer bulgular ile beraber kaba ve beceri gerektiren hareketlerde veya yürüme ve duruşta devamlı bozukluğa neden olan, iki ekstremitede belirgin rijidite, bradikinezi veya tremor ile giden ve tedaviye yanıt vermeyen olgular.
 3. Serebral Palsi: 
  1. IQ düzeyi 50 veya altında

veya

  1. Zarar vericilik veya duygusal instabilite gibi anormal davranış şekilleri

veya

  1. Konuşma, işitme veya görsel kusur nedeniyle olan belirgin iletişim bozukluğu

veya

  1. 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu
 1. Spinal kord, sinir kökü lezyonları, dejeneratif nörolojik hastalıklar veya herhangi bir nedene bağlı olan:
  1. 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu

veya

  1. Anal inkontinans

veya

  1. Daimi sonda kullanmayı gerektiren

veya

  1. Günde 3 kez ve üzeri TAK yapmak zorunda olan idrar inkontinansı.
 1. Multiple Skleroz:
  1. 3B’de tarif edildiği şekilde olan kalıcı motor fonksiyon bozukluğu

veya

  1. Görme veya mental bozukluğun bulunması.(Bu durumlarda değerlendirme ilgili vücut sistemine göre yapılır)

veya

  1. Multiple skleroz sürecinde patolojik olarak etkilendiği bilinen santral sinir sistemi alanlarındaki nörolojik işlev bozukluğundan kaynaklanan, fizik muayene ile gösterilen, motor fonksiyonda belirgin yorgunluk ile tekrarlayıcı aktivitedeki anlamlı kas zayıflığı

veya

  1. EDSS 5,5 ve üzeri olması.
 1. Amyotrofik lateral skleroz
 2. Anterior poliomyelit ile birlikte:
  1. Konuşma, yutma veya nefes almada belirgin güçlük olması

veya

  1. 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu
 1. Myastenia gravis ile birlikte:
  1. Tedavi altında olmasına rağmen konuşma, yutma veya nefes almada belirgin güçlük olması

veya

  1. Tedavi altında olmasına rağmen, dirence karşı olan tekrarlayıcı eylemde yer alan ekstremite kaslarında belirgin motor zayıflık olması.
 1. Müsküler distrofi ile birlikte: 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu
 2. Periferal nöropatiler ile birlikte:
  1. Tedaviye rağmen sekel halini almış 3B’de tarif edildiği şekilde  motor fonksiyon bozukluğu

veya

  1. Tek veya çift taraflı sekel halini almış total brachial plexus lezyonu(EMG ile kanıtlanmış)
 1. Tedaviye rağmen anlamlı düzelme göstermeyen subakut kombine kord dejenerasyonu (pernisiyöz anemi v.b) ile birlikte 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu.
 2. Huntington Koresi, Friedrich ataksisi gibi  dejeneratif hastalıklar, spino-serebellar dejenerasyon veya serebellar hastalıklar: Beraberinde;
  1. Başkasının yardımını gerektirecek düzeyde denge bozukluğu, 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu,

veya

  1. Kronik beyin sendromu (Bulgular Psikiyatri bölümünde yer alan maddelere göre  değerlendirilir)
 1. Serebral travma:

Bu bölümde yer alan 1,2, 3 maddelerine ve Psikiyatri bölümünde ki kriterlere göre  değerlendirilir.

 1. Syringomyeli:
  1. Ciddi bulbar belirtiler

veya

  1. 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu
 1. Demans:

Günlük yaşamaktivitelerini yapabilmesi için yönlendirme ve destek gerektirecek düzeydekognitif bozulma (ileri derecede demans)

 

B.        PSİKİYATRİ

 1. (IQ 50 ve altı) Zeka gerilikleri  
 2. Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizofreni ve alt tipleri
 3. Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizoafektif bozukluk
 4. Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen sanrısal bozukluklar
 5. Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar
 6. Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen progresyon gösteren ve çalışma olanağı vermeyen bipolar bozukluk
 7. Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları (organik kişilik ve davranış bozukluğu, frontal lob sendromu, v.b.)
 8. Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen psikotik özellikli kronik obsesif kompulsif bozukluk, kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi[2]
 9. Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar (organik bipolar tiplerini içerir, organik sanrılı bozukluk, demansiyel ve amnestik v.b. tablolar)
 10. Yaygın gelişimsel bozukluklar (otistik bozukluk, asperger v.b.)

 

C.        GÖZ HASTALIKLARI

 1. Görme azlığı
  1. Bariz bir patolojinin varlığını ileri tetkiklerin de desteklediği en iyi düzeltmeyle bile artmayan, her bir gözün görme keskinliğini ileri derecede bozan görme azlığı (Bilateral 0,1 [20/200] ve bu seviyenin altında görme keskinliği olması)
  2. Bu madde kapsamında yer alan katarakt, üveit, glokom, retina hastalıkları tedavi sonrası değerlendirilir.
 1. Pterjium ve semblafaron

Bilateral 0,1 (20/200) vebu seviyenin altında görme keskinliğini bozan korneada ileri derecedebulanıklığa neden olan, tekrarlayan, tedaviden fayda görmeyen iki taraflıpterjium veya semblafaron

 1. Keratitler ve grefon hastalığı

Bilateral 0,1 (20/200) vebu seviyenin altında görme keskinliğini bozan keratitler veya grefon hastalığı

 1. Keratokonus

Bilateral 0,1 (20/200) vebu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, kontakt lensten yararlanmayaniki taraflı keratokonus

 1. Üveitler

Bilateral 0,1 (20/200) vebu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, tekrarlayan, tedaviden fayda görmeyenüveitler

 1. Retina Kanamaları

Bilateral 0,1 (20/200) vebu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, sık  tekrarlayan, sekel bırakmış, tedavisi güçretina kanamaları

 1. Orbita Patolojileri

Bilateral 0,1 (20/200) vebu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, her iki göz yuvarlağınıhareketsiz kılan, sekel bırakmış orbita travmaları, iltihapları veya tümörleri

 1. Retinopatiler

Bilateral 0,1 (20/200) vebu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, tedaviden fayda görmeyenretinopatiler, retina dejeneresansları, makülopatiler

 1. Görme alanı patolojileri

Her iki gözde periferikgörme alanının 10°’ye kadar daralarak sekel oluşturması ve tübüler görmeseviyesine düşmesi

 1. Ptozis

Cerrahi tedaviden yarargörmeyen, görüş alanına engel olan, sekel halindeki bilateral göz kapağıdüşüklüğü

 1. Diplopi

Primer pozisyonda çiftgörmeye neden olan, sekel halindeki her iki göz kaslarının paralizisi

D.        KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

 1. Komplikasyonlu sağırlık

Yardımsız ayakta durmayıengelleyen denge bozuklukları ile birlikte olan, ameliyat ve işitmecihazlarıyla düzeltilemeyen kalıcı iki taraflı çok ileri düzeyde işitme kaybı

 1. Dil

Etiyolojisine bakılmaksızındilin en az 2/3 ünün alınması 

 1. Larenks

Etiyolojisine bakılmaksızınsürekli kanül kullanmayı gerektiren total yada kısmi larenks  yokluğu

 1. Ses organları

Düzeltilemeyen ağır dispneve afoni ile birlikte olan iki taraflı hastalık, travma ve tümörleri

 

E.        ONKOLOJİ[3]

 1. Baş ve boyunun yumuşak doku ve diğer malign tümörleri : Tüm kulak (iç,orta,dış), burun, paranasal sinüs, nazofarenks, dudak, yanak, dil, ağız tabanı, çene (tükrük bezleri ve tiroid bezi hariç)

A.   Antineoplastiktedaviyi takiben ilerleyen hastalık

veya  

B.    Antineoplastiktedavi sonrasında rekurrens gösteren (gerçek vokal kordlarda olan rekürrenshariç) hastalık

veya

C.   Bölgesellenf nodları dışındaki uzak organ veya uzak lenf nodları metastazı varlığı

 1. Cilt

A.   Sarkomveya karsinom: Anrezektabl lokal veya anrezektabl metastatik hastalık

B.    Melanoma:1 veya 2’de tanımlandığı şekilde;

1.     Genişeksizyon sonrası metastaz yapmış (rekürren hastalık olarak kabul edilmeyen,başka bir bölgede ortaya çıkan primer melanoma hariç)

2.     a  veya b’de tanımlanan metastazları bulunan;

a.      Anrezektabl 2veya daha fazla değişik anatomik bölgede lenf bezi metastaz varlığı(Görüntüleme yöntemleri veya fizik muayene ile saptanabilmelidir)

b.     Anrezektablkomşu cilde veya daha uzak bölgelere olan metastazlar

 1. Yumuşak Doku Sarkomu

A.    Anrezektabl bölgesel veya uzak metastazlar ileberaber olan

veya

B.     Antineoplastik tedavi sonrasında ilerleyen veyatekrarlayan anrezektabl hastalık

 1. Lenfoma (T-hücreli Lenfoblastik Lenfoma hariç)

A.    Non-Hodgkinlenfoma: 1 veya 2’de tanımlananşekliyle;

1.     Agresiflenfoma (diffüz büyük B-hücreli lenfoma dahil), başlangıç antineoplastik tedavisonrasında ilerleyen hastalık

2.     12 aylıkperiyot süresince birden fazla antineoplastik tedavi başlanması gereksinimiolan, yavaş ilerleyen lenfomalar (mikozis fungoides ve foliküler küçük çentiklihücreli dahil)

B.     Hodgkinhastalığı:  Antineoplastik tedaviden  sonra ilerleyen hastalık   

C.    Kemikiliği veya kök hücre nakli ile beraber olan lenfomalar: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreylemalul olarak kabul edilir. Sonrasında,  var olan herhangi birrezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriterleri altında değerlendirilir.

 1. Lösemiler

A.    Akutlösemi (T-hücreli lenfoblastik lenfomadahil): tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle; kemik iliğiveya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabuledilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücutsistemi kriteleri altında değerlendirilir.

B.     Kronikmyelojenöz lösemi: 1 veya 2’detanımlanan şekliyle;

1.     Hızlanmış(akselere) veya blast fazı; tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 aysüreyle, kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreylemalul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemikriterleri altında değerlendirilir.

2.     Kronik faz; aveya b’de tanımlanan şekliyle:

a.      Kemik iliğiveya kök hücre naklinden itibaren 12 ay süreyle malul  olarak kabul edilir. Sonrasında,  var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ıetkilenen vücut sistemi kriterleri altında değerlendirilir.

b.     Antineoplastiktedaviye rağmen progresif  seyredenhastalık

C.    Kroniklenfositer lösemi:

1.     Akut lösemiyedönüşüm gösteren

veya

2.     12 aylıkperiyod süresince birden fazla antineoplastik tedavi başlanması gereksinimiolan

 1. Multipl Myelom

A.    Antineoplastik tedavi sonrasında tedaviye yanıtınalınamadığı veya progresif seyrettiği

veya

B.     Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olandurumlar; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren 12 ay süreyle malulolarak kabul edilir. Sonrasında,  varolan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriterleri altındadeğerlendirilir.

 1. Tükrük bezleri

Anrezektabl uzak metastazlarıbulunan karsinom veya sarkom

 1. Tiroid bezi

A.    Anaplastik (andiferansiye) karsinom

veya

B.     Anrezektabl ve bölgesel lenf nodlarını aşanmetastazları bulunan ve radyoaktif iyot tedavisine cevap vermeyen progresifseyreden karsinom

veya

C.    Anrezektabl uzak metastazı bulunan medüllerkarsinom

 1. Meme (sarkoma hariç)

A.    Anrezektabl lokal olarak ilerlemiş karsinom(inflamatuar karsinom, göğüs duvarı veya cilde doğrudan uzanımı bulunanherhangi bir boyuttaki tümör, aynı taraftaki internal mamarian lenf nodlarınametastazı bulunan herhangi bir boyuttaki tümör)

veya

B.     Lokal ileri evre veya metastatik hastalıktaverilen antineoplastik tedaviye rağmen ilerleyen hastalık

 1. İskelet sistemi  sarkomu

A.   İnoperablveya anrezektabl hastalık

veya

B.    Antineoplastiktedavi sonrası tekrarlayan ve anrezektabl olan hastalık

veya

C.   Anrezektabluzak metastazı bulunanlar

 1. Maxilla, orbita veya temporal fossa

A.    Anrezektabl bölgesel veya uzak metastazı bulunan,herhangi bir tip sarkom veya karsinom

veya

B.     Orbitaya veya etmoid veya sfenoid sinuslereuzanımı bulunan antrum  karsinomu(nazofarinks tümörü hariç)

veya

C.    Kafa tabanına, orbitaya, meninkslere veya sinuslereuzanımı bulunan tümörler

 1. Sinir sistemi

A.    1 veya 2’de tanımlanan şekliyle, santral sinir sisteminin (beyin ve spinalkordun) malign tümörleri:

1.     Medulloblastomveya diğer primitif  nöroektodermaltümörler (PNET) gibi oldukça malign olan, belgelenmiş metastazı olan tümörler,glioblastome multiforme, ependimoblastom, diffüz intrinsik beyin sapı gliomlarıveya primer sarkomlar

2.     Antineoplastiktedaviyi takiben progresif  olan veyarekürrens gösteren anrezektabl hastalık

veya

B.     1 veya 2’de tanımlanan şekliyle, periferal sinir veya sinir kökü maligntümörleri:

1.     Metastazıbulunan

2.     Antineoplastiktedaviyi takiben progresif  olan veyarekürrens gösteren

 1. Akciğerler

A.    Akciğerin küçük hücreli olmayan karsinomları

İnoperabl, anrezektabl,rekürens gösteren veya hiler nodlara veya daha uzağa metastazı bulunan

veya

B.     Küçük hücreli karsinom: Toraksa sınırlı hastalıktauygulanan tedavilere rağmen ilerleyen veya yaygın hastalık olması

veya

C.    Anrezektabl superior sulcus karsinomu (pancoasttümörleri dahil)

 1. Plevra veya mediasten

A.    Antineoplastik tedaviye rağmen ilerleyen plevranınmalign mezotelyoması

B.     1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle, mediasteninmalign tümörleri:

1.     Bölgesel lenfnodlarına veya daha uzağa metastazı bulunan (germ hücre tümörleri hariç)

2.     Başlangıçantineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren

 1. Ösefagus veya mide

A.    Ösefagusun karsinomu veya sarkomu(gastrointestinal stromal tümör hariç)

B.     1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle, mide karsinomuveya sarkomu;

1.     İnoperabl,anrezektabl, komşu yapılara uzanımı bulunan veya rekürrens gösteren

2.     Uzak organ veuzak lenf nodlarına metastazı bulunan

C.    Antineoplastik tedavilere dirençli veya ilerleyengastrointestinal stromal tümör

 1. İnce barsağın karsinomu, sarkomu veya karsinoid tümörleri

A.    İnoperabl, anrezektabl veya rekürrens gösteren(gastrointestinal stromal tümör hariç)

veya

B.     Bölgesel lenf nodlarından daha uzağa metastazıbulunan (gastrointestinal stromal tümör hariç)

veya

C.    Antineoplastik tedavilere dirençli veya sistemiktedaviye cevap vermeyen ilerleyen gastrointestinal stromal tümör

 1. Kalın barsak (ileoçekal valvden itibaren, anal kanal dahil)

A.    İnoperabl, anrezektabl veya rekürrensgösteren  adenokarsinom

veya

B.     Cerrahi sonrası rekürrens gösteren anüsün skuamozhücreli karsinomu

veya

C.    Bölgesel lenf nodlarından daha uzağa metastazıbulunan

 

 1. Karaciğer, safra kesesi, safra yolları

A.    Anrezektabl karaciğerin malign tümörleri

B.     Anrezektabl safra kesesinin malign tümörleri

C.    Anrezektabl safra yollarının malign  tümörleri

 1. Pankreas

A.    Anrezektabl karsinom (adacık hücreli karsinomlarhariç) veya relaps hastalık

veya

B.     Fizyolojik olarak aktif, inoperabl veyaanrezektabl olan adacık hücreli tümörler

 1. Böbrekler, adrenal bez veya üreterlerin karsinomu

A.    İnoperabl, anrezektabl hastalık

veya

B.     Cerrahi olarak çıkarılamayan nüks veya uzakmetastazı olan karsinomlar

 1. Mesanenin karsinomu

A.    Mesane dışına taşan hastalık

veya

B.     Total sistektomi sonrası rekürrens gösteren

veya

C.    İnoperabl veya anrezektabl olan

 1. Kadın genital yollarının karsinomu veya sarkomu

A.    1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle uterin korpus:

1.     Antineoplastiktedavilere cevap vermeyen ilerleyen lokal ileri hastalık veya antineoplastiktedaviye cevap vermeyen uzak organ metastazları

2.     Antineoplastiktedaviyi takiben progresif  olan veyarekürrens gösteren

B.     1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle uterin serviks:

1.     Pelvikduvara, vajinanın alt bölümüne veya komşu veya uzak organlara metastazı bulunan

2.     Antineoplastiktedaviyi takiben progresif  olan veyarekürrens gösteren

C.    1 veya 2 veya 3’de tanımlandığı şekliyle vulva veya vajina:

1.     Komşuorganlara invazyon gösteren

2.     Bölgesel lenfnodlarına veya daha uzağa metastazı bulunan

3.     Antineoplastiktedaviyi takiben progresif  olan veyarekürrens gösteren

D.    Falloptüpleri: Antineoplastik tedaviyitakiben progresif  olan veya rekürrensgösteren

E.     1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle, overler:

1.     Aşagıdakilerdenen az bir tanesinin bulunduğu germ hücreli tümörler dışındaki tüm maligntümörlerde:

a.      Pelvis dışınauzanım gösteren tümör(örneğin; periton, omentum veya barsak yüzeylerinde tümörimplantlarının bulunması)

b.     Antineoplastiktedaviyi takiben rekürrens gösteren

2.     Germ hücrelitümörler; antineoplastik tedaviyi takiben progresif /nüks gelişen veanrezektabl olanlar 

 1. Prostat bezinin karsinomu

A.    Hormon tedavisine rağmen progresyon gösteren ilerievre hastalık

veya

B.     Kemik dışı visseral metastazı bulunan (içorganlara olan metastazlar)

 1. Testis: Antineoplastik tedaviyi takiben progresif  olan veya cerrahi olarak çıkartılamayan  rekürrens veya  metastatik tümör
 2. Penis: Anrezektabl bölgesel lenf nodlarına veya daha uzağa metastazı bulunan karsinom
 3. Uygun incelemeye rağmen primer kaynağın bilinmediği durumlar

Cerrahi, radyoterapi,antineoplastik tedaviye yanıt vermeyen, ilerleyici hastalık gösteren boyun lenfnodlarına yayılmış, metastatik karsinom veya sarkom

 1. Kemik iliği veya kök hücre nakli ile tedavi edilmiş malign neoplastik hastalıklar

A.    Allojenik transplantasyon: Nakil tarihindenitibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.  Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kritelerialtında değerlendirilir.

veya

B.     Otolog transplantasyon: Nakil de dahil olmaküzere, tedavi planı altında tedavinin başladığı ilk tarihten itibaren en az 12ay süreyle malul  olarak kabuledilir.  Sonrasında,  var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ıetkilenen vücut sistemi kriteleri altında değerlendirilir.

28. Diğer maddelerde maluliyet süresi belirtilmeyen ve “İyi diferansiye tiroidkanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri” dışındaki tüm malign hastalıklarteşhis tarihinden itibaren 18 ay süresince malul kabul edilir ve bu süresonunda hastalık durumuna göre maluliyet yönünden tekrar değerlendirilir

 

F.        HEMATOLOJİ

 1. Anemiler

A.    Ağıraplastik anemi (nötrofil 200-500,trombosit 20000’in altı); sık transfüzyon gereksinimi[4]                                         

B.     Fankoniaplastik anemisi ve diğer konjenital aplastik anemiler; sık transfüzyon gereksinimi olan

C.    DiamondBlackfan anemisi (konjenitalhipoplastik anemi); tedavilere yanıt vermeyen

D.    Eritrositenzim ve membran defektleri ileseyreden, Hb <8 g/dl olan ağır anemiler

E.     Ağır ve terminal dönem Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri           

F.     Oto-immünhemolitik anemiler(İdiyopatik vesekonder otoimmün hemolitik anemiler) Tedaviye yanıt vermeyen ve Hb <8 g/dlile seyreden

G.    Orakhücre hastalığı veya varyantları:Aşağıdakilerden biri ile beraber

1.     5 ay boyuncaen az 3 kez olduğu tespit edilen ağrılı trombotik     krizler

2.     12 ay boyuncaen az 3 kez uzamış hospitalizasyona (acil bakımın dışında) ihtiyaç duyulması

3.     Htcseviyesinin %26 veya altında seyrettiği kronik ciddi anemi

4.     Kalıcı bozukluklarındeğerlendirilmesi; etkilenen vücut sistemi kriterleri altında yapılır.

H.    Thalassemimajör ve/veya intermedia

1.     Sıktransfüzyon gereksinimi olan homozigot talasemi majör

veya

2.     Hipersplenizmbulguları olan, Fe şelasyon tedavisi gerektirecek düzeyde serum Fe ve Ferritindeğerlerinde yükselme olması

İ.       Myelodisplastiksendrom; IPSS’e göre orta riskolarak değerlendirilen beraberinde kompleks sitogenetik bozukluk veya standarttedaviye yanıt vermeyen ağır sitopenisi olan

J.      PrimerMyelofibrozis; COLOGNEkriterlerine göre evre 3-4 olan

 1. Ağır ve remisyona girmeyen Malign Monoklonal Gammapatiler
 2. Primer Hemofagositik Sendrom
 3. Kronik granülositopeni : A ve B’ deki maddelerle beraber

A.    Kesin nötrofil sayısının tekrarlayan sayımlardamm3 de 1000’in altında olması

B.     5 ay boyunca en az 3 kez oluştuğu tesbit edilenrekürren sistemik bakteriel enfeksiyonlar

 1. Esansiyel trombositemi, esansiyel polistemi, polistemia vera v.b. myeloproliferatif hastalıklar; (KML ve KLL dışında) Hayatı tehdit eden tromboz ve/veya kanamaya neden olan veya lösemik dönüşüm gösteren
 2. Hemostaz bozuklukları (İTP, trombosit fonksiyon bozuklukları, vasküler nedenler); Ağır ve hayati kanamalar ile seyreden primer hemostaz bozuklukları (tedavinin bitiminden bir yıl sonra kontrol)
 3. Koagülasyon defektleri (hemofili veya benzer hastalıklar)

A.    5 ay içinde en az 3 kez transfüzyona ihtiyaç duyanspontan hemoraji ile beraber 

veya

B.     Faktör aktivitesi % 3’ün altında olan (en az ikikez , farklı zamanda ölçülmüş)

 1. Kemik İliği/ Kök Hücre Nakli: Onkoloji bölümünde yer alan kriterlere göre değerlendirilir.

 

G.        ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

 1. Amputasyonlar

A.    ÜstEkstremite Amputasyon Düzeyi

1.     Skapulotorasik(tek taraflı)

2.     Omuzdezartikülasyonu (tek taraflı)

3.     Kol (omuz iledirsek arası) (tek taraflı)

4.     Dirsekdezartikülasyonu (tek taraflı)

5.     Bilateral önkol

6.     Bilateral elbileği

7.     Bilateralmetakarpofalangiyal eklemden tüm parmaklar

8.     Bilateralmetakarpofalangiyal eklemden baş parmak dahil 8       parmak

B.     AltEkstremite Amputasyon Düzeyi

1.     Hemipelvektomi

2.     Kalçadezartikülasyonu (tek taraflı)

3.     Diz üstü

a. Proksimal (tektaraflı)

b. Bilateral orta vedistal

4.     Bilateral dizdezartikülasyonu

5.     Diz altı

a. Bilateral proksimal

b. Bilateral orta

c. Bilateral distal

6.     Ayak - BilateralSyme

C.    Dizaltı veyaüstündeki seviyelerden bir alt ekstremite amputasyonu ve bir el bileğinin amputasyonusonucu efektif ambulasyonun sağlanamaması

 1. Eklemlerin Majör Disfonksiyonları

Herhangi bir sebebe bağlıolarak etkilenen eklemlerde ciddi anatomik deformite (subluksasyon, kontraktür,osseöz veya fibröz ankiloz, instabilite v.b.) ile beraber hareket kısıtlılığıveya anormal hareketlerin bulunduğu durumlar.

A.    Bilateral kalça ekleminin tam ankilozu

B.     Bilateral diz ekleminin 30° ve üzerinde fleksiyonpozisyonunda ankilozu

C.    Kürek kemiğinin sabit hale gelmesine neden olaniki taraflı omuz eklem ankilozu

D.    Bilateral üst ekstremite eklemlerin tutulumusonucu ince ve kaba hareket becerilerinin kaybı ve kendine bakım aktiviteleriningerçekleştirilememesi

 1. Skolyoz, kifoz, kifoskolyoz gibi omurganın anormal eğrilikleri sonucu kardiyak veya solunum sisteminin etkilendiği durumlar (değerlendirme ilgili vücut sistemine göre yapılır.)

 

H.        ROMATOLOJİ[5]

 1. Sistemik Sklerosis (skleroderma)

A.   3 veyadaha fazla organ/vücut sisteminin tutulması(organ/vücut sisteminden birinintutulma derecesi en az orta düzeyde olmalı)

veya

B.    Aşağıdakilerden birinin bulunması.

1.     Ayaklardaparmak kontraktürü veya sabit deformite sonucu efektif ambulasyonu sağlayamama

2.     Her 2 eldeparmak kontraktürleri veya sabit deformiteler nedeniyle ince ve kaba hareketbecerilerini efektif yapamama.

3.     Altekstremitelerde atrofi ile beraber irriversible hasarlar sonucu efektif  ambulasyonu sağlayamama

4.     Her 2 üstekstremitede atrofi ile beraber irriversible hasarlar sonucu ince ve kabahareket becerilerini efektif sağlayamama.

veya

C.   Raynaud’s fenomeni

1.     En az 2ekstremiteyi etkileyen gangren

veya

2.     El veyaayak  parmaklarındaki  iskemiyle beraber bulunan ülserler nedeniyleefektif ambulasyonu   veya ince, kabahareket becerilerini sağlayamama

 1. Polimyozit ve Dermatomyozit: Aşağıdakilerden birinin bulunması;

A.    Proksimal kuşak (pelvis veya omuz) kalıcı kas gücükaybı nedeniyle efektif ambulasyon veya ince ve kaba hareket becerileriniefektif sağlayamama.

B.     Kas zayıflığına bağlı tedaviye cevap vermeyenaspirasyon ile beraber  yutma güçlüğü(disfaji)

C.    İnterkostal ve diyaframatik kaslarda güç kaybınabağlı solunum bozulması.

D.    Diffüz kalsinosis sonucu efektif ambulasyonu veyaince ve kaba hareket becerilerini efektif sağlamasına engel olacak eklemlimitasyonları

 1. Sistemik Lupus Eritamatozis, Sistemik Vaskülit, Sjögren Sendromu, Undifferansiye ve Mixed Konnektif  Doku Hastalığı v.b.

 3 veya daha fazla organ/vücut sisteminintutulması(organ/vücut sisteminden birinin tutulma derecesi en az orta düzeydeolmalı)

 1. Behçet Hastalığı

Vena cava superior ve/veyavena cava inferior sendromu gibi vasküler komplikasyonlar,  görme kaybıyla sonuçlanan göz tutulumu veya pulmonerveya SSS gibi en az 2 veya daha fazla sistem/organın en az orta düzeydetutulması.

 1. İnflamatuar Artritler

A.    İnatçı inflamasyon veya kalıcı deformite nedeniyle

1.     Ağırlıktaşıyan majör periferal eklemlerin tutulumu ile efektif ambulasyonsağlanamaması

veya

2.     Her iki üstekstremitede majör periferal eklem tutulumu ile ince ve kaba hareketbecerisinin kaybı.

B.     Bir veya daha fazla periferal eklemde inflamasyonveya deformite ile beraber birinin en az orta derecede  olmak üzere iki veya daha fazla organ/vücutsisteminin tutulması.

C.    Ankilozanspondilit veya diğer spondiloartropatilerde omurga tutulumunda

1.     Dorsolomberveya servikal omurganın uygun görüntüleme tetkikleri ve fiziksel muayenedevertikal pozisyondan (sıfır dereceden) 50°  veya daha fazla fleksiyonda ankiloze  olması.

veya

2.     Dorsolomberveya servikal omurganın uygun görüntüleme tetkikleri ve fiziksel muayenede  vertikal pozisyondan (sıfır dereceden) 30°veya üzerinde (50°’den az) fleksiyonda ankiloze olması ve herbiri en az ortaderecede olmak üzere iki veya daha fazla organ/vücut sisteminin tutulması.

I.         GASTROENTEROLOJİ VE HEPATOLOJİ

 1. Gastrointestinal Kanamalar

Portal Hipertansiyonabağlı olarak gelişen, endoskopik ve medikal tedavi ile hastaneye yatışgerektiren;

A.   TİPS veyacerrahi tedavi gerektiren

veya

B.     Aşağıdakilerden en az birinin varlığı

1.     Parasentezgerektiren asit,

2.     Torasentezgerektiren hepatik hidrotoraks,

3.     Spontanbakteriyel peritonit,

4.     Hepatikensefalopati,

5.     Hepatorenalsendrom,

6.     Hepatopulmonersendrom

 1. Karaciğer Sirozu

A.   Aşağıdakilerden  birinin varlığı

1.     Son 1 yıldaen az 2 defa hastaneye yatış ve terapötik parasentez gerektiren asit

2.     Son 1 yıldaen az 2 defa hastaneye yatış gerektiren spontan bakteriyel peritonit

3.     HepatopulmonerSendrom

4.     HepatikEnsefalopati

5.     HepatikHidrotoraks

6.     Portopulmonerhipertansiyon

7.     Hipersplenizm

B.    End StageKaraciğer Sirozu (SSA CLD skoru 22 veya üzeri olanlar)

 1. Karaciğer transplantasyonu 
 2. İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları

A.    Stenotik lezyonu olan inflamatuvar barsakhastalığı: Endoskopik veya radyolojik olarak ince barsak ve kolonda ortayakonmuş proksimalindeki dilatasyonun olduğu stenotik lezyonu olan hastaların(Adhesiv stenozlar hariç) hastaneye yatırılarak uygun medikal, endoskopikdekompresif tedaviler ile kontrol edilemeyen ve son altı ay içinde en az iki defa cerrahi tedavi ihtiyacı olmuş crohnhastalığı.

B.     Stenozan olmayan inflamatuvar barsak hastalığı

Son 6 aylık takipteaşağıdakilerden en az  ikisinin varlığı

1.     Medikal vecerrahi tedavi ile kontrol edilemeyen fistülizan tip hastalık

2.     VKI 17,5 in altında olması (biryıl sonra kontrol gerekir)

3.     Günlükbeslenme ihtiyacının gastrostomi veya venöz kateter yoluyla total parenteralnutrisyonla sağlanması

4.     Son iki ayiçinde en az 3 farklı zamanda narkotik analjezikler ile kontrol altınaalınamayan karın ağrısı, hassasiyet veya ele gelen kitle olması

5.     Son iki ayiçinde yapılan tedavilere rağmen Albumin’in 3gr/dl, Hemoglobinin 10gr/dl’inüzerine çıkarılamaması (transfüzyonsuz)

6.     Son iki ayiçinde en az 3 farklı zamanda perianal fistül veya drene edilen perianalabsenin narkotik analjeziklere rağmen ağrı kontrolünün sağlanamaması

 1. Kısa Bağırsak Sendromu

Cerrahi olarak incebarsakların en az 2/3’ünün rezeke edildiği ve günlük beslenme ihtiyacının venözkateter yoluyla total parenteral nutrisyon ile sağlanması.

 1.       A. Sifinkterektomi ile birlikte subtotal kolektomi

B. Total kolektomi

C. Anal inkontinans veya anal sfinkter yokluğu

D. Kalıcı ileostomi veya kolostomiler

 1. Bağırsak transplantasyonu
 2. Tanımlanmış bir gastrointestinal hastalığa bağlı olarak; son 6 ayda uygun tedaviye rağmen son 2 ay içinde en az  2 değerlendirmede VKI 17,5 in altında olması. (Bir yıl sonra kontrol gerekir)
 3. Malabsorbsiyonlarla seyreden kronik pankreatit: Radyoloji ve laboratuar yöntemleri ile saptanan birden fazla kalıcı komplikasyonu gelişen veya tedavi ile kontrol altında tutulamayan ağrı ile seyreden
 4. Total pankreatektomi
 5. Whipple operasyonu: Etiyolojisine bakılmaksızın 

 

J.         DERMATOLOJİ

 1. Yama, plak, papül, tümor, Sezary sendromu şeklinde kendisini gösteren, patoloji  pozitif lenf nodu: Evre IVA, IVB olan Kütanöz T Hücreli Lenfoma
 2. Yaygın deri lezyonu olan, uzak metastazlı mycosis fungoides dışı diğer kutanöz lenfomalar
 3. Belirti ve bulguları sürekli olarak mevcut olan, aralıklı veya sürekli tedavi gerektiren, uygun medikal tedaviye cevap vermeyen, günlük aktivitelerin tamamına yakınını etkileyen, hastanın çalışmasına olanak vermeyen veya hastane ya da evde uzun süreli mahsur kalmasına yol açan

A.    Porfirialar

B.     Artropatik şekil gösteren ağır sedef hastalığı(psoriazis) (Değerlendirme romatoloji bölümünde yer alan kriterlere göreyapılır)

C.    Pemfigus grubu, büllöz pemfigoid, dermatitisherpetiformis v.b. Otoimmün büllöz hastalıklar

D.    İktiyozis grubu hastalıklar

E.     Epidermolizis büllosa

F.     Kseroderma pigmentozum, Rothmund-Thompson Sendromu,Diskeratozis konjenita, Werner Sendromu ve benzeri genetik geçişli hastalıklar

 1. Sistemik tutulumu olan atrofiyle seyreden ve trofik bozukluklar gösteren skleroderma. (Değerlendirme romatoloji bölümünde yer alan kriterlere göre yapılır)
 2. Mutulasyon evresindeki cüzzam (Lepra)

 

K.        KARDİYOLOJİ

 1. Kardiyak Aritmiler

A.    İlaç tedavisi, kateter ile ablasyon, cerrahigirişim, kalıcı kalp pili uygulanması ve ICD implantasyonu yöntemlerinden en azikisinin uygulanmasına rağmen hayatı tehdit eden ventriküler aritmiye bağlısemptomların devam etmesi.

veya

B.     İlaç tedavisi, kateter ile ablasyon, cerrahigirişim yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen Avrupa kalp ritimderneği (EHRA) skoru EHRA IV olan kronik atriyal fibrilasyon

veya

C.    Ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olanhastalarda medikal tedaviye dirençli ventriküler aritmilerin varlığı

veya

D.    Ani kalp ölümü sonrası başarılı resüsite edilmişyaşayan ve medikal veya girişimsel veya cerrahi tedavi yöntemlerle tedavisiolmayan kalp hastalıklarının varlığı

 1. Pulmoner Hipertansiyon: Medikal ve cerrahi tedaviye rağmen kateterle ölçülen Mean pulmoner arter basıncının 50 mmHg’ nın üzerinde olduğu (kalp kateterizasyonunun mümkün olmadığı durumlarda ekokardiografik olarak sistolik pulmoner arter basıncının 75 mmhg’nın üzerinde olduğu hastalar),  NYHA evre 3-4 semptomları veya ciddi sağ ventrikül yetmezlik belirti ve bulgularının olduğu primer ve sekonder pulmoner arteriyel hipertansiyon hastaları
 2. Konstrüktif Perikardit: Opere edilmesine ve medikal tedaviye rağmen bulguları devam eden veya inoperabl olup NYHA evre 3-4 konstriktif perikardit hastaları
 3. Hipertrofik ve Restruktif Kardiyomyopati: Fizik muayene ve laboratuar sonuçlarıyla hipertrofik kardiyomiyopati tanısı konulan, uygun medikal, cerrahi veya invaziv tedaviye rağmen NYHA evre 4 semptomları olan hastalar
 4. Kalp Yetmezliği

A.    Maksimum medikal, cerrahi ve perkutan tedaviyerağmen, NYHA evre 3-4 semptom ve bulguları olan ve ejeksiyon fraksiyonu %30’unaltında olan kalp yetmezliği

veya

B.     Maksimum medikal, cerrahi ve perkutan tedaviyerağmen, NYHA evre 3-4 semptom ve bulguları olan İnvaziv olarak ölçülmüşkardiyak indeksi 2.2 nin altında, pulmoner kapiller kama basıncı 18 mmHgüzerinde olan kalp yetmezliği

 

 1. Konjenital Kalp Hastalıkları

A.    Maksimum diyet, ilaç, perkutan veya cerrahitedavisine rağmen NYHA evre 3-4 konjestif kalp yetersizliği semptomları olankonjenital kalp hastalıkları

veya

B.     Cerrahi yada perkutan tedaviye rağmen kalpboşluklarında ciddi dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizliğiveya darlığı olan konjenital kalp hastalıkları

veya

C.    Sağ-sol şant gelişen hastalar yada cerrahi iledüzeltilemeyen doğuştan sağ sol şantı olan hastalar

veya

D.    Eisenmenger sendromu gelişen konjenital kalphastalıkları

veya

E.     Operasyon yapılmış hastalarda aşağıdakilerden enaz biri ile beraber;

1.     NYHA evre 3-4 konjestif kalp yetersizliği semptomlarıolan hastalar

2.     Siyanozudevam eden hastalar

3.     Önemlisol-sağ şantı devam eden ( Qp/ Qs >2:1), hastalar

4.     Sağ-sol şantıbulunan hastalar

5.     Pulmonervasküler rezistansı sistemik vasküler rezistanstan büyük olan hastalar

 1. Kalp Kapak Hastalıkları

A.    Medikal tedaviye rağmen, NYHA evre 3-4 semptomlarıve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş ciddi ventrikül fonksiyonbozukluğu  saptanan orta-ciddi düzeydedarlığı ya da yetmezliği olan cerrahi veya medikal nedenlerle opere edilemeyen(inoperabl) kalp kapak hastalıkları

veya

B.     Perkutan girişimsel yöntem uygulanan veya opereedilen hastalarda medikal tedaviye rağmen NYHA evre 4 semptomları devam edenveya operasyon sonrası en az 1 yıl sonra yapılan takipte ciddi ventrikülfonksiyon bozukluğu devam eden kalp kapak hastalıkları.

 1. Koroner Arter Hastalıkları

A.   KanadaKalp Derneği (CCS) sınıf 3-4 angina ile birlikte, medikal tedavi, PTCA, CABGtedavisine rağmen miyokard perfüzyon sintigrafisinde sol ventrikülün en az%30’unu etkileyen iskeminin saptandığı koroner arter hastalığı

veya

B.    Medikaltedavi, PTCA, CABG tedavisine rağmen, bir veya daha fazla koroner arterde en az%50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterildiği Kanada Kalp Derneği(CCS) sınıf 3-4 angina pektorisi olan koroner arter hastalığı

veya

C.   Medikaltedavi, PTCA, CABG tedavisine rağmen, Kanada Kalp Derneği (CCS) sınıf 3-4angina ile birlikte ciddi sol ventrikül fonksiyon bozukluğunun (EF<%30)olduğu koroner arter hastalığı

 1. Kalp Transplantasyonu

 

L.        DAMAR HASTALIKLARI

 1. Sistemik kökenli ve tedavisi mümkün olmayan, çalışmayı etkileyen, kısa mesafe kladikasyonu olan, iskemik yara ve trofik bozukluğa yol açan arteriyel tıkanıklık (ABI 0.5’den az)
 2. Tedavisi mümkün olmayan büyük arter anevrizmaları (aort v.b.)
 3. Tedaviye rağmen tekrarlayan veya inatçı, geniş ülserasyona neden olan venöz staz
 4. Tedavisi mümkün olmayan ağır lenfödem ve elefantiyazis

 

M.       GENİTOÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI

 1. Böbrek fonksiyon bozukluğu:

A.    Kronikhemodiyaliz veya periton diyalizi

veya

B.     Böbrektransplantasyonu

veya

C.    En az 3 ay boyunca serum kreatinin düzeyininsürekli 4 mg/dl (en az 3 kez 3 farklı zamanda) veya üzerinde olması veyakreatinin klirensinin 30 ml/dk veya altında bir değere  düşmesi ile beraber aşağıdakilerden en azikisi;

1.     Patolojikkırıklar

2.     Kalıcı motorve  duyusal  nöropati (EMG ile tespit edilen)

3.     Kalıcı aşırısıvı  yüklenmesi  sendromu beraberinde:

a. Diastolik kanbasıncının 110 mmHg veya üzerinde olduğu diastolik hipertansiyon olması (ambulatuar kan basıncı monitörizasyonu ile tespit edilen)

veya

b. Tedaviye rağmendevam eden inatçı  vasküler  konjesyon bulguları (telegrafi, ekokardiografi ve klinik bulgular ile desteklenen)

4.     Takip eden 6aylık süreçte en az 30 günlük ara ile değerlendirme sonrası hesaplanan ve  vücut kitle indeksinin 18.0’in altında olmasıile tanımlanan kilo kaybının olduğu inatçı anoreksi.

 

 1. Nefrotik sendrom; anazarka tarzı ödem ile birlikte tedaviye rağmen en az 3 ay süren ve;

A.    Serum albümin düzeyinin 3.0 gram/desilitre (100 ml) veya altında ve 24 saatlik  proteinüri miktarının 3.5 gram veya üzerinde olması

veya

B.     24 saatlik  proteinüri  miktarının 10.0 gram ve üzerindeolması

 1. Üretra  darlıkları  sürekli sonda kullanmayı gerektiren veya sürekli  sistostomi
 2. Üreterosigmoidostomi,  üreterokuteneostomi, post operatif  kalıcı fistüller, total inkontinans
 3. Penis ve  testislerin birlikte yokluğu ve idrarın sürekli akması

 

N.        ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMAHASTALIKLARI

 1. Hipofiz ve Hipotalamus Bez Hastalıkları

Cerrahi ve tıbbi tedaviyecevap vermeyen hastalıklar. (Çevre dokulara invaze olan, körlüğe v.b. nedenolan adenomlar)

 1. Tiroid ve Parotiroid Bez Hastalıkları

A.    Hipoparatiroidiye bağlı tedaviyle düzeltilemeyenhipokalsemi, hiperfosfatemi ve yumuşak doku kalsifikasyonları

B.     Hiperparatiroidiye bağlı tedaviye cevap vermeyenağır hiperkalsemi (kan kasiyum düzeyi ≥14 mg/dl )

C.    Kanserlerin yol açtığı malign  hiperkalsemiler

 1. Adrenal Bez Hastalıkları

A.   Tedaviedilemeyen fonksiyonel adrenal bez adenomları

B.    Cerrahive medikal tedaviyle kontrol altına alınamayan endokrin hipertansiyon(Feokromasitoma, hiperaldosteronizm v.b.)

 1. Cerrahi ve medikal olarak tedavi edilemeyen gastrointestinal nöroendokrin tümörler
 2. Diabetes Mellitus Kronik  hiperglisemi veya hipoglisemiye  bağlı en az 3 sistemi etkileyen orta-ağır komplikasyonların bulunması (görme kaybı, nöropatiler, periferik damar hastalıkları, retinopatiler ve  nefropatiler v.b.)
 3. Metabolizma Hastalıkları

A.    Tedaviye rağmen kırıklara yol açan ve sekelbırakan metabolizma hastalıkları(osteogenezis imperfekta, genetik ağırosteomalaziler v.b.)

B.     Porfiria (konjenital eritropoetik porfiria)

 

O.        SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

 1. Kronik Pulmoner Yetmezlik: Kronik obstruktif akciğer hastalığı, kronik restriktif akciğer hastalığı, klinik olarak belgelenmiş akciğer hastalığına bağlı olarak gaz değişiminde kronik kalıcı bozulma olan durumlar

A.    Ağır fonksiyonel etkilenme; istirahat PO2değeri  50 mmHg’dan az veya 60 mmHg’nınaltında ve beraberinde pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, egzersizle artanağır hipoksemi bulgularının olması

veya

B.     İdame tedaviye rağmen ağır veya çok ağır dispne(Modified medical research council, MMRC 3-4), şiddetli fizik muayene bulgularıve  spirometride  hastalıkların tanısı dikkate alınarak; FEV1<%45; FVC <%45; DLCO<%45 veya VO2 maks<15ml/kg-dk olması

 1. Bronş Astımı

A.    Birer hafta arayla usulüne uygun yapılan 3 spirometri ölçümü ile kalıcı ağır fonksiyonel bozukluğun gösterilmesi (FEV1/FVC <%55, FEV1<%40)

veya

B.     Spirometriye uyum  sağlayamayan hastalarda;hastanın yılda en az 6 kez astım atağı ile acil servise başvurmuş olması vearteriyel kan gazlarında en az hafif veya orta dereceli hipoksemisi bulunması

(Astımda maluliyet içinrapor düzenlenmeden önce optimal tedavi yapılmış ve klinik stabil dönemsağlanmış olmalı ve değerlendirme en az 12 haftalık tedaviden sonrayapılmalıdır.)

 1. Uykuda solunum bozuklukları

A.    Ağır fonksiyonel kayıp; uykuda solunumbozukluğunda polisomnografide belirgin noktürnal desaturasyon bulunması ve bukronik noktürnal hipoksemiye bağlı pulmoner hipertansiyon veya kor pulmonalegelişmesi

veya

B.     Apne hipopne indeksi (AHİ) >30 olup CPAPtedavisini tolere edememesi veya yeterli kompliyans sağlanamaması 

 1. Tüberküloz

Çoklu ilaca dirençlitüberküloz (İki yıl sonra tekrar değerlendirilir.)

 1. Bronşektazi

A.    Yaygın hastalığa bağlı olarak pulmoner fonksiyonunbozulması, (kronik pulmoner yetmezlik bölümünde yer alan uygun kriterler altında değerlendirilir.)

veya

B.     Hastane başvurusu gerektiren , pnömoni veyahemoptizi ataklarının  veya solunumyetmezliğinin yılda en az 6 kez tekrarlaması.

(Bu değerlendirmeninyapılmasına esas sağlık kurulu raporunda hastanın ardışık olarak en az 12 ayizlendiği belirtilmiş olmalıdır.)

 1. Kistik Fibrozis

A.   Yaygınhastalığa bağlı olarak pulmoner fonksiyonun bozulması (kronik pulmoneryetmezlik bölümünde  yer alan kriterleraltında değerlendirilir.)

veya

B.    Hastanebaşvurusu ile intavenöz veya nebulizer antibiyotik tedavisi gerektiren;  pnömoni ve enfeksiyon atakları  veya solunum yetmezliğinin yılda en az 6 keztekrarlaması 

(Bu değerlendirmeninyapılmasına esas sağlık kurulu raporunda hastanın ardışık olarak en az 12 ayizlendiği belirtilmiş olmalıdır.)

7.  AkciğerTransplantasyonu

Not;

- Arter kan gazları için kanalınırken hastanın en az 15 dakikadır istirahat halinde olması, 30 dakikadıroksijen tedavisi almıyor olması ve hastanın optimal tedavi altında bulunmasıgereklidir. En az bir gün arayla tekrarlanmış iki ayrı arter kan gazı(AKG)sonucu olmalıdır.

- Spirometrik incelemelerhastanın sağlık durumunun en iyi olduğu zamanda ve obstruksiyon bulgusuvarlığında kısa etkili bronkodilatör inhalasyonundan en az 10 dakika sonrayapılmalıdır.

- Dispnenindeğerlendirilmesi MMRC dispne skalasına göre yapılır. Klinik, spirometrik vearteriyel kan gazı bulguları ile fonksiyonel etkilenmenin derecesinde netliksağlanamazsa kişilerde pulmoner egsersiz testi sonuçları dikkate alınır(kardiyo pulmoner egzersiz testi (KPET) ve 6 dak. yürüme testi)

 

P.        DİĞER

 1. AIDS

A.    Tedaviye rağmen CD4 kan lenfosit sayısının <200mm³

veya

B.     Ağır immünyetmezlik semptomları görülen hastalar(fırsatçı enfeksiyon, kanser, kaposi sarkomu v.b.)

 1. Mevcut hastalık listelerinin dışında kalan, tedaviye rağmen çalışma olanağının bulunmadığı hastalıklar.
 2. Birden fazla hastalığın bir arada olduğu, tedaviye rağmen çalışma olanağının bulunmadığı durumlar.

 

 [1] Efektif ambulasyon sağlayamama,ince ve kaba hareket becerilerini efektif yapamama

Efektifambulasyon, günlük yaşam aktivitelerini devam ettirebilmek için yeterli birmesafeyi makul bir yürüme hızıyla sağlayabilme yeteneğine sahip olmayı ifadeeder. Efektif  ambulasyon sağlayamama,  yürüme yeteneğinde ciddi kısıtlanma olduğunuve genellikle her iki alt ekstremitenin yetersizliği sonucu kullanılan yardımcıcihaz/cihazlar ile her iki üst ekstremite fonksiyonun limitlendiğini gösterir.

Aşağıdakilerlesınırlı kalmamak üzere, efektif ambulasyonu sağlayamama şu örnekleri  içerir.

 - Tekerlekli sandalye düzeyinde olmak,

 - İki baston, iki kanadyen, walker v.b.mekanik destek ve/veya yardımcı cihaz olmadan yürüyememek,

 - Tek el desteğine  rağmen yardım olmaksızın yürüyememek,standart toplu taşım araçlarını kullanamamak, rutin aktiviteleri sürdürememekv.b.

 - Bilateral üst ekstremite yardımcıcihaz/cihazlarına ihtiyaç duyulmadığı veya uygun olmadığı hallerde de (ankiloz,diz kalça ve ayak bileğinin kontraktürü, ileri düzeyde kas hastalıkları, Parkinson v.b.) efektif ambulasyonsağlanamayabilir.

Evdeyardımcı cihaz kullanmadan bağımsız yürümek ambulasyonu efektif sağladığı  anlamına gelmemektedir. 

İnceve kaba hareket becerilerini efektif yapamama, her iki üst ekstremitefonksiyonlarında ciddi kayıp sonucu, kişinin etkilenmiş ekstremiteleri kendinebakım veya günlük yaşam aktivitelerinde kullanamadığını ifade etmektedir. (Elbeceri testleri, günlük yaşam aktivitesi ölçekleri ile değerlendirilerek.)

[2] Tedaviye direnç protokollerinin uygulandığınıgösteren tıbbi belge ve dokümantasyonlarının dosyada mevcut olması gerekir.

[3] Antineoplastiktedavi: Cerrahi, radyoterapi, sistemik antikanser tedavilerinin tümünüiçerir.

[4]  İki aydabir, en az bir kez

[5] Efektifambulasyon sağlayamama, ince ve kaba hareket becerilerini efektif yapamama

Efektif ambulasyon,günlük yaşam aktivitelerini devam ettirebilmek için yeterli bir mesafeyi makulbir yürüme hızıyla sağlayabilme yeteneğine sahip olmayı ifade eder.Efektif  ambulasyon sağlayamama,  yürüme yeteneğinde ciddi kısıtlanma olduğunuve genellikle her iki alt ekstremitenin yetersizliği sonucu kullanılan yardımcıcihaz/cihazlar ile her iki üst ekstremite fonksiyonun limitlendiğini gösterir.

Aşağıdakilerlesınırlı kalmamak üzere, efektif ambulasyonu sağlayamama şu örnekleri  içerir.

- Tekerleklisandalye düzeyinde olmak,

- İki baston, ikikanadyen, walker v.b. mekanik destek ve/veya yardımcı cihaz olmadanyürüyememek,

- Tek eldesteğine  rağmen yardım olmaksızınyürüyememek, standart toplu taşım araçlarını kullanamamak, rutin aktivitelerisürdürememek v.b.

- Bilateral üstekstremite yardımcı cihaz/cihazlarına ihtiyaç duyulmadığı veya uygun olmadığıhallerde de (ankiloz, diz kalça ve ayak bileğinin kontraktürü, ileri düzeydekas hastalıkları, Parkinson v.b.) efektif ambulasyon sağlanamayabilir.

Evde yardımcı cihazkullanmadan bağımsız yürümek ambulasyonu efektif sağladığı  anlamına gelmemektedir.

İnce ve kabahareket becerilerini efektif yapamama, her iki üst ekstremite fonksiyonlarındaciddi kayıp sonucu, kişinin etkilenmiş ekstremiteleri kendine bakım veya günlükyaşam aktivitelerinde kullanamadığını ifade etmektedir. (El beceri testleri,günlük yaşam aktivitesi ölçekleri ile değerlendirilerek.)

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET