gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUT AYAKTA TEDAVİDE MUAYENE KATILIM PAYI ALINMAYACAK KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Ek: 1/A Tablosunda AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI ALINMAYACAK KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ yayınlanmaktadır.

03 Kasım 2015 Salı 13:43
SUT AYAKTA TEDAVİDE MUAYENE KATILIM PAYI ALINMAYACAK KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ

EK-1/A
AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI ALINMAYACAK KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ
TANI KODUHASTALIK ADI
A15-A19Tüberküloz
A24Ruam ve Melioidoz
A80-A89Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları
B00-B09Deri ve Müköz Membran Lezyonları ile Karakterize Viral İnfeksiyonlar
B18Kronik Viral Hepatitler
B20-B24İnsan İmmüm Yetmezlik Virusu (HIV) Hastalığı
C00-C14Dudak, Ağız Boşluğu ve Farinksil Malign Neoplazmları
C15-C26Sindirim Organları Malıgn Neoplazmları
C30-C33Solunum Organları ve İntratorasik Organların Malıgn Neoplazmları
C34Bronş ve Akciğerlerde Malıgn Neoplazm
C38Kalp, Mediasten ve Plevrada Malıgn Neoplazm 
C40-C41Kemik ve Eklem Kıkırdağının Malıgn Neoplazmları
C43-C44Derinin Malıgn Neoplazmları 
C49.5Pelvis Bağ ve Yumuşak Dokusu Malign Neoplazmı
C50Memenin Malıgn Neoplazmı
C51-C58Kadın Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları
C60-C63Erkek Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları 
C64-C68Üriner Sistemin Malıgn Neoplazmları 
C69Göz ve Eklerinde Malıgn Neoplazm 
C71Beyinde Malıgn Neoplazm 
C72Omurilik, Kranial Sinirler ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Kısımlarında Malıgn Neoplazm 
C73-C75Troid ve Diğer İç Salgı Bezlerinin Malıgn Neoplazmları
C77Lenf Bezlerinin İkincil (Sekonder) ve Tanımlanmamış Malıgn Neoplazmları
C81Hodgkin Hastalığı
C82Foliküler [Nodüler] Non-Hodgkin Lenfoma
C83Yaygın Non-Hodgkin Lenfoma
C90Multiple Miyelom ve Malıgn Plazma Hücresi Neoplazmları
C91Lenfoid Lösemi
C92Miyeloid Lösemi
C94Hücre Tipi Tanımlanmış Diğer Lösemiler
D55-D59Hemolitik Anemiler
D60-D64Aplastik ve Diğer Anemiler
D65-D69Pıhtılaşma Bozuklukları, Purpura ve Diğer Hemorajik Durumlar
D73.2Kronik Konjestif Splenomegali
D80Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik
E00-E90Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar
F20-F29Şizofreni, Şizotipal ve Sanrılı Bozukluklar
F60-F69Erişkinde Kişilik ve Davranış Bozuklukları
F70-F79Zeka Geriliği
F84Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
F90Hiperkinetik Bozukluklar
G00Bakteriyel Menenjit , Başka Yerde Sınıflanmamış
G30-G32Sinir Sisteminin Diğer Dejeneratif Hastalıkları
G35-G37Merkezi Sinir Sisteminin Demiyelinizan Hastalıklar
G40-G47Epizodik ve Paroksismal Bozukluklar
G51Fasyal Sinir Bozuklukları
G70-G73Kas-Sinir Kavşağı ve Kas Hastalıkları
G80-G83Serebral Palsi 
G81Hemipleji
G82Parapleji ve Tetrapleji
H81Vestibüler İşlev Bozuklukları
H90İleti Tipi ve Sensorinöral İşitme Kaybı
I05-I09Kronik Romatizmal Kalp Hastalığı
I10-I15Hipertansif Hastalıklar
I20-I25İskemik Kalp Hastalıkları
I26-I28Pulmoner Kalp Hastalığı ve Pulmoner Dolaşım Hastalıkları
I31.0Kronik Adheziv Perikardit
I31.1Kronik Konstriktif Perikardit
I34Romatizmal Olmayan Mitral Kapak Bozuklukları
I36Romatizmal Olmayan Trikuspid Kapak Bozuklukları
I37Pulmoner Kapak Bozuklukları
I41Miyokardit, Başka Yerde Sınıflanmış Hastalıklarda
I42Kardiyomiyopati
I50Kalp Yetmezliği
I60-I69Serebrovasküler Hastalıklar
I71Aort Anevrizması  Ve Disseksiyonu
J44Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
J45Astım
J96.1Kronik Solunum Yolu Yetmezliği
K50Crohn Hastalığı (Regional Enterit)
K51Ülseratif Kolit
K59.2Nörojenik Barsak, Başka Yerde Sınıflanmamış
K59.3Megakolon, Başka Yerde Sınıflanmamış
K71.3Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Persistan Hepatit İle
K71.4Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Lobuler Hepatit İle
K71.5Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Aktif Hepatit İle
K72.1Karaciğer Yetmezliği, Kronik
K73Kronik Hepatit, 
K74Karaciğer Fibroz ve Sirozu
K86.0Kronik Pankreatit, 
K90.0Çöliak Hastalığı
M00-M99Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları
N04                         (EK:RG-05/08/2015-29436/ 27md. Yürürlük:05/08/2015) Nefrotik Sendrom
 Kronik Tübülo-İnterstisyel Nefrit
N18Kronik Böbrek Yetmezliği
N31Mesanenin Nöromusküler Fonksiyon Bozukluğu, Başka Yerde  
Q05                        (EK:RG-05/08/2015-29436/27md. Yürürlük:05/08/2015) Spina Bifida
Q20Kalp Odacıkları ve Bağlantılarının Konjenital Malformasyonları
Q21Kardiak Septanın Konjenital Malformasyonları
Q22Pulmoner ve Trikuspid Kapakların Konjenital Malformasyonları
Q23Aort ve Mitral Kapakların Konjenital Malformasyonları
Q24Kalbin Diğer Konjenital Malformasyonları
Q65Kalçanın Konjenital Deformiteleri
Q78                      (EK:RG-05/08/2015-29436/ 27md. Yürürlük:05/08/2015) Osteogenezis İmperfekta
Q90-Q94 Kromozom Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış
Q96Turner Sendromu
Q99Kromozom Diğer Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış
Sağlık raporu ile belgelenmesi kaydıyla bu listede yer alan tanılarda geçerli olmak üzere ilgili branşa başvurularda SUT’un 1.8.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.
NOT: Listede; ICD-10 kodları üç karakter olarak yer alıyorsa, bu hastalık sınıflamasının dört karakterli alt kırılımlarını da içermektedir. Ancak dört karakter olarak yer alıyor ise sadece o koda ait hastalık sınıflamasını içermektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET