gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DOKTORLARA MESAİ DIŞI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ŞARTLARI

Doktorların işyeri hekimliği yapabilmeleri izin ve belirlenen koşullarda gerçekleşebilmektedir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından mesai saatleri dışında işyeri hekimliği yapacak aile hekimleri için 2014/1 sayılı Genelge yayınlamıştır.

10 Temmuz 2014 Perşembe 14:40
DOKTORLARA MESAİ DIŞI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ŞARTLARI

Doktorların işyeri hekimliği yapabilmeleri izin ve belirlenen koşullarda gerçekleşebilmektedir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından mesai saatleri dışında işyeri hekimliği yapacak aile hekimleri için 2014/1 sayılı Genelge yayınlamıştır.
Bu Genelgeye göre;
30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile; ülke çapında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bu hizmetlerden tüm çalışanların etkin ve verimli şekilde yararlanması amaçlanmıştır.
Diğer taraftan, 18/01/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21 inci maddesi ile, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir" hükmü ile "Tabipler, iş yeri hekimliği eğitimi alma ve iş yeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10'dan az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin iş yeri hekimliği görevini yapabilirler" hükmü eklenmiş olup söz konusu hükmün uygulanmasına yönelik bazı hususlara açıklık getirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.
Bu çerçevede;
1) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında, asaleten veya vekâleten ayrımı yapılmaksızın disiplin amiri olarak görev yapan personel yönetici olarak değerlendirilecektir.
2) Aile hekimleri dâhil hekimlerin, mesai saatleri dışında ve tutulması gereken her türlü nöbet saatleri ile çakışmamak üzere işyeri hekimliği yapabileceğine ilişkin izinleri; Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez teşkilatında Genel Müdür veya Kurum Başkanı, taşrada ise hekimin görev yaptığı kuruma göre İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü, Genel Sekreter veya Bölge Baştabibi tarafından verilecektir. Bu izin aylık otuz saati aşmayacaktır.
3) İşyeri hekimliği yapacak hekimler, işyerleri ile İSG-KATİP sistemi üzerinden yapılan sözleşmelerin imzalı suretlerini izin aldığı kuruma ibraz edecektir.
4) Tüm hekimler, on (10)'dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıfa ait işyerlerinde işyeri hekimliği belgesi aranmaksızın işyeri hekimliği hizmeti verebilecektir.”

Doktorlar, iş yeri hekimliği eğitimi alma ve iş yeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10'dan az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin iş yeri hekimliği görevini yapabilme şartları bu Genelge ile açıklanmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET