gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE'DE TURİZM TESİSLERİNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERİ NELER?

1. KOSGEB Kapsamında Sağlanan Destek ve Hizmetler, 2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Uygulanan Teşvik ve Destekler, 3. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler, 4. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler, 5. Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) Tarafından Sağlanan Kredi İmkanları, 6. Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki, 7. Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği.

01 Eylül 2012 Cumartesi 12:32

 

Turizm Teşvikleri 
 
Ülkemizde devletin rolünün, özellikle ekonomik büyüme ve istikrar, istihdamın arttırılması, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının yönlendirilmesi, ekonominin dış rekabete açılması gibi politikaların üzerine kurulduğu gözlenmektedir. Bu amaçla birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiş, kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır. 

1982 yılında yürürlüğe giren, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, yürürlük tarihinden bugüne turizm sektörünün ülke gündeminde kalmasına, turizm için olmazsa olmaz olan konaklama, yeme-içme-eğlence gibi alanları kapsayan sektörel gelişime katkı sağlamaktadır. Örneğin; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1982 yılından bugüne, ülkemize gelen turist sayısında yaklaşık 22 kat, turizm gelirlerinde ise yaklaşık 62 kat artış kaydedilmiştir. Söz konusu rakamlarda turizm işletmelerine sağlanan teşvik ve destekler önemli bir paya sahiptir. 

Bu çalışmada Turizm yatırımcılarına sağlanan teşvikler; KOSGEB kapsamında sağlanan teşvikler, Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan teşvikler, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Emlak Vergisi Kanununda yer alan muafiyet, Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) tarafından sağlanan kredi imkanları, Yabancı sermaye yatırımlarının teşviki ve Yurtdışı turizm fuarlarına katılım destekleri kapsamında incelenmiştir. 

ÖZET 

Türkiye’de turizm sektörüne yönelik olarak çeşitli teşvik ve destekler bulunmaktadır. Bu teşvik ve destekleri aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür: 

1. KOSGEB Kapsamında Sağlanan Destek ve Hizmetler, 
2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Uygulanan Teşvik ve Destekler, 
3. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler, 
4. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler, 
5. Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) Tarafından Sağlanan Kredi İmkanları, 
6. Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki, 
7. Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği. 

Yukarıda verilen özet bilginin içeriği için "Türkiye'de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvik ve Destekler.pdf" dosyasını indiriniz. (Dosya İçeriği Güncelleme Tarihi Temmuz 2012'dir.)

Kültür Yatırımları Desteği 
 
GENEL BİLGİ

Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan “2009H040050 Proje numaralı Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi”, Bakanlığın görev alanı içinde olmakla birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlanacak veya başlanılan ancak mali kaynak yetersizliği nedeniyle başlanmayan veya bitirilmeyen kültür yatırımlarının gerçekleştirilerek kamunun hizmetine sunulmasını sağlamak amacıyla ödenek desteği sağlamaktadır. 

İLGİLİ BELGELER VE FORMLAR

Talep Yazısı:
Destek kapsamından faydalanmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler talep yazıları ve projeleri ile Bakanlığımıza başvururlar. 

Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğüce Düzenlenecek Fiziki Rapor: Projeleri incelenerek destek kararı verilen Kamu Kurum ve Kuruluşları yatırım projelerine para aktarabilmesi için yatırım projelerinin en az %50 oranında fiziki gerçekleşmesinin Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünce tespit edilmiş olması gereklidir. 

Yapım İşine ait sözleşme: Yapılacak destek oranı söz konusu projenin uygulanmasına ilişkin yapılacak işlerle ilgili sözleşeme bedelinin %50 ‘sini geçemez. 

Bakan Onayı: Destek verilecek yatırım projesinin Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında desteklenmesine ilişkin Bakan Onayından ibarettir. 

Protokol: Destek verilmesi kararlaştırılan projelerden söz konusu desteğe ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri bir protokolle düzenlenir. Protokol, Bakanlık adına Bakan, desteği alacak kurum adına kurumun en üst yöneticisi tarafından imzalanır. 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yardım yapılması talep edilen projenin Bakanlığımızca hazırlanan “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi Hakkında Esas ve Usuller “ ‘e uygun olması halinde üst yönetici tarafından karar verilir. 

Teknik Yardım Desteği 
 
GENEL BİLGİ

Destek Programı Hakkında

Bakanlığımızca, Mahalli İdareler’den (Belediye, İl Özel İdaresi, Mahalli İdare Birlikleri) doğrudan veya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri kanalı ile gelen çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılabilmektedir. 

Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1) Mali Yardım yapılan konular nelerdir? 
        - Katı atık bertaraf tesisi 
        - Atıksu arıtma tesisi 
        - Kanalizasyon- kolektör hattı şebekesi 
        - İçmesuyu hattı 
        - Su deposu 
        - Trafo ve aydınlatma sistemleri 
        - Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları 
        - WC ve fosseptik 
        - Çevre, meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi altyapı uygulamaları 

Soru 2) Kimler başvurabilir? 
Bakanlığımıza mali yardım konusunda İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birlikleri başvurabilir. 

Köylere ilişkin talepler ise Özel İdareler ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla gelmelidir. Bunun için; Muhtarlar, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ya da Valiliklere bir dilekçe ile başvururlar. Birlik ya da Valilik, köy adına Bakanlığımıza talepte bulunur ve aktarılan ödeneği köy adına söz konusu talep için kullanır. 

Kişiler, Vakıf ve Derneklerin talepleri değerlendirilmez. 

İLGİLİ BELGELER VE FORMLAR 

• Mali yardım talep dosyasında bulunması gerekli belgeler 
- Dilekçe 
- Gerekçe raporu 
- Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge 
- Proje uygulama alanına ait doküman (İmar planı, harita, pafta) 
- Bakanlıktan proje yardım talep edildiğine ilişkin kurul kararı (İl Daimi Encümeni- Belediye Encümeni- Birlik Yönetim Kurulu) 
- Uygulanacak proje, 
- Teknik eleman tarafından hazırlanmış projeye ait metraj ve yaklaşık maliyeti 

Dikkat edilmesi gerekenler :

Belgeler, yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış, mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş (belgelerin asılları ya da yetkilileri tarafınca onaylı suretleri) olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz. Fotokopi belgeler “aslının aynıdır” denilerek onaylanmalıdır. Projeler de hem projeyi yapan teknik eleman tarafından imzalanmalı, kaşelenmeli hem de projeyi uygulayacak kurum amiri tarafından onaylanmalıdır. Yaklaşık maliyet ve metrajlar da teknik elamanlarca hazırlanmalı imzalanmalı, amirince de onaylanmalıdır 

• Değerlendirme Formları 
Teknik Yardım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, mali yardım talep dosyası konusunun, dosyanın tarih/sayısının, Bakanlık girişi tarih/sayısının, talep edilen miktarın, dosyadaki belgelerin eksik/tam olup, olmadığının işlendiği İnceleme Formu. 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Destek Programının değerlendirme süreci 1 yıllık zamanı kapsar.  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET