gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGI HARÇLARI 2012

A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011 Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgi taleplerde, 1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 9,85 2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 21,15 3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)32,40 Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.) 4. (6216 sayılı Kanunun 75/8'inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 172,50 03/04/2011) Anayasa Mahkemesinde II- Celse Harcı: (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.) 1.Sulh mahkemeleri: a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (Binde 1,98) (12,15 TL)'den aşağı olmamak üzere b)Belli bir değer bulunmayan davalarda 12,15 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (21,15 TL)'den az (Binde 1,98) olmamak üzere III- Karar ve ilam harcı: 1.Nispi harç: a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar (Binde 59,4) verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun (Binde 9,9) izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Binde 3,96) (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli (Binde 9,9) üzerinden) e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İd Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır. f)(5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) (Binde 59,4) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. Nispi harçlar (21,15 TL)'den aşağı olamaz. 2. Maktu harç: a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan 21,15 davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)43,90 (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)34,80 Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 34,80 IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/04/2011) a)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. 103,50 Yürürlük:14/04/2011)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında b)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. 46,00 Yürürlük:14/04/2011)Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvuruların c)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. 103,50 Yürürlük:14/04/2011)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında d)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. 57,50 Yürürlük:14/04/2011)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda e)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. 57,50 Yürürlük:14/04/2011)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak is yolu başvurularında f)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. 23,00 Yürürlük:14/04/2011)Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak ist yolu başvurularında g)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2023,00 İdari yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen son karara karşı itirazen yapılacak başvurularda h)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. 23,00 Yürürlük:14/04/2011)İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılaca başvurularda (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürülük;01/08/2010) V- Keşif Harcı 148,55 (Mahkemelerce re'sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için) B) İcra ve iflas harçları: I. İcra harçları: 1.İcraya başvurma harcı 21,15 2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi 21,15 harcı 3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden: a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen (Yüzde 3,96) paralardan b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,92) c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle (Yüzde 9,9) tahsil olunan paralardan d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, (Yüzde 3,96) gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci (Yüzde 1,98) maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde: aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1,98) bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 3,96) g)Menkul tesliminde; aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 1,98) bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,96) h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır. 4.İdare harçları: (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi 14,70 ve hesap tutulması için) II. İflas harçları: 1.Maktu harç: İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 34,80 2.Konunun değeri üzerinden harç: a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 3,96) b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 9,9) (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürülük;01/08/2010) III. Haciz, teslim ve satış harcı 49,45 (Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için) C) Ticaret sicili harçları: I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil) 1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında: a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 156,60 b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 448,95 c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 1.011,50 2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için): a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 77,70 b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 111,30 c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 246,20 3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.) a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 77,70 b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 111,30 c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 246,20 4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil) a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 30,35 b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 43,90 c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 77,70 Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir. II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları: 1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının 7,80 veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 25,95 D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım): I. Suret harçları: a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,35 b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının 1,35 suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli 3,30 fotokopiler dahil) d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden 3,30 (Tasdikli fotokopiler dahil) Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır. II. Muhafaza harçları: Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden: a)Bir yıla kadar (Binde 9,9) b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 4,95) III. Defter tutma harçları: a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (12,15 TL)'den az olmamak (Binde 3,96) üzere deftere kaydolunan değer üzerinden b)Miras işlerinde defter tutulmasında: aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye (Binde 3,96) üzerinden bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar 32,40 bakiyesi eşit ise c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 32,40 IV. Miras işlerine ait harçlar: Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, (Binde 3,96) bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.) V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar: Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri: a)Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 0,99) b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 43,90

17 Nisan 2012 Salı 13:24

 A) Mahkeme harçları:                                                                              
(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011                        
Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız                                    
yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde                                                      
I- Başvurma harcı:                                                                                
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi                                  
mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgi                        
taleplerde,                                                                                        
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde                            9,85                    
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde                              21,15                  
3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)32,40                   
Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay,                                      
Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya                          
görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye                                
yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)                                                    
4. (6216 sayılı Kanunun 75/8'inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:      172,50                  
03/04/2011) Anayasa Mahkemesinde                                                                  
II- Celse Harcı:                                                                                  
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen                              
celselerden.)                                                                                      
1.Sulh mahkemeleri:                                                                                
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan          (Binde 1,98)            
 (12,15 TL)'den aşağı olmamak üzere                                                                
b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda                                    12,15                  
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (21,15  TL)'den az       (Binde 1,98)            
olmamak üzere                                                                                      
III- Karar ve ilam harcı:                                                                          
1.Nispi harç:                                                                                      
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar    (Binde 59,4)            
verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer                                    
üzerinden                                                                                          
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte  veya ayrı ayrı                                
olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya                              
Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.                                                
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun           (Binde 9,9)            
izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)                                
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler         (Binde 3,96)            
(Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)                                                      
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli             (Binde 9,9)            
üzerinden)                                                                                        
e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü    maddesi ile değişen bent.                                      
Yürürlük:1/1/2004)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İd                        
Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın                                
tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen                              
uygulanır.                                                                                        
f)(5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007)    (Binde 59,4)            
Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı                                  
Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan                          
konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi                                
Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin                              
feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde                            
hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden                                            
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı                                
olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya                          
Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.                                                
 Nispi harçlar  (21,15 TL)'den aşağı olamaz.                                                      
2. Maktu harç:                                                                                    
a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan  21,15                  
davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı                                
ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında                                
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)43,90                   
(a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi                                    
karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek                                
İdare Mahkemesi kararlarında                                                                      
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)34,80                   
Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri,                              
Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın                                    
tehiri kararlarında                                                                                
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında           34,80                  
                                                                                                   
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13'üncü                                
maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/04/2011)                                                    
a)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra.                  103,50                  
Yürürlük:14/04/2011)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz                                    
başvurularında                                                                                    
b)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra.                  46,00                  
Yürürlük:14/04/2011)Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvuruların                        
c)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra.                  103,50                  
Yürürlük:14/04/2011)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında                                      
d)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra.                  57,50                  
Yürürlük:14/04/2011)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak                        
bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda                                          
e)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra.                  57,50                  
Yürürlük:14/04/2011)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak is                        
yolu başvurularında                                                                                
f)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra.                  23,00                  
Yürürlük:14/04/2011)Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak ist                        
yolu başvurularında                                                                                
g)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2023,00                  
İdari yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen                                      
son karara karşı itirazen yapılacak başvurularda                                                  
h)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra.                  23,00                  
Yürürlük:14/04/2011)İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılaca                        
başvurularda                                                                                      
(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra,                                              
Yürülük;01/08/2010)                                                                                
V- Keşif Harcı                                                             148,55                  
(Mahkemelerce re'sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit                                
kararlarını yerine getirmek için)                                                                  
B) İcra ve iflas harçları:                                                                        
I. İcra harçları:                                                                                  
1.İcraya başvurma harcı                                                    21,15                  
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi       21,15                  
harcı                                                                                              
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:                              
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen            (Yüzde 3,96)            
paralardan                                                                                        
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan                        (Yüzde 7,92)            
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle     (Yüzde 9,9)            
tahsil olunan paralardan                                                                          
d)Resmi ve özel müesseseler memur   ve hizmetlilerinin maaş, ücret,        (Yüzde 3,96)            
gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan                                
paralardan                                                                                        
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci    (Yüzde 1,98)            
maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan                                              
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:                                            
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde                  (Yüzde 1,98)            
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde                      (Yüzde 3,96)            
g)Menkul tesliminde;                                                                              
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde                             (Yüzde 1,98)            
bb)İcra marifetiyle teslim halinde                                         (Yüzde 3,96)            
h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007)                          
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci                                    
fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu                        
Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının                                    
takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında                              
uygulanır.                                                                                        
4.İdare harçları:                                                                                  
 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi      14,70                  
ve hesap tutulması için)                                                                          
II. İflas harçları:                                                                                
1.Maktu harç:                                                                                      
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı            34,80                  
2.Konunun değeri üzerinden harç:                                                                  
a)İflasta paylaşılan para üzerinden                                        (Yüzde 3,96)            
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden       (Binde 9,9)            
(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra,                                              
Yürülük;01/08/2010)                                                                                
III. Haciz, teslim ve satış harcı                                          49,45                  
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas                                
işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem                          
için)                                                                                              
C) Ticaret sicili harçları:                                                                        
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)                                          
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:                                              
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                       156,60                  
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                      448,95                  
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                    1.011,50                
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi                                  
için):                                                                                            
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                      77,70                  
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                     111,30                  
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                   246,20                  
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin                                
tescilinde:                                                                                        
(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)                                                  
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)                                      
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                       77,70                  
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                      111,30                  
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                    246,20                  
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)                              
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                       30,35                  
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                      43,90                  
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                    77,70                  
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil)                              
ayrıca aynı harca tabidir.                                                                        
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:                                              
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının    7,80                    
veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin                            
beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)                                              
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)           25,95                  
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):                                                          
I. Suret harçları:                                                                                
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)            1,35                    
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının         1,35                    
suretlerinden                                                                                      
(Tasdikli fotokopiler dahil)                                                                      
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli            3,30                    
fotokopiler dahil)                                                                                
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden           3,30                    
(Tasdikli fotokopiler dahil)                                                                      
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden                        
alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.                                                      
II. Muhafaza harçları:                                                                            
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası                              
için, muhafaza olunan değer üzerinden:                                                            
a)Bir yıla kadar                                                           (Binde 9,9)            
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için                                  (Binde 4,95)            
III. Defter tutma harçları:                                                                        
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (12,15 TL)'den az olmamak     (Binde 3,96)            
üzere deftere kaydolunan değer üzerinden                                                          
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:                                                            
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye                     (Binde 3,96)            
üzerinden                                                                                          
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar          32,40                  
bakiyesi eşit ise                                                                                  
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden                          32,40                  
IV. Miras işlerine ait harçlar:                                                                    
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde,     (Binde 3,96)            
bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden                                                  
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)                                          
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:                                                              
Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim                              
edilen resmi vasiyet senetleri:                                                                    
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler                                         (Binde 0,99)            
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler                                      43,90                  
 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET