gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN NÖBET ÜCRETİ HAKKINDA DUYURU

4924 sayılı Kanun’a Tabi Sözleşmeli Personelin Nöbet Ücreti

08 Şubat 2011 Salı 14:36
Sağlık Bakanlığı'ndan sözleşmeli personelin nöbet ücreti hakkında duyuru

 Bakanlığımıza ait Sağlık kurumlarında 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan sözleşmeli personele nöbet ve icap nöbet ücretinin ödenip ödenemeyeceği konusunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 28.01.2011 tarih ve 1122 sayılı yazıları ile açıklık getirilmiştir. Buna göre;
 
5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Kanun’un ek 33 üncü maddesinde; Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), belirlenen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödeneceği, icap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullandırılmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, (icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere) belirlenen ücretin % 40 tutarında icap nöbet ücreti ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
 
Anılan Kanun maddesinde değişiklik yapan 5947 Sayılı Kanunun ilgili madde gerekçesinde; sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık personelinin yanı sıra diğer hizmet sınıflarındaki personelin de nöbete kaldığı, bu personelin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla bunlara da nöbet ücreti ödenmesine imkân tanındığı belirtilmektedir. Ayrıca, anılan Kanun maddesinde sözleşmeli personelin kapsamı sınırlandırılmamış, nöbet tutan tüm sözleşmeli personel madde kapsamına dâhil edildiği belirtilmiştir.
 
Bu çerçevede, 4924 sayılı Kanun çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele tutmuş olduğu nöbet karşılığı izin kullandırılması esas olup, nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen personele 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde, tuttuğu nöbet karşılığı nöbet ücreti ödenmesi gerektiğinin ilinizdeki sağlık kurum/kuruluşlarına duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
 

Prof. Dr. Adnan ÇİNAL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı V.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET