gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL ÇALIŞMA ÖZLÜK VE İZİN HAKLARI

Sözleşme, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca istihdam edilecek geçici personel için aşağıda belirtilen şartlarda, bir tarafta Sağlık Bakanlığı İlSağlık Müdürüğü ile geçici personel arasında düzenlenecektir

02 Ocak 2013 Çarşamba 22:46

1 YILDAN AZ SÜRELI İSTİHDAM EDİLECEK GEÇİCİ PERSONELE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI
Sözleşme, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca istihdam edilecek geçici personel için aşağıda belirtilen şartlarda, bir tarafta Sağlık Bakanlığı İlSağlık Müdürüğü ile geçici personel arasında düzenlenecektir.

Geçici persoenel sözleşme kapsamı;
a) 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde belirtilen hizmetleri, Kurum tarafından verilecek görevlerde, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve verilecek emirlere uygun olarak yapmayı,
b) İstihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir işte çalışmamayı,
c) Görevi sona erdiğinde görevle ilgili elinde bulunan belge, araç ve gereçleri birim amirlerine teslim etmeyi,
kabul eder.
İlgili bu sözleşmede belirtilen işler dışında herhangi bir işte çalıştırılamaz.

Geçici personel için çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar, ilgili için de geçerlidir.

İlgilinin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, kurumdaki Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır.

Geçici personel özlük ve ücret hakları

İlgiliye, sözleşme süresince tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle her ay brüt ücret ödenir. Ödemeler görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15’inde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenir. Bu ücret tutarı kurum belirleyecektir.

İlgiliye 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu maddesinde belirtilen şartları taşıması halinde iş sonu tazminatı ödenir.


İlgilinin görevli olduğu memuriyet mahalli dışında görev yapması halinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

İlgiliye, bu sözleşmede belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda bir hüküm konulamaz.

Geçici personel sözleşme feshedilme şartları;

a) 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu sözleşmede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya son-radan geçici personel olabilme şartlarından birini kaybetmesi hallerinde sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

b) Sözleşme hükümlerine uymadığı birim amirince tespit edilenler, birim amirinin teklifi üzerine, …………… tarafından uyarılabileceği gibi sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.

c) Sözleşmenin bitim tarihinde ihbara gerek kalmaksızın sözleşme sona ermiş sayılır.

d) İlgilinin sözleşmesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.

Geçici personel izin hakları;

a) Çalıştığı her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir. Bu izinler sözleşme dönemi içinde toplu olarak da kullandırılabilir.
b) Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş görmezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş görmezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülür.
c) İlgilinin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, ba-ba veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 7 gün ücretli mazeret izni verilir.
d) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi iznin kullanılamayan bölümü doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Yukarı-da öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği geçici personelin ücretinden düşülür. Geçici personele, çocuklarını emzirmeleri için, doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izni kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

Geçici personel sosyal güvenliği;
Madde 8- Taraflar sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Sözleşmede eksiklik olarak görülen personele döner sermaye ile aile yardımı verilememsi olarak görülmektedir.

KAYNAK: www.kamudanhaberler.com

GEÇİCİ PERSONEL SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET