gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE HEKİMLERİ NASIL İŞYERİ HEKİMLİĞİ YAPAR?

Aile hekimleri dâhil hekimlerin, mesai saatleri dışında ve tutulması gereken her türlü nöbet saatleri ile çakışmamak üzere işyeri hekimliği yapabileceğine ilişkin izinleri; Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez teşkilatında Genel Müdür veya Kurum Başkanı, taşrada ise hekimin görev yaptığı kuruma göre İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü, Genel Sekreter veya Bölge Baştabibi tarafından verilecektir. Bu izin aylık otuz saati aşmayacaktır.

01 Şubat 2014 Cumartesi 18:09
AİLE HEKİMLERİ NASIL İŞYERİ HEKİMLİĞİ YAPAR?

GENELGE 2014/1

30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile;ülke çapında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin yaygınlaştırılması, buhizmetlerden tüm çalışanların etkin ve verimli şekilde yararlanmasıamaçlanmıştır.

Diğer taraftan, 18/01/2014 tarihli ve 28886 sayılıResmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı veBağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21 inci maddesi ile,1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 12 ncimaddesinin üçüncü fıkrasına, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veyöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum vekuruluşlarındaki çalışma saatleri dışmda ve kurumlarının izniyle aylık otuzsaati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir" hükmü ile"Tabipler, iş yeri hekimliği eğitimi alma ve iş yeri hekimliği belgesinesahip olma şartı aranmaksızın 10'dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinin iş yeri hekimliği görevini yapabilirler" hükmü eklenmiş olupsöz konusu hükmün uygulanmasına yönelik bazı hususlara açıklık getirilmesiihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu çerçevede;

1) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez vetaşra teşkilatlarında, asaleten veya vekâleten ayrımı yapılmaksızın disiplinamiri olarak görev yapan personel yönetici olarak değerlendirilecektir.

2) Aile hekimleri dâhil hekimlerin, mesai saatleri dışındave tutulması gereken her türlü nöbet saatleri ile çakışmamak üzere işyerihekimliği yapabileceğine ilişkin izinleri; Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkezteşkilatında Genel Müdür veya Kurum Başkanı, taşrada ise hekimin görev yaptığıkuruma göre İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü, Genel Sekreter veya BölgeBaştabibi tarafından verilecektir. Bu izin aylık otuz saati aşmayacaktır.

3) İşyeri hekimliği yapacak hekimler, işyerleri ileİSG-KATİP sistemi üzerinden yapılan sözleşmelerin imzalı suretlerini izinaldığı kuruma ibraz edecektir.

4) Tüm hekimler, on (10)'dan az çalışanı olan aztehlikeli sımfa ait hekimliği belgesi aranmaksızın işyeri hekimliği hizmetiverebilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET