gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKTAN ATAMA KURASI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1’inci maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15/2/2004tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaçları için, Uzman Tabip, Tabip, DişTabibi ve Eczacı kadrolarına 25/5/2011 tarihinde kura ile atama yapılacaktır.

06 Mayıs 2011 Cuma 01:56
Sağlık Bakanlığı Açıktan Atama Kurası


2011 YILI 2.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN (EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) AÇIKTAN ATAMA KURASI
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1’inci maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15/2/2004tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaçları için, Uzman Tabip, Tabip, DişTabibi ve Eczacı kadrolarına 25/5/2011 tarihinde kura ile atama yapılacaktır.
A - GENEL ESASLAR
1 - Bu kuraya;
a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmayan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacılar,
b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapanlardan kuranın çekildiği tarih itibariyle (25/5/2011) Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamış olanlar,
c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi 30/1/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan tabip ve uzman tabipler, başvurabileceklerdir.
2 - Bu kuraya;
a) 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, başvuramayacaklardır.
Bu durumda olup; başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kuraya alınmış olsalar bile kuraları ve atamaları iptal edilecektir.
3) Kuraya başvuranlardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında herhangi bir statüde sözleşmeli olarak görev yapanların en geç kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş günü kurumlarından ilişiklerinin kesilmesi gerekmektedir.
4 - Adayların kuraya müracaat edebilmeleri için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
5 - Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, PBS’ den son başvuru tarihi (13/5/2011) itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
6 - Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır.
7 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları iptal edilecek olup; sehven kura ile yerleştirilmeleri veya atanmaları halinde atamaları iptal edilecektir.
8 - Kurada yerleşenlerin kura tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvurularıkabul edilmeyecektir.
9 - Sağlık Bakanlığı kadrolarıdışında bir kadroya yerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.
B) KURA TAKVİMİ
1 - Kura başvuruları; Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, 3/5/2011Salı günü başlayıp, 13/05/2011 Cuma günü saat 18.00’de sona erecektir.
2 - Kuraya başvuran adaylar PBS’den başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp notere onaylatarak, (imzasız olan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) en geç 20/5/2011 Cuma günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde APS veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen başvuru formlarının vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.
3 - İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 25/5/2011 Çarşamba günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecek olup kura sonuçları ise kuranın çekildiği gün aynı internet adresinden ilan edilecektir.
C) İSTENEN BELGELER
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığıkadrolarına yerleşen adayların dilekçeleriyle birlikte;
a) Adli sicil kayıt belgesini (Resmi kurum için alınması gerekmektedir),
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belgeyi (Bakaya durum belgesi gönderenlerin atamalarıyapılmayacaktır),
c) Sağlık Raporu (görevini devamlıyapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirten),
d) 6 adet fotoğrafı (son altı ay içerisinde çekilmiş),
e) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışında diğer statülerde görev yapmakta iken Bakanlığımız kadrolarına yerleşenlerin en geç kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş günü kurumlarından ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi,
f) Sağlık Bakanlığı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmışolanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetvelini,
g) Mal bildirim formunu,
Kura sonucu yerleşen Diş Tabibi ve eczacıların yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de Bakanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.
a) Diploma noter tasdikli suretini,
b) İkametgâh İlmühaberini,
c) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini(Bayan adaylardan kızlık soyadının işlendiği).
En geç 9/6/2011Perşembe günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde elden, posta ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.
Gönderilen belgelerin vaktinde ulaşmaması veya eksik olması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.
* SAĞLIK BAKANLIĞI KADROLARINA ATANACAK DİŞ TABİPLERİ İÇİN ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1. Doktora yapmış olanlar için açılan Diş Tabibi kadrolarına; Ağız, diş ve çene cerrahisi - Ağız, diş ve çene radyolojisi - Çocuk diş hekimliği - Endodonti -Ortodonti - Periodontoloji - ProtetikDiş Tedavisi - Restoratif Diş Tedavisi dallarında Doktora yapmış olanlar müracaat edebileceklerdir.
2. Doktora yapmış olanlar için açılmış olan münhal Diş Tabibi kadrolarına müracaat edip yerleşen adaylar, atamaya esas evrakları ile birlikte müracaat ettiği branşaait Doktora diplomasının noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir. Bu kadrolara yerleşen adaylardan Doktora belgelerini ibraz edemeyenlerin atamasıyapılmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET