gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZEL HASTANELER İLE SGK SÖZLEŞME TAM METNİ

2012 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ

31 Aralık 2011 Cumartesi 18:19
Özel Hastaneler ile SGK Sözleşme Tam Metni

 2012 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ

SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

   Sosyal Güvenlik Kurumu ile ..................................................................................................

ticari unvanlı gerçek/tüzel kişiye ait olan ve işletme adı ……………………………………………

olan özel sağlık hizmeti sunucusudur.

2. AMAÇ 

  Bu sözleşmenin amacı; Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan hastaya kaliteli,

erişilebilir ve tıp biliminin genel kabul gören kurallarına uygun sağlık hizmeti sunulması, sağlık

hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan ilişkilerinin kurallara bağlanmasıdır.

3. KONU 

  Bu sözleşmenin konusu; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık yardımları karşılanan

kişilere, sağlık hizmeti sunucusunun ruhsatında/faaliyet izin belgesinde bulunan tüm branşlarda

veya ruhsatında/faaliyet izin belgesinde bulunanlardan (EK-2)’de yer alan branşlarda vermeyi

kabul ve taahhüt ettiği hizmetlerle sınırlı olmak üzere, sağlık hizmetlerinin sağlanmasının usul ve

esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. 

4. TANIMLAR 

Bu sözleşmede geçen;

Kanun: 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanununu,

   Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu, 

 Mevzuat : Kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, yönerge, genel yazı, usul ve esasları,

  Sağlık Uygulama Tebliği (SUT):  Kurum tarafından yayımlanan ve hizmetin verildiği

tarihte yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,

Sağlık Hizmeti Sunucusu (SHS) : SUT’ta belirtilen ikinci basamak özel sağlık kurumları

ile diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezlerini,

   MEDULA:  Sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler ile karşılığı ödeme işlemlerinin

elektronik ortamda yürütülmesi için kullanılan Kurum bilgi işlem sistemini,

 Sözleşmeli Personel: SHS’de çalışan ve Kurumla yapılan sözleşme çerçevesinde istihdam

edilmek üzere MEDULA’da aktif hale getirilen uzman hekim, hekim, diş hekimi, fizyoterapistleri,

  Hasta: Sağlık yardımları Kurum tarafından karşılanan ve SHS’ye sağlık hizmeti almak

amacıyla başvuran kişileri,  

  Fatura dönemi: SHS tarafından her ayın birinci günü ile sonuncu günü arasında verilen

hizmetleri kapsayan dönemi,

  Personel çalışma belgesi: SHS’nin tabi olduğu mevzuat gereği sağlık personelinin SHS’de

çalışabileceğini gösterir belgeyi,

   ifade eder.

5. SÖZLEŞMEYE GÖRE SAĞLIK HİZMETİNİ ALACAK KİŞİLER

  Bu sözleşmeye göre, SHS’ye başvuran tüm hastalar sağlık hizmetlerinden yararlanacak

kişilerdir.                             

6. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN GENEL İLKELER

  6.1. Kurumun Hak ve Yükümlülükleri 

           6.1.1. Kurum, sunulan sağlık hizmetleri karşılığında, SHS’lere ilgili mevzuat ile sözleşmede

belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda ödeme yapmakla yükümlüdür. 

          6.1.2. Kurum, ödeme politikalarında tek taraflı olarak değişikliğe gidebilir. 

          6.1.3. Kurum, kendi bünyesinde ilgili mevzuat ve işbu sözleşme gereğince yerine getirilecek

hizmetlerin sunumu için gerekli yazılım ve donanım dahil altyapı hizmetini sunacaktır.

          6.1.4. Kurum, sağlık hizmetleri sunumunda hakkaniyet, verimlilik ve etkinliğin sağlanması

amacıyla sağlık harcamalarına ait her türlü veri ve bilgiye ulaşma hakkına sahiptir.

            6.2. SHS’nin Hak ve Yükümlülükleri

   6.2.1.  SHS, Kurum tarafından çıkarılan mevzuat hükümleri ile kuruluş ve faaliyetleriyle

ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. 

           6.2.2. SHS, hizmetin kalitesi ya da hizmetlerin erişilebilirliği açısından hiçbir hastaya karşı

ayrımcılık yapmayacaktır. 

           6.2.3. SHS, sağlık hizmetlerinin sunumu açısından MEDULA sisteminin gerektirdiği bilgi

işlem altyapısını, hastaları bilgilendirmeye yönelik Kurumca hazırlanacak yazılımları çalıştırmak

üzere bünyesinde gerekli donanım altyapısını, hastaların kimlik tespitlerine ilişkin Kurumca

oluşturulacak sisteme uygun gerekli altyapıyı yine Kurumca belirlenecek sürede, kendi bünyesinde

oluşturmakla yükümlüdür. 

           6.2.4. SHS, hastalara ait tıbbi bilgilerin gizliliği ile ilgili geçerli yasal yükümlülüklere

uyacaktır.

  6.2.5. SHS, MEDULA’ya kaydettiği her türlü bilginin doğruluğunu ve mevzuata

uygunluğunu kabul ve taahhüt eder.

   6.2.6. SHS’ler hizmet verdikleri hastalara ilişkin fatura eki belgeleri en az 5 (beş) yıl süreyle

saklamakla yükümlüdür.

 

7. İDARİ HÜKÜMLER

          7.1. Müracaat ve Kimlik Tespiti İşlemleri

          7.1.1. SHS, doğrudan veya sevk edilmek suretiyle başvuran hastayı SUT’ta yer alan

müracaata ve kimlik tespiti işlemlerine ilişkin düzenlemeler ile, Kurum mevzuatı doğrultusunda

kabul etmek zorundadır. Kabul edilmeyen hastaya kabul edilmeme gerekçesi SHS yetkilisinin

imzasıyla yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Hastanın yazılı olarak Kuruma müracaatı halinde

SHS’ce belirtilen gerekçe Kurum tarafından uygun bulunmalıdır.

          7.1.2. Hastanın kendi isteği veya randevuya geç gelmesi gibi nedenlerle daha ileri bir tarihte

randevu verilmesi veya işlem yapılması halleri hariç olmak üzere, SHS, müracaatlarını kabul

ederek muayenesini yaptıkları hastaların gerekli tetkik ve/veya tedavilerinin müracaat tarihleri

itibariyle yapılmasını ve ileri tarihler için randevu verilmemesini, zorunlu durumlarda randevu

süresinin tanı amaçlı tahlil ve tetkikler için  15 (onbeş) günü, tedavi işlemleri için ise  30 (otuz)

günü geçmemesini kabul eder. 

  7.2. Hastaya Yapılacak İstisnai Ödeme

  SHS,  mevzuat hükümleri çerçevesinde hastaya temin ettirilen tıbbi malzeme ile yol ve

gündeliklerle ilgili olarak düzenlenmesi gereken belgelerin mevzuata uygun olmaması ya da eksik

tanzim edilmesi halinde bu eksiklikler hastanın kendisi tarafından tamamlatılabileceği gibi söz

konusu eksiklik Kurumca da tamamlatılabilir. Kurum  bu amaçla  SHS’ye yazılı olarak tebligat

yapar. SHS tebliğ tarihini izleyen  10 (on) gün içinde gerekli düzenlemeleri yaparak Kuruma

göndermek zorundadır. Belirtilen süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi ya da Kuruma

bildirilmemesi halinde ilgili kişiye gerekli ödemeler Kurumca yapılarak, SHS’nin alacağından

mahsup edilir.                            

          7.3. İlave Ücret Uyarısı

   SHS, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini ve alınacak ilave ücret oranını gösterir

EK-4’e uygun olarak oluşturulacak bir levhayı hasta tarafından görülebilecek şekilde ilave ücretin

tahsil edildiği yerlere asmak zorundadır. SHS’nin sadece ilave ücret alınmayacak sağlık

hizmetlerinde faaliyet göstermesi halinde, ilave ücret alınmadığını 50*50 cm’den küçük olmamak

kaydıyla asacağı bir tabela ile duyurması zorunludur.

    7.4. Belgelerin Saklanması, Kuruma İletilmesi

 SHS, hastaların muayene, tetkik/tahlil ve tedavilerine ait bilgilerini bu konudaki mevzuat

hükümlerine uygun ve istenildiğinde kontrol edilebilecek şekilde kendi otomasyon sistemlerine

kaydetmek, kaydedilen bilgilerle dayanağı belgeleri ilgili mevzuat hükümlerince saklamak ve

istenildiğinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür. 

7.5. Reklam, Kampanya ve Yönlendirme Yasağı

   7.5.1. SHS’lerce, Sağlık Bakanlığından izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek kampanya

ya da tarama kapsamında check-up, tetkik, tahlil ya da tedavileri yapılan kimselerin isimleri ve

T.C. kimlik numaraları liste halinde ve/veya elektronik ortamda; kampanya başlangıç ve bitiş

tarihleri ile birlikte kampanya ya da taramanın devam ettiği her ayı takip eden ayın 15’ine kadar

Kuruma bildirilir. 

 7.5.2. SHS’ler ilgili mevzuata aykırı yersiz talep oluşturacak reklam ve tanıtım yapamaz.

Tespit edilen bu durumlar ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bildirilerek, gelen cevabi yazı

uyarınca sözleşme ve Kurum mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.  

 7.5.3.  SHS’ler ilgili mevzuata aykırı yersiz talep oluşturacak kampanya ya da tarama

yapamaz. 

7.5.4. SHS’ler simsar ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz ve yönlendirmede

bulunamaz. 

   7.6. Denetim

  7.6.1. Kurum, SHS’den her türlü doküman, fatura ve ekleri ile tetkik ve kayıtların asıllarını

isteme, inceleme, kopyalarını alma, Kurumun denetimle görevli personeli ise, SHS yetkilisinin,

çalışanlarının ya da hastaların bilgilerine başvurma ve bu bilgileri, inceleme ve denetim yetkisine

sahiptir. Kurum bu yetkisini, uygun gördüğü zamanda ve yerde görevlendireceği personel

aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde Kurum dışı kişi veya kuruluşlara yaptırmak suretiyle

kullanır.

7.6.2. SHS’nin ruhsat ve faaliyet izin belgesine ilişkin uygun olmayan bir durumun

Kurumca ya da diğer kamu kurumlarınca tespit edilmesi halinde, tespit edilen durum ilgili il sağlık

müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir ve gelen cevabi yazı göz önünde bulundurularak sözleşme ve

Kurum mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

   7.6.3. SHS yetkilileri, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına

düzenledikleri veya tutmak zorunda oldukları her türlü kayıt, fatura ve eki belgeler ile hazırlanması

istenilen tablo ve raporları denetim süresi içerisinde denetim ekibine göstermek, vermek ve

incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.

   7.6.4. SHS yetkilileri, denetim ekibine, denetim süresince konumlarına uygun bir çalışma

ortamı sağlamak ve görevlerinin ifası sırasında gereken her türlü kolaylığı sağlamak ve yardımcı

olmak zorundadır.

   7.6.5. Denetim esnasında SHS’lerde görev yapan yetkililer ve çalışanlar denetleme ekibinin

görevine engel olamazlar.

 7.7. SHS’ye İlişkin Değişiklikler 

 7.7.1. SHS, unvan, sahip, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesine, diğer şirket türlerinde

ise ortaklara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği

tarihten itibaren  30 (otuz) gün içerisinde Kuruma bildirmek ve ilgili belgeleri sunmakla                            

yükümlüdür. Aksi takdirde söz konusu bildirimlerin  yapılmadığının tespit edildiği tarihten ilgili

belgelerin Kuruma iletilmesine kadar SHS, MEDULA’da pasif hale getirilir. 

7.7.2. SHS, adres değişikliğini değişiklikten 1 (bir) gün önce, faaliyet alanına ilişkin ruhsat

ve bünyesinde bulundurduğu ruhsata işlenmesi gereken cihazlara ilişkin değişiklikleri ise

değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

7.7.3. Sözleşmenin imzalanmasından sonra SHS’nin ruhsatına/faaliyet izin belgesine

sözleşmeye konu yeni bir branş eklenmesi halinde, bu durum  15 (onbeş)  gün içinde Kuruma

bildirilir. 

           7.8. Hizmet Alımı

           7.8.1. SHS, SUT’ta yer alan tetkik ve tahlillerden bir veya daha fazlasını gerçekleştiremediği

hallerde, bu hizmetleri temin edeceği SHS’nin, görüntüleme merkezinin ve/veya laboratuarın

ruhsat/faaliyet izin belgesi örneği ile alınacak hizmetleri ayrıntılı olarak gösterir hizmet alım

sözleşmesini sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren  5 (beş)  gün içerisinde Kuruma iletmek

zorundadır. Hizmet alınan SHS’nin Kurumla sözleşmesi yok ise hizmet alım sözleşmesinin Kurum

kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren, 15 (onbeş) gün içerisinde Kurumca hizmet alımı yapacak

SHS’ye bildirimde bulunulur. Eğer bildirim olumlu ise bildirim tarihinden itibaren hizmet alımı

başlamış sayılır. Ancak hizmet alınan SHS’nin hizmet alımı yapılan branşta Kurumla sözleşmesi

varsa, Kurumca uygunluk bildirimine gerek olmaksızın, hizmet alımı sözleşmesinin Kurum

kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren bu hizmetleri alabilir. Kuruma  iletilmeyen ve Kurumca

uygunluğu bildirilmeyen SHS’lerden hizmet alınması ve/veya  bu hizmetlerin Kuruma fatura

edilmesi halinde, bu işlem bedelleri ödenmez. 

 7.8.2. SHS, Kurumla sözleşmesi feshedilmiş olan SHS’lerden fesih süreleri içerisinde

hizmet alımı yapamaz. SHS’nin hizmet alımı yaptığı yerlerden herhangi birisinden hizmet

alınamayacağına Kurumca karar verilmesi halinde buradan diğer SHS’lerce de söz konusu kararın

devamı süresince hizmet alımı yapılamaz. Buna aykırı olarak hizmet alımının yapıldığının tespit

edilmesi halinde, bu durum SHS’ye bildirilir ve bildirim tarihinden sonraki işlem bedelleri

ödenmez. 

            7.8.3. SHS, başka bir SHS’den hizmet alımı yöntemiyle hizmet temin etmek amacıyla

yapacağı sözleşmelerde; hizmet alımı yapılan SHS’nin alınan hizmete ilişkin olarak bu sözleşmede

yer alan tüm hükümlere uyacağını, Kurumun denetim hakkının bulunduğunu, denetimin

engellenmesi veya bu sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerinde ilgili bedellerin Kurumca

ödenmeyeceğini ve bu durumda hizmet alım sözleşmesinin SHS tarafından tek taraflı feshedilmiş

olduğunu belirtir hükümlere yer vermek zorundadır. Hizmet alınan yer denetlemeye izin vermez ise

bu durum bir tutanakla tespit edilerek SHS’ye bildirilir ve bildirim tarihinden itibaren alınan

hizmetlere ilişkin bedeller Kurumca ödenmez.

 7.9. SHS’nin Hizmet Vereceği Branşlar

   SHS, ruhsatında/faaliyet izin belgesinde bulunan bütün branşlarda hizmet vermeyi kabul

etmişse, diş hekimliği hariç olmak üzere tüm branşlarda, kısmi branşlarda hizmet vermeyi kabul

etmiş ise EK-2’de yer alan tüm branşlarda hizmet verecektir.

8. PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLER

   8.1.  SHS, hastalara hizmet verebilmek için sözleşme kapsamındaki branşlarda kuruluş ve

faaliyetiyle ilgili tabi oldukları mevzuata uygun olarak hekim ve sağlık personeli bulundurmak

zorundadır. Aykırı bir durumun tespiti halinde bu durum ilgili il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak

bildirilir ve gelen cevabi yazı göz önünde bulundurularak sözleşme ve Kurum mevzuatı

çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.                            

           8.2. SHS, Kurumla sözleşme yaptığı branşlarda görev yapan bütün hekimleri üzerinden

hizmet sunmak zorundadır. Bu hekimler sözleşme başvurusu sırasında Kuruma bildirilir. Daha

sonra göreve başlayacak hekimler ise göreve başlamadan  1 (gün) önce Kuruma bildirilmek

zorundadır. SHS bu bildirimler sırasında, hekimlere ait Sağlık Bakanlığı mevzuatı gereğince

düzenlenen personel çalışma belgesi ile noter onaylı imza sirküsünü Kuruma eksiksiz olarak teslim

eder. Teslim edildiği tarihi izleyen 5 (beş) gün içinde bu hekimler MEDULA’da aktif hale getirilir.

SHS tarafından bildirilmediği tespit edilen hekim, personel çalışma belgesine istinaden

MEDULA’da Kurumca re’sen aktif hale getirilir. 

8.3. SHS, Kurumla sözleşme yaptığı branşlarda görev yapan hekimlerin geçici (izin, rapor,

eğitim vs.) veya sürekli ayrılmaları halinde bu kişileri ayrılış tarihleri itibariyle MEDULA’da pasif

hale getirir. Bunlardan sürekli ayrılanlar 5 (beş) gün içinde Kuruma bildirilir. 

8.4. Bu sözleşmenin (11.1.13), (11.1.14), (11.1.15), (11.1.16), (11.1.17) ve (11.1.18)

numaralı maddelerinde yer alan fiillerin SHS’de görevli hekim tarafından kasıtlı olarak işlendiğinin

tespit edilmesi halinde, durumun SHS’ye tebliğ tarihinden itibaren  6 (altı) ay süreyle Kurumla

sözleşmeli SHS’lerce bu hekim üzerinden hizmet bildirilemez. Buradaki takip yükümlülüğü

Kuruma aittir. 

   8.5. Kurumda çalışan personel, resmi sağlık hizmeti sunucusunda görev yapan başhekim

veya başhekim yardımcısı, Kurumun sözleşme yaptığı SHS’lerde çalışamaz; mesul müdür, sahip,

anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve/veya kurucu ortak, diğer şirket türlerinde ise ortak

olamaz. Bu personelin SHS’den veya Kurumdan/başhekimlikten/başhekim yardımcılığından

ayrılmasına kadar SHS, MEDULA’da pasif hale getirilir. 

   

9. TIBBİ VE TEKNİK HÜKÜMLER

   9.1. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, SHS sözleşmenin sona erdiği

tarihten önce yatarak tedavisine başlanan ve işlemi devam eden hastaların tedavilerini

tamamlamakla yükümlüdür. Bu şekilde tedavileri yapılan hastalar adına düzenlenen fatura bedelleri

Kurum tarafından ödenir. Bunun dışında yapılan işlemler Kuruma fatura edilemez. 

9.2. Kısmi branş listesi EK-2’ye göre sözleşme yapmış olan SHS tarafından kabul edilen

hastanın yatarak tedavisi süresince, SHS’nin kısmi  branş listesinde bulunmayan ancak

ruhsat/faaliyet izin belgesinde yer alan diğer branşlardaki hastaya yapılması zorunlu tetkik ve/veya

tedavileri de Kurum mevzuatı doğrultusunda yapılarak kısmi branş listesinde yer alan branş

üzerinden Kuruma fatura edilir. Anlaşmalı olmayan branşlarda bu  şekilde fatura edilecek

işlemlerde Kurum mevzuatı ve bu sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

        

10. ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI

  10.1. Kurum Mevzuatı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak yapılan işlemlerin bedelleri

ödenmez, ödenmiş ise yapılan bu ödemeler yersiz ödeme kabul edilir. 

10.2. Bu sözleşme kapsamında SHS’ye yapılan yersiz ödemeler, ödeme tarihinden itibaren

hesaplanacak avans faizi ile birlikte SHS’nin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir.

Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan SHS’ler için Kurum alacağı

genel hükümlere göre tahsil edilir.

   10.3.  SHS adına tahakkuk etmiş olan her türlü Kurum alacağı (sigorta prim aslı, işsizlik

sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı) ile bu alacaklardan

doğacak fer’ilere ilişkin borcu bulunması halinde SHS’ye yazı ile bilgi verildikten sonra kanuni

faizi ile birlikte Kurumdaki alacağından mahsup edilir ve varsa kalan tutar SHS’ye ödenir.

   10.4. Cezai şart tutarı, SHS’nin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Bu

sözleşme kapsamında Kurumca SHS’lerden tahsil edilmesi gereken yersiz ödemeler ile cezai şart

tutarları, talep tarihinden önceki son bir yıllık fatura ortalamasının %25’inden az olmaması şartıyla

ve talep edilmesi halinde taksitlendirilebilir. Taksit tutarları talep tarihinden önceki son bir yıllık

fatura ortalamasının %25’inden aşağı,  %50’sinden yukarı olamaz.                               

   10.5. SHS, bu sözleşmeye istinaden uygulanacak  1 (bir) yıl süreli fesih işlemleri ile

100.000 TL’nin üzerindeki cezai şarta ilişkin süre/tutar/fiiller hususunda oluşacak anlaşmazlıklar

için itiraz süreçlerinin tamamlanmasını müteakip tahkime başvurabilir. Bu maddenin yürürlük

tarihi ile diğer usul ve esasları Kurumca belirlenerek duyurulur.

 11. CEZAİ ŞART VE FESİH HÜKÜMLERİ

 11.1. Uygulanacak Cezai Şartlar

  a) Sözleşmeye İlişkin Cezai Şartlar

   11.1.1. Bu sözleşmenin (7.1.2), (7.2), (7.3), (7.5.1), (7.5.2), (7.5.3), (7.5.4), (8.1), (8.2),

(8.3) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde söz

konusu maddelere ilişkin her bir fiil için ayrı ayrı 3.000 TL,

11.1.2.  Bu sözleşmenin (7.1.1), (7.6.4), (7.7.1), (7.7.2), (7.7.3),  (7.8.1), (9.2) numaralı

maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu

maddelere ilişkin her bir fiil için ayrı ayrı 10.000 TL,

11.1.3. Bu sözleşmenin (7.4), (7.6.3), (7.6.5), (8.5) numaralı maddelerinde belirtilen

hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu maddelere ilişkin her bir fiil

için ayrı ayrı 20.000 TL, 

b) SUT’a İlişkin Cezai Şartlar

  11.1.4. Fatura eki belgelerin SUT’ta öngörülen  şekilde usulüne uygun olarak

düzenlenmediğinin veya bu belgelerin hiç iletilmediğinin tespiti halinde her bir belge için 200 TL,

11.1.5. SUT’a göre, Kurumca örneklemeye dâhil edilmeksizin tamamı incelenen fatura

konusu işlemlerin Kuruma ayrı ayrı fatura edilmediğinin tespiti halinde, her bir fatura için 2.000

TL, 

  11.1.6. SUT’ta belirtilen, SHS’nin hastaya uygulamış olduğu işlemlerin ayrıntılarını gösterir

belgeyi, süresi içerisinde hastaya/hasta yakınına vermemesi halinde her bir belge için 3.000 TL,

  11.1.7. SHS tarafından SUT’ta belirlenmiş olan katılım payının alınmaması halinde günlük

10.000 TL’yi geçmemek üzere her bir hasta için 500 TL,

11.1.8. SHS’lerce hastadan/hasta yakınından Kurum mevzuatına aykırı şekilde ilave ücretin

alındığının tespit edilmesi halinde, ilave ücret alınan her bir hasta için, cezanın tebliğ edildiği

tarihten önceki 1 (bir) yıllık fatura ortalaması;

• 100.000 TL (dahil) ye kadar olan sağlık hizmeti sunucuları için 1.000 TL,

• 100.000 TL - 500.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 2.000 TL,

• 500.000 TL - 1.000.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 4.000 TL,

• 1.000.000 TL ve üzeri olan sağlık hizmeti sunucuları için 6.000 TL tutarından az olmamak

üzere, her bir kişi için fazla alınan ilave ücret bedelinin  5 (beş) katı, ancak Kurum mevzuatına

aykırı olarak alınan ilave ücretin ilgili kişiye iadesi durumunda uygulanacak olan cezanın yarısı, 

11.1.9. Yapılan işlemin ait olduğu branş dışında başka bir branşta Kuruma fatura edildiğinin

tespiti halinde her bir takip için 3.000 TL’den az  olmamak üzere işlem bedelinin  5 (beş) katı

tutarında, 

11.1.10. SUT’ta belirtilen kurallar uyarınca Kuruma fatura edilmemesi gereken bir işlemin

fatura edilmesi halinde bir fatura döneminde 3.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin 5

(beş) katı tutarında, 

  

  c) Diğer Cezai Şartlar

  11.1.11. Sağlık Bakanlığı veya Kurum mevzuatıyla, “tekrar kullanılmaması gereken tıbbi

malzeme” olarak belirlenmiş olan malzemelerin, tekrar kullanımı halinde bedelleri ödenmez ve her

bir kullanım için 10.000 TL,                              

  11.1.12. Denetimle görevli olanların görevlerini yapmasını  engellemek amacıyla cebir ve

tehdide başvuran  SHS’ler, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde

Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesi saklı olmak üzere 50.000 TL,

11.1.13. Sağlık Bakanlığınca yasaklanan ilaç ve tıbbi malzemelerin verildiği ve/veya

kullanıldığının tespit edilmesi halinde her bir ilaç ve tıbbı malzeme için 30.000 TL,

11.1.14. Bozuk, zamanı geçmiş ilaç, kan ve kan bileşenleri ve/veya tıbbi malzemelerin

verildiği ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde her bir ilaç, kan ve kan bileşeni ve/veya

tıbbi malzeme için 30.000 TL, 

11.1.15. Sağlık hizmeti sunulmadığı halde Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde 10.000

TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin 5 (beş) katı, 

   11.1.16. Faturanın veya faturaya dayanak oluşturan belgelerin gerçeğe aykırı olarak

düzenlendiğinin tespiti halinde 10.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin 5 (beş) katı, 

   11.1.17. Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanmayan kişilere sunulan sağlık

hizmetinin Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan kişiler üzerinden fatura edilmesi halinde

10.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin 5 (beş) katı, 

   11.1.18. Fatura ve/veya eki belgeler üzerinde Kurum zararına sebebiyet verilecek şekilde

tahrifat yapıldığının tespiti halinde 10.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedellerinin  5 (beş)

katı,

   cezai şart uygulanır ve tespit edilen fiiller açıkça belirtilmek suretiyle SHS’ye tebliğ edilir.

 11.2. Sözleşmenin Feshine İlişkin Hükümler

11.2.1. Taraflar önceden yazılı bildirimde bulunmak  şartıyla sözleşmeyi her zaman

feshedebilir. Sözleşmenin SHS tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde 6 (altı) ay süreyle

SHS ile tekrar sözleşme yapılmaz. SHS ile bu sürenin bitiminden sonra tekrar sözleşme yapılması

durumunda daha önceki dönemlere ilişkin fesihle ilgili hükümlerin uygulanmasında bu madde

kapsamında geçen süreler dikkate alınmaz.

11.2.2. SHS’nin kapanması halinde; kapanma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer.

SHS’nin kapanması halinde bu durum  15 (onbeş) gün içinde Kuruma bildirilecek ve kapanma

tarihini takip eden ayın ilk  15 (onbeş)  günü içerisinde SHS’de mevcut olan faturalar Kuruma

teslim edilecektir. Mücbir sebepler hariç olmak üzere bu süre içerisinde teslim edilmeyen fatura

bedelleri ödenmez. 

  11.2.3. SHS ruhsatının/faaliyet izin belgesinin Sağlık Bakanlığınca iptal edilmesi halinde,

iptal tarihinden itibaren sözleşme feshedilmiş sayılır. Sağlık Bakanlığı’ndan yeniden ruhsat/faaliyet

izin belgesi alınması halinde SHS ile sözleşme yapılabilir.

   11.2.4. Bu sözleşmenin (11.1.10) ve (11.1.11) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere

aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde, gerekli cezai  şart uygulanarak SHS yazılı olarak

uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiile ilişkin uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl

içerisinde tekrarlanması halinde ilgili branş 3 (üç) ay süreyle pasif hale getirilir. Bu dönemde ilgili

branşla yapılacak işlem bedelleri Kuruma fatura edilemez.

11.2.5. Bu sözleşmenin (7.6.5) numaralı maddesinde belirtilen hükme  aykırı

davranıldığının; (11.1.15), (11.1.16), (11.1.17), (11.1.18) numaralı maddelerinde sayılan fiillerin

ise kasıtlı olarak işlendiğinin tespit edilmesi halinde, gerekli cezai şart uygulanarak SHS yazılı

olarak uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiile ilişkin uyarının tebliğ tarihinden

itibaren bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda

SHS ile fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden sözleşme yapılmaz. 

  11.2.6. Bu sözleşmenin (11.1.13) ve/veya (11.1.14) numaralı maddelerinde sayılan fiillerin

kasıtlı olarak gerçekleştirilmesi veya (11.1.12) numaralı maddesinde belirtilen fiilin işlenmesi

halinde, Kurum tarafından sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda SHS ile fesih

tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle yeniden sözleşme yapılmaz.                            

  11.3. Cezai Şart ve Fesih İşlemlerine İlişkin Genel Esaslar

11.3.1. Cezai şart ve/veya fesih uygulamasını gerektiren bir fiilin tespiti halinde SHS’den

yazılı savunma istenir. Savunma talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde SHS 

savunmasını verir. Kurum Müfettişlerince yapılan inceleme veya soruşturmalarda savunmalar

Müfettişlerce alınır. 

11.3.2. Süresi içerisinde savunma verilmemesi veya verilen savunmanın değerlendirilmesi

sonucunda cezai  şart ve/veya fesih uygulanmasına karar verilmesini müteakip SHS’ye gerekli

tebliğ yapılır. SHS, feshin tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Genel Sağlık Sigortası

Genel Müdürlüğü’ne, cezai  şartın tebliğ tarihinden itibaren aynı süre içerisinde sözleşmenin

yürütümünü yapan Kurumun ilgili taşra teşkilatına itiraz edebilir. İtirazlar feshin ve cezai şartın

uygulanmasını durdurur. Bütün itirazlar, mücbir sebepler dışında 20 (yirmi) gün içinde Kurumca

oluşturulacak komisyon marifetiyle karara bağlanır. Konu ile ilgili olarak mahkemeye başvurulmuş

olması, cezai şartın takip ve tahsili ile feshin uygulanmasını durdurmaz.

11.3.3. Sözleşmenin (11.2.5) ve (11.2.6) maddelerinden dolayı feshedilmesi halinde,

SHS’nin yazılı olarak talepte bulunması ve yapılan  işlemle ilgili olarak; 250.000 TL’den az

olmamak şartıyla, feshin tebliğ tarihinden önceki son bir yıllık döneme ait ortalama fatura tutarının,

fesih süresinin her 1 (bir) yılı için 1,5 (bir buçuk) katını Kuruma peşin olarak ödemesi halinde,

ödeme tarihinden itibaren SHS ile tekrar sözleşme yapılır.

 11.3.4. SHS tarafından işlenen fiilin, cezai şart gerektiren hükümlerden birden fazlasına

uyması halinde, en ağır olan cezai şart maddesi uygulanır. Bir fatura döneminde tespit edilen farklı

her fiil için ayrı ayrı cezai şart uygulanır ve bu cezai şartların toplam tutarı tahsil edilir.

11.3.5. SHS tarafından işlenen fiilin, fesih gerektiren hükümlerden birden fazlasına uyması

halinde, en uzun olan fesih süresi uygulanır. 

   11.3.6. Bir fatura döneminde tespit edilen aynı veya farklı her fiil için ayrı ayrı cezai şart

uygulanır. Şu kadar ki, sözleşmenin (11.1.12), (11.1.13), (11.1.14), (11.1.15), (11.1.16), (11.1.17),

(11.1.18) numaralı maddelerinde sayılan fiillere ilişkin öngörülmüş olan cezai şart tutarları hariç

olmak üzere, bir fatura dönemindeki işlemlerle ilgili uygulanacak cezai şart toplamı ilgili fatura

döneminden önceki son 1(bir) yıllık fatura tutarı ortalamasının %25’ini geçemez.

 11.3.7. Sözleşmesi feshedilen SHS’nin fesih işlemine konu fiili kasten yaptığı tespit edilen

mesul müdürü, sahibi ile anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve/veya kurucu ortakları ve diğer şirket türlerinde ise ortakları farklı bir SHS’de bu pozisyonlarda yer aldığı takdirde bu SHS ile fesih süresince yeni bir sözleşme yapılmaz.

 11.3.8. Bu sözleşmenin yürürlük tarihinden önceki işlemlere ait cezai şart ve/veya feshe

konu fiillerden, tebliğ ve itiraz aşamaları tamamlanmamış olanlar için bu sözleşmenin (11.1) ve

(11.2) numaralı maddeleri uygulanır. Ancak Kurumdan yazılı olarak talep edilmesi halinde, işlemin

gerçekleştirildiği tarihte yürürlükte olan sözleşme hükümleri uygulanır.

11.3.9. Bu sözleşmenin imzalanmasından önce, SHS ile yapılan sözleşme Kurumca veya

Kuruma devredilen Kurumlarca herhangi bir nedenle feshedilmişse; SHS’nin yeniden sözleşme

yapmak üzere yazılı talebi halinde, sözleşmesinin feshedilmesine neden olan fiil/fiiller için bu

sözleşmenin lehe olan hükümleri uygulanır. 

 11.3.10. Kurum veya Kuruma devredilen kurumlar aleyhine feshe ilişkin dava açan SHS;

devam eden hukuk davası varsa davasından feragat etmek ve feragat nedeniyle mahkeme

tarafından reddedilen davaya ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararını Kuruma ibraz etmek şartıyla

(11.3.9) numaralı maddede yer alan hükümden yararlanır.

11.3.11. Cezai  şart veya fesih uygulamasını gerektiren eylemlerin Türk Ceza Kanunu

yönünden de suç oluşturması halinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda

bulunulur. 

11.3.12. MEDULA’da pasif hale getirilen veya sözleşmesi fesih edilen SHS; hiçbir şekilde

zarar, ziyan, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamaz.

11.3.13. Aleyhine ceza davası açılan SHS yetkilileri veya personeli hakkında, mahkemece

uyuşmazlık konusu fiilin gerçekleşmediğini de içeren beraat kararı verilmesi halinde kararın

kesinleşmesi beklenmeden; savcılıkça takipsizlik kararı verilmesi halinde ise takipsizlik kararına

yapılan itirazın reddedilmesi veya itiraz edilmeden kesinleşmesi halinde, bu sözleşmenin (11.2.4),

(11.2.5) ve (11.2.6) numaralı maddelerindeki süreler beklenmeksizin SHS ile yeniden sözleşme

yapılabilir.

   11.3.14.  SHS’lerin, Kuruma yapılacak bildirimler ve hastaya/hasta yakınına vereceği

belgelere ilişkin yükümlülüklerini mücbir sebeplere bağlı olarak yerine getirememeleri durumunda

cezai şart uygulanmaz.

   

12. SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

12.1. SHS, Kurumun ücret, koşullar ve şekil şartlarında tek taraflı olarak değişiklik yapma

hakkına sahip olduğunu ve yapılan değişikliklere aynen uymayı kabul ve taahhüt eder. Kurum

sözleşme  şartlarında zeyilname ile, sağlık hizmeti bedellerinde ise zeyilname gerektirmeden

değişiklik yapabilir. SHS sözleşmenin yürütümü sırasında yapılan değişikliklerin gereğini

belirlenen süreler içerisinde yerine getirmekle ve  talep edilmişse durumu Kuruma bildirmekle

yükümlüdür. Aksi halde SHS gerekli bildirimleri yapana kadar MEDULA’da pasif hale getirilir.

12.2. Kurum tarafından SHS’ye yapılacak tebligatlar ve bildirimler sözleşmede belirtilen

adresine, SHS tarafından Kuruma yapılacak bildirimler ise sözleşmenin yürütümünü yapan

Kurumun ilgili taşra teşkilatı adresine yapılacaktır. 

   12.3. Yapılan tebligatlarda 7201 sayılı “Tebligat Kanunu” hükümleri uygulanır. 

   12.4. Aynı isim ve/veya farklı isimler altındaki birden fazla SHS’nin sahibi olan gerçek ve

tüzel kişiler, her bir SHS için Kurum ile ayrı ayrı sözleşme imzalayacaktır. 

   12.5. SHS, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle devir ve temlik

edemez. 

   12.6. Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar SHS  tarafından

karşılanır. 

 

13. MÜCBİR SEBEPLER

  SHS’den kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, hizmetin yerine getirilmesine

engel nitelikte olması, SHS’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,

mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen  15 (onbeş) gün içinde SHS’nin Kuruma yazılı

olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla

aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e) Gerektiğinde Kurum tarafından kabul edilecek benzeri diğer haller. 

14. KASIT UNSURU 

14.1. İşlemin kasıtlı sayılabilmesi için: 

a) Bilerek ve isteyerek yapılmış olması,

b) Haksız kazanç sağlamak veya Kurum zararına sebebiyet vermek amacıyla yapılmış

olması gerekmektedir.  

14.2. Bir fiilin bilerek ve isteyerek yapıldığının varsayılabilmesi için; yapılan işlem ile elde

edilen haksız kazancın aynı işlemin tamamı içerisinde önemli bir oranı oluşturması,  yapılan

işlemin hata ile yapıldığı düşüncesini ortadan kaldıracak kadar tekrarlanmış veya sayısal olarak az olsa bile tutar olarak önemli büyüklükte olması gibi kriterler dikkate alınır.                             

15. YETKİLİ MAHKEME

  Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda ,…………….  ili mahkeme ve

icra daireleri yetkilidir.

16. YÜRÜRLÜK

   16.1. Bu sözleşme, 01/01/2012 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerlidir. 

   16.2. Sözleşmede belirtilen istisnalar dışında, her takvim yılının 15 Aralık günü mesai saati

bitimine kadar taraflardan biri feshi ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha

uzamış sayılır. 

16.3. Kurumca yeni bir sözleşme duyurulmuşsa; SHS tarafından 15 (onbeş) gün içinde

sözleşme fesih ihbarı yapılmadığı takdirde, yeni sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. Bu durumda

söz konusu 15 (onbeş) günlük sürenin sonuna kadar eski sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.

  

17. YÜRÜTME 

   17.1. Bu sözleşmenin yürütümü, Kurumca belirlenen ilgili taşra teşkilatı tarafından yapılır. 

   17.2. (  ) sayfa ve iki nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme metni, ekleriyle bir bütün olup,

taraflar arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup sözleşmenin, bir nüshası SHS’de ve bir nüshası da Kurumda saklanacaktır. 

 

  Bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümleri okudum ve aynen uyacağımı kabul ve

taahhüt ediyorum.  

Sözleşme Tam Metni ve Ekler için TIKLAYINIZ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET