gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YANLIŞ VE HATALI BEYANA BAĞLI HARCIRAH İŞLEMLERİ

Memurun yanlış beyanına dayalı olarak yapılan hatalı harcırah ödemeleriyle ilgili olarak uygulanacak mevzuat nedir?

26 Şubat 2015 Perşembe 12:17
YANLIŞ VE HATALI BEYANA BAĞLI HARCIRAH İŞLEMLERİ

Memurun yanlış beyanına dayalı olarak yapılan hatalı harcırah ödemeleriyle ilgili olarak memur hakkında yapılacak soruşturma sonucunda uygulanacak yaptırımın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mi, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre mi belirleneceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı görüşünde;
6245 sayılı Harcırah Kanununun "Hilafı hakikat beyanname verenler" başlıklı 60'ıncı maddesinde; "Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümulüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah. Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur.
Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzibati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur." hükmü yer almaktadır.
Bir konunun hem genel kanunla hem de Özel kanunla düzenlenmiş olması halinde, özel kanun hükümlerinin uygulanacağı genel bir hukuk kuralıdır.
Bu çerçevede. 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kıyaslandığında, 6245 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanuna göre özel bir kanun olduğu değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda, memurun yanlış beyanına dayalı olarak yapılan hatalı harcırah ödemeleriyle ilgili olarak, beyanda bulunan memur hakkında yapılan soruşturma sonucunda fiilin doğruluk kazanması durumunda, muhatabı hakkında 6245 sayılı Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağı" mütalaası verilmiştir.
K:TÜRKEĞİTİMSEN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET