gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ İCAP NÖBETİ USULÜ

Sağlık Bakanlığı’nın 10.05.2011 tarih ve 2011/36 sayılı Genelgesi ile icap nöbetlerinde görev yapan persoenelin hastaneye ulaşım bedeli ödenmesi düzenlendi.

21 Mayıs 2011 Cumartesi 00:47
Sağlık Bakanlığı Personeli İcap Nöbeti Usulü


 
            Sağlık Bakanlığı’nın 10.05.2011 tarih ve 2011/36 sayılı Genelgesi ile icap nöbetlerinde görev yapan persoenelin hastaneye ulaşım bedeli ödenmesi düzenlendi. Bu genelgeye göre;
“Yataklı sağlık kurum/kuruluşlarında icap nöbetlerinde, bazı hastanelerde yeterli sayıda şoför bulunmadığı, acil servise davet edilen sağlık/yardımcı sağlık personelinin evlerinden alınıp acil müdahaleden sonra tekrar evlerine bırakılamadığı, icap nöbetçisinin hastaneye geliş ve hastaneden dönüşlerinde kendi imkânlarını kullandıkları, bu nedenle acil davete icabet eden personele yol gideri veya yakıt ücreti olarak herhangi bir ödeme yapılıp yapılamayacağı, ödeme yapılabilecek ise usul ve esasların uygulanmasına ilişkin hususlara açıklık getirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
            Bilindiği üzere 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Tarifler” başlıklı 3’ncü maddesinin (g) bendinde;            “Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri”, (h) bendinde, “Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri” ifade edeceği,
            “Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı” başlıklı 28’ inci maddesinde; Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken yere görev ile gönderilenlerin (48 inci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verileceği,
            Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masrafın yol masrafı olarak ödeneceği, hüküm altına alınmıştır.
Acele ve zorunlu hallerde, iki yer arasında mutat olan taşıt aracından başka bir taşıt aracı ile yolculuk halinde, bu araçlara fiilen ödenen ücretin de ödenebileceği öngörülmüştür. Mutat aracın dışında kullanılacak araca ait yol masrafının ödenebilmesi bazı koşullara bağlanmıştır. Bu koşullar:
a) İşin acele olması,
b) Mutat taşıt aracından başka bir araç ile gidilmesinde zorunluluk bulunması,
c) Mutat taşıt aracından başka bir araç ile yolculuğun daire amirince onaylanmış bulunması gerekmektedir.
Mutat taşıt aracından başka bir araç ile gidilmesinde zorunluluk hali ise, ya gidilmesi gereken yere mutat taşıt aracının bulunmaması veya işin önemi dolayısıyla daha seri bir araç ile seyahat etmenin gerekli olduğu anlaşılmaktadır.
            Yukarıda yazılı mezkûr mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, icap nöbeti tutan ve acele zorunlu hallerde acil servise davet edilen personelin mesai saatleri dışında evlerinden alınıp acil müdahaleden sonra tekrar evlerine bırakılma hizmetinin verilmediği veya verilemediği durumlarda, daire amirinden alınacak onaya istinaden mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masrafın, yol masrafı olarak genel bütçe kaynaklarından ödenebileceği,
Ayrıca, Sağlık Bakanlığına Bağlı sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin “Harcırahlar ve Zaruri Masraflar” başlıklı 40. Maddesinde; “ Döner sermaye bütçesinden ücret alanların harcırahları, Harcırah Kanunu hükümlerine göre bütçedeki tahsisattan ödenir. 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince, işin icap ettirdiği mütehassıs tabip vesair elemanların müessesede bulunmaması halinde, münferit ve acil vakalara münhasır olmak üzere müessese amirleri hariçten lüzumlu elemanları celbedebilirler. Bu elemanlara hizmetlerinin önemi ve çalışma sürelerine göre Bakanlıkça tespit edilecek tarife dairesinde ücret verilebilir. Zaruri yol masrafları da ayrıca ödenir. Veya müessesede vazifeli olup da döner sermaye işleriyle tavzif edilmemiş olan personelden hizmet icabı döner sermaye işleri için başka bir yere gönderilenlerin harcırahları Harcırah Kanunu ahkâmına göre döner sermayeden tediye olunur.” Hükmünün yanı sıra aynı Yönetmeliğin “ Döner Sermayenin Giderleri” başlıklı 7. Maddesinin (g) fıkrasında; “Döner sermaye kazancının elde edilmesiyle ilgili giderler.” Hükmüne yer verilmiştir.
 

Alıntılarda www.kamudanhaberler.com linkini gösteriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET