gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

NÜFUS CÜZDANI İDARİ PARA CEZALARI

Hangi hallerde İdari Para Cezaları uygulanır ne kadardır? İdari Para Cezasını nereye yatırabilirim?

20 Ekim 2013 Pazar 06:04
NÜFUS CÜZDANI İDARİ PARA CEZALARI

Para Cezasını Gerektiren Haller

Para cezasını gerektiren haller aşağıda açıklanmıştır: 

Nüfus ve kişisel durum olaylarından:

Kayıt düzeltme, boşanma ve soybağına ilişkin vb. kararları on gün içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan mahkeme yazı işleri müdürleri,
Ölüm olayını, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren on gün içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan köy muhtarları ile gömme izin belgesi veren sağlık kuruluşu görevlileri,
Evlenme olayını, akit tarihini izleyen on günlük süre içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan evlendirme memurları,
Bu görevlerini Kanunda öngörülen süreler içerisinde yerine getirmedikleri takdirde para cezası ile tecziye edilirler. 

Nüfus ve kişisel durum olaylarından:

Doğum olayını yurt içinde otuz gün, yurt dışında altmış gün içinde bildirmekle yükümlü kılınan baba, ana veya vasiye, geç bildirilen her çocuk için ayrı ceza uygulaması yapılır.
Ölümü öğrendiği tarihten itibaren on gün içinde ölüm olayını bildirmeyen yükümlülere, (görevi devralmasından önce meydana gelmiş olan ölüm olaylarını bildiren muhtar hakkında para cezası uygulanmaz).
28/2/1992 tarihinden itibaren defter şeklindeki nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin taleplerde,
Nüfus ya da uluslararası aile cüzdanını kaybedenlere,
para cezası verilir.

1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girdiği 18/5/1974 tarihinden önceki nüfus olayları için savunma alınmakla birlikte para cezası uygulaması yapılmaz.

Hangi hallerde İdari Para Cezaları uygulanır ne kadardır?

25.04.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesinin (a) bendi “Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini bu Kanunda belirtilen süreler içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine, fiil başka bir suç oluştursa bile, nüfus memurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürünün kararı ile 25 YTL idarî para cezası verilir.”, (b) bendi “Nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü olup, bu yükümlülüğünü bu Kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine, yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerince, yurt dışında ise dış temsilcilik veya dış temsilciliklerde görevli memurlarca idari para cezası verilir.” hükmünde olup, 01.01.2012 tarihi itibari ile yukarıdaki madde hükmünün (a) ve (b) bentleri uyarınca bildirim yükümlülüğünü süresi içerisinde yerine getirmeyen kamu görevlileri için 35.00 TL., nüfus olaylarına yönelik bildirim yükümlülüğünü süresi içerisinde yerine getirmeyen veya nüfus ve aile cüzdanlarını kaybeden vatandaşlarımız için 73 TL. para cezası uygulanmaktadır.

İdari Para Cezasını nereye yatırabilirim?

Söz konusu para cezasının, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde defterdarlık muhasebe müdürlüğüne veya mal müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET