gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU PROSUDÜRÜ

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi uyarınca sağlık kuruluşunda ve sağlık personelinin yanında bulunması gereken asgari araç-gereç, tıbbi malzeme ve donanım, her türlü kayıt defterleri, hasta dosyasında bulunması gerekli formlar, sağlık kuruluşlarının bildirimleri ve işleyişle ilgili düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğinde evde bakım hizmetleri açıklanmıştır.

19 Mart 2013 Salı 04:32
Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Prosudürü

Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ
 
            Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi uyarınca sağlık kuruluşunda ve sağlık personelinin yanında bulunması gereken asgari araç-gereç, tıbbi malzeme ve donanım, her türlü kayıt defterleri, hasta dosyasında bulunması gerekli formlar, sağlık kuruluşlarının bildirimleri ve işleyişle ilgili düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
Madde 1- Evde bakım hizmeti sunan sağlık kuruluşları tarafından, her üç ayda bir olmak üzere örneği Ek-1’de bulunan “Evde bakım merkezi/birimi bilgi formu” doldurularak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.
Madde 2- Evde bakım hizmeti sunan sağlık kuruluşunda Ek-2’de asgari olarak gösterilen araç-gereç ve cihaz bulunur.
Oksijen tüpü, oksijen konsantretörü, pulse oksimetre, her türlü solunum araçları, ortopedik malzemeler, havalı yatak, hasta karyolası, nebülizatör ve solunum jimnastik aletleri, tekerlekli sandalye gibi cihazların bulundurulması zorunlu olmamakla birlikte, hizmet verilen hastanın bunlara ihtiyacının olması halinde tedarik edilmesi gerekir. Bu malzeme, cihaz ve aletler bakımından Yönetmeliğin 22 nci maddesine uyulur.
Madde 3- Evde bakım hizmetinin sunulması sırasında Ek-3 ve Ek-4’de gösterilen asgari tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçların, sağlık kuruluşunda görevli personelin yanında bulunması gerekir.
Madde 4- Sağlık kuruluşundan hizmet alan her hastanın bir dosyası bulunur. Bu dosyanın içinde genel formlar, hekim formları ve hemşire formları ile hastaya verilen sağlık hizmetinin niteliğine göre fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı veya bakım destek personeli tarafından düzenlenecek formlar bulunur. Bu formlara Ek-5’de yer verilmiştir.
Evde tedavi ve bakım süresince hastanın yanında tutulan hasta dosyaları, hizmet sona erdiğinde sağlık kuruluşunun arşivine kaldırılır ve beş yıl süresince muhafaza edilir. Sağlık kuruluşunun kapanması halinde hasta dosyaları, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilir.
Madde 5- Hasta dosyasında bulunması gereken genel formlar ve bu formların içeriğinin ne olacağı, doldurulma şekli ile kim tarafından doldurulacağı Ek-6’da belirtilmiştir. Bu formlar, evde bakım hizmeti sunan sağlık kuruluşu tarafından formda bulunması gereken bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. Laboratuar İstek Formu, Röntgen İstek Formu, Cihaz İstek Formu, Malzeme İstek Formu ve diğer tıbbi tetkik sonuçlarıyla ilgili formlar var ise, bunlar da hasta dosyasında bulundurulur.
Madde 6- Hasta dosyasında bulunması gereken hekim formları ve bu formların içeriğinin ne olacağı ve doldurulma şekli Ek-7’de belirtilmiştir.
Madde 7- Hasta dosyasında bulunması gereken hemşire formları ve bu formların içeriğinin ne olacağı ve doldurulma şekli Ek-8’de belirtilmiştir.
Madde 8- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-1
EVDE BAKIM MERKEZİ/BİRİMİ BİLGİ FORMU
 
 
Merkezin / Birimin Adı                : 
 
Mesul Müdür / Birim Sorumlusu : 
 
Rapor Dönemi                             :  
 
Personel Sayısı                             : 
Hekim                                    :
Hemşire/sağlık memuru          :
      Terapist                                  :
      Bakım Destek Personeli         :
      Diğer                                      :
 
 
Evde Bakım Hizmeti Alan Kişi Sayısı    : 
        12 Saat Hemşire                              :
        12 Saat Bakım Destek Personeli     :
         Fizyoterapi                                      :
         Hemşire Ziyareti                             :
         Hekim ziyareti                                :
         Diğer
 
 
Evde Bakım Primer Hastalık Dağılımı    : 
(her hastalık için hasta sayısı tablosu)
 
Evde Bakım Taburcu Durumu:
a)      Şifa:
b)      Hastaneye transfer:
c)      Hizmet reddi:
d)     Ölüm:
e)      Diğer (açıklayınız) : ...............................................................
 
 
Evde Bakım hizmeti alan hastaların sosyal güvencelerine göre sayıları
 
      SSK                                       :
      Emekli Sandığı                      :
      Bağkur                                   :
      Özel Sağlık Sigortası             :
      Sosyal Güvencesi Yok           :
      Diğer                                      :
 
 
 
 
Ek-2
 
EVDE BAKIM HİZMETİ MERKEZİNDE/BİRİMİNDE
BULUNDURULMASI GEREKEN ASGARİ ARAÇ VE GEREÇLER
 
  
1-      Çağrı merkezinde aşağıdaki teknik özelliklere sahip donanımın,
- Mesaj bırakabilme,
- Yönlendirme yapabilme,
özelliği olmalıdır.
2-      Tıbbi Cihazlar
 • Tansiyon aleti
 • Steteskop
 • EKG (portatif)
 • Glukometre
 • İdrar stikleri
 • Değişik ebatlarda sondalar (NG, idrar)
 • Cut-down seti
 • Otoskop-oftalmoskop seti
 • Işık kaynağı
 • Oksijen tüpü
 • Ambu ve maskesi
 • Entübasyon seti
 • Sütür aletleri
 • Acil ilaçlar
 • Enjeksiyon malzemeleri
 • Pansuman malzemeleri
 • Yara bakım malzemeleri
 • Non-steril eldiven, steril eldiven
 • Kan ve numune alma tüpleri (kültür tüp ve kapları)
 • Mobil serum askısı
 • Malzeme çantası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-3
 
HEMŞİRENİN/SAĞLIK MEMURUNUN YANINDA BULUNMASI GEREKEN
ASGARİ ARAÇ-GEREÇ VE CİHAZLAR
 
 
1-      Tansiyon aleti
2-      Steteskop
3-      Makas
4-      Değişik boyutlarda enjektör (5cc, 10cc..vb)
5-      Steril gazlı bez
6-      Steril eldiven
7-      Non-steril eldiven
8-      Alkollü ped
9-      Dezenfektan
10- Derece
11- Galoş
12- IV serum seti
13- Sargı bezi
14- Pamuk
15- Maske
16- Poşet
17- Yara bandı
18- İdrar torbası
19- Turnike
20- Dosiflow
21- Airway
22- Abeslang
23- Alkol
24- Tıbbi atık 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-4
HEKİMİN YANINDA BULUNMASI GEREKEN
ASGARİ ARAÇ-GEREÇ, CİHAZ VE İLAÇLAR
 
 
a) İlaçlar
·         Adrenalin ampul
·         Atropin ampul
·         İsosorbide dinitrate
·         Antipiretikler
·         Antibiyotikler
·         Antispazmodik ampul
·         Antianksietik ampul
·         Antihistaminik
·         Diüretik
·         Dopamin
·         Serum Fizyolojik Ampul
·         Dextroz 100 ml veya 500ml
·         Izotonik 100 ml veya 500 ml
·         %20 Mannitol 100 cc
·         Calcium Ampul
·         Kortikosteroid ampul
 
b) Cihazlar
·         Tansiyon Aleti
·         Steteskop
·         Derece
·         Otoskop-oftalmoskop
 
c) Tıbbi sarf malzemeleri
·         Enjektör
·         Steril Gazlı Bez
·         Steril, Non-steril Eldiven
·         Çeşitli Airwayler
·         Ambu
·         Alkollü ped
·         Dezenfektan
·         Galoş
·         Sargı Bezi
·         Pamuk
·         Maske
·         Poşet
·         Yara Bandı
·         Turnike
·         Bistüri
 
 
 
 
 
Ek-5
HASTA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLİ FORMLAR
 
 
1.      Genel Formlar
 
1-      Hasta Bilgi Formu
2-      Hizmet Planı
3-      Hizmet Sözleşmesi
4-      Hasta/Hasta Ailesi Şikayet Formu
5-      Görevli Personelden Gelen Mesaj Formu
6-      Laboratuar İstek Formu
7-      Röntgen İstek Formu
8-      Cihaz İstek Formu
9-      Malzeme İstek Formu
10- Hasta Taburcu Formu
 
2.      Hekim Formları
 
1-      Hekim Medikal Değerlendirme Formu
2-      Hekim Direktif Formu
 
3.      Hemşire Formları
 
1-      Değerlendirme Formu
2-      Hemşirelik Süreci Tanılama Formu
3-      Hemşire Takip Formu
4-      24 Saatlik Hemşire İzlem Formu
5-      İlaç Tabelası Formu
6-      Serum Takip Formu
7-      Kan ve Kan Ürünleri Takip Formu
8-      Enteral Beslenme Eğitim ve Takip Formu
9-      Bakım Destek Personeli İzlem Formu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-6
EVDE BAKIM HİZMETİNDE KULLANILAN
FORMLAR VE TANIMLANMASI
 
Hasta Bilgi Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler
·         Arayana ait bilgiler
·         Hastaya ait bilgiler
·         Hastanın durumu
·         Hastanın doktoruna (varsa) ait bilgileri
·         İstenen hizmet
 
Doldurulma Şekli
·         Tüm hizmet başvurularında kullanılır.
 
Dolduracak Kişi
·         Evde bakım çağrı merkezi görevlileri tarafından doldurulur.
 
 
Hizmet Planı
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler
·         Verilecek hizmetin planı (Doktor, hemşire, fizyoterapist, cihaz, bakım destek personeli)
·         Hizmetin bedeli
·         Hizmeti planlayan ve kabul edenlerin imzalı onayı
 
Doldurulma Şekli :
·         Hastaya verilen/verilecek hizmetin içeriğinin gösterildiği formdur
 
Dolduracak Kişi :
·         Hekim ya da tanılamayı yapan kişi tarafından doldurulur.
 
 
Hizmet Sözleşmesi
Doldurulma Şekli :
·         Anlık verilen tüm hizmetlerde kullanılır. Hizmet bitiminde ilgili bölümler doldurularak ödemeyi yapacak kişiye imzalatılır.
Dolduracak Kişi :
·         Hekim, hemşire, bakım destek personeli, fizyoterapist vs. (Anlık hizmet veren tüm çalışanlar)
 
 
Hasta / Hasta Ailesi Şikayet Formu 
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler
·         Şikayet nedeni
·         Şikayetin kime iletildiği
·         Şikayetin ne zaman iletildiği
·         İlgili bölüm
·         Sonuç
Ek-6
 
Doldurulma Şekli :
Gelen tüm şikayetlerin kaydedildiği formdur.
 
Dolduracak Kişi :
Müşteri hizmetleri, hekim, hemşire, bakım destek personeli, fizyoterapist ve tüm çalışanlar
 
 
Görevli Personelden Gelen Mesaj Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:
·         Mesajın alındığı saat
·         Kim tarafından alındığı
·         Mesajın kimin tarafından verildiği
·         Hizmet süresince verilen hizmet ve hastanın genel durumu
 
Doldurulma Şekli :
            Hizmet bitiminde hastanın vital bulguları, hastalığın seyri ve hizmetle ilgili raporun yazıldığı formdur.
 
Dolduracak Kişi :
Raporu alan hemşire, tıbbi dökümantasyon sekreteri
 
 
Laboratuar İstek Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler :
·         Tüm laboratuvar istekleri
·         İsteği yapan doktor bilgileri
 
Doldurulma Şekli :
·         Laboratuar isteklerinin yazıldığı formdur.
 
Dolduracak Kişi :
·         Hekim
 
 
Röntgen İstek Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler :
·         Tüm radyolojik istekler
·         İsteği yapan doktor bilgileri
·         Hasta adres ve tarif bilgileri
 
Doldurulma Şekli :
Röntgen isteklerinde kullanılır. Radyolojik istekler ayrıntılı olarak doldurulur.
 
Dolduracak Kişi :
Hekim
 
 
Ek-6
 
Cihaz İstek Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler :
·         Cihaz satış ya da kira istekleri
·         Hangi tarihte istendiği
·         Süresi
·         Hasta adresi
 
Doldurulma Şekli :
·         Tüm cihaz isteklerinin belirtildiği formdur.
 
Dolduracak Kişi :
·         Hekim, hemşire
 
Malzeme İstek Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler :
·         Hizmette kullanılacak sarf malzeme listesi
 
Doldurulma Şekli :
·         Malzeme İsteklerinin belirtildiği formdur.
 
Dolduracak Kişi :
·         Hekim, hemşire, bakım destek personeli
 
Hasta Taburcu Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:
·         Verilen tıbbi hizmet
·         Verilen bakım hizmeti
·         Verilen fizyoterapi hizmeti
·         Evde bakım süresince gelişen komplikasyon ve enfeksiyon (varsa)
 
Doldurulma Şekli :
·         Evde bakım hizmeti verilen hastalarda kullanılır. Hizmet tamamlandıktan sonra ya da hasta hastaneye transfer edildiğinde kullanılan formdur.
 
Dolduracak Kişi :
·         Hekim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-7
 
HASTA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN HEKİM FORMLARI
 
 
Hekim Tıbbi Değerlendirme Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:
·         Şikayet
·         Öz ve soy geçmiş
·         Laboratuvar ve görüntüleme bulguları
·         Alerji
·         Alışkanlıklar
·         Sistemler ve muayene bulguları
·         Ön tanı
·         İzlem planı ve öneriler
 
Doldurulma Şekli :
·         Hasta muayene bulguları kaydedilir.
 
Dolduracak Kişi :
·         Hekim
 
 
Hekim Direktif Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:
·         Verilen direktif
·         Saat
·         Direktif veren hekim bilgileri
Doldurulma Şekli :
·         Hekim tedavi, izlem vb orderları belirtilir.
 
Dolduracak Kişi :
·         Hekim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-8
 
HASTA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN HEMŞİRE FORMLARI
 
 
Hemşire Değerlendirme Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:
·         Hastanın bakım gereksinimleri
·         Bağımlılık puanı
·         Ev ortamındaki değişiklikler ve gereksinimler
·         Hastanın günlük yaşam aktiviteleri
 
Doldurulma Şekli:
·         Hemşire tarafından belirlenen hastanın bulguları, bağımlılığı, ev ortamı ve yapılacak işlerin kaydedildiği formdur.
 
Hemşirelik Süreci Tanılama Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:
·         Hastanın hastalığına uygun hemşire tanıları
·         Tanıların girişimleri
·         Hedefleri
·         Sonuç
 
Doldurulma Şekli :
·         Bakım Hizmeti Uzmanı tarafından hastaya yapılan ilk ziyarette tanılama amacıyla doldurulan formdur.
 
Hemşire Takip Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:
·         Vital Bulgular
·         Verilen bakımlar ve hemşirelik uygulamaları
·         Hijyen
·         Hareket
·         Hastanın kullandığı cihazlar
·         Kateter, foley sonda, mide tüpü vb. kateterler
 
Doldurulma Şekli :
·         Tüm hemşirelik girişimlerinin yazıldığı formdur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek-8
 
 24 Saatlik Hemşire İzlem Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:
·         Vital bulgular
·         Hareket
·         Rehabilitasyon
·         Dekübit
·         Aspirasyon
·         Aldığı-çıkardığı
·         Kateter uygulamaları
·         Boşaltım
·         Diyet
·         O2 tedavi
·         Şuur seviyesi
·         Bağımlılık puanı
·         Sistemik bulgular
 
Doldurulma Şekli :
·         Evde yoğun bakım hizmeti verilen hastalarda kullanılan hemşirelik takip formudur.
 
 İlaç Tabelası Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:
·         Oral ilaçları
·         Başlama tarihi
·         Verilen saat
·         Hemşire ad-soyad
·         İlacın kesilme tarihi
·         Lüzum halinde alınacak ilaçlar
 
Doldurulma Şekli :
·         Evde bakım hizmeti sunulan hastaların ilaç uygulamalarında kullanılan formdur.
 
Serum Takip Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:
·         Serumun adı
·         Başlama tarihi
·         Hemşire ad-soyad
·         Şişe no
·         Serum miktarı
·         Hız
 
Doldurulma Şekli :
            Evde bakım hizmeti sunulan hastalara uygulanan serum girimlerinin yazıldığı formdur.
 
 
Ek-8
 
Kan ve Kan Ürünleri Takip Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:
·         Kan grubu ve Rh
·         Torba üzerindeki bilgiler
·         Torba numarası
·         Hız
·         Kateter tip ve No
·         Taraf ve yer
·         Kesilen saat
·         İnfüzyon başlamadan önce ve sonra vital bulgu değerleri
 
Doldurulma Şekli :
Kan ve kan ürünleri uygulandığında kullanılan formdur.
 
 Enteral Beslenme Eğitim ve Takip Formu
Formun içeriğinde bulunması gerekenli bilgiler:
·         Sistemik muayene bulguları
·         Beslenme durumu değerlendirmesi
·         Hangi yolla beslendiği
·         Kullandığı pompa
·         Kullandığı ilaçlar
·         Hemşirelik planı ve önerileri
 
Doldurulma Şekli :
·         Enteral beslenme ve pompa kullanılan hastaların ayrıntılı beslenme takibinin uygulandığı sistemik muayene bulgularının kaydedildiği formdur.
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET