gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURUN YURTDIŞI HARCIRAH GÜNDELİK TUTARLARI

Kamu personelinin yurtdışında görevlendirildiği sürede ödenecek harcırah, gündelik tutarlar, 2015 yılına ilişkin Bakanlar Kurulunun Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararında belirlenmiştir.

28 Nisan 2015 Salı 13:51
MEMURUN YURTDIŞI HARCIRAH GÜNDELİK TUTARLARI

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR

MADDE 1- (1) Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.
(2) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.
MADDE 2- (1) Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutan, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.
(2)Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutan, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.
(3)Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.
MADDE 3- (1) Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.
(2) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye'den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.
(2)Türkiye'den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40'ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz, %40'ım aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

a)I- III no lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100'ünden,
b) IV-VIII no lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70'inden, fazla olamaz.
(3) Bu Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündeliklerin artırımlı miktarları esas alınır.
(4)Bu madde hükmü yurtdışı sürekli görev harcırahının hesabında dikkate alınmaz.
MADDE 5- (1) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların
yurtdışına geçici görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince;
a)Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin,
b)Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin,
c)Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bendleri kapsamı dışında kalan diğer personelin,
konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak, bu madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.3.3.01 ekonomik kodunda yer alan yurt dışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30'unu aşamaz. İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
(2)Görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankaların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin konaklama bedelinin ilgilinin gündeliğinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak bu kapsamda yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı, ilgili kurum bütçesinin yurtdışı geçici görev yolluğu amacıyla bütçelerine tefrik edilen ödeneklerinin %30'unu aşamaz.
(3)Görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince 233 sayılı KHK kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşlar ve sermayesinin tamamı Hazineye ait olup Sayıştay denetimine tabi olan diğer kurum ve kuruluşların genel müdürlerinin konaklama bedelinin ilgilinin gündeliğinin yüzde kırkım aşan kısmının tamamı ödenebilir. Ancak bu kapsamda yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı, ilgili kurum bütçesinin yurtdışı geçici görev yolluğu amacıyla bütçelerine tefrik edilen ödeneklerinin %30'unu aşamaz.
(4)Bu madde uyarınca görevlendirilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için artırımlı olarak hesaplanan gündelikler dahil olmak üzere gündeliklerinin yüzde kırkma kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz.
(5)Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 6-(1) Bu Karar;
a)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar hükümleri uygulananlara,
b)Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),
c)Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu Kararıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),
d)15/1/2010 tarihinden sonra yurt dışına tedavi amacı ile gönderilen ve tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılananlara,
uygulanmaz.
MADDE 7- (1) Bu Karar 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ

T.B.M.M. Başkanı, Başbakan

Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkam, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M, Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları

Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurul ve Kurum Başkanları, Başbakanlığa sağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen Heyet Başkanları

Ek göstergesi "7000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar

Ek göstergesi 5300 ile 7000 e kadar olan kadrolarda bulunanlar

Aylık

kadro 

derecesi 1-4

olanlar

Aylık

kadro 

derecesi

5-15 olanlar

Tedavi Amacıyla 

Gönderilen 

 Erbaş ve Erler

ÜLKELER (PARA BİRİMLERİ)

I

SÜTUN

II

SÜTUN

III

SÜTUN

IV

SÜTUN

V

SÜTUN

VI

SÜTUN

VII SÜTUN

VIII SÜTUN

A.B.D.

(A.B.D. Doları)

220

182

146

124

117

110

93

46

Almanya (Euro)

198

164

131

111

105

99

83

41

Avustralya (Avustralya Doları)

342

283

227

192

181

171

143

71

Avusturya (Euro) "

199

166

132

112

106

100

84

42

Belçika (Euro)

194

161

128

109

103

97

81

41 

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.491

1.238

988

S38

791

746

627

310

Finlandiya (Euro)

179

148

119

100

95

90

74

38

Fransa (Euro)

192

160

127

108

102

96

81

40

Hollanda (Euro)

187

156

125

106

100

94

80

39

İngiltere (Sterlin)

139

115

91

78

74

69

59

29

İrlanda (Euro)

186

155

124

105

99

94

78

39

İspanya (Euro)

191

158

126

107

101

95

80

40

İsveç

(İsveç Kronu)

1.637

1.359

1.085

919

867

819

687

341

isviçre

(İsviçre Frangı)

341

283

226

192

181

171

143

71

italya (Euro)

183

152

122

104

98

92

77

38

Japonya (Japon Yeni)

37.801

31.405

25.127

21.325

20.118

18.901

15.914

7.880

Kanada

(Kanada Doları)

295

244

195

165

156

147

125

61

Kuveyt

(Kuveyt Dinarı)

61

50

40

35

33

31

25

12

LUksenıburg (Euro)

194

161

128

109

103

97

82

40

Norveç

(Norveç Kronu)

1.437

1.193

952

808

762

719

604

299

Portekiz (Euro)

186

155

124

105

99

93

78

39

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

744

617

492

418

395

372

313

155

Yunanistan (Euro)

191

158

126

107

101

95

80

40

Kosova (Euro)

148

123

98

83

78

74

63

31

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

152

127

101

86

81

76

65

32

Diğer ülkeler (A.B.D. Doları)

190

157

125

106

100

95

.. 80

40

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET