gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNME İŞLEMLERİ

Yabancı Sermayeli Şirketler 16 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Uyarınca edinilmek istenilen taşınmazın bulunduğu yerdeki Valilik (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerine) müracaat edeceklerdir.

09 Ekim 2014 Perşembe 18:01
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNME İŞLEMLERİ

Yabancı Sermayeli Şirketler 16 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Uyarınca edinilmek istenilen taşınmazın bulunduğu yerdeki Valilik (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerine) müracaat edeceklerdir. 


Mülk Edinimi Taleplerinde Gerekli Belgeler

1-Başvuru dilekçesi.  (3 adet)  Edinilmek istenilen taşınmazın tapu bilgileri, edinme-kullanma amacı, şirketin açık adresi, vergi dairesi ve no.su gibi bilgiler dilekçede belirtilir. Varsa firmanın antetli kağıdı kullanılır ve bilgisayar ortamında veya daktilo ile doldurulmuş olmalıdır. Dilekçe firmayı temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanır. (ticaret sicil kaydında belirtilen kişi veya kişiler ile bunların noterden vekalet verdiği diğer kişiler imzalayabilir). (Dilekçe örneği için mavi yazılı başvuru dilekçesini tıklayınız)

2-Taşınmaza ilişkin koordinatlı çap örneği (3 adet) (Memleket Koordinat Sistemine göre 7 haneli ilgili Kadastro Müdürlüğünden tastikli) (Aplikasyon Krokisi kabul edilmez)

3-Taşınmazın takyidatlı tapu örneği (3 adet) 

4-Kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğundan alınacak şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi (1 adet)

5-Yabancı ortaklarının isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve şirketteki ortaklık oranlarını içeren son bir ay içinde alınan mevcut durumu gösteren belge, (1 adet)

Şirket hisseleri borsada işlem görmüyorsa bu belge şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil memurluğundan, (bu taktirde 4 ve 5 nolu belgeler birleştirilebilir) alınacaktır.

Şirket hisseleri borsada işlem görüyorsa 5 nolu belge Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınacaktır. 

NOT: Şirket ortakları arasında kendileri hakkındaki bilgilerin şirkete verilmemesini yazılı olarak talep eden yabancı yatırımcılar bulunması halinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından talep tarihinden itibaren 5 gün içinde doğrudan Valiliğe gönderilmesi sağlanılır.

6-Taahhütname (1 adet): Şirketin mülk alma-satma yetkisi olan temsilcisi tarafından imzalanan taahhütname (taahhütname örneği için mavi yazılı taahhütname yazısını tıklayınız.) Taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri eklenecektir. 

7-İcra yoluyla edinimlerde icra sonuç yazısı (bankalar hariç)

8-Şirket ortakları arasında yabancı ortağın payı %50’nin altında olup yabancı ortağın şirket yöneticilerinin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alma yetkisi bulunan şirketlerde ana sözleşme

 

NOTLAR :

1-Belgelerin asıl suretinin ibraz edilmesi şartıyla fotokopisi kabul edilerek, asıl suret iade edilebilecektir. (koordinatlı çap hariç)

2-Vekaleten yapılan müracaatlarda vekilin imza beyanı alınacak ve vekâletnamesiz evrak verilmeyecektir. 

3-Evraklar bilgisayar veya daktilo ile doldurulacaktır. (Bilgi formu ve taahhütname


Sınırlı Ayni Hak Taleplerinde Gerekli Belgeler

1-Ayrıntılı dilekçe (sınırlı ayni hak konusunda ayrıntılı bilgi, (intifa, üst hakkı, geçit hakkı vs.) şirketin açık adresi, vergi dairesi ve no.su, sınırlı ayni hak amacı gibi bilgiler dilekçede belirtilir.) Varsa firmanın antetli kağıdı kullanılır. Dilekçe firmayı temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanır. (ticaret sicil kaydında belirtilen kişi veya kişiler ile bunların noterden vekalet verdiği diğer kişiler imzalayabilir). 

2-Kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğundan alınacak şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi (1 adet)

3-Taahhütname (1 adet): Şirketin mülk alma-satma yetkisi olan temsilcisi tarafından imzalanan taahhütname (taahhütname örneği için mavi yazılı taahhütnameyi tıklayınız) Taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri eklenecektir. 

4-Şirket ortakları arasında yabancı ortağın payı %50’nin altında olup yabancı ortağın şirket yöneticilerinin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alma yetkisi bulunan şirketlerde ana sözleşme

K:İstanbul Valiliği 


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET