gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN YER DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE ATANMALARINDA USUL

Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK düzenlenmiştir.Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanmaktadır.

12 Mayıs 2011 Perşembe 16:27
Memurların Yer Değiştirmek Suretiyle Atanmalarında Usul


 
 
Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK düzenlenmiştir.Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanmaktadır.
 
Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar, Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.
 
 YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA DÖNEMLERİ  
 
Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran - Eylül döneminde yapılır. Ancak, iş mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim ayları esas alınır. Öğretmen olan eşlerin eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır. Sağlık Bakanlığı kadrolarında istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmaları her yılın Ocak ayı ile Haziran-Eylül döneminde yapılır.
 
 Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.
 
İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.
 
HİZMETİN GEREĞİ OLARAK YAPILABİLECEK YER DEĞİŞTİRMELER  
 
Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir:
 
a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,
 
b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tesbit edilmiş olması,
 
Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.
 
 MEMURUN İSTEĞİ ÜZERİNE YAPILABİLECEK YER DEĞİŞTİRMELER  
 
Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:
 
A Özür Grubu: Sağlık Durumu,
 
B Özür Grubu: Eş Durumu,
 
Bu özür grublarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.
 
 SAĞLIK DURUMUNUN BELGELENDİRİLMESİ  
 
 (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği"ne göre tam teşekküllü Devlet Hastahanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler heryıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tesbit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.
 
 EŞ DURUMUNUN BELGELENDİRİLMESİ  
 
 (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanuna tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.
 
Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler heryıl Ocak ayı içinde durumlarının devam ettiğini aynı şekilde alınmış belgelerle belgelendirirler.
 
 MEMURUN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANAMIYACAĞI HİZMET YERLERİ  
 
Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;
 
a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,
 
b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere,
 
Ancak, son genel nüfus sayımına göre;
 
a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV, V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,
 
b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 200.000'i aşan yerlere, yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
 
Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit edebilirler.
 
 ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİNİN DOLDURULMASI  
 
Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgede kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir.
 
Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.
 
 ATAMALARDA HİZMET BÖLGESİ  
 
Aşağıda belirtilen durumlarda kadro imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle;
 
a) İlk kez Devlet Memurluğuna asaleten atananların,
 
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesi uyarınca bir sınıftan başka bir sınıfa geçen memurların,
 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanan memurların,
 
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, hangi hizmet bölgesinde göreve başlıyacakları Kurumlarınca belirlenir.
 
 YURT DIŞI DÖNÜŞÜ ATANMA  
 
Yurt dışında bir göreve atanan memurların yurda dönmeleri halinde, yurt dışında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. Bunların ve varsa aylıksız izinli olarak ayrılan eşlerinin hangi hizmet bölgesine atanacakları kurumlarınca belirlenir.
 
 İSTEK ÜZERİNE DAHA ALT HİZMET BÖLGESİNE ATANMA  
 
Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.
 
 
 BÖLGE HİZMETİNDEN SAYILACAK SÜRELER  
 
Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:
 
a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,
 
b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86'ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile yada aynı Kanunun ek (2) nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,
 
d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,
 
e) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,
 
f) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,
 
(a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.
 
 BÖLGE HİZMETİNDEN SAYILMAYACAK SÜRELER  
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.
 
 
 BAŞVURMA ŞEKİLLERİ  
 
Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış memurlar ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen belirtilen özürlerini belgeleyenler, ekli (2) sayılı "Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formu"nu doldurarak sicil amirleri kanalı ile atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunlundur. Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar için başvuru zamanı kurumlarca belirlenir.
 
 GERÇEK DIŞI BEYAN  
 
Özür grublarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların özür belgelerinin gerçek dışı olduğu tesbit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında Genel hükümler uygulanır.
 
ÖZEL YÖNETMELİKLER  
 
Kurumlar özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. Ancak, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir.
 
 
 
 CETVELLER  
 
I - SAYILI CETVEL (Yeniden düzenlenen cetvel: 3/8/2005-2005/9246 S.B.K. Yön/1.mad)
 
I. BÖLGE II. BÖLGE       III. BÖLGE         IV. BÖLGE        V. BÖLGE         VI. BÖLGE
1-Adana    1-Aydın            1-Afyonkarahisar                          1-Amasya          1-Artvin            1-Adıyaman
2-Ankara   2-Balıkesir       2-Bilecik             2-Çankırı            2-Elazığ              2-Ağrı
3-Bursa     3-Çanakkale   3-Bolu                 3-Çorum             3-Erzincan          3-Bingöl
4-Gaziantep4-Denizli        4-Burdur             4-Kastamonu     4-Erzurum          4-Bitlis
5-İçel         5-Edirne          5-Düzce             5-Kırşehir            5-Kahramanmaraş         5-Hakkari
6-İstanbul 6-Kayseri         6-Giresun           6-Nevşehir         6-Malatya           6-Kars
7-İzmir      7-Tekirdağ       7-Isparta             7-Niğde              7-Sivas               7-Mardin
8-Kocaeli 8-Konya          8-Kütahya          8-Sinop               8-Şanlıurfa         8-Muş
                  9-Manisa         9-Ordu                9-Tokat               9-Diyarbakır       9-Siirt
                  10-Muğla         10-Osmaniye     10-Yozgat                                      10-Tunceli
                  11-Sakarya     11-Rize               11-Aksaray                                   11-Ardahan
                  12-Antalya       12-Samsun        12-Karaman                                  12-Iğdır
                  13-Hatay         13-Kırklareli        13-Kilis                                          13-Batman
                  14-Zonguldak 14-Trabzon                                                               14-Şırnak
                  15-Eskişehir    15-Uşak                                                                   15-Gümüşhane
                  16-Yalova        16-Bartın                                                                  16-Bayburt
                                          17-Karabük                                                              17-Van
                                          18-Kırıkkale       
 
                                         
NOT: Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak iller, yeni düzenleme yapılıncaya kadar ayrıldığı il hizmet bölgesine dahil edilmiş sayılır."
2 SAYILI CETVEL
 
       YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU
 
             1 - Yer değiştirme sureti ile Atanma İsteğinde Bulunan Memurun:
                   A - Soyadı:
                   B - Adı:
                   C - Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:
                   (İl veya İlçe belirtilecek)
                   D - En Son Bitirdiği öğrenim Kurumunun Bulunduğu İl veya İlçe:
                   E - İkametgahının bulunduğu İl veya İlçe:
                   F - Halen çalışmakta olduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanı:
                        İli
                        İlçesi
                   G - Bu hizmet bölgesindeki ve alanındaki görev süresi:
                         (Yıl, Ay, Gün)
             II - Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince Yer Değiştirme Sureti İle Atanma İsteğinde bulunuyorsa:
                   (A) Özür Grubu
                   (B) Özür Grubu
             III - Memurun Yer Değiştirme Sureti ile Atanmak İstediği Hizmet Alanı:
                   (Tercih Sırasına Göre)
                   1 -                                 
                   2 -                                 
                   3 -                                 
                   4 -                                 
                   5 -                                 
             NOT: Özür Grubuna dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri forma
                      ekleyeceklerdir.
 
 
 
 
                      Adres:                                                                          İmza, Tarih
 
 

Yönetmelik için upload/yerdeğiştirmekatama.rar tıklayınız.


www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET