gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİKAİL GİYİK'TEN STK'LARA AB VE DİĞER PROJE İÇİN TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ ÖNERİLERİ

Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’larının AB hibe proje başvurularının uygun olabilmesi için STK’ların sözkonusu tematik alanlar ile direkt ilgili olduklarına dair ana sözleşmelerinde ya da tüzüklerinde ibareler bulunmalıdır.

12 Mart 2012 Pazartesi 16:02

 Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’larının AB hibe proje başvurularının uygun olabilmesi için STK’ların sözkonusu tematik alanlar ile direkt ilgili olduklarına dair ana sözleşmelerinde ya da tüzüklerinde ibareler bulunmalıdır. Bu kapsamda mevcut Tüzüğe yapılması gereken eklemeler ile ilgili görüşlerim aşağıdadır; yakında Gençler ile ilgili çok büyük bir proje başlayacak(Genç-2). 

1-   Türkiye'de sivil toplum bilincinin geliştirilmesi, çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştirmek, ayrıca kamu-sivil toplum kuruluşları diyaloğunun geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapmak, projeler gerçekleştirmek,

2-   Kadınların, gençlerin, dezavantajlı grupların, engellilerin, eski hükümlülerin güçlendirilmesi ve/veya kapasitelerinin geliştirilmesi, bu grupların istihdam edilebilirliklerinin arttırılması için sağlık, eğitim, istihdam ve girişimcilik konularında faaliyetlerde bulunmak,  projeler gerçekleştirmek,

3-   Engellilerin topluma kazandırılması, Türkiye ile AB arasında Sivil Toplum Diyalogunun geliştirilmesi, Mesleki Eğitimin Kalitesinin artırılması, kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması, Hayat Boyu Öğrenmenin desteklenmesi vb. konularda çalışmalar yapmak, projeler gerçekleştirmek

4-   Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların ve çocukların toplumsal yaşamdaki yerinin güçlendirilmesini öngören çalışmalar yapmak, projeler gerçekleştirmek

5-   Çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslar arası,  kültürel ve sosyal içerikli projeler uygulamak,

6-   Yerel, bölgesel, ulusal/uluslararası ve Avrupa'nın ortak kültür mirası ile ilgili kültürel alanda politika geliştirmek ve ortak kültür değerlerini tanıtmak,

7-   Kültürel sektör çalışmalarını ve çalışanlarının ülkeler arası hareketini desteklemek, kültürel ve sanatsal eser ve ürünlerin ülkeler arası dolaşımını desteklemek ve kültürler arası diyaloğu geliştirmek için çaba sarfetmek, projeler üretmek,

8-   Kültür kuruluşları (tiyatro, müze, üniversite, araştırma merkezleri, STK'lar, meslek grupları, kültürel enstitüler, kamu vb.) ile sınırlar ötesi iş birliği çalışmaları yapmak, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ulusal sınırların ötesine taşınmasına olanak sağlayacak işbirlikleri kurmak, ortak kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek,

9-   AB ile kültür alışverişini amaçlayan kültürel iş birliği projeleri gerçekleştirmek; Ulusal, Avrupa ve Dünya edebiyatının seçkin eserlerinin, ilgili ülkelerin dillerine çevirip yayınlamak, yaygınlaştırılmasını sağlamak, eserlerinin ülkeler arası dolaşımını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak,

10-               Avrupa Birliği ve bütün dünya ülkeleri ile Kültür profesyonellerin hareketliliği, eserlerinin dolaşımı ve kültürler arası diyalogu sağlayacak festivaller düzenlemek, Kültür alanında faaliyetler göstermek, Kültürel iş birliği alanında projeler geliştirmek,

11-               Kültürel çeşitlilik ve kültürler arası diyaloğun desteklenmesi konularında; yerel, bölgesel, ulusal, Avrupa ve/veya uluslar arası düzeyde kültür politikalarının analizi, değerlendirilmesi veya etki değerlendirmesi konusunda doğrudan ve uygulamalı deneyimi bulunan özel kuruluşlar ve/veya kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak,

12-               Yoksulluk ve Toplumsal Dışlanma ile mücadele etmek, Toplumsal Dayanışmayı ulusal ve uluslar arası düzeyde desteklemek, sözkonusu alanlarda çalışmalar yapmak, projeler gerçekleştirmek,

13-               Demokrasi, insan hakları, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü konularında oluşturulacak politikalarda ve karar alma süreçlerinde etkin olarak rol almak,

14-               Toplum ve çevre sağlığının korunmasına yönelik ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapmak,  projeler gerçekleştirmek,

15-               Kamu karar mekanizmalarına sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların aktif katılımının sağlanmasına yönelik ulusal ve uluslar arası çalışmalar yapmak, projeler gerçekleştirmek,

16-               Ulusal, bölgesel, Avrupa ve uluslar arası kuruluşlar ile vakfın ilgi alanına giren konularda ortak projeler gerçekleştirmek,

17-               Yurt içinde ve Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklar ve Ülkemize eğitim için gelen uluslararası öğrencilere yönelik kültürel ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, burslar vermek,

18-              Gençler ile ilgili spor, sağlık, eğitim, istihdam vb.  çalışma ve projeler gerçekleştirmek,

Mikail Giyik

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET