gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU DOKTOR ÖZEL MUAYENE KAPANMA ÇALIŞMA AYRINTLARI

Kamuda görevli hekimler için özel muayenehane dönemi 18 Nisanda sona erecek, muayenehanesini kapatmayan veya herhangi bir özel sağlık kuruluşunda çalışmaya devam edenler, ilişikleri kesilmek üzere görev yaptıkları üniversiteye bildirilecek.

13 Mart 2014 Perşembe 19:22
KAMU DOKTOR ÖZEL MUAYENE KAPANMA  ÇALIŞMA AYRINTLARI

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genel­geyle "TorbaYasa"y!a getirilen "Tam Gün" düzenlemesiyle ilgili hususlaraaçıklık ge­tirildi.

OFİS, BÜRO, MUAYENEHANE VE BENZERİ YERLER AÇILAMAYACAK

Müsteşar Nihat Tosun İmzalı genel­gede, kamuhastaneleri, tıp fakülteleri ve GATA'da görevli hekimlerle ilgili yapılan"Tam Gün" düzenlemesi anımsatılarak, 657, 926, 2955 ve 2547 sayılıKanuna tabi olarak görev yapanlar tarafından, mesleki faaliyette veya serbestmeslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerleraçılama­yacağı, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumuniteliğin­deki meslek kuruluşlarına alt herhangi bir iş yerinde veya vakıfyükseköğretim kurumlarında çalışılamayacağının hüküm altına alındığına işaretedildi.

Ancak 2547 sayılı kanun kapsamın­daki profesör vedoçentlerin, üniversite­nin her bir anabillm dalındaki profesör ve doçentkadrolarında çalışan tabip ve diş tabibi kadrolarının yüzde 50'sini geçme­mekve üniversiteyle çalıştırılacak özel hastane/vakıf üniversitesi hastanesi ara­sındabir yılı aşmayan kurumsal söz­leşme yapıl­ması ve özel has­tane/vakıf üniversitesi kadro sayısının yüzde 20'sinigeçmemek kaydıyla sadece özel hastane ve vakıf üniversitesi hasta­nesindeçalıştırılabileceği yönünde dü­zenleme yapıldığı belirtildi.

"Tam Gün" düzenlemesini İçeren yasa­nınyayınlandığı 18 Ocak 2014 tarihi iti­bariyle 2955 ve 2547 sayılı kanuna tabigörev yapanlardan serbest meslek faali­yetinde bulunanlar veya özel kuruluş­lardaçalışanların 3 ay içerisinde faaliyetlerini sona erdirmeleri, sonaerdlr-meyenlerln üniversite ile ilişiklerinin kesi­leceği hükmü getirildiğikaydedilen genelgeye göre, bu düzenlemeye uygun olarak şu uygulamalar yürütülecek:ÖZEL HASTANE VE VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÇALIŞMA İZNİ VERİLECEK-Üniversitelerde 2547 sayılı kanuna tabi profesör ve doçent kadrolarında çalı­şantabip ve diş tabiplerinden yalnızca belirli koşulları taşıyanlara il sağlık mü­dürlüğünceözel hastane ve vakıf üniver­sitesi hastanesinde çalışma İzni verilecek.

-Özel hastane/vakıf üniversitesi hasta­nesinde, 2547sayılı kanuna tabi profe­sör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diştabipleri muvafakatları alınmak kaydıyla çalıştırılabilecek.

-2547 sayılı kanunun 36. maddesinin yedinci fıkrasıkapsamında izin verilecek sayı, üniversitenin her bir anabillm dalın­dakiprofesör ve doçent kadrolarında ça­lışan tabip ve diş tabibi kadrolarının yüzde50'sinl geçemeyecek.

-Profesör ve doçentrolarında çalışan tabip ve diş tabibinin görev yaptığıüniversite ile özel has­tane/vakıf üniversitesi hastanesi ara­sında süresi biryılı aşmayan kurumsal sözleşme yapılacak.

-2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaizin verilenler sadece bir özel hastane/vakıf üniversi­tesi hastanesindeçalıştırılabilecek.

-2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin yedinci fıkrasıkapsamında izin verilenler için özel düzenleme yapılmış olması se­bebiyle bukapsamda bulunanlar 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannın Tarzı İcrasınaDair Kanunun 12'ncl mad­desinin ikinci fıkrasına uygun olma şartı aranmaksızınözel hastane ve vakıf üni­versitesi hastanesinde çalıştırılabilecek.

-Özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilecekprofesör ve doçent sayısı, mevcut tabip ve diş ta­bibi kadro sayıları için ayrıayrı hesaplan­mak şartıyla o uzmanlık dalında faaliyetinin olup olmadığınabakılmaksı­zın bu sayıların yüzde 20'sini geçemeye­cek. Vakıf üniversiteleriyleişbirliği yapan özel hastanelerde yüzde 20 oranının he­sabında, üniversitekadrolarındaki tabip ve diş tabibi sayısı dikkate alınmayacak.

İZİN VERİLENLER SADECE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA ÇALIŞTIRILABİLECEK

-2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaizin verilenler sadece özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanesindeçalışabilecek, serbest meslek icrasında bulunmak üzere mua­yenehane ve benzeriyerler açamayacak, özel hastane ve vakıf üniversitesi hasta­nesi hariç diğerözel sağlık kuruluşla­rında çalışamayacak.

-2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin yedinci fıkrasıkapsamında izin verilenler sadece mesai saatleri dışında çalıştırıla­bilecek.

-Özel hastane ve vakıf üniversitesi has­tanelerinin,ilgili mevzuata ve kurumsal sözleşme hükümlerine aykırı davranma­ları halindesözleşmesi sona erdirilecek, bunlar bu kapsamda bir, aykırı davranışın üç yıliçinde tekerrüründe ise beş yıl sü­reyle yeni sözleşme yapamayacak.

K:Haber Vaktim

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET