gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANAYASA MAHKEMESİNDEN İZİN HAKKI İPTAL KARARI

Anayasa Mahkemesi 11 Eylül 2014 tarihinde yapmış olduğu toplantısında 5258 sayılı Kanun’un 8. maddesinin ikinci fıkrasının “Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar…” ve “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” bölümlerinin “sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin hakkı” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

17 Eylül 2014 Çarşamba 02:37
ANAYASA MAHKEMESİNDEN İZİN HAKKI İPTAL KARARI

31 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan aile hekimlerine yapılacak ödemelerle ilgili Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için Türk Tabipler Birliğince açılan davada  Danıştay 5. Dairesi, Aile Hekimliği Kanununda aile hekimlerinin izin haklarının düzenlenmemesinin Anayasaya aykırı olduğunu belirterek söz konusu hukuka aykırılığın giderilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Türk Tabipler Birliği yaptığı açıklamada;

Danıştay itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvuru kararında; Aile Hekimliği Kanununda izin haklarına ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmasının, dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu ve izin hakkına ilişkin çerçevenin yasa ile belirlenmesi gerektiğini düzenleyen Anayasa’nın 50. maddesine ve kamu görevlilerinin her türlü haklarının yasa ile düzenlenmesine ilişkin 128. maddesine aykırı olduğunu belirtmiştir. Danıştay anılan kararında ayrıca, konunun yönetmeliğe bırakılmasının yasama yetkisinin devredilmezliğine ilişkin Anayasa’nın 7. maddesine de aykırılık teşkil ettiğini ifade etmiştir.

Anayasa Mahkemesi 11 Eylül 2014 tarihinde yapmış olduğu toplantısında başvuruyu görüşerek 5258 sayılı Kanun’un 8. maddesinin ikinci fıkrasının “Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar…” ve “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” bölümlerinin “sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin hakkı” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiş; gerekçesi henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış olmakla birlikte, karar sonucunu internet sitesinden duyurmuştur.


K:Türk Tabipler Birliği

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET