gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE STOK KONTROLLERİNDE DİKKAT EDİLECEKLER

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Stok Kontrollerinde Dikkat Edilecekler aşağıdaki yazılarla belirlenmektedir.

21 Mayıs 2011 Cumartesi 01:59
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Stok Kontrollerinde Dikkat Edilecekler


……………….VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
 
 
İlgi:     a) 27.03.2009 tarihli ve 2009/23 sıra nolu Genelge
            b) 23.07.2009 tarihli ve 2009/45 sıra nolu Genelge.
            c) 09.10.2009 tarihli ve 2009/63 sıra nolu Genelge.
 
            Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarının kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla 2009 yılında yayımlanan ilgi genelgeler ile stok yönetimi alanında bir takım düzenlemeler yapılmış olup bu çerçevede “Azami Stok Miktarı Uygulaması” başlatılarak her il’de “İl Stok Koordinasyon Ekipleri” oluşturulmuştur.
Bu bağlamda Başkanlığımıza iletilen geri bildirimler ile analiz yapılan kurum bilgilerinden anlaşıldığı üzere, il düzeyinde gerçekleştirilen stok yönetimi çalışmaları ile kurumsal bazda taşınır uygulamalarında bir kısım problemlerin yaşandığı tespit edilmiş olup, bu doğrultuda uygulama birlikteliğinin sağlanabilmesi için Ek’te yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
            İlgi Genelgelerde ve Ek’li uygulama rehberinde belirtilen tüm hususların il düzeyinde uygulanmasından birinci derecede İl Sağlık Müdürleri sorumlu olup, konunun ilinizde faaliyet gösteren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliği ile birlikte ayrıca bahse konu hususlara gerekli hassasiyetin gösterilebilmesi için stok koordinasyon birimleri başta olmak üzere kurum idarecileri ve ilgili departmanlarda çalışan görevlilere yönelik bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi hususunda;
            Gereğini önemle rica ederim.
 
 
Memet ATASEVER
Bakan a.
Başkan
 
 
T.C.
SAĞLİK BAKANLİĞİ
Strateji Geliştirme Başkanlığı
 
Sayı : B.10.0.SGB.0.74.00.02/809.99/ 14793(10739) 28.12.2007
Konu : 2007 yılı taşınır işlemleri hk.
Bilindiği üzere 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34’üncü maddesinde; “Harcama yetkilileri tarafından Sayışta’ya verilecek taşınır yönetim hesabı; önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla noksanları gösterir. Harcama Yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshasını, Sayıştay’ca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte Sayışta’ya, bir nüshasını ise mali yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine gönderir. Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir.” Aynı Yönetmeliğin 35’inci maddesinde; “İl taşınır konsolide görevlileri, ildeki harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek İl Merkezi Taşınır Hesap Cetvelini hazırlar ve İlçe Taşınır Hesap Cetvelleri ile konsolide ederek, İl Taşınır Hesabı Cetvelini oluştururlar. Kamu idaresinin bölge teşkilatının bulunması halinde İl Taşınır Hesap Cetvelleri Mart ayının onbeşine kadar bölgedeki taşınır konsolide görevlisine gönderilir.” denilmektedir.
Bu itibarla; Bakanlığımıza bağlı tüm harcama birimlerinin ÇKYS(MKYS) programına genel bütçe kaynaklı taşınırların giriş-çıkış işlemlerini 31.12.2007 tarihine kadar tamamlaması gerekmekte olup bu tarihten sonra geriye dönük (2007 yılına ait) herhangi bir işlem yapılamayacaktır.
Bakanlığımıza bağlı tüm harcama birimlerimizin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem tesis etmesi önem arz etmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Memet ATASEVER
Bakan a.
Başkan
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
 
Sayı: B.10.0.SGB.0.74.00.02./809.99 013195                                                           15/11/2007
Konu: Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Hk.

Bilindiği üzere Taşınır Mal Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin 3’üncü bendinde “Kamu idareleri, her malî yılbaşından önce, harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, soyad ve unvanlarını gösteren listeleri Sayıştay’a göndermekle yükümlüdür. Yıl içinde yapılan değişiklikler de, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sayıştay’a bildirilir.” denilmektedir.

Bu itibarla Bakanlığımıza bağlı harcama birimleri tarafından daha önce görevlendirmeleri yapılıp Sayıştay’a bildirilmek üzere Başkanlığımıza bildirilen ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin 02/11/2007 tarih ve (9489) 012768 sayılı genelgemiz doğrultusunda görevlendirmelerinin yeniden yapılarak, en geç 19/11/2007 tarihine kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Memet ATASEVER
Bakan a.
Başkan V.

EKLER :
1 Adet Form
DAĞITIM :A Planı

 
 
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı: B.10.0.SGB.0.74.00.02.809.99/ 013190 15/11/2007
 
Konu: Döner Sermaye Kaynaklı Taşınırların Veri Akışı Hk.
 
Bilindiği üzere 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin Geçici 2’nci maddesinde; “Harcama birimlerince; 150, 253, 254 ve 255 hesap kodlarında izlenmesi gereken taşınırların fiili envanterleri, 30/6/2007 tarihi itibarıyla yapılır ve söz konusu taşınırlar, kayıtlı değerleri üzerinden, kayıtlı değeri yoksa değer tespit komisyonu tarafından belirlenen değer üzerinden düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile ilgili defterlere kaydedilir. Düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshası muhasebe birimine gönderilir”.
“Muhasebe birimlerince; daha önce 150, 253, 254 ve 255 hesap kodlarına kaydedilmiş olan değerler 30/6/2007 tarihi itibarıyla tutarlar üzerinden bir taraftan Net Değer Hesabına borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilerek hesaplardan çıkarılır; diğer taraftan Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen taşınırlar 1/7/2007 tarihi itibarıyla ilgili hesaplara giriş kaydedilerek, envanter kayıtlarıyla uygunluğu sağlanır”.
“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve zorunlu hallerde belirlenen süreleri değiştirmeye Bakanlık (Maliye Bakanlığı) yetkilidir” denilmektedir.
Maliye Bakanlığı, Başkanlığımızın yazılı talebi üzerine Yönetmeliğin geçici 2’nci maddesinin 1’inci fıkrasındaki süreyi (30/06/2007 tarihini) Genel Bütçe için 31/08/2007 tarihine kadar uzatmış, bu husus bütün harcama birimlerimize bir genelge ile duyurulmuştu.
Şimdi ise, yukarıda izah edilen hususlara ilaveten Bakanlığımıza bağlı tüm Harcama Birimlerinin Döner Sermaye kaynaklı taşınır kayıtlarına ilişkin sağlıklı bilgi ve veri akışına ihtiyaç duyulmaktadır.Bu hususla ilgili olarak tüm Harcama Birimlerimiz;
1- 150,253,254,255 hesap kodlarında izlenen taşınır gruplarına ilişkin 30/11/2007 tarihi itibariyle fiili envanterlerini yapacaklardır.
2- Bu tarihten (30/11/2007) sonraki tüm taşınırın giriş ve çıkış işlemlerini ÇKYS(MKYS) sistemi üzerinden takip edeceklerdir.
3- Yapacakları bu işlemlerle ilgili herhangi bir dokümanı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüklerine vermeyeceklerdir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
 
Memet ATASEVER
Bakan a.
Başkan V.DAĞITIM :
A Planı


 
 
 
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
 
 
Sayı :B.10.0.SGB.0.74.00.02./809.99                                         (9489) 012768 02/11/2007                                                              
Konu:Taşınır Mal Yönetmeliği Hk.
 
 
 
 
 
Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili Başkanlığımıza gönderilen belgelerin tetkikinde Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra harcama birimlerinde Ayniyat Saymanı ve Ambar Memuru kadrolu personel bulunmasına rağmen, söz konusu personelin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilmediği; bu görevi ifa etmek üzere görevlendirilen personeller arasında da çok sık değişikliklerin yapıldığı görülmektedir.
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol kanununun 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanıp 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinde, “Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirileceğini; belirtmektedir.
                Ancak; mezkur yönetmelikte hüküm altına alınan iş ve işlemlerin mevzuata uygun zamanında doğru ve eksiksiz olarak yapılabilmesi için Ayniyat Saymanı ve Ambar Memurlarının Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilmeleri büyük önem arz etmektedir.
Ayrıca Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin de zorunlu haller dışında sık sık değiştirilmesinin de uygulamada aksaklıklara yol açacağı bilinen bir gerçektir.
Bu çerçevede, harcama yetkilileri tarafından Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlendirmesi yapılırken yukarıda ifade edilen açıklamaların göz önünde bulundurulmasını ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesini bilgilerinize rica ederim                                                 
 
 
      Uzm. Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
                                                                                                                                                 Bakan a.
                                                                                                             Müsteşar
DAĞITIM      :
A Planı
 
 
 
S.
TESPİT EDİLEN SORUNLAR
YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR
1
Bazı illerde, müstakil çalışma yapmak üzere stok koordinasyon birimlerinin oluşturulmadığı veya stok koordinasyon birimi oluşturulmuş olsa bile oluşturulan bu birimlere telefon, faks, bilgisayar vb. büro araç gereç tahsisi yapılmayarak aktif bir çalışma ortamının sağlanmadığı,
Sağlık Müdürlüklerince, stok koordinasyon birimleri müstakil bir birim şeklinde yapılandırılacak olup, bu birimlerin her türlü ihtiyacı (büro, bilgisayar, telefon, faks gibi araç ve gereçleri) ivedilikle karşılanacaktır.
2
Bazı illerde, Stok Koordinasyon birimlerine başta doktor ve eczacı olmak üzere yetkin ve yeterli düzeyde personel görevlendirilmediği veya farklı birimlerden personel istihdamı sağlanarak, stok takip ve koordinasyon faaliyetinin etkin bir şekilde yürütülemediği,
Stok koordinasyon ekiplerine işin niteliği gereği doktor, eczacı ve yeterli sayıda idari personel görevlendirilmesi yapılarak bu birimin müstakil çalışama ofisi olarak etkin bir şekilde faaliyet göstermesi sağlanacaktır.
3
Bazı kurumlarda Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin; mevzuat bilgisi, kişisel beceri ve iş deneyimlerine bakılmadan görevlendirildiği, bazı kurumlarda ise işlem hacmi ve mali boyut açısından birden fazla kişinin takip etmesi gereken taşınır işlemleri için bir Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin görevlendirildiği bu ve benzeri nedenlerle kurumların stok yönetiminde sorunların yaşandığı,
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri görevlendirilirken işin niteliği gereği personelin mevzuat bilgisi, kişisel beceri ve iş deneyimlerine dikkat edilerek (ambar veya depoların stok çeşitliği ve miktarca büyüklüğü, işlem hacmi ve mali boyutu dikkate alınarak) yeteri kadar Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi görevlendirilecek ve zorunlu olmayan durumlar haricinde bu görevliler değiştirilmeyecektir.
4
Stok koordinasyon ekiplerinin; stok takip ve analizi kapsamında harcama birimlerinin depo ve kayıtlarını inceleme, aylık tüketim bildirimlerini kontrol etme, satın alma uygulamalarını değerlendirme gibi aktif görev ve yetki ile çalıştırılmadığı,
Stok koordinasyon ekiplerince; harcama birimlerinin depo ve kayıtlarının uyumu, fiili stokların ve mal kabullerinin azami stok miktarına uygun olup olmadığı, tüketim bildirimlerinin saymanlıklara gönderilip gönderilmediği, satın alma uygulamaları ve alım yöntemleri ile fiyat gerçekleşmeleri gibi hususlarda kurumsal bazda yerinde inceleme ve denetim yapılacak olup il düzeyinde stok takip ve analizi etkin bir şekilde düzenli olarak gerçekleştirilecektir.
5
Hastanelerde ihtiyaç tespitinin; önceki yıl veya dönem gerçekleşmeleri ile personel istihdamı ve işlem hacmindeki olası artış veya azalış gibi hususlara dikkat edilmeden belirlendiği ve belirlenen ihtiyaç kalemleri ve miktarlarının herhangi bir komisyon marifetiyle gereklilik yönünden değerlendirilmeden satın alma sürecinin başlatıldığı nedenlede ihtiyaç dışı stoğun oluştuğu,
Kurumların satın alma birimleri; gerek ihtiyaç tespiti aşamasında, gerekse ihale kararlarının onaylanmasından önce; taşınır kayıt kontrol yetkilileri, stoktan sorumlu diğer görevliler, faturalandırma birimi ve ilgisine göre talepte bulunan birim ile koordineli olarak çalışma yaparak ihtiyacın sağlıklı olarak belirlenmesi ve maliyet yönünden etkin ve ekonomik bir satın almanın gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
6
Kurumların “acil ihtiyaç” gerekçesiyle ihtiyac duyduğu bir kısım mal ve malzemenin satın alma öncesinde İl stok havuzunda olup olmadığına bakmaksızın veya diğer kurumlardan tedarik süresinin uzun olacağı kanaatiyle doğrudan temin yöntemi ile tedarik ettiği,
Kurum için gerekli olan mal veya malzeme; İl stok havuzundan veya diğer kurumların stok ve ihtiyaç fazlası listelerinden temin edilebilecekken “acil ihtiyaç” gerekçesi ile (bir kaç aylık ihtiyaç) piyasadan tedarik edilmeyecek ve bu husus İl Stok Koordinasyon birimlerince düzenli olarak takip edilecektir.
7
Bazı hastanelerin, hizmet sunumunda kullanılan ilaç ve tıbbi sarfların yıllık ihtiyaçlarını MKYS sistemine kaydederken; stoklarını, stok fazlası olarak göstermeyecek şekilde yüksek olarak belirlediği veya yüklü miktarda mal girişleri olduğu dönemlerde yıllık ihtiyaç miktarlarını aynı amaçla yükselttiği ayrıca stok koordinasyon ekiplerince de bu yönde inceleme ve denetim yapılmadığı,
Tüketime yönelik kullanılmakta olan malzemelerin MKYS sistemine girilirken "Yıllık İhtiyaç Miktarları" ile önceki aylardaki tüketim miktarları dikkate alınarak her bir birim tarafından gerçekçi olarak yeniden belirlenecek ve Stok Koordinasyon Ekiplerince bu husus, kurumlar düzeyinde incelenerek denetime tabi tutulacaktır.
8
Hastane içerisinde taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve satın alma birimleri ile İl Stok Koordinasyon Ekipleri arasında tam bir koordinasyonun sağlanamaması nedeniyle malzeme teminlerinde aksama ve/veya tedarik fiyatlarında kayda değer farklılıkların oluştuğu,
İl Stok Koordinasyon Ekipleri ile hastanelerde görevli stoktan sorumlu personel, tüm satınalma uygulamalarında koordineli olarak çalışacak olup il stok havuzunda bulunan malzemeler için satınalma yaptırılmayacak, ayrıca MKYS verilerine göre birim fiyatı yüksek olan ürünlerin satınalmasına izin verilmeyecektir.
9
MKYS modüllerinden yapılacak ihtiyaç /stok fazlası ve satınalma fiyat sorgulaması gibi sorgulamaların hangi birim veya görevliler tarafından yapılacağı hususunda tereddütler yaşandığı,
MKYS'den yapılacak ihtiyaç fazlası, stok fazlası ve satınalma fiyat sorgulamaları için satınalma birimlerinde gerekli personel kapasitesi oluşturulacak olup, söz konusu sorgulamalar bu personel tarafından yapılacaktır. Ayrıca bu çalışmalar kurum taşınır ve stok yönetiminden sorumlu personel tarafından desteklenecektir.
10
Stok veya ihtiyaç fazlası malzeme devrinde; adet, kutu veya düzine miktarında mutabık kalınmadan eksik yada fazla malzeme devrine neden olunduğu, devralınan ürünün ihtiyaç duyulan malzeme olmadığı gerekçesiyle iade edildiği, bedelli devir işleminde talep edilen ürünün birim ve toplam fiyatına dikkat edilmeden yapılan talep nedeniyle devir alma işleminden imtina edildiği, bu nedenlere bağlı olarak mükerrer nakliye masraflarının oluştuğu,
Harcama birimleri arasında malzeme devrinde ilgi Genelgelerde belirtildiği üzere; ürün özellikleri, talep miktarı ve ölçü birimi, ürünün biirm fiyatı ve toplam bedeli, nakliye masrafları ile diğer kurumdan temin süresi gibi hususlar dikkate alınarak hareket edilecektir.
11
Stok Fazlası Taşınır Modülü'nde yer alan ilaç veya malzemelerin; kurumun kendi ihtiyacı için alındığı, stok fazlası olmakla beraber yıllık ihtiyaç nispetinde olduğu veya bedelinin tahsil edilemeyeceği gibi gerekçelerle talep eden kurumlara devrinden imtina edildiği,
Sağlık hizmetlerinin aksatılmaması ve diğer kurumların satın alma süreçlerinin geciktirilmemesi için; ihtiyaç veya stok fazlası ürün talepleri, herhangi bir gerekçe ile geri çevrilmeksizin devir işelmi en geç 7 gün içerisinde gerçekleştirilecek, ayrıca bu husus Stok Koordinasyon Birimlerince takip edilecektir.
12
Malzeme devirlerinde farklı kargo/nakliye firmaları ile çalışılmasından kaynaklanan ödeme problemlerinin yaşandığı,
Malzeme devri yapılmadan önce malzemeyi talep eden kurum ile ürünün gönderileceği kargo/nakliye şirketi arasında mütabakat sağlanarak maliyet yönünden daha uygun olan firmaların tercihi için alternatif teklifler (PTT posta ve kargo uygulamaları gibi) araştırılacak, ayrıca malzeme bedelini ödeyecek kurumun anlaşmalı kargo/nakliye firmasının bulunup bulunmadığı mutlaka teyit edilecektir.
13
Malzeme devir işlemlerinde, ücret ödemelerine bağlı olarak (birim fiyat üzerine eklenecek ilave maliyet farkları, ödemenin zamanında yapılmaması ve nakliye masrafları gibi) problemlerin yaşandığı,
Gerek Stok fazlası malzeme devirler işlemlerinde, gerekse satınalma yönünden bağlı hastanelere devir işlemlerinde birim fiyat üzerine sadece maliyet unsurları (şu anki düzenlemelere göre %1 Hazine hissesi, % 1 SHÇEK payı ve % 4 merkez pay olmak üzere toplam % 6 ) ilave edilecek olup bunun dışında hiçbir surette fazla bir bedel talep edilmeyecektir. (% 10 işletme karı gibi)
Koordinatör hastanelerin satınalma yönünden kendisine bağlı hastaneye malzeme devir işlemlerinde, malzemenin bedeli en geç 90 gün içinde ödenecek ve nakliye masrafları ürünü talep eden kurum tarafından karşılanacaktır. (Mali durumu uygun kurumların bedelsiz devir yapabileceği hususu unutulmamalıdır.)
14
Satın alma yönünden İl içerisinde bir başka kuruma bağlanan hastanelerin ihtiyaç duydukları tıbbi sarf ve ilaçları değişik gerekçelerle piyasadan tedarik ettiği; kendisine satın alması bağlanan bir kısım koordinatör hastanelerin ise bağlı hastanelere malzeme devrinden imtina ettiği,
2009/45 ve 2009/72 sıra nolu Genelge çerçevesinde, alım yönünden başka bir kuruma bağlı olan kurumlar ihtiyaçlarını bağlı oldukları hastaneden tedarik etmek zorunda olup, bu kapsamda kendisine satınalma yönünden hastane bağlanan koordinatör hastaneler, hiçbir suretle ilgili hastanelerin taleplerini geri çevirmeyerek tedarik işlemlerini yürüteceklerdir.
Ancak ihtiyaç fazlası ve stok fazlası modüllerden tedarik edilebilecek bir kısım ihtiyaçlar için satın alması bağlı hastane ilgili kurumlardan da tedarik yoluna gidebilir.
15
23/11/2009 tarihli ve 2009/71 sıra nolu Genelge uyarınca çerçeve anlaşma ihalelerinde ihale konusu malların stoklarda olup olmadığı, ne kadar olduğu gibi herhangi bir sorgulama yapılmayacak olup, söz konusu stok sorgulaması, münferit alım aşamasında alım yapacak idare tarafından alım miktarı belirlenmeden önce yapılacaktır.
16
İller arasındaki malzeme talep/devir ve ödeme işlemlerinde ortaya çıkan problemlerin çözümünde ilgili İlin Stok Koordinasyon birimleri ile irtibat sağlanarak mahallinde çözüm yoluna gidilecektir. Buna rağmen neticelendirilemeyen problemler İl Stok Koordinasyon Birimince Bakanlığa tutanak ile bildirilecektir.
(Not: Stok Koordinasyon birimleri ile hastanelerin stok birimlerine ait iletişim numaraları www.sgb.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanmakta olup MKYS kullanıcı adı ve şifresi ile ilgili servisten yararlanılabilir.)

Yazı için Sağlık Bakanlığı Denetim Rehberinden yararlanılmıştır.


Alıntılar için www.kamudanhaberler.com gösteriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET