gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HASTANE BİRLİKLERİ PERSONELİ HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Yeni dönemde Kamu Hastane Birlikleri ile hastanelerin yönetim organizasyonunun tepesindeki isim Genel Sekreter olacaktır. Hastane yöneticileri ve Başkanlar genel sekretere bağlı olacaklardır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, genel sekreterin teklifi ile başkanlar, hastane yöneticileri, başhekim ve müdürlerle sözleşme yapacaktır.

16 Kasım 2012 Cuma 20:09

 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye'de Kamu Sağlık Yönetiminde yeni bir dönem başlatılmış ve Kamu Hastane Birlikleri hukuken hayata geçirilmişti.

Söz konusu KHK'da bir yıl içerisinde Bakan onayıyla illerde Kamu Hastane Birliklerinin oluşturulacağı ve hastanelerdeki idari görevlerde bulunan tüm yöneticilerin görevlerinin sonlandırılacağı ifade edilmişti. 2 Kasım 2012 itibariyle bir yıllık süre tamamlanıyor. Türkiye'de kamu hastanelerinin yönetimde yeni bir dönem fiilen başlıyor.

Yeni dönemde Kamu Hastane Birlikleri ile hastanelerin yönetim organizasyonunun tepesindeki isim Genel Sekreter olacaktır. Hastane yöneticileri ve Başkanlar genel sekretere bağlı olacaklardır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, genel sekreterin teklifi ile başkanlar, hastane yöneticileri, başhekim ve müdürlerle sözleşme yapacaktır.

 Hastanelerin Gruplandırılması

Kamu Hastane Birlikleri ile artık hastanelerde sınıflandırılacak. Hastanelerin, tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılacak
Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre birliğin;
a) Grup düşürülmesi,
b) (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması,
c) (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması,
ç) Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi,
d) (E) grubu hastane ile devralınması halinde, ikinci değerlendirmede bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamaması, hallerinde Kurumca genel sekreterin görevine son verilecek.
(a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise, genel sekreterce hastane yöneticisinin görevine son verilecek.
Birliklerde 10 bin 300 Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Kamu Hastane Birliklerinde gerek idarecilerin gerekse de diğer personeller sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Kamuda memur olarak görev yapanlardan uygun şartları taşıyanlar
kamu hastane birliğinde herhangi bir görevde, kendilerinin talebi ve kurumlarının muvafakat vermesi ile sözleşmeli olarak çalışabilecekler. Bu memurlar kurumlarından aylıksız izinli sayılacaklar. Söz konusu kamu hastane birliklerinde genel sekreterden büro görevlisine kadar yapılacak tüm istihdamda siyaseten yakınlık, birilerinin adamı olma gibi kriterler yerine ehliyet ve liyakat gibi değerler dikkate alınmalıdır. Görevlendirilecek tüm idarecilerden de temel beklentimiz, adaletli bir yönetim göstermeleri ve çalışanlar arasında herhangi bir ayrım yapmamalarıdır. Çalışanların taleplerini ve beklentilerini mutlaka dikkate almalarıdır.

Kamu Hastane Birlikleri, hastanelerde hizmet üreten sağlık çalışanlarının özlük hakları açısından herhangi bir iyileştirmenin olmadığı bir düzenleme ile hayata geçmiştir. Umarız bu durum ilerleyen süreçte yapılacak düzenlemelerle telafi edilir. Çalışanların da haklarında gerekli iyileştirmeler yapılır. Döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması gibi temel talepler kabul edilir.

Birliklerde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvan Ve Sayıları

POZİSYON UNVANI

POZİSYON SAYISI

GENEL SEKRETER

100

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANI

100

İDARİ HİZMETLER BAŞKANI

100

MALİ HİZMETLER BAŞKANI

100

UZMAN*

2000

HASTANE YÖNETİCİSİ

500

BAŞHEKİM

850

MÜDÜR

1700

BAŞHEKİM YARDIMCISI

2000

MÜDÜR YARDIMCISI

2400

BÜRO GÖREVLİSİ**

450

TOPLAM

10300

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ İLE İLGİLİ YENİ YAYINLANAN MEVZUATLAR

• Kamu Hastane Birliklerine Geçiş İşlemleri ile ilgili genelge için tıklayınız.

• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge için tıklayınız.

• Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi için tıklayınız.

• Genel Sekreterlik Bünyesinde Sözleşmeli Statüde Görev Yapacak Personel Hakkında Duyuru için tıklayınız.

Kamu Hastaneleri Birlikleri ve Birliklere Bağlı Sağlık Kuruluşları Arasında Yapılacak Olan Naklen Atama ve Geçici Görevlendirmeler Hakkında İlgili Kurumun Yazısı Yazı İçin Tıklayınız


KAYNAK TÜRKİYE SAĞLIK SEN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET